Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Prematur ejakulation

FÖRFATTARE

Med dr Urban Ekström, Centrum för Andrologi och Sexualmedicin/Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge

Docent Stefan Arver, ANOVA - Andrologi-Sexualmedicin-Transmedicin PO Endokrinolog/Njurmedicin/Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge

Docent Kerstin Fugl-Meyer, Centrum för Andrologi och Sexualmedicin/Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge

GRANSKARE

Professor Joar Svanvik, Kirurgiska kliniken/Universitetssjukhuset i Linköping

UPPDATERAD

2009-04-16

SPECIALITET
INFORMATION
INNEHÅLL


BAKGRUND
 

Prematur ejakulation (PE) definieras som ejakulation som sker före eller inom cirka en minut efter penetration och där mannen upplever ingen eller minimal kontroll av ejakulationen. Man skiljer mellan livslång och förvärvad PE.

Under det senaste decenniet har begreppet IELT ("Intravaginal Ejaculatory Latency Time") etablerats. Det anses att en IELT på 1 minut kännetecknar manifest PE, en IELT på 1-2 minuter utgör gränsvärde för PE och > 2 minuter anses vara inom en vid variation av normalvärden.

 

Prevalens


I Sverige liksom i flera andra länder har prevalensen av manifest prematur ejakulation (förekommer ofta, nästan alltid eller alltid) angivits till omkring 5-8 % hos vuxna män. Sporadiskt uppträder PE hos betydligt fler; bland svenska män förekommer det hos omkring 40 % i 18 till 74 års ålder. Förekomsten ökar efter 65 års ålder. PE är nära associerad med såväl låg sexuell lust/minskat intresse som med erektil dysfunktion. Prematur ejakulation är också en riskfaktor för den kvinnliga partnerns orgasmiska funktion.

I nyare epidemiologiska studier har man funnit att män utan prematur ejakulation har en genomsnittlig angiven IELT på mellan cirka 5 och upp till 14 minuter. Det har diskuterats huruvida omskurna män har kortare IELT än icke omskurna. Detta är dock inte säkert visat.


 

ORSAKER


Orsaken till prematur ejakulation är multifaktoriell. Hos män med livslång manifest PE finns data som antyder att tillståndet hos en del kan vara genetiskt. Centralnervös dysreglering kan också vara en faktor av betydelse för PE.


Centralnervös dysreglering

I en nyligen publicerad översiktsartikel har en central neural krets som reglerar ejakulationen i ett samverkande nätverk beskrivits. Ejakulationen styrs genom att sympatiska, parasympatiska och somatiska spinala centra samordnas spinalt under inflytande av genitala sensoriska och cerebrala centra.

Serotonin (5-HT) är antagligen en viktig faktor. Djurexperiment har visat att 5-HT har en hämmande effekt på ejakulationen på flera olika centralnervösa nivåer. Det är också känt att SSRI-substanser kan försena ejakulationen. Såväl SSRI-preparat som klomipramin (Anafranil, tricykliska antidepressiva) har kliniskt visats ha god behandlingseffekt för en del män med prematur ejakulation.


Tyreoideahormon och infektioner

Det råder delade meningar om det föreligger ett samband mellan tyreoideadysfunktion och prematur ejakulation. Rutinbestämmande av tyreoideahormoner vid PE har bedömts som onödigt om inte symtom på tyreoideasjukdom föreligger.

Lokala genitala faktorer kan vara av betydelse för uppkomsten av PE. Prostatainflammation/infektion har till exempel visats vara associerad med PE.


Psykogena och neurobiologiska faktorer

Såväl psykogena som neurobiologiska faktorer anses vara patofysiologiska orsaker till PE. Det är känt att oro och stress påverkar ejakulationen, liksom neurotransmittorer (förutom serotonin, oxytocin, NO samt GABA). Även vissa hormoner, såsom östrogen och tyroxin, anses vara involverade i ejakulationsmekanismen.

Det första psykologiska (eg psykoanalytiska) arbete som beskrev tidig ejakulation utkom redan 1908. 1917 myntades begreppet "ejaculatio praecox". Då sågs symtomet orsakat av omedvetna konflikter och behandlingen utgjordes därför av psykoanalys.

I början av 1940-talet differentierade man mellan livslång och förvärvad PE, vilket fortfarande är aktuellt i diagnostiken. Numera framhålls särskilt ångest som tung prediktor för PE.

Andra viktiga bakgrundsfaktorer är:
 

 • Otillfredsställelse med parrelationen
 • Sexuell dysfunktion hos partnern
 • Hög nivå av allmänna personliga problem
 • Stress
 • Depression
 • Låg självaktning
 • Lågt självförtroende
 • Traumatiska sexuella upplevelser
 • Upplevd brist på intimitet 

UTREDNING


I utredningen ingår kroppslig undersökning, inklusive prostata, samt social anamnes inkluderande alkohol och droger.

Det är viktigt att i anamnesen fastställa hur länge mannen har haft prematur ejakulation (livslång eller förvärvad) samt IELT (Intravaginal Ejaculatory Latency Time). I anamnesen bör också uppmärksammas om mannens tid till ejakulation skiljer sig åt beroende på sexuell aktivitet, det vill säga vid masturbation, manuellt smek, penetrativt samlag, oral- och analsex.
 

 • Förekommer andra sexuella dysfunktioner - hos patienten och hos (eventuell) partner?
   
 • Hur är den sexuella tillfredsställelsen?
   
 • Har patienten gjort egna försök att kontrollera ejakulationen? 

BEHANDLING


I dag ses prematur ejakulation som ett tillstånd som behandlas med farmaka, rådgivning, psykoterapi eller en kombination av dessa.


Farmakologisk behandling

Den vanligaste farmakologiska behandlingen av PE har under det senaste decenniet varit SSRI, företrädesvis paroxetin (Seroxat), som antingen tagits minst två timmar före samlag eller med daglig dosering.

Ett selektivt SSRI-preparat, dapoxetin (Priligy) 30 och 60 mg, med kort halveringstid och snabbt tillslag har nyligen (2009) registrerats med indikation prematur ejakulation. Patienter informeras om att undvika situationer då synkope eller yrsel kan utgöra en fara i samband med intag av läkemedlet. Man bör efterhöra om det finns ortostatiska reaktioner i sjukhistorien samt göra ett ortostatiskt prov. Behandlingen utvärderas efter fyra veckor eller efter sex doseringstillfällen.

Hypersensitivitet av glans penis har av en del ansetts som orsak till PE, vilket har lett till behandlingsförsök med lokal applikation av anestetika (exempelvis lidocain-prilokain [lp title="EMLA"]EMLA[/lp]) och användning av speciella krämer eller kondomer. Vare sig hos omskurna eller icke omskurna män har dock hypersensitiviteten objektivt bekräftats och behandlingsresultaten är något osäkra.

Män med prematur ejakulation, och i övrigt god sexuell funktion och förmåga, har sällan effekt av fosfodiesteras-5-hämmare. Hos män med både erektil dysfunktion och PE kan sådan behandling gagna båda dysfunktionerna.

Se länk för mer information om erektil dysfunktion:
 

Visa översikt: Erektil dysfunktion


Psykoterapi

Symtomet PE har, liksom andra symtom, en funktionell och psykologisk mening. Detta gäller oavsett om det finns en fysiologisk orsak till symtomet eller inte. Fördjupad förståelse av betydelsen av livslång, men också förvärvad, prematur ejakulation skulle kunna leda till behandlingsstrategier där patientens copingprocess är i fokus.

Män med upplevd tidig ejakulation, trots normal eller lång IELT, kan ha nytta av kvalificerad rådgivning eller psykoterapi där fokus ligger på ett intra- och/eller interpersonellt plan. Hos män med förvärvad PE kan vi anta att kombination(er) av ovanstående är verksamt.


Start-stopp-tekniken

En väl beprövad metod vid prematur ejakulation är den så kallade "start-stopp-tekniken" som används för att öka mannens kroppsmedvetenhet och därmed förmåga att kontrollera ejakulationen. Metoden bör kombineras med kvalificerad rådgivning eller psykoterapi. För att denna metod ska fungera krävs att mannen/paret följer instruktionerna noga.

Övningarna går ut på att mannen fokuserar sina sinnen (sin uppmärksamhet) till bäckenbotten när partnern stimulerar honom manuellt. När han känner att ejakulationen är nära signalerar han att stimuleringen ska avbrytas. Mannen fortsätter ha all sin koncentration/sitt fokus på känslorna/upplevelserna i bäckenbotten. När han känner att ejakulationen inte längre är nära signalerar han till partnern att fortsätta. Det rör sig här om stopp på någon sekund.

Denna stopp-start-metod upprepas tre gånger och vid det fjärde tillfället kan stimuleringen fortsätta tills dess mannen får ejakulation. Den ensamstående mannen med PE kan med fördel träna start-stopp vid onani.

 


Sjukskrivning

Länkar till försäkringsmedicinskt beslutsstöd från Socialstyrelsen:
F52 Sexuell dysfunktion, ej orsakad av organisk störning eller sjukdom

ICD-10

Prematur ejakulation F52.4

 

Referenser

Fugl-Meyer AR, Fugl-Meyer KS. Sexual disabilities are not singularities. Int J Impotence Res 2002;14:487-493.

Giuliano F, Clément P. Serotonin and premature ejaculation: From physiology to patient management. European Urol 2006;50:454-466.

Lewis R, Fugl-Meyer KS, Bosch R, Fugl-Meyer AR, Laumann EO, Lizza E, Martin-Morales A. Definitions, classification, and epidemiology of sexual dysfunctions. I: Sexual Medicine. Sexual dysfunctions in men and women (Red Lue T et al) WHO Health Publications, 2004, sid 39-72.

Powell JA, Wyllie MG. “Up and coming” treatments for premature ejaculation: progress towards an approved therapy. Int J Impotence Res 2009;21:107-115.
 

COPYRIGHT © INTERNETMEDICIN AB

E-posta synpunkter till författaren info@internetmedicin.se

Prenumerera på våra nyhetsbrev