Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Peyronies sjukdom (peniskrökning)

FÖRFATTARE

Specialistläkare i urologi Mats Hedlund, /Capio Specialistcenter Urologi

GRANSKARE

Professor Per Hellman, Institutionen för kirurgiska vetenskaper/Akademiska Sjukhuset

UPPDATERAD

2021-01-31

SPECIALITET
INNEHÅLL

BAKGRUND
 

Krökt penis vid erektion kan vara medfödd eller förvärvad. Det medfödda tillståndet kallas krummerik och det förvärvade är känt som Peyronies sjukdom eller Induratio penis plastica.


Peyronies sjukdom

Peyronies sjukdom orsakas av en inflammation med efterföljande ärrbildning i tunica albuginea d v s svällkropparnas kapsel, vilket ibland ger en så kraftig kurvatur av penis vid erektion att samlag omöjliggörs. Ibland blir det så omfattande inflammation och skada i svällkropparna av Peyronies sjukdom att det uppstår en timglasformad deformering av penisskaftet. Erektionen och stabiliteten i penis distalt om förändringen kan bli försvagad och i sig omöjliggöra samlag trots att någon uttalad deviation inte föreligger.

Prevalensen är ca 400 per 100 000 män. Den exakta uppkomstmekanismen är inte kartlagd, men tros vara multifaktoriell. Den mest trovärdiga hypotesen är upprepat mikrotrauma men rationalen för denna eller andra hypoteser är vag. Andra hypoteser är:
 

 • Uretrit
 • Endokrin
 • Autoimmun
 • Vitaminbrist

Tillståndet samexisterar med:
 

Krummerik

Krummerik är benämningen för medfödd peniskurvatur, vilket inte anses vara en sjukdom utan en asymmetri av svällkropparna eller kvarstående chordee (d v s den ventrala deviation som finns hos alla foster men sedan rätas ut spontant). Ofta ses en mildare ventral deviation som inte fysiskt hindrar samlag. Något palpabelt plaque föreligger inte, ingen ömhet i svällkroppen och ingen försvagning av erektionen. Ibland blir denna deviation så omfattande och även lateralställd (ofta åt vänster) att samlag försvåras. Tillståndet kan vara mycket psykiskt belastande. Krummerik som kräver behandling är sällsynt, men operativ korrektion kan ske relativt enkelt och komplikationsfritt genom Nesbits operation (se nedan).


Peyronies sjukdom med 70 graders vinkling, notera den svagare erektionen distalt om plaquen.

peyronies1.jpg

Foto: Mats Hedlund


 

SYMTOM
 

Vid Peyronies sjukdom
 

 • Kurvatur av penis vid erektion
 • Förkortning av penis
 • Palpabel och till en början ömmande knöl dorsalt på penisskaftet


DIFFERENTIALDIAGNOSER
 

 • Penisfraktur
  En del män beskriver att det förekommit någon skada eller smärta vid samlag en tid innan det hela debuterade, med eller utan att hematom uppstått. Det skulle i så fall vara en annan genes (penisfraktur, eller stukning av penis).
   
 • Peniscancer
  Peniscancer startar i princip alltid i ollonet eller förhuden.
   
 • Metastaser
  Metastaser från blås- och prostatacancer kan förekomma i penisskaftet, men är mycket ovanligt. Då är tumörengagemanget stort med flertalet runda förändringar, som sitter djupt i svällkropparna och ollonet som hårda runda starkt ömmande resistenser.


UTREDNING
 

Diagnosen ställs anamnestiskt och i status, gärna med bilder tagna av patienten vid erektion från sidan och uppifrån. Ultraljud av penis kan bidra i utredningen, men som regel räcker anamnes, status och patientens bilder för diagnos.


Anamnes

Peyronies sjukdom

Patienten beskriver ofta att det ganska plötsligt uppstått en dorsal kurvatur vid erektion, ”från ena dagen till den andra”. Vinkeln överskattas ofta. Vid mer är 30 graders vinkel kan det bli svårt att genomföra samlag då penis glider ur. Det är då lämpligt att diskutera behandling. Om patienten kan genomföra samlag även vid större kurvatur utan obehag från endera parten, bör man inta en återhållsam attityd till behandling.


Status
 

 • Palpation
  Man palperar som regel ett tydligt hårt plaque subkutant mitt på dorsalsidan av penisskaftet, 10-20 mm stor, med skarpa kanter mot omgivande vävnader. Vid sjukdomsdebut ömmar denna förändring, men blir senare oöm då inflammationen läker ut, vilket kan ta mellan 6 månader och ett år. Ibland föreligger mycket omfattande plaquebildning längs penis och även runt på volarsidan.

Radiologi
 

 • Ultraljud
  Tillför sällan något, då tillstånden kliniskt kan skiljas från eventuella differentialdiagnoser. Om man planerar en resektion av plaquen kan dock ytterligare kartläggning av framför allt septum vara av värde.


BEHANDLING
 

Då etiologin är oklar finns ingen kausal behandling. I dagsläget är injektion av ett kollagenas den mest lovande konservativa behandlingen. Det sker ibland en viss spontan förbättring av tillståndet, varför många konservativa behandlingsregimer kan tillskriva en viss effekt. En total regress av symtomen sker dock endast i 3-11 % av fallen.

Nedan följer en sammanställning av den mängd olika preparat som prövats och vad som för närvarande rekommenderas.


Konservativ behandling

Konservativ behandling av Peyronies sjukdom är i första hand aktuellt i tidigt skede, då kirurgi inte är indicerad eller accepterad av patienten. Det är emellertid osäkert vilka av nedanstående medicinska behandlingar som ges i Sverige inom offentlig eller privat sjukvård.
 

 • Clostridium histiolyticum kollagenas (Xiapex)
  Det enda läkemedlet som godkänts av FDA (USA) och inom EU för Peyronies sjukdom. Indicerat vid kurvatur över 30 grader. Totalt ges 6-8 injektioner med 0,38 ml i plaquen med en fin nål. Detta läkemedel är avregistrerat från hela Europamarknaden från 2020, men finns tillgängligt i USA till en hög kostnad. Resultatet av behandlingen varierar men i större studier uppnås bra eller acceptabel effekt hos hälften av patienterna som behandlats. Förutom injektionerna som ges av urolog ska patienten själv manipulera och sträcka penis ett stort antal gånger under behandlingsperioden.
   
 • Kalium para-aminobensoesyra (Potaba)
  Anses verka genom en antifibrotisk effekt genom ett ökat syreupptag i vävnaden och ökad sekretion av glukosaminoglukan, liksom ökad aktivitet av monoaminoxidas. Potaba givet 12 g/dag i 12 månader förbättrade penil smärta signifikant i en kontrollerad studie, medan en annan studie kunde påvisa minskad plaquestorlek men ingen effekt på kurvatur eller smärta.
   
 • Verapamil
  Injektion av verapamil har i flera studier visat en minskning i kurvatur och plaquevolym. I den enda randomiserade placebokontrollerade studien som publicerats har man dock inte kunnat påvisa några effekter av verapamil. Tidigt insatt behandling och yngre patienter tycks emellertid vara en fördel vad gäller påverkan på kurvaturen. Substansen given som salva lokalt tycks ha mycket osäker effekt, liksom iontofores (elektriskt stimulerad absorption) med en blandning av Verapamil 5 mg och dexametason 8 mg.
   
 • Interferon α-2b
  Givet injektionsvis i plaquen har kunnat visa minskad fibroblastproliferation, extracellulär matrixproduktion och kollagenproduktion in vitro. Behandling given som 5x106 IE interferon α-2b i 10 ml koksalt givet 2 ggr/vecka i 12 veckor har kunnat påvisa signifikant förbättrad penil kurvatur, plaquestorlek och täthet samt smärta jämfört med placebo. Biverkningar av behandlingen med influensaliknande symtom kan dämpas med NSAID före injektionen.
   
 • ESVL-behandling
  ESVL-behandling med specialprobe har inte kunnat visa positiv effekt på kurvatur och plaquestorlek, möjligen effekt på smärta. Äldre förkalkade plaque kan eventuellt vara mer lämpade för denna behandling.
   
 • Penisförlängande utrustning
  Finns i flera versioner. I en studie med FastSize Penile Extender på endast 10 patienter har man påvisat vinkelreduktion på 10-40 grader och penisförlängning på 0,5-2 cm. Redskapet används 2-8 timmar dagligen under en längre period och har visat sig tolereras väl av högmotiverade patienter. I en annan prospektiv studie fann man signifikant reduktion av penil kurvatur på i medeltal 20 grader och behovet av kirurgi reducerades hos 40 % av patienterna. Av de som behövde operation blev ingreppet enklare. Andelen män som ej kunnat genomföra samlag minskade från 62 % till 20 %.

Icke rekommenderade behandlingar:
 

 • Injektion av steroider i lesionen
 • Peroral behandling med E-vitamin och tamoxifen
 • Andra orala behandlingar som carnitin, pentoxifyllin, kolkicin.

Kirurgisk behandling

Indicerat efter att det inflammatoriska stadiet har lagt sig, d v s tidigast ett år efter debut, om kurvaturen försvårar sexuell samvaro. Vid vinkel 60 grader, men det är i vissa fall svårvärderat då deviationen ibland är både uppåt och åt sidan. I och med plaquebildningen föreligger en förkortning av penis. Detta blir mer uppenbart efter korrektionen. Beroende på vinkeln sker en förkortning på mellan 0,5-2 cm, vilket kan upplevas som mycket mer av patienten.
 

 • Plissering
  Den vanligaste och minst komplicerande metoden vid korrektion av peniskurvatur. Med icke-resorberbar sutur sätts 3-4 suturtag i dubbla rader på respektive svällkropps friska sida, där konvexiteten är mest uttalad. Hudsnittet görs med fördel på undersidan längs uretra, vilket ger god tillgänglighet och då undviker man att förhuden kring ollonet engageras (risk för fimosis annars). Det blir mindre risk för postoperativ svullnad och skada på perifera nervgrenar jämfört med degloving (d v s då man lägger snitt runt corona glandis och för ner förhuden till operationsfältet). Operationen görs i lokalbedövning eller narkos och i dagkirurgisk regi. Man injicerar lämpligen alprostadil preoperativt, vilket ger patienten en artificiell erektion och man ser då själva kurveringen och hur mycket som ska korrigeras. Markering med penna av maximal konvexitet respektive konkavitet bör ske allra först. Under operationens gång behöver man ofta komplettera erektionen genom att injicera koksalt i svällkroppen.

  Vid en korrektion av Peyronies sjukdom med plissering sker en förkortning av penis och en skörhet i svällkroppskapseln uppstår, vilket innebär att framtida sexuell aktivitet måste vara varsam. Risken är att det uppstår bristningar eller ny deformitet. Erektionen kan bli försämrad distalt, vilket PDE5-hämmare eller alprostadil kan förbättra. Patienten skall avstå från sexuell aktivitet i sex veckor efter operationen.
   
 • Nesbits operation
  I stället för plissering kan man skära ut ovaler av den friska tunikan och suturera med resorberbart material. Detta är att föredra vid operation för krummerik, eftersom kurvaturen då är mer avlång, och korrektionen blir jämn tack vare flera snitt. Operationen är okomplicerad, kan göras i lokalbedövning eller narkos. En övergående (6-8 v) nedsatt känsel i ollonet kan förekomma, då man frilägger en större del av Buchs fascia på ovansidan av penis där nervgrenarna finns. Någon nämnvärd förkortning sker inte vid operation för krummerik. Patienten bör avstå sexuell aktivitet i sex veckor efter operationen.
   
 • Plaqueresektion med graftinläggning
  Vid större vinklingar kan man incidera plaquen på tvären alternativt skära bort delar av den. Defekten i svällkroppen täcks med ett graft, antingen kroppsegen vävnad eller preparerad tunntarmsmukosa från svin, eller en ny metod där man använder Tachosil-kompress som enda material som har förmågan att regenerera ny bindväv från omgivande friska vävnader.

  Den neurovaskulära bunten måste friläggas för åtkomst, vilket är ett riskmoment som kan leda till nedsatt känsel efter kirurgin. Dessutom kan graftet skrumpna och en viss instabilitet kan uppkomma. Det är få centra som utför detta ingrepp i Sverige, men det görs i privat regi på UroCare i Tumba. En tysk privatklinik i Nümberg utför ett stort antal ingrepp varje år med motivationen att långtidsresultaten är bättre med mindre förkortning av penis och färre komplikationer.


Plissering med 4 suturtag i vardera svällkroppen med icke resorberbar sutur är den enklaste och säkraste metoden att behandla Peyronies sjukdom. Varning för operationsbilder.

Operationsbild, friläggning vid plissering

Operationsbild, efter plissering
 

Foto: Mats Hedlund.


 

UPPFÖLJNING
 

En rutinmässig uppföljning av opererade patienter görs efter 3 månader. Om någon komplikation inträffar dessförinnan förväntas patienten höra av sig, det kan gälla blödning eller svullnad av förhuden, (infektion) som ev kan fordra åtgärd.


 

PROGNOS
 

Kirurgisk korrektion leder som regel till bestående upprätning av penis och det förväntas inte något behov av ytterligare operativ åtgärd.


 

REMISS
 

Vid misstänkt Peyronies sjukdom skrivs remiss till urologisk mottagning. Den bör innehålla sedvanlig anamnes och status, gärna uppgift om det hela kan ha föregåtts av trauma mot penis vid erektion, stukning eller regelrätt fraktur, samt hur länge det har pågått. Vidare vore det av stort värde om patienten tar en bild av erektionen uppifrån och från sidan (där får partnern kanske hjälpa till så att vinklingen blir korrekt och man kan mäta vinkeln). Däremot är ultraljud av penis av ringa värde enligt mitt förmenande såvida man inte planerar för resektion av plaquen.


 

ICD-10

Induratio penis plastica N48.6

 

Referenser
 

 1. EAU Guidelines on Penile Curvature, European Association of Urology 2015

COPYRIGHT © INTERNETMEDICIN AB

E-posta synpunkter till författaren info@internetmedicin.se

Prenumerera på våra nyhetsbrev