Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Lumbago

FÖRFATTARE

Överläkare Per Lindblom, Ortopedi/Södertälje sjukhus

Docent, överläkare Anders Stålman, Capio Artro Clinic/Sophiahemmet

GRANSKARE

Överläkare/Universitetslektor Uffe Hylin, /Södersjukhuset

UPPDATERAD

2021-01-18

SPECIALITET
INFORMATION
INNEHÅLL

BAKGRUND
 

Ländryggsmärta (lumbago) är ett mycket vanligt sjukdomstillstånd. Man har beräknat att upp mot 80 % av en normalbefolkning drabbas någon gång i livet. Vart femte läkarbesök kan relateras till smärttillstånd i ryggen. Ryggsmärta medför stora samhällskostnader i form av nedsatt arbetsförmåga och stor förbrukning av sjukvårdsresurser. Ryggvärk är den tredje vanligaste diagnosen bland långa sjukskrivningar.

Akut lumbago har god prognos med över 60 % besvärsfria inom 2 veckor och 80-90 % inom 3 månader. Ryggsmärtor som varar mer än 3 månader har däremot en sämre långtidsprognos med stor risk för att bli kroniska. Chansen att kunna rehabiliteras tillbaks till arbetslivet efter sjukskrivning mer än 6 månader på grund av ryggsmärtor har visat sig vara låg. Man kan grovt dela in ländryggsmärta i 2 grupper; ländryggsmärta utan bensmärta (lumbago, rygginsufficiens) och ländryggsmärta med bensmärta (ischialgi, lumbago-ischias).

 

Orsaker

Orsaken till ländryggsmärta i det enskilda fallet förblir ofta okänd. Ett antal riskfaktorer för kronisk ländryggsmärta har identifierats, däribland hög ålder, tidigare ryggproblem, depression, ångest och missnöjdhet med arbete och livssituation. I en undersökning av en grupp primärvårdspatienter med rygg- eller bensmärta kunde man efter 4 veckor finna en förklarande diagnos hos endast ca 13 %. Det viktiga blir då att i det enskilda fallet utesluta behandlingsbara allvarliga orsaker till besvären, fr a gäller detta patienter i åldersgrupperna 50 år.


 

DIFFERENTIALDIAGNOSER
 

SYMTOM
 

Rygginsufficiens
 

 • Trötthetskänsla mer än smärta i ryggen
 • Upplevd svaghet och/eller stelhet

Lumbago
 

 • Många gånger hastigt insättande smärta och stelhet i ryggslutet t ex efter lyft. Inte helt ovanligt med debut på morgonen i samband med uppvaknandet. Ofta kraftig rörelsebetingad smärta där det dock går att hitta en väsentligen smärtfri ställning. Den akuta smärtan kan vara svår men brukar klinga av efter ett par dygn.
   
 • Utstrålning till ljumskar och skinkor kan förekomma men den typiska bensmärtan vid ischialgin saknas. Ofta är smärtan lokaliserad till ena sidan och benämns då höger- eller vänstersidig lumbago.
   
 • Vid kroniska besvär är värken mer relaterat till vissa rörelser t ex lyft.

Ischias
 

 • Smärtutstrålning ner i ett eller båda benen.
   
 • En smärtutstrålning inom ett specifikt dermatom, t ex motsvarande L5 eller S1 benämns rizopati.
   
 • Neurologisk påverkan i form av domning, svaghet och nedsatta reflexer kan förekomma och stödjer misstanken om nervkompression.

Lumbago-ischias
 

 • Blandform med både rygg- och bensmärta


KLINISKA FYND VID OKOMPLICERAD LUMBAGO
 

 1. Ofta uppvisar patienten en smärtskolios beroende på muskelkramp där ryggen lutar över åt den onda sidan.
   
 2. Flexionsförmågan i rygg är nästan alltid påverkad, även sidoflexion och rotation kan vara försämrad. Neurologiska bortfall saknas och Lasègues test är negativ.
   
 3. Palpationsömhet är oftast lokaliserad till ena sidan i nedre delen av ländryggen.
   
 4. Neurologiska bortfall saknas.

Differentialdiagnostiska fynd

Diskbråck: Ger nervrotsmärta ner i ett ben och i typiska fall även domningar och reflexbortfall inom nervrotens utbredningsområde. Vanligaste nivåerna är L4-L5 med påverkan av L5-roten (smärtutstrålning baksida av låret, utsida underben och fotrygg, påverkan på stortåextensor, kan ej gå på hälar), samt L5-S1 med påverkan av S1-roten (smärtutstrålning på baksida av låret och utsida av underbenet, nedsatt känsel utsida fot, nedsatt akillesreflex, kan inte stå på tå).

Cauda equina-syndromet: Tryck mot de centrala delarna av nervflätan i ländryggen ger ridbyxanestesi, svårigheter att känna blåsfyllnad och försämrad kontroll över analsfinktern, ofta med samtidig svår värk ner i ett eller båda benen. Vid misstanke skall patienten remitteras akut för ortopedbedömning.

Diskdegeneration: I synnerhet uttalad och multipel sådan orsakar smärta och stelhet i ländryggen med palpationsömhet. Smärta vid flexion i ländryggen. Kroniskt förlopp. Skelettröntgen ger diagnosen.

Spondylolistes > grad 1 (glidning av ländkota i sagittalplanet): Förekommer hos yngre, inte helt ovanligt hos gymnaster. I den yngre populationen ofta en följd av överbelastning, stressreaktion. Det förekommer också i den äldre populationen och har då en degenerativ bakgrund.

Inflammatoriska ryggsjukdomar: Orsakar ofta en diffus, dov, molande smärta med dygnsvariation (ökande nattetid). Smärtan förbättras ej vid avlastning. Stelhet och palpationsömhet intraspinalt och över SI-leder förekommer, exv Bechterews sjukdom.

Osteoporos med kotkompression: Ofta ringa trauma, vanligast i nedre bröstryggen. Lokal palpationsömhet. Slätröntgen ger diagnos. I princip alltid konservativ behandling, även vid kraftig kompression. Cementeringsteknik för osteoporotiska kotkompressioner (vertebroplastik) finns men det vetenskapliga underlaget för detta är svagt och tekniken används inte allmänt. Ger sällan eller aldrig neurologisk påverkan. Stabiliserande tygkorsett kan ge smärtlindring.

Tumör: Tänk på metastaserande malignitet, t ex bröst- och prostatacancer metastaserar med hög frekvens till ryggraden. Överväg prostata- och bröstpalpation vid misstanke. Ger dov, molande värk som ofta inte är rörelse- eller lägesbetingad och som stegras över tid. Vanligt med nattlig värk. Var uppmärksam på nattliga svettningar, viktnedgång, aptitlöshet samt oförklarlig feber - symtom på malign sjukdom. Kan ge uttalade neurologiska bortfall. Var frikostig med radiologisk utredning om misstanke föreligger.

Spondylit/diskit: Ovanlig diagnos men förekommer i ökad incidens hos immmunosupprimerade patienter samt hos intravenösa missbrukare. Patienter med känd HIV eller tuberkulos skall särskilt beaktas. Dov, ihållande värk kombinerad med höga infektionsparametrar och feber. Neurologiska bortfall förekommer. Akut remissfall.

Spinal stenos: Förträngning i spinalkanalen oftast på degenerativ bas, vanligast i ländryggsnivå. Ger smärtor i rygg och på lårens fram- eller baksidor. Kallas ibland för pseudoclaudicatio då symtomen liknar claudicatio intermittens med ansträngningskorrelerad värk ner i benen som viker i vila. Ofta mindre besvärad i sittande ställning då utrymmet för ryggmärgen är som störst. MR ger diagnos.

UVI/pyelonefrit: Kan ge besvärlig ryggvärk, ofta dunkömhet över njurlogerna. Diagnosen dock enkel med urinprov och infektionsparametrar.

Även t ex hjärtinfarkt och aortadissektion kan ge värk som förläggs till ryggen.


 

UTREDNING
 

 1. Utförlig anamnes inkluderande tidigare besvär, smärtdebut, duration, trauma, arbetsrelaterade besvär. Andra sjukdomar. Smärtteckning på vilken patienten själv i lugn och ro fyller i och beskriver utbredning av smärtan. Labbutredning med SR, CRP och LPK, samt urinsticka och temp bör som regel tas.
   
 2. Patienten skall undersökas avklädd. Notera deformitet, palpatorisk ömhet, rörelseinskränkning, gångmönster.
   
 3. Specifika test såsom Lasègue och test av känsel och muskelstyrka för att påvisa nervpåverkan.
   
 4. Hos medelålders patienter med typiskt lumbagoinsjuknande, normal labb och ingen misstanke om komplicerande sjukdom är inte radiologisk utredning nödvändig i akutskedet men ska övervägas vid utebliven förbättring eller upprepade besvär. Radiologisk utredning ska också övervägas akut/subakut hos yngre och äldre patienter utan tidigare anamnes på kroniska ryggbesvär eller vid ett trauma. Spondylolisteser (kotglidningar), tumörer och kotkompressioner kan fångas upp. Magnetresonanstomografi (MRI) är idag ofta förstahandsmetod vid radiologisk utredning och bör övervägas vid neurologiska bortfallssymtom, betydande smärta som inte går över på rehab eller som en del i utredning av misstänkt tumör/metastas/infektion. En röntgen eller datortomografi (DT) kan ibland erhållas snabbare än MRI och ge information om degeneration, kotkompressioner och kotglidningar. En datortomografi kan vara av stort värde för att kartlägga frakturer
   
 5. En princip kan vara att hos alla patienter med ryggbesvär som kvarstår efter 2-3 månader bör uppföljning göras och radiologisk utredning övervägas, vanligen MR (80-90 % av alla patienter med ryggont blir spontant symtomfria inom 2-3 månader).
   
 6. Skintigrafi används fr a idag för att bedöma metastasförekomst i skelettet om spridd generell metastasering vill uteslutas men kan ibland vara av värde vid bedömning av infektion.


 BEHANDLING

(av lumbago)
 

 • Adekvat omhändertagande är viktigt. Patienten skall känna sig professionellt bemött för att öka tilliten till undersökaren och dennes behandlingsförslag. Ge en realistisk prognos.
   
 • Vid svår akut lumbago kan sängläge ibland ej undvikas. Patienten skall dock så snart som möjligt försöka aktivera sig och i möjligaste mån leva som vanligt. Det finns inga belägg för att sängläge alls har positiv effekt vid lumbago.
   
 • Råd om rörelser och avlastning innefattar: stå/ligga är bättre än sitta. Gå upp av och till. Undvik framåtböjda positioner. Lyft nära kroppen. Undvik vridna och tunga lyft. Vila emellanåt i liggande med 90º flexion i höfter och knän med stöd under benen (psoasställning).
   
 • Distinkta och tidsbegränsade ordinationer av analgetika där grunden är paracetamol och NSAID, ev med tilllägg av svag opioid vid svår akut smärta. Beakta biverkningsrisken!
   
 • Aktiv sjukskrivning, d v s ev partiell sjukskrivning och kontakt med arbetsplatsen (att vara på jobbet). Patienten skall rekommenderas att tidigt vara så aktiv som möjligt, vilket inkluderar återgång till arbetet trots kvarvarande besvär. Lång sjukskrivning minskar chansen till arbetsåtergång.
   
 • Sjukgymnastik efter 6 veckor. McKenzie-övningar. Det finns ej vetenskapliga bevis för att TNS, ultraljud, akupunktur, värme eller laserterapi har effekt men det upplevs ibland subjektiv lindrande och kan vara ett komplement i behandlingen.
   
 • Manuell terapi (manipulation, mobilisering, massage hos naprapat, kiropraktor eller fysioterapeut) har visats kunna ha en smärtlindrande effekt vid akuta ryggbesvär. Ingen manuell terapi har visat sig vara överlägsen någon annan.
   
 • Aktiv uppföljning rekommenderas för att följa upp och stimulera till arbetsåtergång då långvarig sjukskrivning visat sig vara svår att bryta.
   
 • Återbesök inom några veckor med ny anamnes och klinisk undersökning. Remiss till ortoped, förutom vid akuta remissfall enligt ovan, är t ex neurologiska bortfall som stämmer med MRI-fynd där rehab inte har förbättrat patienten subjektivt på 2-3 månader.


LÄNKAR
 

Diskbråck - ländrygg

Segmentell rörelsesmärta (SRS)

Spinal stenos - ländrygg

Bechterews sjukdom (pelvospondylit, ankyloserande spondylit)

Spondylit

Kotkompressionsfraktur, lågenergetisk

Skelettmetastaser

Osteoporos

 

ICD-10

Lumbago M54.5

 
Sjukskrivning

Länkar till försäkringsmedicinskt beslutsstöd från Socialstyrelsen:
M54 Ryggvärk

Referenser
 

Indikationer för behandling inom ortopedi. Nationellt Kompetenscentrum för Ortopedi (NKO)/2006. Länk
 

COPYRIGHT © INTERNETMEDICIN AB

E-posta synpunkter till författaren info@internetmedicin.se

Prenumerera på våra nyhetsbrev