Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Vaskulitsjukdomar, primära

FÖRFATTARE

Professor Maria Bokarewa, Reumatologkliniken/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

GRANSKARE

Professor, överläkare Anders Bengtsson, Reumatologiska kliniken/Skånes universitetssjukhus Lund

UPPDATERAD

2022-04-15

SPECIALITET
INFORMATION
INNEHÅLL

BAKGRUND

 

Vaskulitsjukdomar är en grupp av sjukdomar som drabbar blodkärl och kännetecknas av inflammation i kärlväggen. En detaljerad systematisk uppdatering gälande förekomst och fördelning av specifika typer av vaskulitsjukdomar har nyligen publicerats. Indelningen baseras främst på storleken av de drabbade kärlen.


Patogenes

Potentiella mekanismer för blodkärlsförstörelsen vid vaskulitsjukdomar (observera en viss överlappning):

 

 

 

KLASSIFIKATION

 

Klassifikation av primära vaskuliter (2012 revised Chapel Hill Consensus Conference on the nomenclature of systemic vasculitis) baseras främst på storleken av de afficierade blodkärlen. Notera att en viss överlappning förekommer. Följ länkarna för mer information om de olika sjukdomstillstånden.


1. Vaskuliter som drabbar små blodkärl
 

Vaskuliter associerade till antikroppar mot proteiner i cytoplasman hos neutrofiler (anti-neutrofilic cytoplasmic antibodies, ANCA) i serum:
 

 • Granulomatös polyangit-tidigare Wegeners granulomatos - Granulomatös inflammation i medelstora och mindre artärer liksom kapillärer och venoler, företrädesvis i övre och nedre luftvägar samt i njurar.
   
 • Eosinofil granulomatös polyangit, tidigare Churg-Strauss syndrom - Granulomatös inflammation med inslag av eosinofila infiltrat i medelstora och mindre blodkärl, framför allt i luftvägar. Ofta associerat med astma, polyneuriter och eosinofili.
   
 • Mikroskopisk polyangit - Nekrotiserande vaskulit som framför allt drabbar kapillärer, venoler och arterioler. Vanligt med samtidigt förekommande nekrotiserande glomerulonefrit.

Immunkomplexmedierade småkärlsvaskuliter:
 

 • Anti-glomerulär basalmembran (ant-GMB) sjukdom – vaskulit som drabbar glomerulära kapillärer, pulmonära kapillärer eller bägge.
   
 • IgA vaskulit, tidigare Henoch-Schönleins purpura- Vaskuliter som drabbar framför allt kapillärer, venoler och arterioler och som kännetecknas av lokala IgA-depositioner. Hud, tarm, leder och njurar ofta engagerade.
   
 • Kryoglobulinemisk vaskulit - Vaskuliter som drabbar framför allt kapillärer, venoler och arterioler och som kännetecknas av lokala immunglobulindepositioner. Associerat med förekomst av kryoglobuliner i serum. Hud, njurar och blodkärl i extremiteter är ofta involverade.
   
 • Hypokomplementemisk Urtikariell vaskulit (anti-C1q vaskulit)- Oftast begränsad till hudkostymen men kan drabba lungparenkymet och njurar. Kan uppvisa tecken på komplementkonsumtion som ofta kombineras med inre organengagemang.

 


2. Vaskuliter som drabbar medelstora kärl (t ex artärer som försörjer njurar, lever, hjärta, hjärna, tarm)
 

 • Polyarteritis nodosa - Nekrotiserande blodkärlsinflammation i medelstora och mindre artärer. Kan också drabba kapillärer och venoler. Alla organ kan drabbas. Predilektionsställen är hud, mag-tarmkanalen, hjärna/perifera nervbanor och njurar.
   
 • Kawasakis sjukdom - Blodkärlsinflammation som kan drabba artärer av i stort sett alla storlekar (inklusive aorta). Associerat med mukokutana symtom. Koronarartärer ofta involverade. Typisk för barnaåren.

 


3. Vaskuliter som drabbar stora blodkärl (d v s aorta och dess avgångsgrenar)

 

 

4. Vaskuliter som drabbar varierade blodkärl
 

 • Behcets syndrom – inflammation som drabbar artärer och vener samtidigt. Drabbar slemhinnor med återkommande sårbildning och blodkärl i CNS
   
 • Cogans syndrom – inflammation i små, medelstora och stora blodkärl i ögon och/eller öron

 

 

5. Vaskuliter som drabbar ett organ

 • Kutan leukocytoklastisk vaskulit - Isolerad kutan småkärlsinflammation utan tecken på systemengagemang
   
 • Kutan arterit – isolerad inflammation i kutana artärer
   
 • CNS/PNS-vaskulit - Ofta granulomatös inflammation i medelstora och mindre artärer i CNS/PNS. Vid den primära formen är sjukdomen en renodlad CNS/PNS-åkomma med i stort sett inga patologiska fynd utanför nervsystemet.
   
 • Isolerad aortit

 

 

6. Vaskuliter associerade till systemsjukdom

 • Lupus vaskulit
   
 • Reumatoid vaskulit
   
 • Sarkoid vaskulit
   
 • Vaskulit vid relapserande polykondrit
   
 • IgG4-associerad vaskulit

 

 

7. Vaskuliter associerade till potentiella etiologiska faktorer

 • Hepatit C-associerad kryoglobulinemisk vaskulit
   
 • Syfilis-associerad vaskulit
   
 • Läkemedels-associerad immunkomplexmedierad vaskulit
   
 • Läkemedels-associerad ANCA-vaskulit
   
 • Tumör-associerad vaskulit
   
 • Potentiellt samband mellan vaskuliter och vaccinationer fann inte stöd i detalierad litteraturanalys.

 

 

 

VÅRDNIVÅ
 

Med hänsyn till det ofta mycket snabba och elakartade sjukdomsförloppet bör misstanke om systemisk vaskulit föranleda konsultation med erfaren reumatolog.

De flesta vaskulitsjukdomar bör utredas, behandlas och följas upp av läkare med erfarenhet och kompetens för denna sjukdomsgrupp. Specialiteter med viktiga roller för utredning och handläggning av primära vaskulitsjukdomar inkluderar reumatologer, njurmedicinare, neurologer, dermatologer, ögonläkare, immunologer och radiologer/kliniska fysiologer.ICD-10

Arterit, ospecificerad I77.6

 

Referenser

Watts RA, Hatemi G, Burns JC, Mohammad AJ. Global epidemiology of vasculitis. Nat Rev Rheumatol 2022; 18:22-34. Länk
 

Jennette JC, Falk RJ, Bacon PA et al. 2012 Revised International Chapel Hill Consensus Conference Nomenclature of Vasculitis. Arthritis & Rheumatism 2013, 65, 1-11. Länk

Lie JT. Nomenclature and classification of vasculitis: plus ça change, plus c'est la même chose. Arthritis Rheum. 1994,37:181-6. Länk

Watts R et al. Development and validation of a consensus methodology for the classification of the ANCA-associated vasculitides and polyarteritis nodosa for epidemiological studies. Ann Rheum Dis. 2007,66:222-7. Länk

Berti A, Dejaco C. Update on the epidemiology, risk factors, and outcomes of systemic vasculitides. Best Pract Res Clin Rheumatol. 2018, 32:271-294. Länk

Wallace ZS, Stone JH. Personalized Medicine in ANCA-Associated Vasculitis ANCA Specificity as the Guide? Front Immunol. 2019, 10:2855. Länk

González-Gay MA, Prieto-Peña D, Martínez-Rodríguez I, Calderon-Goercke M, Banzo I, Blanco R, Castañeda S. Early large vessel systemic vasculitis in adults. Best Pract Res Clin Rheumatol. 2019 Aug;33(4):101424. Länk

Bonetto C et al. Vasculitis as an adverse event following immunization - Systematic literature review. Vaccine. 2016 Dec 12;34(51):6641-6651. Länk

Takahashi H et al. The immunobiology and clinical characteristics of IgG4 related diseases. J Autoimmun. 2012,39:93-6. Länk

COPYRIGHT © INTERNETMEDICIN AB

E-posta synpunkter till författaren info@internetmedicin.se

Prenumerera på våra nyhetsbrev