Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Systemisk skleros (Sklerodermi, SSc)

FÖRFATTARE

Överläkare Egidija Sakiniene, Reumatologen/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

GRANSKARE

Professor, överläkare Anders Bengtsson, Reumatologiska kliniken/Skånes universitetssjukhus Lund

UPPDATERAD

2021-11-22

SPECIALITET
INNEHÅLL

BAKGRUND


Systemisk skleros (Sklerodermi, SSc) är en kronisk autoimmun sjukdom. Den karakteriseras primärt av inflammation och fibrotisering av hud och underhud samt blodkärl och inre organ, främst lungor, hjärta och njurar. Raynauds fenomen förekommer i så gott som 100 % av SSc-fallen.

SSc är en ovanlig sjukdom med incidenssiffror runt 20/miljon invånare/år. Sjukdomen kan drabba personer i vilken ålder som helst, men debuterar oftast i medelåldern (mellan 30 och 50 år). Liksom vid många andra reumatiska sjukdomar drabbas kvinnor oftare än män (förhållande 3:1).


Se behandlingsöversikt - Raynauds fenomen

 

 

Patogenes

De patogenetiska mekanismerna vid SSc är komplexa och till stora delar fortfarande okända. Samspel av genetiska och miljöfaktorer triggar igång SSc-specifika patologiska kaskaden i flera organ, vilket resulterar i vaskulär skada, kronisk inflammation och fibroblastaktivering. Det finns många molekylära och cellulära mekanismer som bidrar till utvecklingen av aktiverade myofibroblaster som bedöms vara nyckel-celler i SSc patogenesen.

Fibrosutvecklingen sker nästan i alla organ vid SSc; de mest drabbade är hud, lungor, hjärta och mag-tarmkanalen.

Vid SSc uppvisar artärer och arterioler uttalad intimaproliferation, vilket leder till obliteration av blodkärlslumen.

 

 

 

KLASSIFIKATION

 

SSc kan grovt indelas i två varianter: diffus kutan systemisk skleros (dcSSc) respektive begränsad kutan systemisk skleros (lcSSc).
 

 1. Den diffusa formen av SSc är associerad med förekomst av artriter/tendiniter, frekvent förekomst av inre organengagemang och karakteriseras serologiskt av antikroppar mot topoisomeras I (anti-Scl 70 antikroppar, ATA) i cellkärnor. Vid denna typ av SSc är hudskleros ofta utbredd över både bål och extremiteter. Även förekomst av anti-RNA polymeras III antikroppar (ARA) är associerad med denna sjukdomsform.

 2. Den begränsade formen av SSc, som tidigare kallats för CREST (akronym för kalcinos, Raynauds syndrom, esofagushypomotilitet, sklerodaktyli och telangiektasier), kännetecknas av distal hudskleros (+ ansiktshudskleros). Ibland saknas t o m hudskleros (s k systemisk skleros sine (utan) hudskleros). Vid detta tillstånd hittar man ofta antikroppar riktade mot centromerstrukturer i cellkärnor under delning (anti-centromer antikroppar, ACA).

 

Utöver dessa två systemiska typer tillkommer två lokaliserade varianter av sklerodermi:

 1. Morfea – enstaka eller multipla sklerotiska plack på hudkostymen
   
 2. Linjär sklerodermi – enstaka eller multipla avlånga områden med hudskleros

 

Vid lokaliserad sklerodermi engageras endast hud och ibland underliggande vävnad, inre organ engageras ej.

 

 

 

DIAGNOSTIK

 

Systemisk skleros skall misstänkas vid:

 

 • Nydebuterade bifasiska Raynaudfenomen i vuxen ålder
 • Diffus handsvullnad
 • Spontant uppträdande svårläkta sår på fingertopparna
 • Förtjockad stram hud på extremiteter
 • Sväljningssvårigheter p g a försämrad esofagusmotorik

 

Senaste ACR-EULAR klassifikationskriterier för systemisk skleros har tagits fram och presenterats under 2013. De är poängbaserade. Patienter med summa på ≥ 9 poäng anses ha diagnosen SSc. Även om detta är klassifikations-, och inte diagnoskriterier, återspeglar de en klinisk bild av sjukdomen.

Följande symtom värderas:

 • Hudstramhet proximalt om MCP-leder (9 poäng)
 • Sklerodaktyli (4 poäng) eller puffy fingers (2 poäng)
 • Kapillärförändringar i nagelbanden (2 poäng)
 • Pitting scars (3 poäng) eller digitala sår (2 poäng)
 • Raynauds fenomen (3 poäng)
 • Telangiektasier (2 poäng)
 • PAH (2 poäng) eller interstitiell lungsjukdom (2 poäng)
 • SSc-relaterade autoantikroppar som anti-centromer, anti-Scl70, anti-RNA polymeras III(3 poäng)

 

 

 

DIFFERENTIALDIAGNOSER


En hel rad sjukdomar uppvisar kännetecken förenliga med SSc. Vissa av dessa tillstånd är liknande autoimmuna sjukdomar, medan många istället har en annan orsak.
 

 • Autoimmuna sjukdomar - Till dessa hör exempelvis eosinofil fasciit, en sjukdom som kännetecknas av en uttalad inflammation i muskelfascior med infiltration av eosinofila granulocyter lokalt samt en generaliserad eosinofili.
   
 • Toxiska agens - Hit hör bl a toxic oil syndrome och eosinofili-myalgisyndromet. Många organiska lösningsmedel (t ex toluen, bensen och xylen), vinylklorid och silikaprodukter kan ge upphov till SSc-liknande bilder. Hit hör även nefrogenisk systemisk fibros (NSF), som är associerad med gadoliniumbaserade kontrastmedel och drabbar ff a patienter med avancerad njursvikt.
   
 • Graft versus host disease - Viktigt är också att ha i åtanke graft versus host disease, där transplanterade HLA-inkompatibla leukocyter reagerar på värdens transplantationsantigener på ett sätt som bl a leder till SSc-liknande hud.

 

 

 

SYMTOM OCH KLINISKA FYND

 

Hud

Hudengagemang hos en sklerodermipatient uppvisar flera faser:
 

 1. Den tidigaste fasen som kan vara från månader till år är den ödematösa fasen som ofta leder till pittingödem i händer, armar och ben.

 2. Med tiden övergår den ödematösa fasen till den indurativa som sprider sig centripetalt och med tiden kan engagera, inte bara extremiteter, utan också bål. Den engagerade huden blir tjockare (dermis-skiktet) och adherent mot subkutis. Samtidigt pågår atrofi av epidermis som resulterar i förlust av svettproduktion, talgproduktion, liksom atrofi av hårfolliklar. Hudförändringar i ansiktet kan leda till s k karpmunutseende som i sin tur leder till svårigheter med födointag och tandborstning.

 

Det naturliga sjukdomsförloppet vad avser hudengagemanget vid de två huvudtyperna av SSc är mycket olika.

Vid den begränsade typen av SSc är hudförtjockningen och stramheten begränsade till extremiteter.

Vid den diffusa formen av SSc kan man däremot se en snabb (1-2 år) ökning av hudtjockleken associerad med utveckling av ledkontrakturer och inre organengagemang.

Patienter i båda SSc-grupperna, ff a de som har den begränsade typen, kan utveckla intrakutana och subkutana kalkdepositioner som kan vara mycket smärtsamma.


Blodkärl

Som angetts tidigare uppvisar i stort sett alla patienter med SSc Raynauds fenomen.

I många fall kan man se substansförluster med sår och ärrbildningar distalt i fingerpulpan beroende på långvariga ischemiperioder. Histologiskt kan man i sådana fall påvisa tecken på uttalad intima- och adventitiafibros i digitala arterioler.

Sammantaget uppvisar arterioler och artärer hos patienter med SSc både funktionella (d v s Raynauds fenomen) och strukturella (obliteration sekundär till fibros) förändringar. Detta kan leda till digitala sår och t o m gangrän.


Leder och muskler

Såväl artralgier som artriter ses ofta vid SSc. Radiologiskt ses ibland tecken på artros och erosiv artrit i perifera leder.

Upp till 20 % av sklerodermipatienter uppvisar tecken på regelrätt myosit. I motsats till de primära myositerna är sjukdomen ofta mild och icke-progressiv.


Gastrointestinalkanalen

Såväl övre som nedre gastrointestinalkanalen uppvisar engagemang vid SSc. De vanligaste fynden inkluderar nedsatt esofagusmotilitet (nedre 2/3 delen), vilket ofta leder till omfattande refluxproblematik.

Gastropares kan förekomma, och även såväl tunntarmen som tjocktarmen kan uppvisa uttalad hypomotilitet. I tunntarmen kan detta leda till bakterieöverväxt och därmed bl a vitamin B12-brist och malabsorption.

Angiodysplasier i antrum och även i tarmarna kan förekomma. Det kan förorsaka gastrointestinal blödning.

Tjocktarmsengagemang leder framför allt till förstoppningar. Analinkontinens kan förekomma.


Lungor

Lungengagemang är vanligt (finns hos cirka 70 % av alla sklerodermipatienter) och den allra viktigaste orsaken till mortalitet hos denna patientgrupp.

Två distinkt olika typer av lungengagemang kan urskiljas hos sklerodermipatienter:
 

 • Interstitiell fibros. Hos över 1/3 av sklerodermipatienterna (både den diffusa och begränsade formen) förekommer det röntgenologiskt verifierbara, basala bilaterala lungförändringar förenliga med fibros. En mera känslig undersökning HRCT uppvisar interstitiell lungsjukdom hos upp till 75 % av sklerodermipatienterna.

  I tidigt skede kan HRCT uppvisa s k ground glass-förändringar med retikulärt mönster av NSIP (non-specific interstitial pneumonia)-karaktär som kan indikera interstitiell lungsjukdom med viss reversibilitet, medan man senare i förloppet ser s k honey-combing, d v s närmast cystiska fibrotiska lesioner som liknar UIP (usual interstitial pneumonia) som ofta är irreversibla. Högre antal av eosinofila och polymorfnukleära celler i bronkoalveolärt lavage indikerar sämre prognos.

  Spirometri visar tecken på restriktivitet och nedsatt CO-diffusion. Lungfunktionsförsämringen inträffar vanligtvis under de första sjukdomsåren. Det är viktigt att identifiera patienter och påbörja behandlingen i tidigt skede för att kunna stoppa sjukdomsprocessen.
   
 • Pulmonell arteriell hypertension (PAH). PAH är en ännu svårare manifestation av SSc. Den utvecklas vanligtvis senare i sjukdomsförloppet, dock i enstaka fall kan SSc debutera med PAH. Prognos för patienter med SSc-associerad PAH är sämre än av patienter med idiopatisk pulmonell arteriell hypertension (IPAH). Även om den har förbättrats under senaste åren är PAH den dominerande dödsorsaken hos patienter med SSc, med en femårsöverlevnad på ungefär 10 %. Därför är det viktigt att regelbundet screena patienter med SSc avseende PAH utveckling. UCG är en metod som används mest vid screeningen. Där UCG är svårtillgänglig, kan man använda Detectalgoritmen. För att ställa PAH diagnos, krävs högersidig hjärtkateterisering.

 

 

Hjärta

Ofta hjärtengagemang vid SSc är sekundärt till PAH. Primärt hjärtengagemang förekommer och kan yttra sig i form av perikarditer och myokardfibros. Arytmibenägenhet är vanligt (ungefär 30 % av patienterna) och kan leda till både supraventrikulära och ventrikulära retledningsrubbningar.


Njurar

20 % av patienterna med diffus SSc kan utveckla ”renal kris”, vilket kännetecknas av malign hypertension med höga plasmareninnivåer och leder till snabb utveckling av njurinsufficiens. Sedan introduktionen av läkemedel som kan blockera renin-angiotensinsystemet är denna manifestation av SSc en sällsynthet.


Övrigt engagemang

Patienter med SSc kan uppvisa engagemang av andra organ inkluderande lever/pankreas (t ex primär biliär cirros), perifera nervsystemet (t ex karpaltunnelsyndrom), exokrina körtlar (t ex sekundärt Sjögrens syndrom) och tyreoidea (t ex hypotyreoidism).

 

 

 

BEHANDLING

 

SSc är en komplex, heterogen och sällsynt reumatologisk sjukdom som medför betydande lidande för patienterna och stora kostnader för samhället. Det rekommenderas därför att patienterna med SSc sköts på eller i nära samarbete med universitetssjukhus eller vårdenheter där det finns specialister och team med erfarenhet av patienter med denna sjukdom som kräver multimodalt teamomhändertagande.

 

 1. Adekvat hudvård och smärtlindring är väsentlig vid fingertoppssår och kalcinos. Mjukgörande salva, t ex Miniderm, eller salicyl 5 % i Locobase, vid infektion Fucidinkräm 2 %. Behandling med metotrexat kan ha viss effekt vid behandling av hudskleros.
   
 2. Mykofenolatmofetil (CellCept) eller cyklofosfamid (Sendoxan) kan användas vid betydande lungengagemang. För underhållsbehandling används antingen azatioprin (Imurel) eller mykofenolatmofetil (CellCept). Det finns data som stödjer antifibrotisk behandling med nintedanib (Ofev)
   
 3. Vid PAH, verifierad via hjärtkatetrisering, bör specifik behandling (endotelin-1-receptorantagonister, fosfodiesteras typ 5-hämmare och prostacyklinanaloger och NO-stimulerare) initieras i samråd med PAH-centra.
   
 4. Behandling av Raynauds syndrom: Avstå från cigarettrökning och skydda extremiteter från kyla. Vid SSc brukar man dessutom behöva använda sig av nitroglycerin (både i form av plåster och lokalt som salva). Nästa steg, parallellt med nitroglycerin, är tillägg av kalciumflödesblockerare, nifedipin (Adalat). Sildenafil (Revatio) kan användas vid förekomst av digitala sår. Vid gangränhot används dropp innehållande antingen prostaglandin-E1 eller prostacyklin. Flera av dessa behandlingar används ofta samtidigt vid svårt Raynauds syndrom med uttalat gangränhot. Bosentan (Tracleer) kan minska incidensen av digitala sår som uppkommer p g a digital ischemi vid SSc.
   
 5. Vid engagemang av gastrointestinalkanalen: förhindra refluxesofagit med antacida/omeprazol, öka tarmmotiliteten med hjälp av metoklopramid (Primperan) eller domperidon (Domperidon Ebb). Vid bakteriell överväxt i tunntarmen kan intermittent antibiotikabehandling övervägas.
   
 6. Vid renal kris är ACE-hämmare förstahandsmedel.
   
 7. Det är tveksamt med peroral kortikosteroidanvändning vid systemisk skleros, bortsett från fallen med samtidigt pågående myosit, serosit, artrit eller vid den tidiga ödematösa fasen av hudskleros. Viktigt att notera att kortisonbehandling ökar risken för utveckling av renal kris.
   
 8. Rituximab (Mabthera) och tocilizumab (Roactemra) har visat bromsande effekt av lungfunktionsförsämring i vissa studier.
   
 9. Autolog stamcellstransplantation kan bromsa snabb utveckling av hudsklerosen.

 

 

 

PROGNOS

 

 • Det finns inga pålitliga prognostiska markörer i tidigt sjukdomsskede.
   
 • Patienter med den begränsade formen av SSc och förekomst av anti-centromerantikroppar har i allmänhet bättre prognos än de med den diffusa formen.
   
 • Individer med PAH har dock en klart förkortad livslängd.

 

 

 

ICD-10

Progressiv systemisk skleros M34.0
CREST- eller CRST-syndrom M34.1

 

Referenser

Denton C P et al. BSR and BHPR Guideline for the Treatment of Systemic Sclerosis. Rheumatology. 2016 Oct;55(10):1906-10 Länk

Cappelli S et al. Interstitial Lung Disease in Systemic Sclerosis: where Do we Stand?. Eur Resp Rev. 2015 Sep;24(137):411-9. Länk

Lee J J, Pope J E. Diagnosis and Management of Systemic Sclerosis: a Practical Approach. Drugs. 2016 Feb;76(2):203-13. Länk

Khanna D et al. Safety and efficacy of subcutaneous tocilizumab in adults with systemic sclerosis (faSScinate): a phase 2, randomised, controlled trial. Lancet. 2016 Jun 25;387(10038):2630-40. Länk

Namas M D et al. Efficacy of mycophenolate mofetil and oral cyclophosphamide on skin thickness: post-hoc analyses from the Scleroderma Lung Study I and II. Arthritis Care Res. 2018;70(3): 439-444. Länk

Sari A et al. Rituximab Experience in Patients With Long-standing Systemic Sclerosis-Associated Interstitial Lung Disease: A Series of 14 Patients. J Clin Rheumatol. 2017 Dec;23(8):411-415. Länk

Bergamasco A et al. Epidemiology of systemic sclerosis and systemic sclerosis-associated lung disease. Clin Epidemiol. 2019 Nov; 257-273. Länk

Korman B. Evolving insights into the cellular and molecular pathogenesis of fibrosis in systemic sclerosis.Translational Research.2019; 209:77-89. Länk

Distler O, et al. Nintedanib for Systemic Sclerosis-Associated Interstitial Lung Disease. N Engl J Med. 2019 Jun 27;380(26):2518-2528. Länk

COPYRIGHT © INTERNETMEDICIN AB

E-posta synpunkter till författaren info@internetmedicin.se

Prenumerera på våra nyhetsbrev