Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Reumatoid artrit (RA) och modern läkemedelsbehandling med biologiska läkemedel och targeted synthetic DMARDs

FÖRFATTARE

Docent Jon Lampa, Reumatologiska kliniken/Karolinska Universitetssjukhuset/Solna

GRANSKARE

Docent Bengt R. Widgren, Predicare AB/Göteborg

UPPDATERAD

2019-07-21

SPECIALITET
INFORMATION
INNEHÅLL
BAKGRUND
 

Biologiska läkemedel och s k targeted synthetic Disease-Modifying AntiRheumatic Drugs (tsDMARDs) har det senaste decenniet blivit ett värdefullt tillskott till terapiarsenalen vid reumatoid artrit (RA). I dagsläget är följande biologiska läkemedel mot RA registrerade i Sverige:
 

Gemensamt för de biologiska läkemedlen är att de består av antikroppar, alternativt andra proteiner, specifikt riktade mot proinflammatoriska mekanismer i sjukdomspatogenesen.

Targeted synthetic DMARDs består av ”small molecules” och är riktade mot specifika inflammationsmekanismer. De kan ges oralt. I dagsläget är två tsDMARDs registrerade i Sverige för behandling av RA.
 

Samtliga preparat ska ges under kontroll och övervakning av specialist med erfarenhet av inflammatoriska sjukdomar.

För alla patienter med reumatologisk sjukdom som behandlas med biologiska läkemedel/ts DMARDs i Sverige rekommenderas uppföljning i ett strukturerat register (upprättat i samråd mellan Svensk Reumatologisk Förening och Läkemedelsverket) avseende behandlingseffekt och eventuella biverkningar.


 

INDIKATIONER
 

TNF- och IL-1-blockad (i kombination med metotrexat)
 

 • Aktiv reumatoid artrit hos vuxna där svaret vid behandling med sjukdomsmodifierande antireumatiska läkemedel, inklusive metotrexat (såvida inte kontraindicerat), varit otillräckligt.
   
 • Svår aktiv progressiv reumatoid artrit hos vuxna som inte tidigare behandlats med metotrexat (gäller etanercept, infliximab, adalimumab, golimumab) och certolizumabpegol.
   
 • Aktiv polyartikulär juvenil kronisk artrit hos barn med otillräckligt svar på, eller intolerans mot, metotrexat (gäller etanercept, adalimumab och golimumab).
   
 • Vid intolerans mot metotrexat kan etanercept, adalimumab och certolizumabpegol ges i monoterapi.
   
 • Remsima, Inflectra, Benepali och Imraldi är s k biosimilarer. Remsima och Inflectra består liksom Remicade av infliximab i samma styrkor och ges på identiskt sätt som Remicade. Benepali består av etanercept och ges på samma sätt och samma dosering som Enbrel. Imraldi består av adalimumab och ges på samma sätt och i samma dosering som Humira. I nedanstående genomgång kommer dessa fyra läkemedel därför inte att behandlas enskilt utan endast i samband med infliximab respektive etanercept.

Rituximab (i kombination med metotrexat)
 

 • Svår aktiv reumatoid artrit hos vuxna som har haft ett otillräckligt svar eller är intoleranta mot andra sjukdomsmodifierande antireumatiska läkemedel inklusive behandling med en eller flera tumörnekrosfaktor (TNF)-hämmare.
   
 • Rixathon är biosimilar och ges på samma sätt och i samma dosering som Mabthera. Ytterligare en biosimilar för rituximab (Ritemvia) finns registrerad, men har ej indikationen RA och behandlas inte vidare i detta dokument.

Abatacept (i kombination med metotrexat)
 

 • Svår aktiv reumatoid artrit hos vuxna som har haft ett otillräckligt svar eller är intoleranta mot en eller flera sjukdomsmodifierande antireumatiska läkemedel inklusive metotrexat eller behandling med en TNF-hämmare.
   
 • Behandling av högaktiv och progressiv sjukdom hos vuxna patienter med reumatoid artrit som inte tidigare behandlats med metotrexat.
   
 • Aktiv polyartikulär juvenil kronisk artrit hos barn (6-17 år) som haft ett otillräckligt svar eller varit intoleranta mot andra sjukdomsmodifierande antireumatiska läkemedel inklusive behandling med åtminstone en TNF-hämmare.

Tocilizumab eller Sarilumab (i kombination med metotrexat, eller för monoterapi)
 

 • Svår aktiv reumatoid artrit hos vuxna som har haft ett otillräckligt svar eller är intoleranta mot en eller flera sjukdomsmodifierande antireumatiska läkemedel eller TNF-hämmare.
   
 • Svår aktiv och progressiv reumatoid artrit hos vuxna som inte har behandlats med metotrexat tidigare (endast Tocilizumab).
   
 • Aktiv systemisk juvenil idiopatisk artrit (sJIA) hos patienter som är 2 år eller äldre, som har haft ett otillräckligt svar på tidigare behandling med NSAID:s och systemiska kortikosteroider.
   
 • Polyartikulär juvenil idiopatisk artrit (reumatoidfaktorpositiv eller –negativ samt utvidgad oligoartrit) hos patienter som är 2 år eller äldre, som har haft ett otillräckligt svar på tidigare behandling med metotrexat.
   
 • Vid intolerans mot metotrexat eller när behandling med metotrexat är olämplig kan tocilizumab/sarilumab ges som monoterapi.

Tofacitinib eller Baricitinib (i kombination med metotrexat, eller för monoterapi)
 

 • Måttlig till svår aktiv reumatoid artrit hos vuxna patienter med otillräckligt behandlingssvar på eller intolerans mot ett eller flera sjukdomsmodifierande antireumatiska läkemedel.TNF-BLOCKERANDE LÄKEMEDEL
 

Tumour necrosis factor (TNF)-α är ett centralt cytokin i RA-patogenesen. Det har ett flertal proinflammatoriska egenskaper, bl a induktion av andra proinflammatoriska cytokiner, uppreglering av adhesionsmolekyler och produktion av matrixmetalloproteinaser, vilka medverkar till leddestruktion vid RA.

TNF-blockerande läkemedel har visats vara mycket effektiva för att minska symtom och bromsa leddestruktion (1-3). Effekten på leddestruktion har visats vara bättre än traditionella sjukdomsmodifierande läkemedel, t ex metotrexat(2).

Särskilt god effekt för att mycket effektivt bromsa leddestruktion har uppnåtts vid kombination mellan TNF-blockad och metotrexat(4).

Registrerade TNF-blockerare:

SubstansnamnUrsprung/typ av ämne (ref 5-9)
EtanerceptHuman löslig TNF-α-receptor
InfliximabChimär monoklonal TNF-α-antikropp
AdalimumabHumaniserad monoklonal TNF-α-antikropp
GolimumabHumaniserad monoklonal TNF-α-antikropp
CertolizumabpegolPegylerad monoklonal TNF-α-antikroppKontraindikationer
 

 • Överkänslighet mot ingående substanser
 • Aktiv tuberkulos
 • Allvarliga infektioner såsom sepsis, samt risk för sepsis
 • Opportunistiska infektioner
 • Måttlig till svår hjärtsvikt


Varningar och försiktighet:
 

 • Återhållsamhet vid kronisk infektion alternativt upprepade tidigare infektioner.
 • Försiktighet vid hjärtsvikt.
 • Sällsynta fall av pancytopeni och aplastisk anemi har rapporterats, se FASS.
 • Alla patienter som behandlas med TNF-blockad ska informeras om att de omedelbart bör söka medicinsk hjälp ifall de utvecklar symtom som tyder på patologiska blodvärden (t ex blåmärken, blödningar eller blekhet).
 • Generell försiktighet vid reumatisk systemsjukdom. Försiktighet vid demyeliniserande sjukdom, exempelvis multipel skleros.

För mer detaljerad info, v g se FASS.

 

Etanercept (Enbrel, Benepali)

Dosering och administrering:
 

 • Vuxna: 25 mg s.c. två ggr/vecka alternativt 50 mg s.c. en gång/vecka.
 • Barn (från 2 års ålder) och tonåringar: 0,4 mg/kg s.c. två ggr/vecka.
 • Kan ges med eller utan samtidig metotrexatbehandling
 • Ingen dosjustering för äldre patienter eller patienter med nedsatt njur- och leverfunktion

Viktigaste biverkningar (för fullständig lista, se FASS):
 

 • Vanliga: hudreaktion på injektionsstället (v g se nedan), feber, virusinfektioner, ÖLI.
 • Mindre vanliga och sällsynta: allvarliga infektioner, demyeliniserande störningar, anemi, lymfopeni. Aplastisk anemi har rapporterats.

Infliximab (Remicade, Remsima, Inflectra)
 

Dosering och administrering:
 

 • 3 mg/kg i i.v. infusion under 2 timmar. Därefter samma dos 2 och 6 veckor efter första infusionen. Därefter ges 3 mg/kg var 8:e vecka.
 • Patienterna måste ha samtidig behandling med metotrexat.
 • Alla patienter som fått infliximab ska observeras under minst 1-2 timmar efter infusion med avseende på akuta infusionsrelaterade reaktioner. Akututrustning måste finnas tillgänglig, v g se FASS och nedan.
 • Återupptagen behandling med infliximab efter ett uppehåll på 2 till 4 år har förknippats med en fördröjd överkänslighetsreaktion hos ett signifikant antal patienter som fått infliximab på indikationen Crohns sjukdom. Efter ett behandlingsuppehåll på mer än 15 veckor rekommenderas därför inte att återuppta behandling med infliximab, varken vid RA eller Crohns sjukdom.

Viktigaste biverkningar (för fullständig lista, se FASS):
 

 • Vanliga: infusionsrelaterade reaktioner, v g se nedan. Huvudvärk, virusinfektioner, hudutslag.
 • Mindre vanliga och sällsynta: anafylaktisk reaktion, v g se nedan. Bakteriella infektioner, opportunistiska infektioner, anemi, lymfopeni, demyeliniserande störningar.

Handläggning vid infusionsreaktion på infliximab
(Reumatologkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset):
 

 • Lindrig reaktion: Solu-Cortef 100 mg i.v., klemastin (Tavegyl) 1-2 mg p.o. samt paracetamol 1 g p.o. Fortsatt infusion, lägre infusionshastighet.
 • Måttlig reaktion: Solu-Cortef 100 mg i.v. klemastin 1-2 mg samt paracetamol 1 g p.o. Infusionen avbrytes. Planeras för nytt behandlingsförsök efter ca 2 v, då med premedicinering med läkemedel enligt ovan och lägre infusionshastighet.
 • Allvarlig reaktion: medicinering enligt ovan. Överväg Adrenalin 0,3 mg s.c. Behandlingen avbrytes permanent.
 • Livshotande reaktion: akutmedicinskt omhändertagande, IVA-vård.

Patienter som drabbats av måttlig eller allvarlig infusionsreaktion på infliximab bör informeras om att de även kan reagera på andra läkemedel baserade på musantikroppar.

 

Adalimumab (Humira)
 

Dosering och administrering:
 

 • Vuxna: 40 mg s.c. varannan vecka. Barn: från 4 års ålder (dosering enligt FASS).
 • Kan ges med eller utan samtidig metotrexatbehandling.

Viktigaste biverkningar (i kliniska studier):
 

 • Mycket vanliga: smärta på injektionsstället, utslag.
 • Vanliga: ÖLI, huvudvärk.
 • Mindre vanliga: granulocytopeni, bakteriella infektioner, allergisk reaktion.

Golimumab (Simponi)

Dosering och administrering:
 

 • 50 mg s.c. var fjärde vecka.
 • Kan ges med eller utan samtidig metotrexatbehandling.


Viktigaste biverkningar (i kliniska studier):
 

 • Mycket vanliga: ÖLI.
 • Vanliga: Smärta vid injektionsstället, bakteriella infektioner.
 • Mindre vanliga: Granulocytopeni, bakteriella infektioner, allergisk reaktion.

Certolizumabpegol (Cimzia)

Dosering och administrering:
 

 • Initialt 400 mg s.c. (givet som två injektioner under en dag) veckorna 0, 2 och 4 och sedan 200 mg s.c. varannan vecka som underhållsdosering.
 • Kan ges med eller utan samtidig metotrexatbehandling.

Viktigaste biverkningar (i kliniska studier):
 

 • Mycket vanliga: smärta på injektionsstället, utslag.
 • Vanliga: ÖLI, huvudvärk.
 • Mindre vanliga: granulocytopeni, bakteriella infektioner, allergisk reaktion.

Övriga rekommendationer och kommentarer
 

Pneumokockvaccination

Pneumoni (med vanligaste agens pneumokocker) är den vanligaste orsaken till infektionsorsakad mortalitet vid RA (10). Djurexperimentella data talar för att TNF har stor betydelse vid immunförsvaret mot pneumokocker (11). Pneumokockvaccination har ej visats försämra sjukdomsaktiviteten i RA (12). Mot denna bakgrund är vår lokala rekommendation (utvecklad i samarbete med infektionsläkare) att erbjuda pneumokockvaccination till alla patienter med RA som skall insättas på TNF-blockerande läkemedel.

 

Övriga vaccinationer

Levande vacciner bör ej ges till patienter som behandlas med TNF-blockad.

 

Graviditet

TNF-blockad bör avslutas vid konstaterad graviditet. Alla TNF-blockare kan passera placenta. Vaccination med levande vaccin hos nyfödda som har exponerats för dessa läkemedel i livmodern rekommenderas ej.

 

Amning

För infliximab: I flera fallrapporter har infliximab ej kunnat påvisas i modersmjölk och enligt uppdaterade riktlinjer från svensk reumatologisk förening (2019) kan amning övervägas vid stark önskan hos modern. För övriga TNF-blockerare är data otillräckliga och amning rekommenderas ej.

 

Risk för utveckling av malignitet under TNF-blockad

Fler fall av maligniteter, inklusive lymfom, har observerats bland patienter som får TNF-antagonister i jämförelse med kontrollpatienter i den kontrollerade delen av kliniska prövningar med TNF-antagonister. Det finns en generellt ökad bakgrundsrisk för lymfom och leukemi hos reumatoid artrit-patienter med långvarig, högaktiv, inflammatorisk sjukdom, vilket komplicerar riskberäkningen. En sammanställning av observationsstudier (13) tyder inte på någon ökad risk för malignitet överlag hos RA patienter som behandlats med TNF-hämmare. Dock kan det inte helt uteslutas en mycket liten riskökning för hudmalignitet (exklusive melanom) (14), melanom (15, 16) och cervixcancer (17). Därmed är råd angående solvanor, solskydd och kontroll av hudförändringar, samt följsamhet till screeningprogram för cervixcancer relevant för patienter behandlade med TNF-blockad.

Sammantaget befäster dessa studier behovet av fortsatt noggrann klinisk och registerbaserad uppföljning av TNF-blockad.

 

Tuberkulos och TNF-blockad
 

TNF-α har en viktig funktion i immunförsvaret mot infektion med Mycobacterium tuberculosis. I experimentella modeller orsakar blockad av TNF-α en ökad risk för reaktivering av TBC (18-19). De senaste åren har flera rapporter indikerat ökad risk för reaktivering av latent TBC under TNF-blockad med såväl infliximab som etanercept. Baserat på internationella rekommendationer presenteras nedan förslag till handläggning avseende TBC och TNF-blockad.
 

 • Alla patienter där insättande av TNF-blockad planeras bör noga utfrågas avseende symtom på TBC (hosta, persisterande feber, viktnedgång, nattliga svettningar) samt tidigare exposition för TBC.
   
 • På alla patienter görs lungröntgen med riktad frågeställning.
   
 • Vid anamnestisk eller klinisk misstanke på aktiv/latent TBC utförs tuberkulintest alternativt s k IGRA-test. Lokala rekommendationer kan även inkludera bedömning av infektionsspecialist.
   
 • Vid säkerställd aktiv TBC avrådes från behandling med TNF-blockad.
   
 • Vid latent TBC rekommenderas i första hand omvärdering om patienten behöver TNF-blockad. Om så är fallet väljes i första hand etanercept, som visat något lägre risk för aktivering av TBC än infliximab (13).

  • Om behandlande läkare bedömer att behandling med TNF-blockad kan förskjutas bör patienten behandlas med isoniazid 300 mg/dag i 9 månader innan behandling med etanercept påbörjas.
  • Om det med hänsyn till svårighetsgraden av RA är nödvändigt att starta behandling med TNF-blockad tidigare kan behandling påbörjas efter minst 1 månads behandling med isoniazid, dosering enligt ovan. Isoniazidbehandlingen ska pågå under minst 9 månader. Noggrann uppföljning, speciellt av leverprover, rekommenderas, särskilt om patienten samtidigt medicinerar med metotrexat, vilket liksom isoniazid kan ge leverpåverkan.


Hepatit B-reaktivering

Reaktivering av hepatit B (HBV) har förekommit under behandling med TNF-antagonist hos patienter som är kroniska bärare av detta virus; i några fall med dödlig utgång. Före behandlingsstart av TNF-hämmare rekommenderas screening i syfte att upptäcka kronisk aktiv hepatit B. Bärare av HBV med behov av TNF-blockad ska följas noggrant avseende tecken och symtom på aktiv HBV-infektion under hela behandlingen och i flera månader efter avslutad behandling. Hos patienter som utvecklar HBV-reaktivering ska TNF-blockad avbrytas och effektiv antiviral behandling med lämplig stödjande behandling sättas in.

 

Andra allvarliga infektioner associerade med TNF-blockad

Listerios: Djurstudier indikerar att TNF-α har en viktig roll i immunförsvaret mot Listeria monocytogenes och det finns flera rapporterade fall av listerios (några med dödlig utgång) i samband med behandling med såväl infliximab som etanercept.

Andra bakteriella infektioner: Sepsis med S. pneumoniae, S. aureus och E. coli har rapporterats i samband med behandling med infliximab och etanercept.

Histoplasmos: Reaktivering av latent infektion med Histoplasma capsulatum (varav även flera fall med dödlig utgång) har rapporterats efter behandling med infliximab och etanercept.

Pneumocystis jirovecii-pneumoni (PCP): TNF-α har en viktig roll i immunförsvaret mot PCP. Flera fall av PCP har rapporterats (några med dödlig utgång) vid behandling med infliximab och etanercept. Tiden till diagnos av PCP var i medeltal 1 månad vid infliximabbehandling och 2 månader vid etanerceptbehandling.

Andra svampinfektioner: Infektion med Aspergillus fumigatus, Cryptococcus neoformans, systemisk candidos och coccidioidomycos har rapporterats i samband med behandling med infliximab.


 

IL-1-BLOCKERANDE LÄKEMEDEL
 

IL-1 är en proinflammatorisk cytokin som, liksom TNF, har betydelse vid RA. IL-1 medierar destruktion av ben och brosk.

IL-1-genfamiljen innehåller IL-1a och IL-1b som produceras framför allt av aktiverade monocyter och makrofager, samt IL-1Ra (IL-1-receptor-antagonist).
Det finns två kända receptorer för IL-1: IL-1RI och IL-1RII. Bindning av IL-1a till IL-1RI resulterar i cellaktivering med produktion av ett flertal inflammatoriska mediatorer och frisättning av vävnadsförstörande metalloproteinaser i leden. När IL-1Ra binder till IL-1RI blockeras bindningen av IL-1a och IL-1b och därigenom blockeras signalöverföringen till målcellen. IL-1Ra har visats minska den kliniska sjukdomsaktiviteten och bromsa leddestruktionen vid RA (20).

 

Anakinra (Kineret)
 

Kontraindikationer:
 

 • Överkänslighet mot ingående substanser
 • Svårt nedsatt njurfunktion (kreatininclearance < 30 ml/min)

Varningar och försiktighet:
 

 • Tidigare infektioner: i kliniska studier har anakinra satts i samband med en ökad förekomst av allvarliga infektioner (1,8 %) jämfört med placebo (0,7 %). Försiktighet vid tidigare återkommande infektioner eller bakomliggande sjukdomstillstånd som ökar infektionskänsligheten.
 • Neutropeni: användning av anakinra har satts i samband med neutropeni (2,4 %) jämfört med placebo (0,4 %). Antalet neutrofila granulocyter bör följas under behandling, v g se FASS.
 • Försiktighet vid måttligt nedsatt njurfunktion (CL 30-50 ml/min).

För mer detaljerad info, v g se FASS

 

Dosering och administrering:
 

 • 100 mg s.c. 1 gång dagligen.

Biverkningar (enligt FASS)

 • Mycket vanliga (> 1/10): huvudvärk, reaktion vid injektionsstället.
 • Vanliga (1/10 – 1/100): neutropeni, allvarliga infektioner som kräver hospitalisering.

Graviditet och amning:
 

 • Data angående anakinrabehandling vid graviditet saknas, varför anakinra inte rekommenderas till gravida kvinnor. Fertila kvinnor bör använda effektiv preventivmetod under behandling.
 • Data avseende passage till modersmjölk saknas och amning rekommenderas därför ej under behandling med anakinra.

Anakinra och tuberkulos:
 

 • Det finns till dags dato inga rapporter om ökad risk för reaktivering av tuberkulos under anakinra-behandling. Ytterligare information om säkerhetsprofilen för anakinra i kliniskt bruk inväntas. Dock hänvisas till generell försiktighet vid infektionsanamnes enl ovan.

Vaccinationer:
 

 • Levande vaccin ska inte ges samtidigt med anakinra.


CD-20-BLOCKERANDE LÄKEMEDEL
 

Det har länge varit oklart vilken roll B-lymfocyter spelat vid uppkomst och patogenes av RA. På senare år har man dock kunnat visa att terapi riktad mot B-lymfocyter är effektivt för att bromsa kliniska symptom vid behandlingsrefraktär RA. Det aktuella preparatet, rituximab, är en chimär monoklonal antikropp mot CD20.

 

Rituximab (Mabthera)
 

Behandlingseffekt

Ett flertal randomiserade kliniska prövningar har visat att patienter med RA som svarat otillräckligt på konventionell antireumatisk behandling (och i flertalet fall även anti-TNF) kan ha nytta av behandling med rituximab i kombination med fortsatt MTX-behandling.(21) Enligt den s k DANCER-studien ger rituximab dessutom en acceptabel säkerhetsprofil vid behandling av RA (22).

Rituximab bromsar leddestruktion, även hos patienter som tidigare ej svarat på TNF-blockad (23).

En behandlingskur med rituximab leder till att B-cellerna i perifert blod minskar till under detektionsnivå. Detta utvecklas inom loppet av 2-3 månader och kvarstår normalt 6-12 månader, hos vissa patienter ännu längre. Under denna tid sjunker vanligen totala nivåer av IgM något, medan dock IgG förblir stabilt.

Flera studier, bl a en sammanslagning av flera europeiska patientkohorter(24), har pekat på att positiv reumatoid faktor och positiva anti-CCP-antikroppar är starka prediktorer för respons på rituximab.
 

Kontraindikationer (vid RA-behandling):
 

 • Överkänslighet mot den aktiva substansen, mot något hjälpämne i detta läkemedel eller mot murina proteiner.
 • Aktiva, allvarliga infektioner.
 • Allvarlig hjärtsvikt (NYHA klass IV) eller allvarlig okontrollerad hjärtsjukdom.

Dosering och administrering (vid RA-behandling):
 

 • Den initiala behandlingskuren består av två i.v. inf. à 1000 mg. I nuläget rekommenderas två veckors intervall mellan infusionerna.
   
 • Under behandlingstiden ges även metotrexat (rekommenderad dos 15-20 mg/vecka).
   
 • 30 minuter innan varje infusion med rituximab ges 100 mg metylprednisolon i.v. för att minska risken för akuta infusionsreaktioner.
   
 • Den rekommenderade initiala infusionshastigheten vid första infusionen är 50 mg/timme, ökas var 30:e minut i steg om 50 mg/timme. För vidare instruktioner v g se FASS.
   
 • Ingen dosjustering krävs hos äldre patienter (> 65 år).
   
 • För att minska risken för infusionsrelaterade biverkningar är vår lokala rekommendation även premedicinering (30-60 min före infusion) med paracetamol 1 g p.o. samt inj. klemastin (Tavegyl) 1 mg/ml 2 ml i.v.
   
 • Återbehandling efter 6 månader har visats förbättra långsiktig sjukdomskontroll och rekommenderas. Vanligen ges lägre dos än vid initial behandling, detta kan individualiseras beroende på tidigare behandlingssvar. Därefter behandling var 6:e månad tills vidare.

Viktigaste biverkningar, vid RA-behandling (övriga se FASS)
 

Infusionsreaktioner (FASS):
 

 • Premedicinering med intravenöst metylprednisolon minskar signifikant risken för allvarliga infusionsreaktioner.
   
 • Symptom vid infusionsreaktion inkluderar t ex frossa, feber, illamående, muskelvärk, hosta och i vissa fall blodtrycksfall, urticaria och/eller bronkospasm.
   
 • De flesta infusionsreaktioner som rapporterades var milda eller måttliga. Ca 1 % av patienterna med reumatoid artrit som fick en första infusion av rituximab i någon dos upplever en allvarlig reaktion under infusionen.
   
 • Åtgärder:
  • Minska infusionshastigheten alt avbryt infusionen och administrera antipyretikum. De flesta reaktioner är reversibla efter dessa åtgärder.
  • I vissa fall behöver man ge antihistamin.
  • Vid allvarligare reaktioner behövs syrgas, intravenös koksaltlösning, bronkdilaterare och glukokortikoider.
  • I de flesta fall kan infusionen återupptas med en 50 procentig minskning i infusionshastighet då symtomen helt har avklingat.
  • Läkemedel för behandling av överkänslighetsreaktioner som t ex adrenalin, antihistaminer och glukokortikoider, ska finnas tillgängliga för omedelbar användning om en allergisk reaktion skulle inträffa under administrering med rituximab.

   
 • Den totala risken för infusionsreaktioner med rituximab är mindre vid behandling av RA än vid behandling av lymfom (där frekvensen reaktioner är ca 50 % enl vissa studier), troligen p g a att den sönderfallande B-cellmassan är mycket större vid lymfom.

Infektioner (uppgifter från fas II- och fas III-studier redovisade i FASS):
 

 • Ingen signifikant riskökning jämfört med placebo i befintliga studier. I DANCER-studien t ex var frekvensen infektioner 35 % med rituximab att jämföra med 28 % för placebo. Typer av infektioner skilde sig inte mellan grupperna.
   
 • I DANCER undersöktes även förekomst av infektioner vid doseringen 500 mg x 2, och där var frekvensen allvarliga infektioner signifikant lägre (22).
   
 • Sammanfattningsvis är det alltså något oklart om risken för infektioner ökar vid behandling med rituximab, och ytterligare studier behövs liksom noggrann rapportering av allvarliga infektioner vid klinisk användning.

Varningar och försiktighet (vid RA-behandling):

 • Infektioner: försiktighet vid tidigare återkommande eller kroniska infektioner eller med underliggande tillstånd som kan göra patienten ytterligare predisponerad för allvarliga infektioner.

 • Måttlig hjärtsvikt eller allvarlig okontrollerad hjärtkärlsjukdom: Inga data om risker föreligger i denna kategori. Dock har rapporterats att patienter med kända ischemiska hjärttillstånd, t ex angina pectoris och förmaksflimmer, utvecklat symtom i samband med rituximabbehandling.
  Noggrann övervakning av infusionen rekommenderas och eftersom infusionsreaktion kan ge hypotension bör man överväga att avstå antihypertensiv behandling 12 timmar innan infusion med rituximab.

 • Progressiv multifokal leukoencefalopati: Behandling med rituximab kan vara förenat med en ökad risk för progressiv multifokal leukoencefalopati (PML). Nytillkomna kognitiva, neurologiska eller psykiatriska symptom ingivande misstanke på PML bör föranleda avbruten behandling och neurologisk utredning.

Graviditet (vid RA-behandling)

Adekvata data från behandling med rituximab hos gravida kvinnor saknas. Eftersom IgG passerar placentabarriären kan rituximab orsaka förlust av B-celler hos fostret. Av denna orsak skall rituximab inte ges till gravida kvinnor om de potentiella fördelarna inte överväger de eventuella riskerna.

 

Amning (vid RA-behandling)

Det är inte känt om rituximab utsöndras i bröstmjölk. Eftersom maternellt IgG utsöndras i bröstmjölk, och rituximab detekterats i mjölken från behandlade digivande apor, skall kvinnor inte amma då de behandlas med rituximab eller under 12 månader efter avslutad behandling.

 

Vaccinationer
 

Det rekommenderas att gå igenom vaccinationstatus och att gällande immuniseringsriktlinjer följs innan behandling med rituximab påbörjas. Vaccinering ska vara avslutad minst 4 veckor före första administrering. Vaccinering med levande virala vacciner rekommenderas ej.


 

T-CELLSDÄMPANDE LÄKEMEDEL
 

Abatacept (Orencia)
 

Abatacept har indikationen svår RA som ej svarat på konventionell sjukdomsmodifierande behandling inklusive metotrexat eller en TNF-hämmare samt behandling av högaktiv och progressiv sjukdom hos vuxna patienter med reumatoid artrit som inte tidigare behandlats med metotrexat. Verkningsmekanismen är sammanfattningsvis hämning av co-stimulerande signal för T-celler. Fullständig aktivering av T-celler kräver två basala signaler. Dels krävs aktivering av T-cellsreceptorn genom igenkännande av antigen-HLA-komplexet. Dels krävs en co-stimulerande signal, där en viktig sådan sker genom bindning av CD28 på T-cellen till CD80 och CD86 på antigenpresenterande celler. Abatacept hämmar denna bindning genom att binda specifikt till CD80 och CD86. Därmed hämmas T-cellsaktiveringen.

 

Behandlingseffekt

Abatacept har visats minska den kliniska sjukdomsaktiviteten och bromsa leddestruktionen vid RA, där man uppmätt otillräckligt svar på metotrexat eller annat DMARD inklusive TNF-blockerare (25-27). Klinisk effekt av abatacept kommer vanligen inom 16 veckor, sällan före 12 veckor.

Kontraindikationer:
 

 • Överkänslighet mot ingående substanser
 • Allvarliga infektioner

Varningar och försiktighet:
 

 • Tidigare infektioner: I kliniska studier har abatacept satts i samband med en ökad förekomst av allvarliga infektioner (1,8 %) jämfört med placebo (1,0 %). Försiktighet vid tidigare återkommande infektioner eller bakomliggande sjukdomstillstånd som ökar infektionskänsligheten.

Dosering och administrering

Abatacept ges som intravenös infusion eller som subkutan injektion. Intravenös infusion ges under 30 minuter. Dosering enl nedan.

Patientens kroppsviktDosAntal injektionsflaskor
< 60 kg500 mg2
60 kg till 100 kg750 mg3
> 100 kg1000 mg4


Efter inledande behandling ska samma dos ges efter 2 och 4 veckor och därefter var 4:e vecka.

Subkutan administrering av abatacept initieras av en intravenös bolusdos enl ovan. Denna följs inom ett dygn efter avslutad infusion av subkutan injektion abatacept 125 mg. Därefter ges 125 mg s.c. varje vecka.
 

Biverkningar (enligt FASS):
 

 • Mycket vanliga: Huvudvärk
 • Vanliga: Blodtrycksförhöjning, hosta, trötthet, Herpes simplex-infektion m fl

Graviditet och amning

Data angående abataceptbehandling vid graviditet saknas, varför abatacept inte rekommenderas till gravida kvinnor. Fertila kvinnor bör använda effektiv preventivmetod under behandling och upp till 14 veckor efter sista infusion.

Data avseende passage till modersmjölk saknas och amning rekommenderas inte under behandling med abatacept.

 

Vaccinationer

Levande vaccin bör inte ges samtidigt med abatacept, ej heller inom 3 månader från det att behandling med abatacept upphört.


 

IL-6-RECEPTORBLOCKERANDE LÄKEMEDEL
 

IL-6 har visats vara ett viktigt cytokin i RA-patogenesen och har en central roll i inflammations- och erosionsutveckling.

Tocilizumab

2009 registrerades i Sverige IL-6-receptorblockeraren Tocilizumab (RoActemra), vilken i flera kontrollerade studier visats vara effektiv för att minska symtom och bromsa leddestruktion vid RA (28). Effekten på leddestruktion har visats vara bättre än traditionella sjukdomsmodifierande läkemedel, t ex metotrexat (28). Tocilizumab har även visats effektivt för att dämpa sjukdomsaktivitet hos patienter som tidigare inte svarat på TNF-blockad (29). Vid intolerans för metotrexat kan tocilizumab användas för monoterapi.

 

Dosering och administrering
 

Tocilizumab ges som intravenös infusion eller som subkutan injektion.

Intravenös infusion: 8 mg/kg kroppsvikt, men inte mindre än 480 mg, som infusion under 1 timme var fjärde vecka.
Ingen dosjustering krävs hos äldre patienter (>65 år).

Ingen dosjustering hos patienter med lätt nedsatt njurfunktion. Dock rekommenderas ej doser över 800 mg/infusion vid kroppsvikt över 100 kg.

Subkutan administrering: 162 mg s.c. en gång per vecka

 

Viktiga biverkningar

De vanligast rapporterade biverkningarna (förekom hos 5 % av patienterna som behandlades med tocilizumab i monoterapi eller i kombination med DMARD:s) var övre luftvägsinfektion, nasofaryngit, huvudvärk, hypertoni och förhöjt ALAT.

 

Varningar och försiktighet
 

 • Infektioner: Som för andra biologiska läkemedel rekommenderas försiktighet vid tidigare återkommande eller kroniska infektioner eller med underliggande tillstånd som kan göra patienten ytterligare predisponerad för allvarliga infektioner. Då IL-6 är viktigt för akutfasreaktionen och tocilizumab är effektiv hämmare av IL-6:s effekter, ger behandlingen effektiv dämpning av CRP-nivåer. Detta medför att patienter behandlade med tocilizumab kan antas ha en försvagad akutfasreaktion även på infektioner, vilket måste tas i beaktande när en patient utreds för möjlig infektion. Patienter ska instrueras att omedelbart kontakta sjukvårdspersonal om några symtom som tyder på infektion uppstår för att säkerställa snabb utredning och lämplig behandling.
   
 • Tuberkulos: Patienter ska undersökas för latent tuberkulosinfektion innan behandling med tocilizumab påbörjas. Om patienten diagnosticerats med latent tuberkulos ska behandling med antimykobakteriell standardterapi (se TNF-blockad enl ovan) sättas in innan behandling med tocilizumab inleds.
   
 • Komplikationer av divertikulit: Tarmperforationer som komplikationer av divertikulit har rapporterats vid behandling med tocilizumab. Därför bör tocilizumab användas med försiktighet hos patienter med tidigare sjukdomshistoria av sår i tarm eller divertikulit. Patienter som uppvisar symtom som kan tyda på komplicerad divertikulit, såsom buksmärta, blödning och/eller oförklarlig ändring i tarmtömningsvanor tillsammans med feber bör utredas omedelbart för tidig identifiering av divertikulit som kan förknippas med gastrointestinal perforation.
   
 • Hematologiska avvikelser: Leukopeni och neutropeni beskrivs som vanliga biverkningar i FASS (> 1/100). I kliniska studier förekom minskning av neutrofiler under 1 x 109/l hos 3,4 % av patienter som fick tocilizumab 8 mg/kg i kombination med DMARD jämfört med < 0,1 % i placebogruppen.
  Försiktighet ska iakttas vid övervägande att inleda behandling med tocilizumab hos patienter med lågt antal neutrofiler eller trombocyter (dvs neutrofiler < 2 x 109/l eller trombocytantal under 100 x 103/μl). Tocilizumab bör ej insättas hos patienter med neutrofiler < 0,5 x 109/l eller ett trombocytantal < 50 x 103/μl. Antalet neutrofiler och trombocyter bör monitoreras 4 till 8 veckor efter behandlingens början och därefter enligt gällande klinisk praxis.
   
 • Lipidrubbningar: Förhöjningar av lipidparametrar inkluderande totalkolesterol, LDL, HDL och triglycerider är vanligt förekommande hos patienter som behandlas med tocilizumab. Hos majoriteten av patienterna sågs i kliniska studier ingen ökning i aterogent index och förhöjningar i totalt kolesterol svarar vanligen på behandling med lipidsänkande medel. Bedömning av lipidparametrar bör utföras 4 till 8 veckor efter att behandling med tocilizumab påbörjats. Patienter bör omhändertas enligt lokala kliniska riktlinjer för behandling av hyperlipidemi.
   
 • Aktiv leversjukdom och nedsatt leverfunktion: Behandling med tocilizumab, särskilt vid samtidig administrering av metotrexat, kan associeras med ökade nivåer av levertransaminaser. Därför bör försiktighet iakttas vid övervägande av behandling av patienter med aktiv leversjukdom eller nedsatt leverfunktion, eftersom säkerheten av tocilizumab inte har studerats tillräckligt hos dessa patienter.
   
 • Ökade nivåer av levertransaminaser: I kliniska studier vid behandling med tocilizumab har övergående eller återkommande lätta till måttliga förhöjningar av levertransaminaser rapporterats som vanligt förekommande, utan progress till leverskada. En ökad frekvens av dessa förhöjningar observerades när potentiella levertoxiska läkemedel (t ex metotrexat) användes i kombination med tocilizumab. Försiktighet bör iakttas vid inledande av tocilizumab-behandling hos patienter med förhöjning av ALAT eller ASAT > 1,5 x ULN. Hos patienter med ALAT eller ASAT > 5 x ULN innan behandlingen inleds, rekommenderas inte behandling. Nivåer av ALAT och ASAT bör monitoreras regelbundet och vid ALAT- eller ASAT-förhöjningar > 3-5 x ULN, bekräftade med upprepad provtagning, bör behandlingen med tocilizumab avbrytas.

Graviditet (vid RA-behandling)

Adekvata data från behandling med tocilizumab hos gravida kvinnor saknas, men djurstudier tyder på ökad risk för fosterdöd vid höga doser. Kvinnor i fertil ålder måste använda en effektiv preventivmetod under och upp till 3 månader efter behandling med tocilizumab. Tocilizumab skall ej användas under graviditet förutom då det är absolut nödvändigt.

 

Amning

Data avseende passage till modersmjölk saknas. Amning rekommenderas ej under behandling med tocilizumab.

 

Vaccinationer
 

Vaccination med levande och försvagat levande vaccin ska inte ges samtidigt med tocilizumab.

 

Sarilumab

Sarilumab är en human monoklonal antikropp mot IL-6 receptorn, som under 2017 registrerats i Sverige (Kevzara). Sarilumab har längre halveringstid än tocilizumab och ges subkutant varannan vecka. Ordinarie dos 200 mg s c varannan vecka.
Flera studier har påvisat god effekt hos såväl MTX-nonresponders som anti-TNF-nonresponders (30-32), och biverkningsprofilen har visat sig vara jämförbar med tocilizumab (30). För biverkningar, v g se tocilizumab ovan och FASS.


 

ÖVRIGT
 

Byte till annat biologiskt preparat efter behandling med rituximab
 

Det finns stöd i en studie från 2009 att annan biologisk terapi kan startas innan B-cellnivåer normaliserats efter rituximabbehandling, utan ökad risk för allvarliga infektioner (33). Det finns inga sådana data avseende JAK-hämmare

 

Kombinationsbehandling TNF-blockerare och anakinra, alternativt abatacept
 

Samtidig administrering av TNF-blockerare och IL-1Ra (anakinra) erbjuder inga fördelar jämfört med något av dessa läkemedel i singelterapi. Dessutom har kombinationsbehandling associerats med ökad risk för allvarliga infektioner och neutropeni. Av dessa skäl rekommenderas ej kombinationsbehandling med TNF-blockerare och anakinra. Kombinationsbehandling med TNF-blockerare och abatacept har i tidigare studier givit ökat antal allvarliga infektioner och rekommenderas ej. Kombinationsbehandling mellan JAK-hämmare och biologiska läkemedel rekommenderas ej.

 

Behandling med biologiska/ts DMARD läkemedel vid infektioner
 

Förslag till handläggning (avseende TNF- och IL-1-blockerare – rituximab (Mabthera), abatacept (Orencia) och tocilizumab (RoActemra) kräver individuell bedömning):
 

 • Virusinfektion: kontrollera blodprover. Klinisk kontroll.
   
 • Okomplicerad antibiotikakrävande infektion med känd lokalisation, t ex nedre UVI: Kontrollera blodprover, adekvata odlingar. Klinisk kontroll, antibiotikabehandling. Om opåverkad patient behöver preparatet ej seponeras.
   
 • Infektion med oklar lokalisation, t ex oklar feber: Preparatet seponeras. Klinisk kontroll, blodprover, adekvata odlingar.
   
 • Verifierad bakteriell infektion, t ex övre UVI, sårinfektion: Preparatet seponeras tillfälligt vid infektion av måttlig allvarlighetsgrad eller värre, exakt var gränsen går får bedömas från fall till fall. Viktigt att göra avvägning mellan behov av biologisk terapi och risk för reinfektion. Rådgör gärna med infektionsklinik. Antibiotikaprofylax vid upprepade infektioner rekommenderas ej.
   
 • Septikemi: Individuell bedömning. Avvägning måste göras mellan behovet av biologisk terapi och risk för reinfektion. Rådgör med infektionsklinik.


JAK-HÄMMARE
 

Tofacitinib (Xeljanz) och Baricitinib (Olumiant) är tsDMARDs för oralt bruk av klassen januskinas (JAK)-hämmare.

Tofacitinib hämmar huvudsakligen JAK1 och JAK3, medan baricitinib har sin huvudsakliga effekt på JAK1 och JAK2. Effekten av JAK-hämmare vid aktiv RA trots tidigare behandling med biologiska läkemedel (bDMARDs) är väldokumenterad (34, 35), liksom hos bDMARD-naiva patienter med otillräcklig effekt av konventionella DMARDs (csDMARDs) (36-40). Det finns begränsad dokumentation avseende behandling av patienter som behandlats med andra bDMARDs än TNF-hämmare (34).

Evidens finns för effekt av tofacitinib i monoterapi hos patienter med otillräcklig effekt eller intolerans för ≥ 1 csDMARD eller bDMARD (i majoriteten av fallen metotrexat) (41, 42). En systematisk översikt (43) visar att både tofacitinib och baricitinib i monoterapi är effektivare än metotrexat monoterapi, men samtidigt att kombinationsterapi med metotrexat ger bättre klinisk effekt än monoterapi och bör eftersträvas. Det finns även studier som visar att JAK-hämmare bromsar leddestruktion effektivare jämfört med behandling med csDMARDs hos patienter med aktiv sjukdom. (44, 45). För tofacitinib är detta framför allt visat hos patienter med ingen eller begränsad tidigare behandling med csDMARDs (44), medan motsvarande data för baricitinib kommer från patienter med otillräcklig effekt av tidigare csDMARD behandling (45).


Kontraindikationer
 

 • Överkänslighet mot ingående substanser
 • Aktiv tuberkulos
 • Allvarliga infektioner såsom sepsis, samt risk för sepsis (tofacitinib)
 • Opportunistiska infektioner (tofacitinib)
 • Grav leverfunktionsnedsättning
 • Graviditet och amning

Varningar och försiktighet:
 

 • Återhållsamhet vid kronisk infektion alternativt upprepade tidigare infektioner.

  Eftersom infektionsincidensen generellt är högre hos äldre patienter och hos diabetiker sk försiktighet iakttagas vid behandling av dessa patientgrupper

  Alla patienter som behandlas med JAK-hämmare ska informeras om att de omedelbart bör söka medicinsk hjälp ifall de utvecklar symtom som tyder på bakteriell infektion
   
 • Tuberkulos: Patienter ska undersökas för latent tuberkulosinfektion innan behandling med JAK-hämmare påbörjas. Rekommenderas att infektionsspecialist konsulteras för att avgöra om patienten kan ha en latent tuberkulos. Om patienten diagnosticerats med latent tuberkulos ska behandling med antimykobakteriell standardterapi (se TNF-blockad enl ovan) sättas in innan behandling med JAK-hämmare inleds.
   
 • Virusreaktivering av Herpes Zoster: En ökad risk för aktivering av herpes zoster föreligger vid behandling med såväl tofacitinib som baricitinib. För tofacitinib har rapporterats att hög ålder, samtidig peroral kortikosteroid och asiatiskt urspung ger högre risk för utveckling av Herpes Zoster. Risken ter sig även vara ökad vid dosen 10 mg två gånger dagligen (tofacitinib).
   
 • Virusreaktivering hepatit: Betydelse för reaktivering av virushepatit är okänd, men screening för virushepatit ska utföras enligt fastställda riktlinjer innan JAK-hämmare sätts in.
   
 • Leverenzymer: Behandling med JAK-hämmare har associerats med risk för förhöjda leverenzymer. Försiktighet bör iakttas när man överväger att sätta in JAK-hämmare och patienter med förhöjt ALAT/ASAT särskilt vid kombination med potentiellt hepatotoxiska läkemedel som metotrexat.
   
 • Kronisk lungsjukdom: Försiktighet rekommenderas vid behandling av patienter med kronisk lungsjukdom, eftersom de kan vara mer mottagliga för infektioner.
   
 • Hematologiska avvikelser: Behandling med JAK-hämmare har associerats med risk för neutropeni. Behandling med JAK-hämmare bör inte sättas in hos patienter vars neutrofiltal understiger 1.0 x 109 /L. Behandling med JAK-hämmare har även associerats med sänkta Hemoglobin-nivåer. För behandlingsöverväganden av tofacitinib resp baricitinib se nedan. Monitorering av hematologiska parametrar under behandling rekommenderas, se FASS.
   
 • Lipidrubbningar: Förhöjningar av lipidparametrar inkluderande totalkolesterol, LDL, HDL och triglycerider är vanligt förekommande hos patienter som behandlas med JAK-hämmare. Förhöjningar i totalt kolesterol svarar vanligen på behandling med lipidsänkande medel. Bedömning av lipidparametrar bör utföras 4 till 8 veckor efter att behandling med JAK-hämmare påbörjats. Patienter bör omhändertas enligt lokala kliniska riktlinjer för behandling av hyperlipidemi.
   
 • Venös tromboembolism (VTE): DVT och även lungemboli har rapporterats hos patienter som fått behandling med baricitinib. Risken ter sig ej vara dosberoende. Eventuell riskökning för VTE vid behandling med tofacitinib är oklar.
   
 • Malignitet: Malignitetsriskerna vid behandling med JAK-hämmare är ofullständigt kända och data begränsas till kliniska prövningar och öppna förlängningar av dessa.

För med detaljerad info, v g se FASS.


Dosering och administrering

Tofacitinib
 

 • Tablett 5 mg två gånger dagligen
 • Kan ges med eller utan samtidig metotrexatbehandling
 • För patienter vars svar på underhållsbehandlingen 5 mg 2 gånger dagligen avtar kan eventuellt en höjning till 10 mg två gånger dagligen övervägas.
 • Ingen dosjustering för äldre patienter.
 • Dosjustering ska göras vid nedsatt njur- eller leverfunktion, v g se FASS.
 • Dosjustering ska även göras vid sänkt lymfocyttal, neutropeni och lågt Hb-värde, för detaljer v g se FASS.
 • Tofacitinib ges peroralt, med eller utan mat. Vid sväljningsproblem kan tabletten krossas och tas med vatten.

Viktigaste biverkningarna (för fullständig lista, se FASS):
 

 • Vanliga: hudutslag, anemi, huvudvärk, vissa virusinfektioner (Herpes Zoster).
 • Mindre vanliga och sällsynta: allvarliga infektioner, neutropeni, förhöjda leverenzymer, hyperlipidemi, trombotiska komplikationer.

Barcitinib
 

 • Tablett 4 mg en gång dagligen
 • Kan ges med eller utan samtidig metotrexatbehandling
 • För patienter > 75 år rekommenderas 2 mg en gång dagligen
 • Baricitinib ska inte sättas in vid lymfocyt-antal under 0.5 x 109/L, neutrofil-antal under 1.0 x 109/L eller Hb-värde under 80 g/L. Vid lymfocyt, neutrofil, eller Hb-värden som överstiger dessa värden krävs ingen dosjustering.
 • Nedsatt njurfunktion: Dosen ska justeras till 2 mg dagligen vid kreatinin-clearance mellan 30 och 60 ml/min. Baricitinib rekommenderas ej till patienter med kreatinin-clearance under 30 ml/min.
 • Ingen dosjustering vid lätt eller måttligt nedsatt leverfunktion. Rekommenderas ej vid gravt nedsatt leverfunktion.
 • Baricitinib ges peroralt, med eller utan mat och kan ges vid vilken tid som helst under dygnet.

Viktigaste biverkningarna (för fullständig lista, se FASS):
 

 • Vanliga: ÖLI, vissa virusinfektioner (Herpes Zoster), trombocytos.
 • Mindre vanliga och sällsynta: allvarliga infektioner, anemi, neutropeni, förhöjda leverenzymer, hyperlipidemi, trombotiska komplikationer.

Graviditet (vid RA-behandling)

Kategori D. Graviditet är kontraindicerad under behandling med JAK-hämmare och fertila kvinnor ska använda effektiv antikonception fram till 4 veckor efter den sista dosen.


Amning

Grupp IVa. Saknas information om tofacitinib/baricitinib går över i bröstmjölk. Som en försiktighetsåtgärd är JAK-hämmare kontraindicerade vid amning.


Vaccinationer

Vaccination med levande vacciner ska ske minst 2 veckor, men företrädesvis 4 veckor innan behandling med JAK-hämmare sätts in.

 

För icke-farmakologisk behandling av reumatoid artrit, se behandlingsöversikt Reumatoid artrit - Fysioterapi (sjukgymnastik)


ICD-10

Seropositiv reumatoid artrit, ospecificerad M05.9

 
Sjukskrivning

Länkar till försäkringsmedicinskt beslutsstöd från Socialstyrelsen:
M05 Seropositiv reumatoid artrit

Referenser
 

 1. Moreland LW, Baumgartner SW, Schiff MH, Tindall EA, Fleischmann RM, Weaver AL, Ettlinger RE, Cohen S, Koopman WJ, Mohler K, Widmer MB and Blosch CM (1997) Treatment of rheumatoid arthritis with a recombinant human tumor necrosis factor receptor (p75)-Fc fusion protein. N Engl J Med 337:141-7. Länk
   
 2. Bathon JM, Martin RW, Fleischmann RM, Tesser JR, Schiff MH, Keystone EC, Genovese MC, Wasko MC, Moreland LW, Weaver AL, Markenson J and Finck BK (2000) A comparison of etanercept and methotrexate in patients with early rheumatoid arthritis. N Engl J Med 343:1586-93. Länk
   
 3. Weinblatt ME, Keystone EC, Furst DE, Moreland LW, Weisman MH, Birbara CA, Teoh LA, Fischkoff SA and Chartash (2003) Adalimumab, a Fully Human Anti-Tumour Necrosis Factor a monoclonal antibody, for the treatment of rheumatoid arthritis in patients taking concomitant methotrexate, the ARMADA trial. Arthritis Rheum 48: 35-45. Länk
   
 4. Klareskog L, van der Heijde D et al (2004) Therapeutic effect of the combination of etanercept and methotrexate compared with each treatment alone in patients with rheumatoid arthritis: double-blind randomised controlled trial. Lancet. 28; 363(9410):675-81. Länk
   
 5. Knight DM, Trinh H, Le J, Siegel S, Shealy D, McDonough M, Scallon B, Moore MA, Vilcek J, Daddona P and et al. (1993) Construction and initial characterization of a mouse-human chimeric anti-TNF antibody. Mol Immunol 30:1443-53. Länk
   
 6. Mohler KM, Torrance DS, Smith CA, Goodwin RG, Stremler KE, Fung VP, Madani H and Widmer MB (1993) Soluble tumor necrosis factor (TNF) receptors are effective therapeutic agents in lethal endotoxemia and function simultaneously as both TNF carriers and TNF antagonists. J Immunol 151:1548-61. Länk
   
 7. Salfeld J, Kaymakcala Z, Tracey D, Roberts A, Kamen R (1998) Generation of a fully human anti-TNF antibody D2E7 (abstract) Arthritis Rheum 41: Suppl 9:S57. Länk
   
 8. Kremer J, Ritchlin C, Mendelsohn A, Baker D, Kim L, Xu Z, Han J, Taylor P. Golimumab, a new human anti-tumor necrosis factor alpha antibody, administered intravenously in patients with active rheumatoid arthritis: Forty-eight-week efficacy and safety results of a phase III randomized, double-blind, placebo-controlled study.controlled study. Arthritis Rheum. 2010 Apr;62(4):917-28. Länk
   
 9. Smolen J, Landewé RB, Mease P, Brzezicki J, Mason D, Luijtens K, van Vollenhoven RF, Kavanaugh A, Schiff M, Burmester GR, Strand V, Vencovsky J, van der Heijde D. Efficacy and safety of certolizumab pegol plus methotrexate in active rheumatoid arthritis: the RAPID 2 study. A randomised controlled trial. Ann Rheum Dis. 2009 Jun;68(6):797-804. Epub 2008 Nov 17. Länk
   
 10. Myllykangas-Luosujarvi RA, Aho K, Isomaki HA (1995) Mortality in rheumatoid arthritis Semin Arthritis Rheum 25:193-202. Länk
   
 11. van der Poll T, Keogh CV, Buurman WA, Lowry SF (1997) Passive immunization against tumor necrosis factor-alpha impairs host defense during pneumococcal pneumonia in mice Am J Respir Crit Care Med 155:603-8. Länk
   
 12. Elkayam O, Paran D, Caspi D, Litinsky I, Yaron M, Charboneau D (2002) Immunogenicity and safety of pneumococcal vaccination in patients with rheumatoid arthritis or systemic lupus erythematosus Clin Infect Dis 34:147-53. Länk
   
 13. Ramiro S, Gaujoux-Viala C, Nam JL, Smolen JS, Buch M, Gossec L, et al. Safety of synthetic and biological DMARDs: a systematic literature review informing the 2013 update of the EULAR recommendations for management of rheumatoid arthritis. Ann Rheum Dis. 2014;73(3):529-35. Länk
   
 14. Raaschou P, Simard JF, Asker Hagelberg C, Askling J. Rheumatoid arthritis, anti-tumour necrosis factor treatment, and risk of squamous cell and basal cell skin cancer: cohort study based on nationwide prospectively recorded data from Sweden. Bmj. 2016;352:i262. Länk
   
 15. Raaschou P, Simard JF, Holmqvist M, Askling J. Rheumatoid arthritis, anti-tumour necrosis factor therapy, and risk of malignant melanoma: nationwide population based prospective cohort study from Sweden. Bmj. 2013;346:f1939. Länk
   
 16. Mercer LK, Askling J, Raaschou P, Dixon WG. Risk of invasive melanoma in patients with rheumatoid arthritis treated with biologics: results from a collaborative project of 11 European biologic registers. Annals of the Rheumatic Diseases. 2016. Länk
   
 17. Wadstrom H, Frisell T. Do RA or TNF inhibitors increase the risk of cervical neoplasia or of recurrence of previous neoplasia? A nationwide study from Sweden. Annals of the Rheumatic Diseases. 2016;75(7):1272-8. Länk
   
 18. Gardam MA, Keystone EC, Menzies R, Manners S, Skamene E, Long R, Vinh DC (2003) Anti-tumour necrosis factor agents and tuberculosis risk: mechanisms of action and clinical management, Lancet Inf Dis Vol 3(online). Länk
   
 19. Long R and Gardam M 2003 Tumour necrosis factor-alpha inhibitors and the reactivation of latent tuberculosis infection CMAJ 168:1153-6. Länk
   
 20. Cohen S, Hurd E, Cush J (2002) Treatment of rheumatoid arthritis with anakinra, a recombinant human interleukin-1 redeptor antagonist, in combination with methotrexate. Results of a twenty-four-week, multicenter, randomized, double-blind, placebo-controlled trial. Arthritis Rheum 2002; 46:614-24. Länk
   
 21. Edwards JC, Szczepanski L, Szechinski J, Filipowicz-Sosnowska A, Emery P, Close DR, Stevens RM, Shaw T (2004).Efficacy of B-cell-targeted therapy with rituximab in patients with rheumatoid arthritis. N Engl J Med 350:2572-2581. Länk
   
 22. Emery P, Fleischmann RM, Filipowicz-Sosnowska A, Schechtman J, Szczepanski L, Kavanaugh A, Racewicz AJ, van Vollenhoven RF, Li NF, Agarwal S, Hessey EW, Shaw TM (2006). The efficacy and safety of rituximab in patients with active rheumatoid arthritis despite methotrexate treatment: results of a phase IIB randomized, double-blind, placebo-controlled, dose-ranging trial. Arthritis Rheum 54(5):1390-400. Länk
   
 23. Keystone E, Emery P, Peterfy CG, Tak PP, Cohen S, Genovese MC, Dougados M, Burmester GR, Greenwald M, Kvien TK, Williams S, Hagerty D, Cravets MW, Shaw T Rituximab inhibits structural joint damage in patients with rheumatoid arthritis with an inadequate response to tumour necrosis factor inhibitor therapies. Ann Rheum Dis. 2009 Feb;68(2):216-21. Länk
   
 24. Chatzidionysiou K, Lie E, Nasonov E, Lukina G, Hetland ML, Tarp U, Gabay C, van Riel PL, Nordström DC, Gomez-Reino J, Pavelka K, Tomsic M, Kvien TK, van Vollenhoven RF. Highest clinical effectiveness of rituximab in autoantibody-positive patients with rheumatoid arthritis and in those for whom no more than one previous TNF antagonist has failed: pooled data from 10 European registries. Ann Rheum Dis. 2011 Sep 70(9):1575-80. Epub 2011 May 12. Länk
   
 25. Kremer JM, Westhovens R, Leon M, Di GE, Alten R, Steinfeld S, et al. Treatment of rheumatoid arthritis by selective inhibition of T-cell activation with fusion protein CTLA4Ig. N Engl J Med 2003; 349: 1907–15. Länk
   
 26. Kremer JM, Genant HK, Moreland LW, Russell AS, Emery P, Bud-Mendoza C, et al. Effects of abatacept in patients with methotrexate-resistant active rheumatoid arthritis: a randomized trial. Ann Intern Med 2006; 144: 865–76. Länk
   
 27. Genovese M, Jean-Claude Becker JC, Schiff M, Luggen M, Sherrer Y, Kremer J, Birbara C, Box J, Natarajan K, Nuamah I, Li T, Aranda R, Hagerty DT, Dougados M. Abatacept for Rheumatoid Arthritis Refractory to Tumor Necrosis Factor {alpha}Inhibition. New Engl J Med 2005 353:114-1123. Länk
   
 28. Nishimoto, N. et al. Treatment of rheumatoid arthritis with humanized anti-interleukin-6 receptor antibody: a multicenter, double-blind, placebo-controlled trial. Arthritis Rheum. 50, 1761–1769 (2004). Länk
   
 29. Emery P, Keystone E, Tony HP, Cantagrel A, van Vollenhoven R, Sanchez A, Alecock E, Lee J, Kremer J. IL-6 receptor inhibition with tocilizumab improves treatment outcomes in patients with rheumatoid arthritis refractory to anti-tumour necrosis factor biologicals: results from a 24-week multicentre randomised placebo-controlled trial. Ann Rheum Dis. 2008 Nov;67(11):1516-23. Epub 2008 Jul 14. Länk
   
 30. Genovese MC, Fleischmann R, Kivitz AJ, Rell-Bakalarska M, Martincova R, Fiore S, et al. Sarilumab Plus Methotrexate in Patients With Active Rheumatoid Arthritis and Inadequate Response to Methotrexate: Results of a Phase III Study. Arthritis Rheumatol. 2015;67(6):1424-37. Länk
   
 31. Fleischmann R, van Adelsberg J, Lin Y, Castelar-Pinheiro GD, Brzezicki J, Hrycaj P, et al. Sarilumab and Nonbiologic Disease-Modifying Antirheumatic Drugs in Patients With Active Rheumatoid Arthritis and Inadequate Response or Intolerance to Tumor Necrosis Factor Inhibitors. Arthritis Rheumatol. 2017;69(2):277-90. Länk
   
 32. Huizinga TW, Fleischmann RM, Jasson M, Radin AR, van Adelsberg J, Fiore S, et al. Sarilumab, a fully human monoclonal antibody against IL-6Ralpha in patients with rheumatoid arthritis and an inadequate response to methotrexate: efficacy and safety results from the randomised SARIL-RA-MOBILITY Part A trial. Ann Rheum Dis. 2014;73(9):1626-34. Länk
   
 33. Genovese MC, Breedveld FC, Emery P, Cohen S, Keystone E, Matteson EL, Baptiste Y, Chai A, Burke L, Reiss W, Sweetser M, Shaw TM. Safety of biological therapies following rituximab treatment in rheumatoid arthritis patients. Ann Rheum Dis 2009;68:1894-7. Länk
   
 34. Burmester GR, et al. Tofacitinib (CP-690,550) in combination with methotrexate in patients with active rheumatoid arthritis with an inadequate response to tumour necrosis factor inhibitors: a randomised phase 3 trial. Lancet. 2013;381(9865):451-60. Länk
   
 35. Genovese MC, et al. Baricitinib in Patients with Refractory Rheumatoid Arthritis. N Engl J Med. 2016;374(13):1243-52. Länk
   
 36. van Vollenhoven RF, et al. Tofacitinib or adalimumab versus placebo in rheumatoid arthritis. N Engl J Med. 2012;367(6):508-19. Länk
   
 37. Kremer J, et al. Tofacitinib in combination with nonbiologic disease-modifying antirheumatic drugs in patients with active rheumatoid arthritis: a randomized trial. Ann Intern Med. 2013;159(4):253-61. Länk
   
 38. van der Heijde D, et al. Tofacitinib (CP-690,550) in patients with rheumatoid arthritis receiving methotrexate: twelve-month data from a twenty-four-month phase III randomized radiographic study. Arthritis Rheum. 2013;65(3):559-70. Länk
   
 39. Dougados M, van der Heijde D. Baricitinib in patients with inadequate response or intolerance to conventional synthetic DMARDs: results from the RA-BUILD study. 2017;76(1):88-95. Länk
   
 40. Taylor PC, et al. Baricitinib versus Placebo or Adalimumab in Rheumatoid Arthritis. N Engl J Med. 2017;376(7):652-62. Länk

COPYRIGHT © INTERNETMEDICIN AB

E-posta synpunkter till författaren info@internetmedicin.se

Prenumerera på våra nyhetsbrev