Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Psoriasisartrit

FÖRFATTARE

Docent Ulla Lindqvist, Reumatologkliniken/Akademiska sjukhuset, Uppsala

GRANSKARE

Professor, överläkare Anders Bengtsson, Reumatologiska kliniken/Skånes universitetssjukhus Lund

UPPDATERAD

2021-12-14

SPECIALITET
INFORMATION

Patientbroschyr Om psoriasis och din behandling med Otezla
INNEHÅLL

BAKGRUND

 

Psoriasisartrit, PsA, räknas till gruppen spondylartropatier, men är en sjukdom med många ansikten. PsA definieras som en inflammatorisk artrit- eller entesitsjukdom, vanligtvis RF-negativ, associerad till psoriasis.

Psoriasis kan vara mycket diskret och förekomma enbart i hårbotten eller hörselgångar. Hos ca 10 % av patienterna saknas hudsjukdom helt. I sådana fall kan diagnosen stärkas av hereditet för psoriasis (första eller andragradssläktingar, särskilt barn, barnbarn, syskon, föräldrar, mor- och farföräldrar). Alternativt kan hudsjukdomen debutera efter ledsjukdomen eller ha förekommit under barnaåren och sedan gått i remission. Pustulosis palmoplantaris räknas till psoriasissjukdomarna och är således också kopplad till psoriasisartrit.

Psoriasisartrit föreligger hos 10-45 % av patienterna med psoriasis i hud. Vanligtvis uppvisar PsA-patienterna en lågaktiv hudpsoriasis med i medeltal 5 % av kroppsytan engagerad. Hos vissa individer följs dock svår hudsjukdom och artritsjukdom åt. PsA är lika vanligt hos kvinnor som hos män. Debutåldern är vanligen 30–55 år.

Psoriasisartrit liksom psoriasis uppvisar en översjuklighet i hjärt- och kärlsjukdom. Riskfaktorer bör därför kartläggas och behandlas.

 

 

Klassifikation

PsA indelas i fem former vilka, hos den enskilda patienten, kan variera över tid:

 • Distalledsartrit
 • Asymmetrisk mono-/oligoartrit (< 4 leder)
 • Symmetrisk polyartrit (≥ 4 leder)
 • Inflammatoriskt ryggengagemang
 • Artritis multilans

 


Möjliga orsaker
 

 • Familjära anhopningar av PsA talar för att en ärftlig komponent bidrar till sjukdomsbilden. Sannolikt bidrar flera gener av vilka några även är kopplade till psoriasis (HLA-Cw6). HLA B27 är oberoende av psoriasis i hud associerat till PsA.

 • Andra möjliga bidragande orsaker till PsA kan vara infektioner. Särskilt streptokocker har studerats då det är känt att vissa stammar kan utlösa guttat psoriasis.

 • PsA-patienter uppger frekvent att stress upplevts som utlösande eller bidragande faktor. Möjligen kan detta vara kopplat till frisättande av neuropeptider.

 • Traumatisering av led eller lednära strukturer kan hos vissa patienter bidra till sjukdomsbilden (djup Köhbner).

 

 

 

SYMTOM

 

 • Omkring 50 % av patienterna med psoriasis uppger led- eller mjukdelssmärta och det är oftast detta symtom som för patienten till läkaren.

 • Ett vanligt debutsymtom är entesit (muskelfästesinflammation) i nedre extremitet, särskilt akillessenans eller plantarfascians fäste.

 • Ledinflammationen börjar vanligtvis i små leder (PIP och DIP-leder) i händer eller fötter.

 • Svullnad av en hel tå eller ett finger (korvfinger/-tå, daktylit) kan vara debutsymtom vid PsA.

 • Omkring 5 % debuterar med ryggsmärtor. Smärtan är lokaliserad till sätesregionen och dov, diffus och djup till karaktären. Vanligtvis drabbar inflammationen enbart en sida. Periodvisa eller kontinuerliga symtom kan på sikt medföra inskränkt rörlighet i ryggen. Även halsryggen kan engageras.

 • Nattlig stelhet och smärta ger upphov till störd nattsömn med påföljande trötthet och koncentrationssvårigheter dagtid.

 

 

Hud

Psoriasis i huden förekommer hos 80–90 % av patienterna. Framför allt ses plaquepsoriasis. Ca 10 % av patienterna har helt normal hud.
 

 • Psoriasis vulgaris 80–90 %
 • Guttat psoriasis 1 %
 • Pustulosis palmoplantaris 5 %
 • Erytroderm psoriasis < 1 %
 • Nagelpsoriasis 50 % - både onykia punctata och onykolys kan förekomma. Nagelpsoriasis är kopplat till distalledsartrit.

 

 

 

KLINISKA FYND

 

 • Entesit (muskelfästesinflammation) över trochanter major, medialt i knäleder, häl, fotsula, armbåge, axel, axialt i ryggen

 • Artrit i små eller stora leder. Sternoklavikularleds- och acromioclavicularledsartrit.

 • Daktylit (korvfinger/-tå)

 • Tenovaginit (flexor- och extensorsenor i händer, tibialis posterior- samt peroneussenor i fötter)

 • Perifert ödem (svullnad av arm eller ben)

 • Psoriasis (kom ihåg under byst, crena ani, navel, hörselgång och hårbotten)

 • Pustulos, akne vid SAPHO (syndrom karakteriserat av synovit, akne, psoriasis, hyperostos [benpålagring], osteit [icke infektiös beninflammation])

 • Nagelpsoriasis (onykia punctata, onykolys)

 • Direkt och indirekt smärta över sacroiliacaleder

 • Direkt och indirekt smärta i ryggkotpelaren, ff a halsrygg

 • Inskränkt rörlighet i ryggen vid framåtflexion (Schobers test, se nedan), bakåtflexion (alt tragus till vägg) och sidoflexion (se nedan)

 • Inskränkt thoraxexpansion (se nedan)

 • Irit (främre uveit)

 • Högt blodtryck

 • Förhöjt BMI

 

Senare i sjukdomsförloppet kan följande tillkomma

 • Aortainsufficiens (högfrekvent diastoliskt blåsljud direkt efter 2:a tonen I:2 dx, eller max I:3 – I:4 sin)

 • Dyspné som tecken på restriktiv lungfunktionsinskränkning vid bröstkorgsengagemang

 

 

 

DIFFERENTIALDIAGNOSER

 

 

 

 

UTREDNING

 

Anamnes

 • Hud
 • Leder
 • Tarm
 • Ögon
 • Urinvägar
 • Inflammatorisk ryggsmärta (lumbalt eller cervikalt), d v s minst 4 av följande:
  • Smygande debut
  • Debut < 40 år
  • Förbättrad av aktivitet
  • Avsaknad av förbättring i vila
  • Nattligt uppvaknande med ryggsmärta

 

 

Status

 • Artrit skall diagnostiseras av läkare
 • Ryggstatus, inklusive
  • Schobers test (se nedan)
  • Sidoflexion (se nedan)
  • Thoraxexpansion (se nedan)
 • Hudstatus, inklusive bedömning av utbredning och inflammation av psoriasis eller pustulos
 • Akne
 • Entesit, minst 3 av följande krävs för diagnos:
  • Direkt smärta över muskelfäste
  • Indirekt smärta över muskelfäste (provokation i rörelse)
  • Minst tre månaders duration
  • Radiologiska förändringar med förkalkning i sen- eller muskelfäste
 • Tenosynovit
  • Smärta (direkt och indirekt)
  • Svullnad
  • Värmeökning över senskida
  • Rörelseinskränkning
 • Allmänt status
  • Hjärta/lungor
  • Blodtryck
  • BMI
  • Midjemått

 

 

Schobers test

Med patienten i upprätt läge med ryggen mot undersökaren palperas den lumbosakrala övergången ut och markeras. Ett ytterligare märke ritas 10 cm ovan det första strecket. Förändringen mellan upprätt och maximalt framåtböjt läge noteras. Vid normal rörlighet ökar avståndet med mer än 5 cm.


Sidoflexion

Med patienten stående upprätt mot vägg markera fingertopparnas distala position i upprätt ställning (markeras på låren), notera vid sidoflexion höger och vänster de nya distala positionerna. Normalt minst 10 cm skillnad mellan upprätt läge och maximal sidoflexion.


Thoraxexpansion

Thoraxexpansion registreras med ett måttband, vilket läggs tätt runt thoraxskelettet i höjd med 4:e interkostalrummet. Med handflatorna mot bakhuvudet görs maximala in- och utandningar. Differensen mellan värdena vid maximal inspiration och maximal expiration utgör thoraxexpansionen. Ange medelvärdet av tre mätningar. Minst 4 cm utvidgning av bröstkorgen anses normalt.

 

Självskattning av sjukdomsaktivitet

Patienter under utredning med frågeställning psoriasisartrit liksom vid uppföljning av patienter med manifest sjukdomsbild bör, med hjälp av en 100 mm lång ”visual analog scale” (VAS), få skatta sin smärta och totala (globala) sjukdomsaktivitet. Patienter med nydebuterad PsA har lika uttalad smärta som patienter med nydebuterad reumatoid artrit (RA). Det är nu visat att trots tillgänglig behandling kan smärta kvarstå hos patienter med PsA. Behandlande läkare bör optimera den smärtlindrande behandlingen.


Lab

 • SR, CRP, B-Hb, B-LPK och B-TPK - för att bedöma grad av inflammatorisk aktivitet

 • S-kreatinin - njurfunktion kan vara påverkad

 • IgA kan vara förhöjt, men detta saknar diagnostisk och prognostisk betydelse

 • RF/anti-CCP-antikroppar - för klassifikation och vid differentialdiagnostik gentemot reumatoid artrit (10 % av patienterna med PsA är RF-positiva)

 • S-urat - för differentialdiagnostik gentemot giktartrit (diagnos ställs vid förekomst av ljusbrytande kristaller i ledvätska)

 • Ledpunktion – för frågeställning septisk artrit, kristallartrit (ta B-glukos, ledvätskeglukos, -albumin, -LPK, direktmikroskopi, aerob samt anaerob odling)

 • Blodfetter

 

 

Röntgen

 • Röntgen av perifera leder utförs initialt utifrån ledengagemanget. Målsättningen är primärt att ställa diagnos samt att bedöma sjukdomens aktivitet och prognos. Observera att män destruerar oftare än kvinnor. Senare kan uppföljning av sjukdomsbild och terapi, liksom bedömning inför operation bli aktuella frågeställningar vid röntgenundersökning.
   
 • Slätröntgen av SI-leder och ländrygg/halsrygg utförs med målsättning att fånga patienter med tyst axial sjukdomsbild, ofta utan kliniska symtom. Axialt engagemang är en negativ prognostisk faktor och ofta förbisedd. Vid inflammatoriska axiala symtom skall MRT utföras enligt rekommendationer för axial spondylartrit. Destruktioner i halsryggen, ofta tysta, är även viktiga att beakta inför ev operation med sövning, speciellt vid lång sjukdomstid.
   
 • Artritis mutilans är ett ovanligt tillstånd vid PsA med uttalade destruktioner och benproliferation. Diagnosen ställs via röntgen. Drabbar framför allt patienter med tidig debut av PsA varför dessa patienter bör följas upp med röntgen av händer och fötter mer frekvent. Fråga efter mutilerande förändringar!
   
 • Ultraljud av engagerade leder eller mjukdelar kan i vissa fall vara av värde i samband med utredning och för bedömning av terapieffekt.

 

 

Diagnos

CASPAR klassifikationskriterier (skiljer sig från diagnostiska kriterier) för psoriasisartrit (PsA):

Inflammatorisk ledsjukdom (perifer -, axial - eller entesial sjukdomsbild) samt ≥ 3 poäng av följande; (hudpsoriasis vid undersökningstillfället ger 2 poäng, övriga fynd ger en poäng var). 

 • Vid undersökningstillfället pågående hudpsoriasis, anamnes (verifierad av läkare) på egen psoriasis eller familjeanamnes på psoriasis.
   
 • Vid undersökningstillfället typiska nagelförändringar inkl onycholys, pitting, och hyperkeratos.
   
 • Negativ Reumatoid Faktor-test (RF) med valfri metod utom latex.
   
 • Pågående daktylit, definierad som svullnad av en hel tå/finger, eller anamnes på daktylit bedömd av reumatolog.
   
 • Radiologiska förändringar; juxtaarticular bennybildning (ej osteofyter) på slätröntgen av händer och fötter.

 

 

 

BEHANDLING

 

Tidig diagnos, god patientcompliance och en kompetent läkare är viktigt för att minska risken för svåra senkomplikationer. Riskfaktorer är tidig sjukdomsdebut, allvarlig hudsjukdom, tidiga röntgenförändringar, engagemang av många leder (bestående polyartritbild), hög SR samt dålig effekt av NSAIDs.

 

Sjukdomsaktivitet

Vid bedömning av sjukdomsaktivtet ska samtliga domäners aktivitet skattas:
 

 • Hud
 • Leder
 • Enteser
 • Naglar
 • Rygg

 

Aktivitetsbedömningen skall omfatta graden av engagemang och effekten på funktion.

Patientens egen bedömning av smärta och sjukdomsaktivitet skall ingå vid bedömningen av sjukdomsaktiviteten.


Icke-farmakologisk behandling

 • Remiss till fysioterapeut som förser patienten med ett träningsprogram. I tillägg simning och/eller gruppträning för PsA-patienter 1–2 gånger/vecka, i synnerhet vid samtidig inflammatorisk ryggsjukdom.

 • Uppföljning av träningseffekt görs av fysioterpeut och läkare.

 • Avråd från rökning!

 • Patientskola inklusive ergonomi i arbetet.

 • Dietistkontakt för uppföljning av förhöjt BMI och av patologiska blodfetter.

 

 

Farmakologisk behandling

NSAID-preparat

 • Upp till 80 % av patienterna upplever symtomlindring av NSAID-preparat.

 • NSAIDs skall användas kontinuerligt så länge kliniska tecken på inflammation föreligger.

 • Patienten ska fullfölja ordinationen i minst 14 dagar innan annat NSAID-preparat provas.

 • Selektiva COX-2-hämmare har inte bättre effekt än andra NSAIDs och skall användas med försiktighet endast då kontraindikation för övriga NSAID-preparat föreligger och om patienten saknar hjärtsjukdom.

 • Under graviditet skall NSAID ej förskrivas.

 

 

Sulfasalazin

Sulfasalazin (Salazopyrin) förskrivs när patienten har perifera artriter och/eller när NSAIDs ej ger tillräcklig effekt. Doseringen 500 mg 2+0+2 uppnås efter fyra veckor med upptrappande dos från 500 mg 1+0+0 med en dosökning på 500 mg per vecka.

50 % av svenskarna är heterozygoter avseende nedsatt acetyleringsförmåga och bryter ner läkemedlet långsammare. Dessa kan behöva dosjusteras till 500 mg 2(1)+0+1. Patienter som ska sättas in på sulfasalazin behöver dock ej genotypas; heterozygoter tenderar att uppvisa gastointestinala symtom vid full dos.

Observera att blodprov för ev biverkningar skall kontrolleras regelbundet vid terapi under första tiden behandling ges, enligt FASS samt Svensk reumatologisk förening


Övriga DMARDs (Disease Modifying Anti-Reumatic Drugs)

Utifrån evidens och klinisk erfarenhet är leflunomid (Arava), metotrexat, sulfasalazine (Salazopyrin) samt (Myocrisin), ciklosporin (Sandimmun) rekommenderade till patienter med måttlig till allvarlig perifer psoriasisartrit. Vid uteblivet behandlingssvar av ett NSAID, lokala steroider, minst ett DMARD under 4 månader och väldefinierad sjukdom samt hög sjukdomsaktivitet (polyartrit eller daktylit, förhöjd SR/CRP) kan TNF-hämmare/-blockerare bli aktuell. Behandlingen bör liksom för DMARD initieras och följas upp av reumatolog. Det finns ingen evidens som stöder behandling med TNF-hämmare/blockerare före DMARDs.

Apremilast (Otezla, en PDE4 antagonist) är numera ett godkänt behandlingsalternativ vid PsA. Enligt Svensk reumatologisk förenings behandlingsrekommendationer bör Otezla förskrivas vid otillräcklig effekt av två TNF-hämmare och/eller tofacitinib (Xeljanz).


Biologiska läkemedel

Riktade läkemedel har kraftigt förbättrat möjligheterna till behandling vid PsA både vid perifer och vid axial sjukdomsbild. Det finns för närvarande åtta biologiska läkemedel godkända för behandling av PsA. Alla utom ustekinumab (Stelara), sekukinumab (Cosentyx), och abatacept (Orencia), som har godkänts för behandling av psoriasisartrit, binder till TNFα-molekylen eller dess receptor. Ytterligare läkemedel finns under prövning. Läkemedlen ges vanligtvis tillsammans med metotrexat.

De fem TNFα-hämmande läkemedlen för behandling av PsA är adalimumab (Humira), certolizumabpegol (Cimzia), etanercept (Enbrel), golimumab (Simponi) och infliximab (Remicade). De är alla väl dokumenterade med randomiserade, dubbelblind och placebokontrollerade studier som under senaste året har visat effekt rörande röntgenförändringar vid behandling med TNFα-hämmare vs behandling med metotrexat/placebo.

Infliximab, etanercept samt adalimumab finns även som biosimilar.

Infliximab är en chimär, monoklonal antikropp som ges som intravenös infusion vanligtvis var åttonde vecka, 3-5 mg/kg kroppsvikt.

Etanercept är en löslig receptor. Vid psoriasisartrit ges vanligen 50 mg subkutant en gång/vecka.

Adalimumab är en human anti-TNF monoklonal antikropp som administreras subkutant, 40 mg varannan vecka.

Golimumab är en human monoklonal antikropp som bildar stabila komplex med lösliga och transmembrana bioaktiva formerna av humant TNFα. Golimumab ges en gång per månad som subcutan injektion.

Certolizumabpegol är ett Fab-fragment av en rekombinant humaniserad antikropp mot TNFα och konjugerad med polyetylenglykol (PEG). Ges subkutant 400 mg initialt och därefter 200 mg var annan vecka eller 400 mg var fjärde vecka.

Ustekinumab (Stelara, som sedan tidigare har indikationen plaquepsoriasis har nu även indikation för psoriasisartrit. Försiktighet och förberedelser följer samma principer som för TNF-hämmare. Ustekinumab är en human IgG1κ monoklonal antikropp som binds med hög affinitet och specificitet till p40-proteinunderenheter av humant cytokin IL-12 och IL-23. Administreras subkutant 45 mg var tredje månad.

Sekukinumab (Cosentyx) är en IL-17-hämmare som nu har indikationen psoriasis och psoriasisartrit. Rekommenderad dos (enligt FASS) är 150 mg, som subkutan injektion med initial dosering vecka 0, 1, 2 och 3, följt av månatlig underhållsbehandling från vecka 4. En högre dos, 300 mg på motsvarande sätt, ges till patienter med svikt på TNFα-behandling initialt eller till PsA-patienter med måttlig till svår plaque-psoriasis.

Under 2017 har abatacept (Orencia) godkänts för behandling av psoriasisartrit. Det bör beaktas att abatacept enbart har ringa effekt på hudsjukdomen. Abatacept är ett fusionsprotein som består av den extracellulära domänen av humant cytotoxiskt T-lymfocytassocierat antigen 4 (CTLA 4) kopplat till en modifierad Fc-domän av humant immunoglobulin G1 (IgG1). Rekommenderad dos (enligt FASS) är 125 mg, som subkutan injektion varje vecka.

Nya behandlingsalternativ vid psoriasisartrit är ixekinumab (Taltz), är en monoklonal IgG4-antikropp som binder med hög affinitet och specificitet till interleukin 17A (både IL-17A och IL-17A/F). Rekommenderad dos är 160 mg subkutant initialt, följt av 80 mg var 4:e vecka.Targeted synthetic DMARD

Nytt för psoriasisartrit är även tofacitinib (Xeljanz), en potent, selektiv hämmare av januskinas (JAK) familjen. Xeljanz ges per oralt med dosering 5 mg 2 gånger dagligen.

Biologisk behandling vid psoriasisartrit rekommenderas att initieras med ett TNFα-hämmande läkemedel. Vid behandlingssvikt rekommenderas byte av TNFα-hämmande läkemedel alternativt eller något av tofacitinib (Xeljanz) eller ixekinumab (Taltz) prövas. Om effekt inte uppnås och kvarvarande hög inflammatorisk aktivitet föreligger övervägs behandlingsförsök med abatacept (Orencia), apremilast (Otezla) eller ustekinumab (Stelara).

För samtliga biologiska läkemedel gäller att terapistart skall föregås av utredning av patienten med avseende på exponering eller latent tbc med anamnes, lungröntgen och PPD. Hepatitscreening rekommenderas liksom bedömning av eventuell hjärtsvikt. Vaccinationer inklusive pneumokockvaccin bör föregå terapi med biologiska läkemedel För övrig information hänvisas till FASS och Svensk reumatologisk förenings rekommendationer.

Behandlingen följs upp i enlighet med Svensk reumatologisk förenings rekommendationer med i första hand:

 • Läkarens globala sjukdomsskattning
 • Patientens globala sjukdomsskattning (VAS)
 • Patientens smärtskattning (VAS)
 • Funktion (t ex HAQ)
 • SR/CRP
 • Ledindex med svullna leder (66 ledsindex)
 • Ledindex med ömma leder (68 ledsindex)

 

Aktivitet och effekt av terapi rekommenderas att följas med DAPSA (Disease Activity index for Psoriatic Arthritis) som omfattar:
 

 • Summan av ömma leder (68)
  +
 • Svullna leder (66)
  +
 • CRP (mg/dL)
  +
 • VAS av global sjukdomsaktivitet (cm)
  +
 • VAS smärta (cm)


DAPSA gränsvärden för sjukdomsaktivitet:
 

 • < 4: Remission
 • 4,1 - 14: Låg sjukdomsaktivitet
 • 14,1 - 27,9: Måttlig sjukdomsaktivitet
 • > 28: Hög sjukdomsaktivitet


Behandlingsrekommendationer och flödesschema för behandling kan fås via Svensk Reumatologisk Förenings hemsida.

 

PUVA och annan ljusbehandling

Patienter med PsA har ibland god effekt, även på ledsymtomen, av PUVA (psoralen och ultraviolett ljus A), vilket ordineras i samråd med hudläkare. Likaså har PsA-patienterna ofta god nytta av klimatvård med sol, värme och träning.


Kortisoninjektioner

Lokala kortisoninjektioner ges vid entesiter, tenosynoviter, tendiniter och artriter. Vid extraartikulär injektion ges metylprednisolon (Depo-Medrol), 40 mg/ml, ca 1 ml över entesit eller tenosynovit. Vid intraartikulär injektion ges triamcinolon (Kenacort-T, Lederspan) 40 mg/ml respektive 20 mg/ml från 0,1 (MCP-led) till 1 ml (axel- och knäled) beroende på ledens storlek. Vissa patienter upplever nytta av kortisoninjektion över SI-led. 1 ml metylprednisolon (Depo-Medrol) 40 mg/ml ges över inflammerad SI-led eller om möjligt CT-ledd injektion i SI-led.

Observera att triamcinolon (Kenacort-T, Lederspan) som deponeras extraartikulärt kan förorsaka vävnadsatrofi med mjukdelsförlust.

Informera alltid patienten om risk för septisk artrit efter lokal ledinjektion.


Systemiska kortikosteroider

Försiktighet bör iakttas vid ordination av systemiska kortikosteroider. Dessa ska användas med försiktighet p g a risken för recidiv och uppblossande psoriasis vid uttrappning av systemiska kortisonpreparat.


Farmakologisk behandling vid co-morbiditet av hjärt- och kärlsjukdom se Svensk reumatologisk förenings rekommendationer.
 


Vårdnivå


Patienter med PsA kan vårdas och behandlas i primärvården. Vid de flesta reumatologiska kliniker finns läkare tillgängliga för telefonkonsultation vid behov.

Patienter med definitiv diagnos, som inte uppvisar terapisvar på NSAID och/eller lokala injektioner med kortikosteroider skall skötas av specialist i reumatologi.


 

ICD-10

Psoriatisk artrit i distal interfalangealled M07.0
L405 Psoriasis med ledsjukdom

Arthritis mutilans M07.1
L405 Psoriasis med ledsjukdom

Spondylit vid psoriasis M07.2
L405 Psoriasis med ledsjukdom

Andra artropatier vid psoriasis M07.3
L405 Psoriasis med ledsjukdom

Tilläggskoden TNX 11 anger artrocentes.

 


Sjukskrivning

Länkar till försäkringsmedicinskt beslutsstöd från Socialstyrelsen:
M07 Ledsjukdomar vid psoriasis och tarmsjukdomar

 

 

Referenser

Taylor W. Gladman D, Helliwell P, Marcheoni A; Mease P, Mielants H, CASPAR Study Group. Arthritis Rheum. 2006, 54, 2665-2673. Länk

Mease P. Management of psoriatic arthritis: the therapeutic interface between rheumatology and dermatology. Curr Rheumatol Rep. 2006 Oct;8(5):348-54. Länk

McGonagle D. Imaging the joint and enthesis: insights into pathogenesis of psoriatic arthritis. Ann Rheum Dis. 2005 Mar;64 Suppl 2:ii58-60. Länk

Svensson B. Psoriasisartrit Utgiven av Svenska Psoriasisförbundet och reumatikerförbundet 1997.

McGonagle D, Lories RJ Tan AL et al. The concept of a ”synovio-entheseal complex” and its implications for understanding joint inflammation and damage in psoriatic arthritis and beyond. Arthritis Rheum 2007;56:2482-91. Länk

Gladman DD, Psoriatic arthritis. Dermatologic Therapy 2009;22:40-55. Länk

Salvarani C, Macchioni P, Olivieri I, et al. A comparison of cyclosporine, sulfasalazine, and symptomatic therapy in the treatment of psoriatic arthritis. J Rheumatol. 2001;28:2274-2282. Länk

Klareskog L, Saxne T, Enman Y (red.) Reumatologi. 2011 Studentlitteratur, Lund.

Kingsley GHm Kowalczyk A, Taylor H, et al, A randomized placebo-controlled tiral of methotrexate in psoriaic arthritis. Rheumatol 2012;51:1368-77. Länk

Coates L, Kavanaugh A, Mease Ph, Soriano ER, Acosta Felquer ML, Amstrong AW et al. Group for research and assessment of psoriasis and psoriatic arthritis: Treatment recommendations for psoriatic arthritis 2015. Arthritis Rheum 2016 Jan 8. Länk

Coates LC, Helliwell PS. Methotrexate Efficacy in the Tight Control in Psoriatic Arthritis Study. J Rheumatol. 2016 Feb;43(2):356-61. Länk

Geijer M, Lindqvist U, Husmark T, Alenius G-M, Larsson PT, Teleman A, Theander E. The Swedish Early Psoriatic Arthritis (SwePsA) Registry 5-year follow-up: Slow but substantial radiographic progression mainly in men with abnormal baseline score and dactylitis. Rheumatol 2015 Nov;42(11):2110-7. Länk

COPYRIGHT © INTERNETMEDICIN AB

Kommentera >>

Tack för din kommentar!


Prenumerera på våra nyhetsbrev