Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Suicidriskbedömning, barn och unga

FÖRFATTARE

Överläkare Anna Santesson, /

GRANSKARE

Med dr, överläkare Kerstin Arnsvik- Malmberg, BUP Stockholm/

UPPDATERAD

2021-09-21

SPECIALITET
INNEHÅLL

BAKGRUND

 

Varje år tar ett femtiotal ungdomar under 19 år sitt liv i Sverige. Ungefär fem av dem är under 15 år. Självmord utgör cirka en tredjedel av alla svenska dödsfall i åldersgruppen 15-19. Det gör självmord till den näst vanligaste dödsorsaken hos 15-19-åringar. Självmord är en vanligare dödsorsak för barn än exempelvis cancer, infektioner och kroniska kroppsliga sjukdomar. Bland äldre ungdomar dör ungefär dubbelt så många pojkar av självmord jämfört med flickor, men olyckor är vanligare hos pojkar. Därför är självmord den vanligaste dödsorsaken hos äldre tonårsflickor och den näst vanligaste dödsorsaken hos pojkar. För svenska barn och ungdomar 10-14-åringar utgör självmord en tiondel alla dödsfall och könsskillnaden är inte lika tydlig. För prepubertala barn är både självmordstankar och självmordsförsök ovanligt.

Livstidsprevalensen för självmordstankar bland ungdomar uppskattas till 12,1 %. Tonårsflickor har i högre utsträckning självmordstankar, självmordsplaner och gör fler försök jämfört med tonårspojkar. Pojkar i övre tonåren dör i högre utsträckning av fullbordade suicid.

Förekomst eller förnekande av självmordstankar och planer ger viktig information i en bedömning, men är otillräckligt som enda underlag för en självmordsriskbedömning. Det är vanligt att ungdomar inte berättar om sina självmordstankar för vårdpersonalen eller förnekar det vid en direkt fråga.

 

 

 

SUICID OCH VISSA TILLSTÅND

 

Barn och ungdomar som tar sitt liv kan grovt delas in i tre grupper

 • En grupp som har flera tidiga negativa livshändelser, låg självkänsla, långdragna beteendeproblem, svårigheter inom familjen, kompisproblem och skolsvårigheter.
   
 • En grupp med uttalade psykiska problem och antingen kort eller lång suicidal process.
   
 • En grupp där självmordet kan ses som en akut reaktion på en livshändelse.

 

Det är svårt att förutsäga självmord, men det finns vissa faktorer som ökar risken. Fler och tyngre riskfaktorer utgör en ökad risk. Det är viktigt att komma ihåg att frånvaro av riskfaktorer inte behöver betyda att risken för självmord är låg.

 

 

Särskild sårbarhet

Självmord är vanligare i vissa familjer, även om man kontrollerar för faktorer såsom affektiv sjukdom, substansbruk, trauma och negativa livshändelser. Riskökningen är upp till fyra gånger för förstagradssläktingar till någon som dött av självmord. Aggressiv impulsivitet och svårigheter att reglera starka känslor innebär en särskild sårbarhet och riskökningen inom familjen verkar åtminstone till en del kunna förklaras just av ärftlig impulsiv aggressivitet.

 

 

Tidiga negativa livshändelser eller stressorer

Stark och tidig stress kan ge långtidseffekter på barnets förmåga att hantera stressfyllda situationer senare i livet. Tidiga negativa livshändelser inom familjen som vanvård, misshandel och övergrepp (särskilt om de sker under en längre tidsperiod) liksom tidiga negativa livshändelser utanför familjen som svår mobbing, överkrav i skolan och social utsatthet eller fattigdom har visat sig öka risken för självmord även senare i livet.

 

 

Riskfyllt beteende

Rökning, skadligt bruk av alkohol och droger, allmänt risktagande respektive riskfyllt sexuellt beteende är förknippat med självmordstankar, självmordsförsök och fullbordat suicid. Alkohol och narkotikabruk är farligt eftersom både rus och bakrus kan ge upphov till dysfori och minskar förmågan till självkontroll.

 

 

Tidigare självmordsförsök

Med självmordsförsök menas avsiktlig skada med någon avsikt att dö. Andra skäl som kan finnas parallellt med avsikten att dö är att komma ifrån en svår situation, kommunicera känslor, få hjälp och stöd och att hämnas är.

Å ena sidan har de flesta ungdomar som dör av självmord aldrig gjort något självmordsförsök. Å andra sidan är tidigare självmordsförsök den viktigaste riskfaktorn för förnyat försök och fullbordat suicid hos ungdomar. Risken är allra störst om självmordsförsöket ligger nära i tiden och om den suicidala avsikten kvarstår, men är förhöjd det närmaste året efter ett försök. Särskild vaksamhet bör också finnas vid upprepade försök och efter ett självmordsförsök med allvarlig så kallad våldsam metod (hängning, skjutning, strypning, fall från hög höjd och kasta sig framför tåg eller bil). Försök med en stark intention att dö antingen verbaliserat eller tydliggjort genom hur försöket gått till ger en akut ökad risk, liksom kvarstående suicidal intention och tillgång till dödlig metod.

 

 

Psykisk störning

Psykisk störning är en annan viktig riskfaktor. Ungefär hälften av de ungdomar som tar sitt liv har en depression. Alla typer av depressioner innebär en riskökning men särskilt allvarligt är långdragen depression, depression med mycket ångest och agitation (kroppslig oro eller plåga), uttalad anhedoni (minskad lust och intresse) och uttalad hopplöshet.

Samsjuklighet med andra psykiska störningar som innebär svår ångest eller agitation och dålig impulskontroll ökar risken ytterligare. Kombinationen uppförandestörning (kriminell livsstil) och substansbruk indikerar särskild allvarlighet.

Personlighetsproblematik och personlighetssyndrom är andra vanliga tillstånd vid fullbordat självmord hos ungdomar, liksom posttraumatiskt stressyndrom och ätstörningar. Bipolära tillstånd och psykossjukdom innebär egentligen en högre risk än exempelvis depression, men debuterar ofta senare och är heller inte lika vanliga tillstånd som depression.
För prepubertala barn verkar den sammanlagda symtombördan ge en ökad risk snarare än enskilda tillstånd.

 

 

Självskadebeteende

Med självskadebeteende menas avsiktlig självdestruktiv handling utan självmordsavsikt (nonsuicidal self injury, NSSI). Självskadebeteende delar många riskfaktorer med suicidalt beteende. Särskilt upprepat och mer allvarligt självskadebeteende ger en ökad risk för självmordsförsök och fullbordat suicid.

 

 

Utlösande faktorer

För barn och yngre tonåringar föregås ofta en suicidal kris av bråk med föräldrar eller mobbing. Hos äldre tonåringar utlöses den oftare av relationsproblem med kompisar eller en käresta, skolproblem och legala eller disciplinära problem.

 

 

Intensiv psykisk smärta, tecken på obalans, suicidnära tillstånd och självmordskris

Självmord sker ofta efter att ungdomen hamnat i obalans efter en utlösande händelse eller långvarig belastning. Obalansen kan yttra sig som uttalad sömnstörning, intensiv och impulsiv ilska, agitation (plågsam kroppslig oro) och intensiv ångest eller uttalad hopplöshet. Ungdomen kan försöka hantera sina starka känslor med ökat självskadebeteende, alkohol och narkotika eller annat riskfyllt beteende. 

 

 

Suicidal process

Suicidalitet kan ses som en process där meningslöshetskänslor följs av hopplöshetstankar, dödstankar, självmordstankar, självmordsplaner, förberedelser för självmord och självmordsförsök. Övergång mellan stegen skiljer sig inte åt mellan pojkar och flickor.

Allvarlighetsgraden är högre ju oftare tankarna kommer, ju längre perioder de håller i sig, ju starkare intensitet de har och ju svårare ungdomen har att stå emot.

Processen kan gå åt båda håll, d v s från lindriga tankar till mer allvarliga och från allvarliga till mer lindriga och skiftar ofta över tid. Den suicidala processen anses kunna gå fortare hos ungdomar. Suicidriskbedömningar bör därför göras fortlöpande och innefatta frågor om debut, förlopp och inte bara frågor om aktuella självmordstankar.

 

 

 

STRUKTURERAD SUICIDRISKBEDÖMNING

 

Självmordsriskbedömningar är en svår uppgift som kräver kunskap, träning och erfarenhet samt möjlighet till handledning. Undvik att dela upp samtalet mellan er om ni är flera. Då riskerar ni missa viktig information och ni får svårare att göra en helhetsbedömning.

 

 

Bemötande
 

 • Det är särskilt svårt att prata om tankar på att ta sitt liv eller om detaljer kring ett självmordsförsök. Arbeta därför aktivt på att skapa en bärande relation och ge möjlighet för såväl ungdomen som föräldrar att prata enskilt.
   
 • En icke-värderande hållning, lyhördhet, förmåga att anpassa sig till situationen och att stegvis närma sig känsliga frågor skapar trygghet som underlättar för ungdom och familj att prata om svåra tankar och känslor och leder till säkrare självmordriskbedömningarna.
   
 • Lyssna aktivt när du ställer frågor om självmordsnära beteende, låt det ta tid, vänta in ungdomen och lyssna efter tonläge och känslomässig färgade beskrivningar.
   
 • Använd dig aktivt av olika valideringsstrategier för att bekräfta det svåra i situationen men behandla samtidigt ungdomen som kompetent.

 

 

Samtalets struktur

Att ha kunskap om viktiga riskfaktorer och en ha struktur för samtalet underlättar anamnesupptagningen och gör att familjen känner sig tryggare. Ha klart för dig vad du behöver ta reda på och spill inte värdefull tid på oväsentligheter.

Ett samtal som på ett stegvist och lyhört sätt alltmer närmar sig personliga ämnen underlättar för ungdomen att prata om och dela med sig av svåra tankar och känslor. Enskilt samtal ska alltid erbjudas i början av samtalet och läggs med fördel en bit in i samtalet när ni kommit till mer personliga och svårare ämnen, men inled och avsluta gemensamt.


Förslag på samtalsstruktur
 

 • Inledning där syfte, tidsåtgång, sekretess, information om uppdelade samtal och samtalets olika delar gås igenom.

 • Kartläggning av livssituation och funktion med fokus på riskfaktorer för suicid.

 • Kartläggning av psykiska symtom/psykiatriska tillstånd samt självmordsnära och riskfyllt beteende. Utgångspunkten är enskilt samtal vid genomgång av symtom som värdelöshet eller skuld, suicidstegen, tidigare försök, självskadebeteende, riskbeteende och negativa livshändelser.

 • En avslutande del för återkoppling och säkerhetsplanering.

 

Försök skaffa dig en uppfattning om ungdomen kan tillhöra en av de tre grupper som tar sitt liv (se grupper ovan).

Lyssna noga på detaljer i berättelsen samtidigt som du observerar ungdomen. Särskilt viktig är bedöma kontakt och tillförlitlighet och att observera symtom som talar för nedstämdhet samt tecken på instabilitet såsom impulsiv aggressivitet, agitation och svår ångest.

Glöm inte viktiga parametrar som sjukdomsinsikt, inställning till vård och förmåga att delta i säkerhetsplaneringen. Observera samspel mellan ungdom och förälder och hur föräldern svarar upp känslomässigt på det ungdomen berättar.

 

 

Bedömningsformulär

Det finns inga bedömningsformulär som har tillräckligt goda psykometriska egenskaper för på ett säkert sätt identifiera självmordsrisk. Bedömningsinstrument kan således inte ersätta en strukturerad klinisk självmordsriskbedömning. Psykometriskt testade instrument med inriktning på suicidalitet kan dock användas som ett pedagogiskt hjälpmedel i en klinisk bedömning. Få instrument är testade på ungdomar och översatta till svenska. Columbia Suicide Severity Rating Scale är ett av få instrument som testats på ungdomar och där det finns en svensk översättning. Det finns ingen svensk psykometrisk studie på CSSR på ungdomar, men väl på vuxna. För mer info, se behandlingsöversikt - Suicidriskbedömning.

 

 

Sammanfattande bedömning

Gör en graderad riskbedömning där du väger in faktorerna nedan, gärna indelad i låg, medelhög, hög eller svårbedömd risk, eventuellt med mellansteg. Väg in anamnes och statusfynd och utgå från din kliniska erfarenhet. Dokumentera din bedömning och redogör för vad som främst talar för vald nivå och vad som talar emot.

Väg framför allt in nedanstående riskfaktorer i din sammanfattande bedömning:
 

 • Aktuellt eller tidigare suicidförsök
  Tänk särskilt på försök med allvarlig, så kallad våldsam, metod eller försök som ligger nära i tiden och där omständigheterna runt omkring indikerar hög suicidal intention.
   
 • Psykisk störning eller psykiska symtom
  Tänk särskilt på depression och då kombinationen med andra psykiska syndrom. Var särskilt observant på samsjuklighet med normbrytande beteende och skadligt bruk av alkohol eller droger.
   
 • Intensiv psykisk smärta i kombination med bristande coping alternativt tecken på instabilitet eller suicidal kris
  Tänk särskilt på sömnstörning, intensiv ångest, agitation, aggressivt eller våldsamt beteende, ökande självskadebeteende alkohol och drogbruk samt allmänt riskfyllt beteende.
   
 • Aktuell och tidigare suicidal intention och tillgång till dödlig metod
  Tänk särskilt på kvarstående suicidönskan efter ett försök respektive suicidtankar och planer med hög frekvens och intensitet senaste månaden.
   
 • Högriskgrupper, särskilt sårbara personer samt förekomst av risk- eller destabiliserande faktorer i den aktuella miljön eller livshistorien
  Tänk särskilt på ungdomar med impulsiv aggressivitet, tankar kring könsidentitet, placerade barn och ungdomar samt de på flykt. Var vaksam på akuta stressorer med potentiell stor påverkan på livssituationen.
   
 • Kvaliteten på information och säkerheten i bedömningen
  Är informationen tillräcklig respektive tillförlitlig?
   
 • Förmåga att delta i säkerhetsplaneringen
   
 • Förälderns omsorgsförmåga

 

 

 

SÄKERHETSPLAN

 

Vid minst medelhög risk bör en säkerhetsplan göras upp tillsammans med ungdom och förälder (alternativt vuxen omsorgsperson). Säkerhetsplanen ska vara en skriftlig, skräddarsydd och detaljerad plan som innefattar:
 

 • Hur ungdomen kan minska sin sårbarhet, exempelvis genom att undvika alkohol och droger samt sova, äta och motionera regelbundet.
   
 • Risksituationer och möjliga utlösande händelser
   
 • Tidiga tecken på instabilitet
   
 • Ändamålsenlig coping
   
 • Hur förälder eller omsorgsperson kontaktas
   
 • Vad förälder eller omsorgspersoner kan göra för att minska risken
   
 • Risksanering av hemmet vad gäller tillgång till dödlig metod
   
 • Kontaktvägar till vården
   
 • På SFBUPs hemsida finns ett formulär som kan användas. Länk

 

Akutkonsultation med BUP bör övervägas vid förekomst av flera riskfaktorer eller vid medelhög eller högre risk. Akut remiss skrivs för bedömning efter samråd med BUP.

Vid osäkerhet, svårigheter att medverka i säkerhetsplaneringen, otillräcklig omsorgsförmåga hos förälder, instabil livssituation alternativt vid hög eller svårbedömd risk bör ungdomen erbjudas inläggning för stabilisering. Om ungdomen inte vill medverka till inläggning trots svårbedömd eller hög risk bör läkaren överväga om förutsättningarna för tvångsvård enligt LPT är uppfyllda.


 

Referenser

Dödsorsaksregistret. Länk

Socialstyrelsen. Nationella riktlinjer för Vård vid depression och ångestsyndrom. Länk

SFBUP: Riktlinjer för depression. Länk

SFBUP: Självmordsriskbedömning. Länk

Nock, M.K., et al., Prevalence, correlates, and treatment of lifetime suicidal behavior among adolescents: results from the National Comorbidity Survey Replication Adolescent Supplement. JAMA psychiatry, 2013. 70(3): p. 300-310. Länk

Turecki, G., Suicide and suicidal behaviour. Lancet, 2016. 19: p. 1227-39. Länk

Hawton, K., K.E. Saunders, and R.C. O'Connor, Self-harm and suicide in adolescents. The Lancet, 2012. 379(9834): p. 2373-2382. Länk

O'Connor, R.C. and M.K. Nock, The psychology of suicidal behaviour. The Lancet Psychiatry, 2014. 1(1): p. 73-85. Länk

Turecki, G., The molecular bases of the suicidal brain. Nature Reviews Neuroscience, 2014. 15(12): p. 802. Länk

Bridge, J.A., T.R. Goldstein, and D.A. Brent, Adolescent suicide and suicidal behavior. Journal of child psychology and psychiatry, 2006. 47(3‐4): p. 372-394. Länk

Runeson, B., et al., Method of attempted suicide as predictor of subsequent successful suicide: national long term cohort study. Bmj, 2010. 341: p. c3222. Länk

Tidemalm, D., et al., Risk of suicide after suicide attempt according to coexisting psychiatric disorder: Swedish cohort study with long term follow-up. 2008 Nov 18;337:a2205. Länk

Nock, M.K., Why do people hurt themselves? New insights into the nature and functions of self-injury. Current directions in psychological science, 2009. 18(2): p. 78-83. Länk

Posner, K., et al., The Columbia–Suicide Severity Rating Scale: initial validity and internal consistency findings from three multisite studies with adolescents and adults. American Journal of Psychiatry, 2011. 168(12): p. 1266-1277. Länk

COPYRIGHT © INTERNETMEDICIN AB

E-posta synpunkter till författaren info@internetmedicin.se

Prenumerera på våra nyhetsbrev