Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Bröstkirurgi – kosmetisk med implantat

FÖRFATTARE

Specialist i plastikkirurgi och kirurgi Thomas Jonsson, Molding Plastikkirurgi/Uppsala

Docent, överläkare i plastikkirurgi Johan Thorfinn, Plastikguiden.net/Linköping

GRANSKARE

Professor Joar Svanvik, Kirurgiska kliniken/Universitetssjukhuset i Linköping

UPPDATERAD

2021-05-12

SPECIALITET
INNEHÅLL

BAKGRUND
 

Bröstförstoring definieras i den här behandlingsöversikten som kirurgiska ingrepp i syfte att öka volymen samt i vissa fall även ändra formen på en kvinnas båda bröst som i övrigt inte uppvisar några sjukliga avvikelser eller är påverkade av tidigare operationer såsom till exempel tumörkirurgi.

Utomlands är bröstförstoring det vanligaste kosmetiska ingreppet.1,2 I Sverige saknas heltäckande statistik, men det är troligen även här det vanligaste kosmetiska ingreppet.

Man kan identifiera två subgrupper av personer som önskar bröstförstoring:
 

 • Kvinnor kring 20–25 år som inte fött barn.
 • Kvinnor kring 35 år som genomgått sina graviditeter och inte planerar att skaffa ytterligare barn.


De vanligaste bakomliggande anledningarna är följande:3,4
 

 • Betydligt mindre bröst än genomsnittet. Önskar förstoring i syfte att förbättra proportionerna till kroppsformen – grundar sig ofta i att de har begränsat klädurval då de flesta kläder utgår från en medelstorlek på brösten.

 • Olikstora bröst – ger problem med att hitta kläder/bh som passar.

 • Bröst som blivit tomma efter graviditet och amning – önskemål om att återfå en fyllnad i brösten som man hade innan.

 • Missnöje med formen på brösten.

 • Önskemål om förbättrad självkänsla och självförtroende, en ökning av sociala och professionella möjligheter.

Trots att det är belagt i vetenskapliga studier att bröstförstoring kan bidra till förbättrad uppfattning av den egna kroppen och andra parametrar som är relaterat till välbefinnande,5,6,7,8,9 så är det även viktigt att framhålla att självförtroende och självkänsla självklart måste kunna utvecklas och förbättras oavsett samhällets rådande ideal utan utseendeförändrande åtgärder.

 

PM - "Bröstrekonstruktion

 

 

TYPER AV IMPLANTAT
 

Vid operationer som görs i syfte att förstora bröstet (bröstförstoring, bröstaugmentation) eller både för att förstora och omforma bröstet (bröstlyft, mastopexi) används implantat (proteser). Principen för implantatens konstruktion är att det består av ett yttre fast silikonhölje och en inre kärna eller fyllning. Idag används vid estetisk kirurgi huvudsakligen implantat som är fyllda med silikon-gel men även koksaltimplantat förekommer.


Koksaltsimplantat

Höljet består av en några millimeter tjock silikonelastomer som bildar ett skal. I skalet finns en ventil med en kopplad slang och påfyllnadsnippel som möjliggör påfyllnad av steril fysiologisk koksaltlösning. Detta sker under operationen, vanligen efter att implantatet har lagts på plats i kroppen. Genom en självslutande mekanism kan ventilslangen dras ur och ventilen stängs till. Tack vare att implantatet läggs in innan det fylls på kan incisionen i huden göras mindre.

Fördelen med koksaltimplantat är att de inte innehåller någon kroppsfrämmande fyllning, och om implantatet skulle rupturera så tar kroppen upp koksaltlösningen och utsöndrar vätskan via urinen. Höljet är visserligen av silikon, men av den karaktären att det inte kan avge silikon utan lägger sig vid en ruptur som en imploderad påse i sin ficka.

Nackdelen med koksaltimplantat är att de kan ge en känsla av att skvalpa om det har kommit in luft i samband med påfyllningen, och att de har en tendens att vecka sig vilket på en magerlagd person kan kännas och ibland även synas genom huden.2


Silikonimplantat

De silikonimplantat som används idag har använts sedan mitten av 1990-talet och är av femte generationen räknat från de första implantaten som kom 1961. De tidigare formerna av silikonimplantat kom i vanrykte eftersom de vid ruptur läckte flytande silikon, vilket bland annat kan orsaka silikongranulom. Dagens moderna proteser läcker dock inte silikon i några stora mängder eftersom det innanför det hårdare höljet, vilket ofta består av en silikonelastomer, finns en semi-kohesiv silikongel.

Dessa implantat går vanligen under namnet ”geléhallonproteser” eftersom den gel som finns på insidan inte är flytande. Skär man upp implantatet påminner ytan om hur ett geléhallon ser ut.2


Form och volym

Implantat kan ha olika former. Man delar vanligen in dem i två större grupper: droppformade (anatomiska) och runda (figur 1a-b). Det är upp till patientens och kirurgens preferens baserat på patientens medicinska förutsättningar att välja vilken form som används.

Valet av volym baseras på patientens önskemål, men hänsyn måste även tas till vissa medicinska faktorer såsom till exempel bröstkorgsbredd. Implantatens volym uttrycks ofta i milliliter, och vanliga volymer inom den estetiska kirurgin är 250–400 ml.


Bröstimplantat och cancerrisk

Det har tidigare funnits misstankar att bröstimplantat har varit associerad med en ökad risk för bröstcancer. Man har emellertid i långtidsuppföljningar (>15 år) inte kunnat påvisa någon ökad risk.10,11


 

BRÖSTFÖRSTORING (AUGMENTATION)
 

Kirurgisk teknik

Operationen genomförs oftast i narkos. Incisionen görs vanligen strax nedanför den befintliga submammarfåran, men kan också göras i axillen eller runt bröstvårtan (fig 2). Implantatet läggs alltid under bröstkörteln, och kan placeras submuskulärt under pectoralismuskeln eller subglandulärt ovanpå pectoralismuskeln (fig 3). Den submuskulära placeringen väljs vanligen för patienter som är magerlagda för att få mer mjukdelstäckning över implantatet, medan subglandulär ficka kan vara att föredra för patienter som redan har en del bröstvävnad innan operationen. Det finns även andra hänsyn att ta vid val av implantatplacering.


Postoperativt förlopp

Det är vanligt att patienten upplever en hel del smärta och spänning under de första dygnen, och det är ofta mer uttalat vid submuskulär placering. De närmaste veckorna eller månaderna efter operationen är det mycket viktigt att patienten har ett bra stöd dygnet runt, till exempel i ett förband eller specialanpassad BH som hjälper till att hålla implantaten på plats under det omedelbara postoperativa förloppet. De närmaste månaderna är bröstet vanligen något svullet och hårt, och slutresultatet uppnås vanligen inte förrän efter 3–6 månader. Sjukskrivningstid varierar mellan 2–4 veckor beroende på arbetssituation. Kraftig fysisk ansträngning såsom träning som omfattar armar eller bröstkorgens överdel, eller medför kraftig rörelse (till exempel jogging, ridning), bör patienterna avstå helt ifrån minst 6–8 veckor postoperativt.


Förstoring utan implantat

Det har i Sverige gjorts försök att uppnå större bröstvolym med grovkornig hyaluronsyra (Macrolane). Dessa preparat fungerar som vävnadsfiller och resorberas av kroppen under loppet av ett par år efter injektionen. Hyaluronsyra kan i andra sammanhang användas som temporär vävnadsfiller med god effekt, men tillverkaren av grovkornig hyaluronsyra har efter omfattande studier tillsammans med Läkemedelsverket beslutat att Macrolane inte ska användas för behandling av bröst. Orsaken är att produkten försvårar och ibland omöjliggör tolkningen av mammografibilderna samt att produkten i en del fall orsakat knölar som lett till onödig utredning och oro.

Det är viktigt att kvinnor som fått Macrolane-injektioner i brösten informerar sjukvården om detta i samband med mammografiundersökning eller annan bröstdiagnostik.

Eftersom Macrolane i sig inte är skadligt behöver berörda kvinnor inte vidta några ytterligare åtgärder. Det är dock angeläget att följa de råd och rekommendationer som getts av läkare inför behandlingen. I synnerhet är det viktigt att delta i vanlig bröstundersökning inklusive mammografiundersökning.
 

Fettransplantation till brösten har använts en längre tid inom rekonstruktiv bröstkirurgi för att fylla ut och forma bröstvävnaden. Till följd av de goda resultaten inom rekonstruktiv kirurgi börjar denna metod, efter några år av oro för försvårad mammografiscreening, åter få mer uppmärksamhet och popularitet även inom estetisk bröstkirurgi. Syftet är att skulptera formen på brösten samt att öka bröstvolymen och kan ibland användas tillsammans med implantatkirurgi.

Fettransplantationen inleds med att samla fett genom fettsugning, exempelvis från bukväggen eller flankerna. Fettet centrifugeras sedan, varpå det injiceras subkutant och/eller under bröstkörteln.
 BRÖSTLYFT (MASTOPEXI)
 

Bröstlyft är indicerat för patienter som har en ptos, vilket innebär att bröstvårtan och bröstkörtelvävnaden har en lägre placering i förhållande till submammarfåran än vad som är normalt. Ptos kan ibland uttryckas som avståndet mellan jugulum och mamillen. I de fall som operationen dessutom syftar till att tillföra volym och ändra bröstets form kombineras bröstlyftet med ett implantat.


Kirurgisk teknik

Operationen syftar till att flytta upp bröstvårtan och vårtgården i förhållande till submammarfåran. För att kunna åstadkomma detta måste bröstvårta/vårtgård sitta ihop med vävnaderna på djupet via en stjälk för att blodförsörjningen skall vara tillräcklig och vävnadsdöd undvikas.

Stjälken kan konstrueras på olika sätt beroende på vilken metod man använder. Generellt gäller att ju längre förflyttningen görs desto större är risken att blodförsörjningen inte är tillräcklig till stjälken. I många fall påverkas även nervförsörjningen till bröstvårta/vårtgård, och känseln kan bli nedsatt permanent.

Ofta avlägsnas överskottshud samt i vissa fall även bröstkörtelvävnad och underhudsfett. I de fall bröstet saknar volym kan ett implantat användas för att forma bröstet, och det läggs in enligt samma principer som vid en bröstförstoring.


Postoperativt förlopp

Om operationen utförs utan implantat är det postoperativa förloppet vanligen lindrigt och smärta eller obehag minskar efter några dagar. Det är dock viktigt att bröstet har ett bra stöd i förband eller BH. Den initiala svullnaden lägger sig ofta inom 1–2 veckor, och slutresultatet nås efter 3–6 månader.

Om implantat används kan den postoperativa smärtan vara 1–2 veckor, i enlighet med vad som beskrivit ovan för bröstförstoring. Sjukskrivning och träningsföreskrifter på samma sätt som efter bröstförstoring ovan om implantat använts. Vid bröstlyft utan implantat är sjukskrivningstiden något kortare, och patienten kan återgå till normala aktiviteter såsom träning tidigare.


 

PROTESBYTE / PROTESEXTRAKTION
 

Vissa tillverkare av bröstimplantat lämnar garantier på implantatet under att antal år, i en del fall livstids garanti. Det betyder dock inte att implantatet inte behöver bytas ut eller avlägsnas någon gång. Följande är exempel på omständigheter som kan göra att implantatet måste avlägsnas:
 

 • Stigande ålder
 • Viktförändringar
 • Graviditeter
 • Sjukdomstillstånd
 • Komplikationer relaterade till kirurginKirurgisk teknik

De flesta solida främmande material som används i kroppen och placeras under huden täcks så småningom av en tunn hinna (kapsel). Vid borttagning av implantat använder man sig av den ursprungliga incisionen och öppnar kapseln så att implantaten kan avlägsnas. Vid byte av implantatet väljs vanligen en något större storlek för att kompensera för åldersförändringar, eller så görs operationen med bibehållen eller mindre implantatvolym i kombination med ett bröstlyft.

Delar av den befintliga kapseln kan också öppnas för att medge att ett implantat av annan storlek används, eller sys ihop för att justera positionen där implantatet ligger. Ibland byter man implantatficka i förhållande till bröstmuskeln (fig 2). Vissa patienter har önskemål att endast avlägsna implantatet utan andra åtgärder, och detta kan emellanåt förekomma i den offentliga vården.

Det är viktigt att komma ihåg att i de fall ett koksaltimplantat rupturerat är det kvarvarande höljet litet och svårare att lokalisera i vävnaderna än om implantatet är intakt.


Postoperativt förlopp

Om implantatet byts ut mot ett annat implantat med eller utan tillägg av bröstlyft skiljer sig inte den postoperativa fasen från om ingreppet utförs primärt som en förstoring eller lyft, bortsett från att smärtan eller obehaget vanligen är lindrigare och går över fortare. Då implantatet avlägsnas utan annan åtgärd förekommer endast mild sårsmärta. Sjukskrivning upp till 2 veckor såvida inte man kombinerar med annan operation varvid längre sjukskrivning kan vara indicerad.
 


Figur 1a. Principskiss för runt implantat; frontalbild (vänster) och sidobild (höger). Implantatets högsta punkt är i centrum.

Bröstförstoring Principskiss runt implantat
Figur 1b. Principskiss för droppformat eller anatomiskt implantat; frontalbild (vänster) och sidobild (höger). Implantatets högsta punkt är vanligen vid sidan om centrum i syfte att ge implantatet en form som påminner om ett bröst.
 

Bröstförstoring Principskiss droppformat implantat
Figur 2. © Mentor WWLLC. Möjliga incisioner (prickad linje) vid bröstförstoring. Den vanligaste incisionen är i submammarfåran.

Bröstförstoring Incisioner
Figur 3. © Mentor WWLLC. Implantat som läggs submuskulärt (överst) läggs i en ficka som skapas i skiktet mellan pectoralis major och pectoralis minor. Notera att muskeltäckning över implantatet vanligen saknas kaudalt. Implantat som läggs subglandulärt (nederst) läggs i en ficka som dissekeras ovanpå fascian till pectoralis major. I detta fall täcks implantatet endast av bröstkörtel och subkutant fett.

Bröstförstoring Implantatplacering

 

ICD-10

Eftervård för plastikkirurgi som omfattar bröst Z42.1

 
Referenser

1. Figueroa-Haas C. Psychological issues associated with breast augmentation.
Issues Ment Health Nurs. 2009 Jun;30(6):377-82.

2. Shridharani SM, Bellamy JL, Mofid MM, Singh NK. Breast augmentation. Eplasty. 2013 Jun 13;13:ic46. Print 2013.

3. Nikolić J, Janjić Z, Marinković M, Petrović J, Bozić T. Psychosocial
characteristics and motivational factors in woman seeking cosmetic breast
augmentation surgery. Vojnosanit Pregl. 2013 Oct;70(10):940-6.

4. Solvi AS, Foss K, von Soest T, Roald HE, Skolleborg KC, Holte A. Motivational
factors and psychological processes in cosmetic breast augmentation surgery. J
Plast Reconstr Aesthet Surg. 2010 Apr;63(4):673-80.

5. Alderman AK, Bauer J, Fardo D, Abrahamse P, Pusic A. Understanding the Effect of Breast Augmentation on Quality of Life: Prospective Analysis Using the
BREAST-Q. Plast Reconstr Surg. 2014 Apr;133(4):787-95.

6. McCarthy CM, Cano SJ, Klassen AF, Scott A, Van Laeken N, Lennox PA, Cordeiro
PG, Pusic AL. The magnitude of effect of cosmetic breast augmentation on patient
satisfaction and health-related quality of life. Plast Reconstr Surg. 2012
Jul;130(1):218-23.

7. Kalaaji A, Bjertness CB, Nordahl C, Olafsen K. Survey of breast implant
patients: characteristics, depression rate, and quality of life. Aesthet Surg J.
2013 Feb;33(2):252-7.

8. Swanson E. Prospective outcome study of 225 cases of breast augmentation.
Plast Reconstr Surg. 2013 May;131(5):1158-66

9. Saariniemi KM, Helle MH, Salmi AM, Peltoniemi HH, Charpentier P, Kuokkanen HO. The effects of aesthetic breast augmentation on quality of life, psychological
distress, and eating disorder symptoms: a prospective study. Aesthetic Plast
Surg. 2012 Oct;36(5):1090-5

10. McLaughlin JK, Lipworth L, Murphy DK, Walker PS. The safety of silicone
gel-filled breast implants: a review of the epidemiologic evidence. Ann Plast
Surg. 2007 Nov;59(5):569-80. Review.

11. Lipworth L, Tarone RE, Friis S, Ye W, Olsen JH, Nyren O, McLaughlin JK. Cancer among Scandinavian women with cosmetic breast implants: a pooled long-term follow-up study. Int J Cancer. 2009 Jan 15;124(2):490-3.
 

COPYRIGHT © INTERNETMEDICIN AB

E-posta synpunkter till författaren info@internetmedicin.se

Prenumerera på våra nyhetsbrev