Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Neonatal sepsis och meningit

FÖRFATTARE

Överläkare Per Häggström, Barnkliniken/Östersunds sjukhus

Professor Inge Axelsson, Barnkliniken/Östersunds sjukhus/Mittuniversitetet

GRANSKARE

Professor Jovanna Dahlgren, Barnkliniken/Drottning Silvias Barnsjukhus Göteborg

UPPDATERAD

2020-02-29

SPECIALITET
INNEHÅLL
BAKGRUND
 

Neonatal sepsis innebär att en bakterie som är känd som patogen isoleras från blodet hos ett sjukt, 0-28 dagar gammalt spädbarn. De flesta neonatala sepsisfall debuterar före 72 timmars ålder, beror på vertikal smitta och kallas tidig neonatal sepsis (early onset sepsis). Sen neonatal sepsis (late onset sepsis) med debut efter 72h (för GBS betyder ”late onset” oftast 7-90 dagar) beror vanligen på horisontell smitta och är en viktig orsak till morbiditet och mortalitet, framför allt hos de prematura barnen. På grund av sjukdomens aggressiva förlopp är hög misstänksamhet, låg behandlingströskel och snabbt handläggande av största betydelse.

Detta PM överensstämmer i tillämpliga delar med Läkemedelsverkets rekommendationer för neonatal sepsis (2013; se referenslistan) och huvudsakligen också med guidelines from NICE (2012, 2017).

 

Orsaker
 

Neonatal sepsis förekommer hos 2-4/1 000 nyfödda barn (hos 1.5% av nyfödda < 1,500g). Vanligaste patogenerna är:
 

 • Grupp B streptokocker (GBS; också kallade Streptococcus agalactiae). Tidig GBS-sepsis förekommer hos 0,4/1 000 födda barn i Sverige med en mortalitet på 7 % (Håkansson 2013).
 • Koagulasnegativa stafylokocker (KNS). KNS är ofta kontamination från huden men räknas som patogen om man har två positiva blododlingar inom 2 dygn eller en positiv blododling och ett CRP-värde ≥20 mg/l inom 2 dygn. KNS förekommer främst i sen neonatal sepsis.
 • Staphylococcus aureus
 • Escherichia coli

Ovanligare agens är Listeria monocytogenes, pneumokocker, grupp A streptokocker, övriga gramnegativa bakterier och Candida sp. Se tabell 1-3.

 

Tabell 1. Antal fall av neonatal sepsis i Sverige med de fyra vanligaste bakterierna enligt kvalitetsregistret PNQn (Håkansson 2013; kvalitetsregistret heter numera SNQ)

BakterieTidig neonatal sepsisSen neonatal sepsis
GBS301117
KNS86624
E. coli55139
S. aureus46409


Bakteriearterna är grupp B streptokocker, koagulasnegativa stafylokocker, Escherichia coli och Staphylococcus aureus.


Tabell 2. Dödsfall i infektion hos spädbarn (< 1 års ålder) i Sverige

Diagnos / år201420152016
P35-P39 Infektioner specifika för den perinatala perioden18615
P35.1 Infektion med CMV100
P35.2 Infektion med HSV010
P35.8 andra specificerade virusinfektioner100
P36.0 Sepsis orsakad GBS004
P36.2 Sepsis orsakad av Staph. aureus010
P36.4 Sepsis orsakad av E. coli003
P36.8-P36.9 Annan eller ospecificerad bakteriell sepsis1037
P37.9, P39.2, P39.9 Ospecificerad infektion611

CMV, cytomegalvirus; HSV, herpes simplex-virus; GBS, grupp B streptokocker.
Källa: Socialstyrelsen. Dödsorsaker. Tabell 4A

 

Riskfaktorer

GBS
 

 • Preterm förlossning
   
 • Feber > 38,0 °C hos modern under förlossningen
   
 • Vattenavgång > 18 timmar före framfödandet
   
 • Vattenavgång innan värkarna startat
   
 • GBS påvisat med odling från vagina eller urin någon gång under graviditeten (utgör riskfaktor även om GBS-kolonisationen behandlats)
   
 • Tidigare baby drabbad av invasiv GBS-infektion
   
 • Lätt, måttlig eller allvarlig intra- eller extrauterin asfyxi
   
 • Vid flerbörd: Misstänkt eller bekräftad infektion hos en annan baby

Övriga bakterier har likartade riskfaktorer. Enligt en stor, norsk registerundersökning kan CPAP vara en riskfaktor för pneumoni och sepsis efter 24h ålder, kanske genom att blåsa bakterier från övre till nedre luftvägarna (Rønnestad 2005).


 

SYMTOM OCH KLINISKA FYND
 

90 % av barn med tidig neonatal sepsis har symptom inom 12 timmar:
 

 • Ändrat beteende eller svarsreaktion
 • Nedsatt allmäntillstånd; ”toxic appearance”
 • Feber (> 37,9 °C) eller hypotermi (< 36 °C) vid upprepade mätningar trots adekvata åtgärder för att normalisera temperaturen. Sepsis med hypotemi har dålig prognos.
 • Lokala infektionstecken
 • Takypné
 • Apné
 • Hypoxi
 • Grunting, cyanos och distress
 • Takykardi eller bradykardi eller dålig perifer cirkulation
 • Chock
 • Hjärt-lungräddning
 • Respiratorvård
 • Persisterande fetal cirkulation (persisterande pulmonell hypertoni)
 • Kräkningar, matningssvårigheter, utspänd buk
 • Irritabilitet
 • Hypo- eller hyperglykemi
 • Kramper
 • Hypotoni (”floppy baby”)
 • Encefalopati
 • Blekhet, ”ful färg”
 • Ikterus
 • Stillsamt barn
 • Buktande fontanell, även när barnet sätts upp eller hålls lodrätt (tyder på meningit)DIFFERENTIALDIAGNOSER
 

 • RDS, respiratory distress syndrome
 • Mekoniumaspiration
 • Asfyxi
 • Metabola sjukdomar
 • Medfödda hjärtfel
 • Intracerebrala tillståndUTREDNING/PROVTAGNING
 

Ännu finns inte någon laboratoriemetod som snabbt och säkert kan avgöra om det är ett barn med begynnande sepsis man har framför sig. Diagnostiken blir empirisk och behandling får oftast påbörjas efter misstanke.

Följande undersökningar/prover tas alltid i samband med insättande av antibiotika:
 

 • Blododling (minst en ml blod, helst 2 odlingar från från venpunktion eller nyinsatt venkateter)
 • CRP och blodstatus (helst high sensitivity CRP, hsCRP; Chiesa 2011)
 • PCT (procalcitonin), om tillgängligt (Chiesa 2011)
 • Syra-basstatus

Endast blododlingarna behöver tas innan antibiotika sätts in.

Överväg även:
 

 • Lumbalpunktion (LP) med celler, laktat, glukoskvot, odling, PCR och direktmikroskopi. Direktmikroskopi kan avslöja svampinfektion. Gör LP om kramper, irritabilitet eller buktande fontanell, eller misstanke på sepsis med GBS, E. coli eller Candida.
   
 • Om LP inte gjordes initialt, överväg det om CRP>10 mg/L eller positiv blododling eller om barnet inte förbättras så snabbt som förväntats (NICE 2017).
   
 • Urinodling (blåspunktion), framför allt vid sepsisdebut efter 2 dygns ålder. Eventuellt test för GBS-antigen i urin från blåspunktion.
   
 • Lungröntgen
   
 • Kolonisationsodlingar (< 1 dygn) från öron, navel och nasofarynx

Tabell 3. Virusdiagnostik med hjälp av polymerase chain reaction (PCR).
Huvudkälla: Neonatal sepsis (Läkemedelsverket 2013).

VirusCerebrospinal-vätskaFecesSvalgNasofarynx-aspiratBlodKonjunktivaBlåsorUrin
EnterovirusJaJaJaJaJa
Herpes simplexJaJaJaJaJaJa
CytomegalvirusJaJaJa
Varicella zostervirusJaJa
RS-virusJa
InfluensaJaTolkning
 

CRP > 2, trombocytopeni (< 100), neutropeni (< 2) samt positiva odlingar talar för infektion men normala värden tidigt i förloppet utesluter ej infektion. Neutrofiler < 5 är en varningsklocka. CRP är ofta normalt under det första dygnet. Tag därför nytt prov efter ca 8-12 timmar, helst hsCRP.


 

BEHANDLING
 

Påbörja behandling utan dröjsmål vid symtom talande för sepsis. Prematuritet, infektionstecken hos modern och morbiditet som kan dölja en uppseglande sepsis, t ex asfyxi eller andningsstörning, skall leda till att antibiotikabehandling övervägs även vid frånvaro av andra symtom eller alternativa förklaringar till symtomen. Infiltrat på lungröntgen ska alltid betraktas som pneumoni/sepsis och behandlas med antibiotika minst fram till utvärderingen efter 72h (se nedan).
 

En snabbt övergående andningsstörning hos en nyfödd med riskfaktorer kan vara ett tidigt tecken på GBS-infektion, även om barnet verkar piggt och förbättrat. Observera barnet noga och följ kroppstemperaturen!

Behandling med antibiotika ska vara empirisk, dvs. kunskap om vilka antibiotika som lokala bakteriestammar är resistenta mot ska påverka valet av antibiotika.

 

Antibiotika
 

Här följer intravenösa doser av antibiotika (inte dygnsdoser utan enskilda doser) enligt Läkemedelsverket 2013. För tid mellan doser: se samma källa, Tabell IV.
 

 1. Sepsis med symtomdebut före 72 timmars ålder: Bensylpenicillin 50 mg/kg + aminoglykosid, t ex gentamycin 5 mg/kg.
   
 2. Sepsis med symtomdebut på sjukhus efter 72 timmars ålder: Cefotaxim + aminoglykosid, t ex gentamycin 5 mg/kg
   
 3. Om misstanke på Staphylococcus aureus: Kloxacillin 25 mg/kg + aminoglykosid.
   
 4. Sepsis med symtomdebut i hemmet efter 72 timmars ålder: Cefotaxim 50 mg/kg. Om misstanke på gramnegativ sepsis: lägg till aminoglykosid, t ex gentamycin 5 mg/kg.
   
 5. Sepsis + misstänkt eller verifierad meningit: Cefotaxim 50 mg/kg + ampicillin 100 mg/kg + aminoglykosid, t ex gentamycin 5 mg/kg.

Antibiotikabehandling pågår i minst 72 h. Har prover, klinik eller odling inte visat några tecken till sepsis kan behandling avslutas. Vid positiv odling, andra kliniska fynd eller laboratoriefynd bör behandling pågå 10 dagar eller vid meningit 14-21 dagar.

I övrigt ges symtomatisk behandling:
 

 • Chockbehandling. Plasma, blod, kristalloider (10-30 ml/kg), inotropa droger (Dopamin).
 • Andningsstöd. Syrgas, CPAP eller respirator.
 • Korrektion av acidos. Korrektion kan beräknas enligt formeln: Antal ml Tribonat = Base deficit x kroppsvikt (kg) x 0,3.

Övervakning:
 

 • Saturation (SaO2), kardioskop, blodtryck, tcpO2/tcpCO2.
 • Följ syra-basstatus, B-glukos, CRP, P-elektrolyter, blodstatus och koagulationsstatus med lämpligt intervall.

Vid verifierad sepsis bör man överväga att avlägsna främmande material som NAK (navelartärkateter), NVK (navelkateter) och CVK om det ej föreligger stark indikation (ex invasiv blodtrycksmätning) att de skall vara kvar.


 

UPPFÖLJNING OCH KOMPLIKATIONER
 

Mortaliteten för GBS-sepsis är 5-10 % enligt amerikanska och brittiska material, 7 % i Sverige. Risken för neurologiska sequelae är stor hos överlevande barn varför familjen ska erbjudas uppföljning på barnmottagningen, t.ex. efter 1 och 12 månader. Amerikansk och svensk statistik över neonatal sepsis och meningit visas i tabell 4-5.

Tabell 4. Agens, överlevnad och skador vid tidig neonatal sepsis (0-72 timmars ålder) i 4 delstater i USA 2005-2014 (Schrag 2016). Prevention av GBS-infektion med antibiotika intrapartalt var vanlig (vanligare än i Skandinavien). Stratifiering visade att den högre mortaliteten för E. coli berodde på markant lägre gestationsålder.

AgensAlla fallGBSE. coli
Antal fall1484532368
Positiva odlingar (%):
Endast blod
Endast CSF
Blod och CSF

97,8
0,9
1,3

98,3
0,6
1,1

97,0
0,3
2,7
Överlevde friska vid hemgång (%)82,687,068,5
Överlevde med skador vid hemgång (%)6,36,08,4
Döda (%)11,17,023,1

CSF, cerebrospinalvätska

Den amerikanska studien (tabell 4) innehöll förutom GBS och E. coli flera andra bakterier: Streptococcus viridans (n = 280); H. influenzae (n = 67), S. aureus (n = 52), Enterococcus (n = 46), Grupp D streptockocker (n = 21), Listeria monocytogenes (n = 19), Klebsiella pneumoniae (n = 14), och S. pneumoniae (n = 14). I svenska material är S. pneumoniae (pneumokocker) mer framträdande.


Tabell 5. Mortalitet (0-90 dagars ålder) hos barn vårdade på Astrid Lindgrens barnsjukhus 2008-2013, d v s sedan man infört vaccinering mot pneumokocker och intrapartal antibiotika till riskmödrar (Luthander 2015).

Agens / ålderEarly onset (0-7 dagar)Late onset (8-90 dagar)Totalt
Staf. Aureus165874
E. coli92433
GBS5914
Andra bakterier94756
Candida088
Total39146185
Döda01717 (9,2 %)

Jämfört med föregående studerad period (2002-2007) i Stockholm har det varit en signifikant halvering av GBS men 3-dubblering av Staphylococcus aureus som nu är den vanligaste orsaken till tidig och sen neonatal sepsis.


 

PROFYLAX
 

10-35% av gravida kvinnor är koloniserade med GBS i vagina eller rectum.
50% av deras barn koloniseras vid födelsen (~10% av den totala populationen).
< 1% av koloniserade barn får sepsis (~0.1% av totala populationen).

I USA förebygger man flertalet fall av GBS-sepsis genom att ge antibiotika till den tredjedel av mammorna som är koloniserade med GBS. I Skandinavien och Storbritannien erbjuds kvinnor med riskfaktorer antibiotika under förlossningen (se Socialstyrelsen 2008 för riskfaktorer m.m.).

Tidig diagnostik och behandling av urinvägsinfektioner kan förebygga sepsis och meningit orsakade av E. coli.


 

ICD-10

Bakteriell sepsis hos nyfödd P36

 

Referenser:
 

C. Chiesa, F. Natale, R. Pascone, J. Osborn, L. Pacifico, E. Bonci and M. De Curtis. C reactive protein and procalcitonin: Reference intervals for preterm and term newborns during the early neonatal period. Clinica Chimica Acta 2011:412;1053-1059

Eschenbach DA. Prevention of neonatal group B Streptococcal infection [editorial]. New Engl J Med 2002;347(4):280-281.

Fowlie P W, Schmidt B. Diagnostic tests for bacterial infections from birth to 90 days: A systematic review. Arch Dis Child, Fetal Neonatal Ed. 1998;78(2):F92-98. Erratum in 1998;79(1):F80.

Heath PT et al. Neonatal meningitis. Arch Dis Child, Fetal Neonatal Ed. 2003;88:173-178.

Hughes RG et al. Prevention of early onset neonatal group B streptococcal disease. RCOG Guideline No. 36. London: Royal College of Obstetricians and Gynaecologists, 2003. www.rcog.org.uk

Håkansson S. Neonatal sepsis – epidemiologi, riskfaktorer och sequelae. Information från Läkemedelsverket 2013:24(3);27-30. www.mpa.se

Luthander J, Bennet R, Giske CG, Nilsson A, Eriksson M. The aetiology of paediatric bloodstream infections changes after pneumococcal vaccination and group B streptococcus prophylaxis. Acta Paediatr. 2015 Sep;104(9):933-9.

Läkemedelsverket. Neonatal sepsis – ny rekommendation. Information från Läkemedelsverket 2013:24(3);15-25. www.mpa.se

Malik A et al. Beyond the complete blood cell count and C-reactive protein: a systematic review of modern diagnostic tests for neonatal sepsis. Arch Pediatr Adolesc Med 2003;157(6):511-516.

Oddie S et al. Risk factors for early onset neonatal group B streptococcal sepsis: case control study. BMJ 2002;325:308.

Orion Diagnostica. The QuikRead go hsCRP+Hb test

Remington J, Klein J, eds. Infectious diseases of the fetus and newborn infant. 5th edition. Philadelphia, PA, USA: Saunders, 2001.

Rennie JM. Roberton’s Textbook of Neonatology. 4th edition. London: Churchill Livingstone, 2005.

Rønnestad A et al. Septicemia in the First Week of Life in a Norwegian National Cohort of Extremely Premature Infants. Pediatrics 2005; 115: e262-e268.

Schrag SJ et al. A population-based comparison of strategies to prevent early-onset group B Streptococcal disease in neonates. New Engl J Med 2002;347(4):233-239.

Schrag S et al. Prevention of Perinatal Group B Streptococcus Disease. Revised guidelines from CDC. MMWR August 16, 2002. www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/rr5111a1.htm

Socialstyrelsen. Prevention av tidiga infektioner med grupp B-streptokocker (GBS) hos nyfödda. 2008. http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2008/2008-130-7

Stoll BJ et al. Changes in pathogens causing early-onset sepsis in very-low-birth-weight infants. New Engl J Med 2002;347(4):240-247.

COPYRIGHT © INTERNETMEDICIN AB

E-posta synpunkter till författaren info@internetmedicin.se

Prenumerera på våra nyhetsbrev