Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Astma, barn – akut behandling

FÖRFATTARE

Docent, överläkare Bill Hesselmar, /Drottning Silvias barn-och ungdomssjukhus

GRANSKARE

Professor Anders Fasth, Avdelningen för pediatrik/Institutionen för kliniska vetenskaper/Sahlgrenska akademin

UPPDATERAD

2021-08-11

SPECIALITET
INFORMATION
INNEHÅLL

AKUT BEHANDLING

 

Bedöm svårighetsgraden av de akuta symtomen och tecknen
 

 • Lindriga: Tal normalt, opåverkad i vila, viss påverkan vid aktivitet. Saturation ≥ 96 %.
   
 • Måttliga: Viss påverkan på tal, viss påverkan i vila, påverkad vid aktivitet.
  Saturation 0-5 år 92-95 %
  6 år och äldre 90-95 %
   
 • Svåra:
  0-5 år. Något av: svårt att tala eller dricka, omtöcknad/slö, central cyanos, uttalade indragningar, tyst auskultationsfynd, puls > 200 (0-3 år), puls > 180 (4-5 år). Saturation < 92 %.

  6 år och äldre. Något av: svårt att tala, sitter framåtlutad, använder accessoriska andningsmuskler, cyanos, agiterad, tyst auskultationsfynd, andningsfrekvens > 30/minut, puls > 120, FEV1 eller PEF ≤ 50 % av förväntat eller personligt bästa. Saturation < 90 %.

 

 

Grunden för akut behandling av astma hos barn:

 • Syrgas - Till påverkad patient. Saturation (SaO2) skall vara > 90 %, eftersträva normal/nästan normal syresättning. Använd mask eller näsgrimma. Till småbarn kan det vara lättare att tillföra syrgasen via tratt.
   
 • Luftrörsvidgande mediciner - Till alla med astmaexacerbation eller tecken på bronkobstruktivitet.
   
 • Kortison - Ges vid måttlig och svår astmaexacerbation, samt till barn som har underhållsbehandling med inhalationskortison.
   
 • Vätska - Rikligt med dryck per os. Vid svår astma ges vätska intravenöst.
   
 • Tilläggsbehandling med magnesium, Teofyllamin, kontinuerlig salbutamolinhalation eller kontinuerlig terbutalininfusion vid svår astmaexacerbation som inte förbättras på ovanstående initialbehandling.
   
 • Blodgas - Vid svår astma med risk för uttröttning och koldioxidretention. Kapillär blodgas är oftast tillfyllest för bedömning av pH och pCO2.
   
 • Lungröntgen - Bara vid svår astma, onormalt förlopp eller vid klinisk misstanke om pneumoni.
   
 • Antibiotika - Behövs vanligen inte, ges enbart vid klinisk misstanke om bakteriell infektion.

 

 

 

LUFTRÖRSVIDGANDE MEDICINER

 

Vanligtvis används beta-2-stimulerare. Dessa kan vid behov kombineras med antikolinergika som förlänger och förstärker effekten.

Vid dåligt svar på beta-2-stimulerare kan man prova adrenalininhalation. Särskilt småbarn med obstruktiv bronkit/infektionsastma kan ha nytta av adrenalinets slemhinneavsvällande effekt. Läkemedlen kan tillföras med spray + andningsbehållare (spacer), jet-nebulisator, ultraljudsnebulisator eller Maxin-nebulisator.

Inhalationerna kan vid svår astmaexacerbation upprepas efter 20–30 minuter första timman, sedan glesare beroende på behandlingssvar.


A) Spray och andningsbehållare (spacer):
 

B) Jet- eller ultraljudsnebulisator:

(Späd vid behov med NaCl till minst 2 ml totalvolym.)
 

 • Salbutamol (Ventoline) 1 mg/ml, 2 mg/ml och 5 mg/ml:
  ≤ 20 kg, 2,5 mg
  > 20 kg, 5 mg
   
 • Terbutalin (Bricanyl) 2,5 mg/ml:
  ≤ 30 kg, 2,5 mg
  > 30 kg, 5 mg
   
 • Adrenalin 1 mg/ml:
  ≤ 2 år, 1 mg
  > 2 år, 2 mg.
   
 • Ipratropiumbromid (Atrovent) 0,25 mg/ml:
  < 6 år, 0,1-0,25 mg
   6-12 år, 0,25 mg
  ≥ 12 år, 0,5 mg.
  Även ipratroprium kan liksom övriga preparat ges med 20-30 minuters intervall första timman, men doseras därefter vanligen var 6:e timme.

 

C) Maxinnebulisator:

 • Salbutamol (Ventoline): Använd styrkan 5 mg/ml och mängden 2 ml.
  ≤ 30 kg – inhalera 1+1 minut
  > 30 kg – inhalera 2+2 minuter
   
 • Adrenalin: Använd 1 mg/ml och mängden 2 ml. Inhalera 1+1 minut.
  Den andra dosen ges vanligen efter 15 minuter. Vid flöde framför näsa och mun dubbleras inhalationstiderna.

 

 

 

KORTISON

 

Vid måttlig och svår astmaexacerbation. Extra kortison ges också vid exacerbation hos barn som har antiinflammatorisk underhållsbehandling.
 

 • Tablett Betapred 0,5 mg:
  ≤ 5 år, 6 tabletter (3 mg)
  > 5 år, 10 tabletter (5 mg)
  (Eller 0,25 mg/kg men max 5 mg). Vid svåra anfall ges nedtrappning under 3-5 dagar.
   
 • Tablett Prednisolon: 1-2 mg/kg/dag fördelat på 3 dostillfällen. Maxdos 50 mg till vuxna och 40 mg till barn. Prednisolon ges vanligen under 3 dagar, längre vid svåra anfall.
   
 • Inj. lösning Betapred 4 mg/ml:
  Ges i.m eller i.v.
  < 6 år, 4 mg
  > 6 år, 8 mg
   
 • Inj. lösning Solu-Cortef 50 mg/ml:
  < 10 kg, 100 mg
  > 10 kg, 200 mg
  (Eller 8 mg/kg som laddningsdos, minsta dos 25 mg, högsta dos 200 mg. Behövs ytterligare doser ges 2 mg/kg var 6:e timme).

 

 

Tilläggsbehandling

Ges vid svår astmaexacerbation som inte svarar på initialbehandling enligt ovan, eller vid försämring. Magnesium ges som i.v injektion eller som kort i.v. infusion. Teofyllin ges som i.v. injektion. Salbutamol kan även ges som kontinuerlig inhalation och terbutalin som kontinuerlig i.v. infusion. För beredning, administrering och dosering av kontinuerlig salbutamolinhalation respektive kontinuerlig terbutalininfusion hänvisas till BLF Allergisektionens riktlinje D9, länk.

 • Infusion magnesiumsulfat: 246 mg/ml (Addex-Magnesium 1 mmol/ml). Dos 50 mg/kg (max 2 g). Späd i NaCl till 0,1 mmol/ml = 24,6 mg/ml. Ge 2 ml/kg kroppsvikt, max 80 ml. Kan ges som i.v. injektion under cirka 5 minuter eller som infusion under ca 20 min. Kan upprepas 3-4 gånger med 4-6 timmars mellanrum.
   
 • Inj. Teofyllamin 23 mg/ml: Långsam i.v. injektion var 8:e timme.
  < 1 år, 3 mg/kg var 8:e timma
  > 1 år, 6 mg/kg var 8:e timma

  Första dosen teofyllin halveras om teofyllin givits de senaste 4 timmarna. Första dosen teofyllin hoppas över om teofyllin givits senaste 2 timmarna.

 


Mycket svår astma

Barnet behöver intensivvård om det vid inkomsten har mycket svår astma eller om det trots ovanstående behandling försämras. Försämringen märks genom:

 

 • tilltagande trötthet/oro
 • stigande pCO2
 • tilltagande acidos
 • syresättningssvårigheter

 

Behandling sker i samråd med anestesiläkare.


Vägledning för hemgång

0-5 år: Kliniskt förbättrad, orkar leka och äta, syresättning minst 92 %, Uppföljningsplan för fortsatt medicinering. Återbesök till BUM/behandlande läkare bör ske inom 6 veckor, ofta behövs dock för småbarn och vid debut av astma ett snart återbesök inom 2-5 dagar.

6 år och äldre: Kliniskt förbättrad och stabil, FEV1 eller PEF > 60 % av förväntat eller personligt bästa. Återbesök till BUM/behandlande läkare bör ske inom 6 veckor. Riskfaktorer för astmadöd enligt nedan ökar indikationen för inskrivning.


Riskfaktorer för astmadöd

 • Tidigare intensivvård eller respiratorvård för astma
 • Sjukhusvård eller akutbesök för astma senaste året
 • Nyligen avslutad behandling med perorala steroider
 • Ingen pågående underhållsbehandling med inhalationssteroid
 • Överanvändning av beta-2-stimulerare
 • Psykiatriska eller psykosociala problem
 • Dålig compliance
 • Samtidig födoämnesallergi

 

 

 

ICD-10

Akut svår astma J46.9
Huvudsakligen allergisk astma J45.0
Icke allergisk astma J45.1
Blandad astma J45.8
Astma, ospecificerad J45.9

 

Behandlingsrekommendation / referenser

Rekommenderad läkemedelsbehandling enligt Läkemedelsverket

Svenska Barnläkarföreningen, barnallergisektionen

Global Initiative for Asthma

COPYRIGHT © INTERNETMEDICIN AB

E-posta synpunkter till författaren info@internetmedicin.se

Prenumerera på våra nyhetsbrev