Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

HBT-frågor

FÖRFATTARE

Överläkare Sven Grützmeier, ANOVA, kliniken för andrologi, sexualmedicin och transmedicin/Karolinska Universitetssjukhuset

GRANSKARE

Med dr, spec i allmänmedicin Jessica Freudenthal, Kungsholmsdoktorn/

UPPDATERAD

2022-01-21

SPECIALITET
INNEHÅLL

BAKGRUND

 

Sexualiteten är uppbyggd av biologiska, psykologiska och sociala uttryck som bestämmer människans behov, könsidentitet, sexuella preferens och livsstil i förhållande till andra personer. Den i samhället rådande heteronormativiteten innebär att icke-heterosexuella personer riskerar att bli osynliggjorda och diskriminerade. Hälso- och sjukvården är också präglad av denna heteronormativitet. Heteronormativitet betyder att man i samhället utgår från att alla personer man möter är heterosexuella och att alla familjekonstellationer består av kvinna, man och barn. Nästan alla vårdutbilningar utgår ifrån samma syn vilket leder till att läkare och all annan vårdpersonal utgår från detta vid anamnesupptagandet. Därmed kan helhetsbilden av patient och anhöriga gå förlorad med felaktig diagnos och behandling som följd samt att patienten kan känna sig kränkt.


Epidemiologi

 • Homosexualitet - 4-5 % av befolkningen
 • Bisexualitet - okänt
 • Könsdysfori eller transexualitet - enligt en holländsk och en svensk studie 0,3-0,5 %. De senaste åren har det varit en stark ökning av utredning för könsdysfori både bland barn, unga och vuxna. Hos vuxna > 18 år är det lika många män som kvinnor som utreds.
 • HBT finns i alla länder och kulturer på jorden, men acceptansen är väldigt olika från land till land

 

BEGREPP OCH DEFINITIONER

 

Nedan följer ett antal begrepp som man bör vara förtrogen med om man vill förbättra kontakten med och omhändertagandet av patienter som inte uppfyller heteronormen.

 • Homosexuell är den person som känner sig emotionellt och sexuellt dragen till personer av det egna könet.
   
 • Bisexuell är den person som känner sig emotionellt och sexuellt dragen till personer av båda könen.
   
 • Heterosexuell är den person som känner sig emotionellt och sexuellt dragen till personer av det motsatta könet.
   
 • Transsexualism eller person med könsdysfori är den person som inte känner sig tillfreds med det biologiska kön som personen är född med, som identifierar sig som tillhörande det motsatta könet och som därför har bytt eller har en stark önskan att byta kön. En transsexuell person har som de flesta andra en sexuell identitet, det vill säga är hetero-, homo- eller bisexuell.
   
 • Binär är att man upplever att det finns två kön och att man själv är ett av dom.
   
 • Icke binär är att man upplever att man är något annat (primärt en transperson).
   
 • Asexuell är den person som inte tillmäter sin sexuella drift någon styrande betydelse i sitt liv, och väljer att leva sitt liv utifrån detta. Asexuell är också en sexualmedicinsk term och avser då en person som av medicinska orsaker saknar sexualdrift eller har en mycket svag sådan drift. Hypogonadism, depression och medicinering med SSRI-preparat är exempel på tillstånd som kan leda till det senare.
   
 • Transvestit är den person som känner ett behov av att klä sig i motsatta könets kläder och upplever en emotionell tillfredställelse av att göra detta. Fenomenet transvestism är vanligtvis tydligt endast hos män, eftersom det i många kulturer är allmänt socialt accepterat för kvinnor att klä sig i manskläder, men finns på likartat sätt även hos kvinnor.
   
 • Transperson är ett samlingsbegrepp som kan avse såväl en transsexuell person som en transvestit.
   
 • Queer är den person som vägrar att låta sig kategoriseras och etiketteras i normativa termer som 'heterosexuell', 'transvestit' eller 'homosexuell'. Även relationer eller familjekonstellationer som skiljer sig från normen kan betecknas som queera.
   
 • Bög - en homosexuell man.
   
 • Lesbisk, flata - en homosexuell kvinna.
   
 • Gay - en homosexuell man eller kvinna.
   
 • Komma ut är ett utvecklingspsykologiskt begrepp som avser den process det innebär att göra klart för sig själv och för sin omgivning att man inte uppfyller en förväntad sexuell norm, att ta konsekvenserna av detta och att acceptera sig själv som den man känner att man är avseende den sexuella orienteringen.

 

HÄLSORELATERADE PROBLEM

 

HBT-personer har samma grundläggande hälsoproblem som heterosexuella men är mer utsatta för våld, ett våld som kan utövas av okända personer eller från mer närstående såsom t ex grannar eller partner. HBT-personer har även ökad risk för depression, suicidtankar och suicid samt ångest hos yngre personer. Tänk på detta; att patienten framför dig med dessa tillstånd kan vara en HBT-person.

De psykiska hälsoproblemen är i hög grad relaterade till samhällets heteronormativitet och kan ses som ett uttryck för en så kallad ”minoritetsstress” d v s att en grupp, som i viktiga avseenden befinner sig utanför majoritetssamhället, diskrimineras på olika sätt.

Män som har sex med män riskerar att drabbas av sexuellt överförda sjukdomar och hiv i högre grad än heterosexuella män och kvinnor. Risken är lägre hos kvinnor som har sex med kvinnor.DIFFERENTIALDIAGNOSER

 

Tänk på att patienter med schizofreni kan ha funderingar över sin sexuella identitet som led i den osäkra egna kropps- och personlighetsuppfattningen. De kan alltså ha oro för att vara homo-, bi- eller transsexuell utan att de behöver vara det.ANAMNESTAGNING

 

För en läkare är det viktigt att i mötet med sina patienter ha en öppen inställning, och använda ett inkluderande språk. För många är detta inte självklart eftersom tid att reflektera kring och öva på detta ofta är begränsad under utbildningen.

Ställ öppna frågor om relationer och sexualitet såsom:

 • Har du någon partner?
 • Är din partner en man eller kvinna?
 • Berätta lite om din närmaste familj
 • Är du sexuellt aktiv?
 • Vilket kön har din sexuella partner?
 • Är din sexuella partner en man eller en kvinna eller både och?
 • Ser du dig som heterosexuell?
 • Ser du dig som lesbisk, bög, bisexuell, eller något annat?

 

UTREDNINGAR

 

 • Patienter som vill utredas för transsexualitet eller könsdysfori skall remitteras till mottagning som utreder detta. Det finns tre mottagningar i Sverige som har vårdteam för detta:
  - ANOVA-Kliniken för andrologi, sexualmedicin och transmedicin, Karolinska Universitetssjukhuset, Stationsgatan 69, Stockholm
  - Lundströmmottagningen i Alingsås, Södra Älvsborgs Sjukhus
  - Könsidentitetsmottagningen, Vuxenpsykiatriska kliniken, Lund

  På psykiatriska klinikerna vid universitetssjukhusen i Uppsala, Linköping, Umeå finns det även en psykiatriker som kan utreda. Även Astrid Lindgrens sjukhus på Karolinska har ett transteam, de så kallade KID-teamet.
   
 • Patienter med problem avseende sin HBT-identitet, personligen eller i relation till sin omgivning, bör remitteras till exempelvis HBT-hälsan, Södersjukhuset, om personen bor i Storstockholm eller till kurator, psykolog, psykiatriker eller sexolog som har kompetens. Adressuppgifter till dessa kan hämtas t ex via RFSL, som har avdelningar i de flesta städer i Sverige.
   
 • Patienter som planerar att skaffa eller redan har barn kan remitteras till Mamma Mia i Stockholm eller liknande klinker som vänder sig till HBT-personer.

 

HBT-certifiering

Kunskapen i sjukvården om HBT-frågor är mycket varierande p g a stora brister i utbildningen. För att råda bot på detta finns det nu utbildningar i Storstockholm, där Landstinget förebygger Aids (LAFA) ombesörjer detta. Västra Götalandsregionen har utbildning i egen regi och RFSL ordnar även utbildningar. Efter genomgången utbildning kan man få en certifiering eller diplom på att man kan ta hand om HBT-patienter.


 

UPPFÖLJNING

 

HB-patienter följs upp precis som alla andra patienter, d v s inga särskilda rutiner. Patienter med könsdysfori (transpatienter) följs upp när det gäller hormonbehandling, psykologiskt stöd under transitionsprocessen på den klinik som har utrett dem. När det gäller övriga sjukdomar som HB-patienter.


 

ICD-10

Transsexualism F64.0

 

Diagnosen används idag för att markera att då är utredning slutförd på specialklinik och man kan börja med könsbekräftande behandling (hormonbehandling och ev kirurgisk behandling.

OBS: En översyn av diagnosen görs nu på socialstyrelsen. (2020). Eventuellt kommer den att försvinna eller ersättas.Referenser

Westerståhl A och Grützmeier S: Hälsorelaterade problem hos hbt-personer. Allmänmedicin (red B Hovelius) Studentlitteratur. Andra utgåvan 2015. s 1036-1042.

Göran Söderström: En annan kärlek – Forskning om homosexualitet och könsroller från antiken till i dag. Carlssons. 2021

Våld i samkönade relationer – en kunskaps- och forskningsöversikt. Nationellt centrum för Kvinnofrid, Uppsala Universitet 2009. Länk

Stefan Arver. Transsexualism, könsdysfori. Internetmedicin. Länk

Johan Thorfinn. Könskorrigerande kirurgi. Internetmedicin. Länk

Krock eller möte (om professionellt bemötande och heteronormen). Fritt Fram RFSL 2006. Länk

COPYRIGHT © INTERNETMEDICIN AB

Kommentera >>

Lämna ett svar

Tack för din kommentar!


Prenumerera på våra nyhetsbrev