Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Bristsjukdomar

FÖRFATTARE

Universitetssjukhusöverläkare Lars Ellegård, Klinisk Nutrition/Sahlgrenska universitetssjukhuset

GRANSKARE

Docent Stig Attvall, Diabetescentrum/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

UPPDATERAD

2021-12-29

SPECIALITET
INNEHÅLL

BAKGRUND

 

Bristsjukdomar till följd av vitamin- eller mineralbrister är ovanliga i Sverige, och förekommer främst som sena följder till annan sjukdom.

Brist på A-, E- och K-vitamin förekommer endast vid samtidig fettmalabsorption. Nutritionell brist på vitamin B12 ses först efter längre tids helt animaliefri kost.

Vid alkoholöverkonsumtion ses multipla vitaminbrister, och många mag-tarmsjukdomar samt bariatrisk kirurgi kan kompliceras av vitamin- och mineralbrister.

Vid psykiatriska sjukdomar ökar risken för bristsjukdomar då kostkvaliteten kan vara undermålig.

Vid undernäring till följd av annan sjukdom kan bristsjukdomar också förekomma.

Vid inflammation läcker albumin ut ur blodkärlen och tar med sig bl a kalcium, magnesium, zink och selen. Vid CRP över 20 mg/l är serumanalyser av mineraler och flera vitaminer därför inte bedömbara.

De bristsjukdomar som kan drabba större befolkningsgrupper är i första hand D-vitaminbrist hos äldre och institutionsboende, liksom B12-brist hos äldre till följd av nedsatt upptag. Järnbrist förekommer främst hos kvinnor i fertil ålder p g a ibland stora järnförluster under menstruation.

 

Riskgrupper för vitamin- eller mineralbrister
 

 • Mag/tarmsjukdom (malabsorption)
  Celiaki, gallstas, tarm- eller ventrikelresektion, obesitaskirurgi, atrofisk gastrit, pankreasinsufficiens, cystisk fibros, Mb Crohn, strålenterit, vanlig variabel immunbristsjukdom (CVID)
   
 • Fysiologiskt
  Gravida, nyfödda, småbarn, menstruerande kvinnor
   
 • Lågt intag
  Hos personer med alkoholöverkonsumtion, veganer, “lågenergiförbrukare”, annan sjukdom
   
 • Läkemedelsbiverkan
  Antiepileptika, resiner, antibiotika, kortison, cytostatika m m

 

 

 

SYMTOM

 

Nedan följer en tabell över både symtom och kliniska fynd vid olika bristsjukdomar.
 

Vitamin/mineral Symtom
Vitamin A Nattblindhet, hyperkeratos, xeroftalmi
Vitamin D Rakit/osteomalaci, muskelvärk/svaghet
Vitamin E Neurologiska symtom, myopati
Vitamin K Ökad blödningsbenägenhet
Tiamin (B1) Beriberi, Wernicke-Korsakoffs syndrom
Riboflavin (B2) Munvinkelragader, seborroisk dermatit
Niacin (B3) Pellagra (dermatit, diarré, demens)
Pyridoxin (B6) Kramper, psykiska symtom
Folat (B9) Makrocytär anemi, missbildningar
Vitamin B12 Makrocytär anemi, neurologiska skador
Vitamin C Skörbjugg
Kalcium Osteoporos, kramper
Magnesium Muskelsvaghet, kramper
Natrium Hypovolemi (trötthet, kramper)
Kalium Muskelsvaghet, arytmier, depression
Järn Anemi, trötthet
Zink Tillväxthämning, försämrad sårläkning
Jod Struma, hypotyreos
Selen Kardiomyopati

 

 

 

VITAMINBRISTER

 

A-vitaminbrist

Brist på vitamin A (retinol) är globalt mycket vanligt, men ses i Sverige endast vid fettmalabsorption som vid gallstas, IBD, cystisk fibros och tarmsvikt. Tidigt symtom är nedsatt mörkerseende. A-vitamin kan analyseras i Lund och Stockholm. Värden under 1 µmol/l eller vid nedsatt mörkerseende bör substitueras. A-vitamin ges i form av retinol (licenspreparat), t ex Auxina A Masiva, kapslar 50 000 IE 1–(2)/d, eller parenteralt t ex Aquasol. Observera att retinol redan i måttliga doser är toxiskt och kan ge aptitlöshet, leverskador och orsaka missbildningar.D-vitaminbrist

Kostintaget av vitamin D är lägre än rekommendationerna, även om antalet D-vitaminberikade produkter ökar. Största riskgruppen är sköra äldre och kroniskt sjuka som aldrig exponeras för solljus, samt vid tarmsjukdom och behandling med läkemedel som minskar upptaget av vitamin D. Vad som är optimal serumnivå av vitamin D diskuteras; > 50 mmol/l är en pragmatisk riktlinje, < 25 mmol/l ses vid grav brist och då krävs substitution med minst 20 µg (800 IE)/d, och ofta betydligt mer vid tarmsjukdom. Äldre utan solexposition bör få 20 µg/d.

Observera att vitamintillsatser för parenteral nutrition endast ger 5 µg/d av vitamin D vilket bör kompletteras med peroral behandling.

 

E-vitaminbrist

E-vitaminbrist vid fettmalabsorption ska värderas tillsammans med S-kolesterol då tokoferol transporteras i LDL-fraktionen och således sjunker vid brutet enterohepatiskt kretslopp. Det kan därför vara svårt att nå upp till lägre referensnivå, cirka 14 mmol/l. Substitution ges med t ex kapslar E-vimin 100 mg 1 x 3. Parenteralt preparat saknas för närvarande.

 

Tiaminbrist

Ses ofta vid alkoholöverkonsumtion och ska då behandlas energiskt på blotta misstanken utan biokemisk diagnostik. Tiaminbrist förekommer också vid tarmsjukdom och efter bariatrisk kirurgi. Tiamin kan analyseras, men det tar cirka 1 vecka. Akut behandling ges med t ex Vitamin B1 ratiopharm 500 mg x 3 i 3 dagar, därefter övergång till peroral behandling med t ex Beviplex Forte (15 mg B1) 2 x 3. Ett annat alternativ är tablett Milgamma 100 mg Tiamin (licenspreparat).

Brist på riboflavin, niacin och pyridoxin förekommer oftast tillsammans med tiaminbrist, och behandlas med B-vitaminkombinationer enligt ovan.

 

Folsyrabrist

Folsyrabrist förekommer ofta hos personer med alkoholöverkonsumtion p g a lågt intag och sämre upptag och kan misstänkas från ett högt MCV. Serumnivåer under 10 nmol/l bör substitueras, med t ex tablett Folacin 1 mg x 1. Vid tarmsvikt krävs oftast högre doser, t ex tablett Folsyra Evolan 5 mg x 1.

 

B12-brist

B12-brist hos personer som äter husmanskost beror alltid på nedsatt upptag eftersom intaget är långt över behovet. Bristande upptag ses hos äldre med nedsatt syrasekretion, atrofisk gastrit (patienter med typ 1 diabetes och autoimmuna sjukdomar har ökad risk) eller tidigare magsårsoperation. B12 har brett referensintervall och kan ge bristsymtom också vid normala nivåer. Vid värden under 250 pmol/l bör S-homocystein och eventuellt MMA kontrolleras och behandlas vid symtom.

Supernormala värden av B12 under substitution är helt ofarligt.
 

 • Vid nyupptäckt B12-brist med symtom ges peroralt 2 mg cyanokobalamin x 2 i en månad.

 • Fortsatt substitution med kobalamin kan i de flesta fall ske peroralt med 1 mg B12/d.

 • Vid tarmresektion av distala ileum rekommenderas parenteral injektion av B12 4–6 ggr/år.

 

Vid mycket lågt intag av vitamin B12, som vid start av strikt vegetarisk kost, sjunker serumnivåerna av B12, men ytterst långsamt tack vare mycket stor lagringskapacitet i levern i förhållande till omsättningen.

 

 

 

MINERALBRISTER

 

Järnbrist

Innehållet av järn i husmanskosten är fullt tillräckligt för den manliga delen av befolkningen, som äter mer än den kvinnliga och dessutom äter mer kött. Kvinnor som menstruerar förlorar vid varje mens en viss konstant mängd blod, men det är stor variation mellan olika kvinnor. Det innebär att det finns kvinnor som förlorar mer järn än de kan ta upp och som på sikt utvecklar järnbrist och senare även anemi. Kost med rött kött och lever ökar järnupptaget. C-vitamin kan också öka järnupptaget, medan kalcium, och tanniner i te, kaffe och kakao liksom fytater i fullkornsprodukter alla hämmar. Kostjusteringar kan därför förbättra järnupptaget, men enklaste och säkraste behandlingen är att ge järntillskott i samband med menstruationerna, t ex Duroferon 100 mg 7 dagar/månad.

 

Kalciumbrist

Svensk husmanskost bygger till stor del på mejeriprodukter med mycket högt innehåll av kalcium. Brist är ytterst ovanlig, också vid vegetarisk kost. Riskgrupper är främst personer med mag-tarmsjukdom. Kalcium i serum är strängt reglerat och speglar inte eventuella brister. Kalciumbrist kan bättre detekteras från låg utsöndring i dygnsurin. Behandling är enkel med kalciumpreparat, i regel med tillskott av vitamin D, t ex 1000 mg Ca/10–20 µg vitamin D.

 

Magnesiumbrist

Magnesiumintaget i Sverige är tillfredsställande och magnesiumbrist förekommer främst vid mag-tarmsjukdom. Serumnivåer av magnesium återspeglar inte symtom eller Mg-status, och är regelmässigt låga vid samtidig inflammation. Kramper som viker på Mg-tillskott antyder Mg-brist. Bättre mått på Mg-status är låg utsöndring i dygnsurin, där < 1 mmol/d indikerar brist. Substitution med Mg kan oftast ske peroralt med Emgesan 250 mg 1-4 st/d eller med Magnesium Meda 120 mg 2 x 4 st/d. Vid stora stomiförluster kan parenteralt tillskott ges; t ex Addex Magnesium 10 mmol 1–5 ggr/vecka i NaCl.

 

Natriumbrist

Natriumbrist förekommer främst efter mag-tarmresektion men kan ses vid värmeböljor med ökad svettning. Om törsten då släcks med enbart vatten finns risk för hyponatremi som är ett potentiellt livshotande tillstånd. Normala serumnivåer av natrium utesluter inte natriumbrist då njurarna via RAAS retinerar allt natrium. Ett känsligare mått på saltbrist är därför ett stickprov urin för kontroll av U-Na/K. Omvänd kvot, d v s lägre Na än K, är tecken på sekundär aldosteronism (som bevarar Na i utbyte mot K) och kräver ofta resolut i.v. substitution med elektrolyter, t ex NaCl eller Ringeracetat, eller i lindriga fall peroral vätskeersättning, t ex Oralyt med 90 mmol Na/l.

 

Kaliumbrist

Kaliumbrist ses främst vid diuretikabehandling, anorexi, tarmsjukdom eller vid obalanserad parenteral nutrition. Behandlas i första hand med peroral substitution, i andra hand parenteral. Vid lågt S-kalium och samtidig Na-brist ska i första hand Na ges enligt ovan.

 

Zinkbrist

Zinkbrist utvecklas främst vid brännskador men kan ses även vid tarmsjukdom. Då zink delvis binds till albumin kommer S-zink alltid att vara subnormalt vid samtidig inflammation. Vid behov av substitution ges T Solvezink 45 mg/d.

 

Selenbrist

Selenbrist skulle kunna förekomma i Sverige med tanke på låga halter selen i jorden. Med ökande livsmedelsimport av kött, spannmål, frukt och grönt blir den risken allt mindre. Vid malabsorption kvarstår viss risk för brist. Selen finns som 0,5 mg kapsel och som infusionslösning. Observera att selen kan ge leverskada vid överdos.

 

ICD-10

Tiaminbrist, ospecificerad E51.9
Niacinbrist E52.9
Pyridoxinbrist E53.1
Brist på andra specificerade vitaminer i B-gruppen E53.8
A-vitaminbrist, ospecificerad E50.9
D-vitaminbrist, ospecificerad E55.9
E-vitaminbrist E56.0
K-vitaminbrist E56.1
Dietbetingad kalciumbrist E58.9
Dietbetingad selenbrist E59.9
Dietbetingad zinkbrist E60.9
Järnbrist E61.1
Magnesiumbrist E61.2

 


Referenser

Ellegård L. Vitaminer, mineraler och spårämnen. Läkemedelsboken, Läkemedelsverket, Uppsala. Länk

Ellegård L. Klinisk Nutrition. Studentlitteratur, Lund 2015. ISBN 978-91-44-09242-3

Ellegård L, Rothenberg E. Vitaminer, Kapitel 21 i Näringslära för högskolan, 7:de upplagan 2021, redaktörer Christina Berg, Lars Ellegård, Christel Larsson. Liber Stockholm 2021.

Duncan et al. Quantitative data on the magnitude of the systemic inflammatory response and its effect on micronutrient status based on plasma measurements. Am J Clin Nutr 2012;95:64–71. Länk

COPYRIGHT © INTERNETMEDICIN AB

E-posta synpunkter till författaren info@internetmedicin.se

Prenumerera på våra nyhetsbrev