Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Plantarfasciepati, hälsporre

FÖRFATTARE

Distriktsläkare Sverker Nilsson, Neptunuskliniken/Varberg

Professor Jon Karlsson, Ortopedkliniken/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

GRANSKARE

Professor Olle Svensson, Avdelningen för ortopedi/Norrlands universitetssjukhus

UPPDATERAD

2022-01-21

SPECIALITET
INFORMATION
INNEHÅLL

BAKGRUND

 

Plantarfascian (senspegeln under foten) belastas kontinuerligt vid gång, löpning e t c. Vid tyngre eller upprepad ensidig belastning kan överbelastningsskada uppstå. En sådan skada är relativt vanligt förekommande och kan ge mycket besvär.

Efter långdragen tung belastning eller efter upprepade småskador kan ett benutskott bildas från främre, nedre delen av calcaneus. Utskottet syns vid röntgenundersökning, varför tillståndet ofta benämns hälsporre. Hälsporre ses dock ibland hos friska individer vid röntgenundersökning och saknar därför patologisk valör. Denna förändring förekommer på röntgenbilder, ibland som ett tecken på en utläkt skada. Hälsporre är ingen diagnos i sig. Ofta ställs diagnosen plantar fasciit, även om det inte är bevisat att det handlar om en inflammationssjukdom.


Orsaker

Hård belastning kombinerat med dåliga skor, hårt underlag eller frekvent löpning/hopp på just hårt underlag kan leda till överbelastning med smärta som följd. Partiell bristning i plantarfascian vid fästet i calcaneus leder till smärta under hälen (att det verkligen förekommer partiell ruptur av plantarfascian är dock inte bevisat med någon vetenskaplig säkerhet). Individer med låga (pes planus) eller höga fotvalv (pes excavatus) är sannolikt predisponerade för plantarfasciebesvär, åtminstone förekommer problemet oftare hos individer med dessa fotfelställningar.


 

SYMTOM

 

 • Belastningssmärta och värk efter belastning.
   
 • Morgonstelhet kombinerad med relativt uttalad smärta vid första stegen på morgonen. Detta symtom är ofta uttalat och kan vara mycket besvärligt.
   
 • Mycket varierande symtomatologi från lättare obehag vid löpning till invalidiserande smärta som omöjliggör arbete och idrott.

 

 

KLINISKA FYND

 

Klassisk anamnes samt distinkt tryckömhet vid plantarfascians infästning (oftast något mer medialt än rakt under hälen) på calcaneus alternativt diffus ömhet över plantarfascian. Utbredd ömhet är dock relativt sällsynt förekommande.

Röntgenundersökning görs för att utesluta stressfraktur i calcaneus, som dock inte är särskilt vanligt. Denna undersökning visar ibland en klassisk hälsporre som är sekundär till inflammationen. Att en hälsporre påvisas bidrar dock inte till diagnosen i övrigt eller ändrar behandlingen.DIFFERENTIALDIAGNOSER

 

 • Stressfraktur
   
 • Entrapment av nerver medialt på hälen (n. tibialis posterior och dess grenar, ofta små, varför diagnos är svår).
   
 • Apofysit, som dock vanligen ger symtom längre bak.
   
 • Skada på hälkudden. Denna diagnos är svår att ställa kliniskt. Patienterna har då mer diffus smärta rakt under hälen.

 

RÖNTGEN

 

Röntgen är inte nödvändig för diagnosen, som är klinisk. Ej heller behövs fördjupade undersökningar, såsom magnetkamera (MR) eller ultraljudsundersökning.BEHANDLING

 

 1. Stötdämpande skor kompletterade med avlastande inlägg.
  Inläggen ska dels avlasta plantarfascians fäste, och dels korrigera höga respektive låga fotvalv, i fall då dessa förändringar föreligger.
   
 2. Inlägg kombinerad med alternativ träning botar de allra flesta, eller åtminstone minskar symtomen så att det är möjligt att återuppta idrottsaktivitet. Sannolikt läker tiden ut besvären i de allra flesta fall.
   
 3. Alternativ träning innebär att det skadeframkallande momentet minimeras och ersätts av annan träningsform – t ex ersätts asfaltlöpning med wet-westlöpning (aqua-jogging).
  Därefter successiv återgång till önskad aktivitet med inlägg och vid behov också ändrad löpteknik (undvik löpning på tå).
   
 4. Stretching efter aktivitet (korta tåböjarna) är viktigt.
   
 5. Tape minskar ofta smärtan och rekommenderas.
   
 6. Initialt ofta mycket smärtsamt tillstånd som ibland lindras med NSAID.
   
 7. Även coxiber kan användas, speciellt vid gastrointestinal känslighet. Försiktighet med dessa preparat vid njur-hjärt-kärlsjukdom.
   
 8. Besvären är ofta långdragna, men läker vanligen ut. Prognosen är god på lång sikt.
   
 9. Lokal kortisoninjektion kan ge övergående smärtlindring vid långdragna förlopp. Injektion som ges från medialsidan leder ofta till symtomlindring, men kan ge vävnadsatrofi med risk för ruptur.
   
 10. I enstaka svåra och långdragna fall kan operation övervägas. Då görs vanligen tenotomi, d v s avskärning av plantarfascian, ofta med god effekt, men det är mycket ovanligt att operation behöver tillgripas.

 

UPPFÖLJNING OCH FORTSATT OMHÄNDERTAGANDE

 

Ofta lång rehabiliteringstid men med god prognos om avlastning med inlägg och belastningsminskning ombesörjes. Farmakologisk behandling oftast mindre effektiv.

Plantarfasciepati är ett tillstånd som oftast läker ut spontant. Tiden kan dock vara lång, ofta över ett år. Plantarfasciepati leder dock inte, eller mycket sällan, till kroniska besvär eller ger upphov till andra skador på foten trots den långa tid patienterna kan ha ont.

 

ICD-10

Kalkaneussporre M77.3

 
Sjukskrivning

Länkar till försäkringsmedicinskt beslutsstöd från Socialstyrelsen:
M77 Andra entesopatier (sjukdomar i perifera ligament- och muskelfästen)

 

Referenser

ABC om Vanliga sjukdomstillstånd i fot och fotled, del 2
Plantarfasciopati, akillestendinopati och peroneusseneruptur. Läkartidningen 2020;117:20018. Länk

COPYRIGHT © INTERNETMEDICIN AB

E-posta synpunkter till författaren info@internetmedicin.se

Prenumerera på våra nyhetsbrev