Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Knätrauma (mjukdelsskador)

FÖRFATTARE

Överläkare Per Lindblom, Ortopedi/Södertälje sjukhus

Docent, överläkare Anders Stålman, Capio Artro Clinic/Sophiahemmet

GRANSKARE

Professor Olle Svensson, Avdelningen för ortopedi/Norrlands universitetssjukhus

UPPDATERAD

2020-05-10

SPECIALITET
INFORMATION
INNEHÅLL

BAKGRUND
 

Mjukdelsskador i knäleden uppkommer vanligen hos idrottande yngre individer där lagidrotter såsom fotboll, handboll och innebandy tillsammans med utförsåkning på skidor står för merparten av skadorna. Skadepanoramat omfattar allt ifrån lättare distorsioner med okomplicerat läkningsförlopp till allvarliga kombinationsskador med flera skadade ligament, ofta associerat med skador på menisk och brosk. En allvarlig knäskada medför, på kort sikt, frånvaro ifrån idrott och arbete, och på lång sikt risk för att utveckla knäledsartros med stor påverkan på funktion och livskvalité.

 

Orsaker
 

Mjukdelsskador i knäleden orsakas ofta av indirekt våld i form av vridning och/eller översträckning men även direktvåld förekommer. Allvarliga ligamentskador i knäleden är vanligast hos yngre idrottande individer och en av de vanligaste orsakerna till en ofrivilligt avbruten idrottskarriär. Knädistorsioner hos äldre kan orsaka menisk- och broskskador när en redan degenerativt förändrad led inte klarar den ökade belastningen.


 

SYMTOM OCH KLINISKA FYND
 

1. Främre korsbandsskada
 

 • Vanligen indirekt rotations- eller hyperextensionsvåld. Isolerad skada förekommer men kombinationen med menisk- och/eller medial kollateraligamentskada (unhappy triad) är vanlig. En främre korsbandsskada är mellan 2 till 8 gånger vanligare hos kvinnor än hos män i lagidrotter. Orsaken till denna könsskillnad är ofullständigt känd. Flera faktorer samverkar sannolikt såsom en annan balans av muskulatur baksida/framsida lår, mer valgus i knäleden hos kvinnor, ett annat rörelsemönster vid hopp och landning hos kvinnor jämfört med män.
   
 • Symtom: Akut smärta och instabilitet omöjliggör ofta fortsatt aktivitet. I regel svullnar knät upp, hemartros, vilket gör att läkare kontaktas. I kroniska fall kan patienten uppleva en känsla av instabilitet där knät ger vika, s k ”giving-way”. Idrotter där snabba riktningsförändringar krävs kan då vara svåra att utföra. Vid uttalad instabilitet kan problem även uppstå i vardagssituationer såsom trappgång, huksittande och vridningar med smärta och svullnad som resultat. Om skadan är kombinerad med en meniskskada kan upphakningar i knäleden uppstå. Ibland kan menisken vara inslagen i knäleden och orsaka en låsning, ofta i form av en extensionsdefekt. Vid samtidig medial kollateralligamentskada kan instabiliten bli mer uttalad.
   
 • Kliniska fynd: Vid undersökning hos patient med en akut skada kan det vara svårt att bedöma instabilitet då patienten pga smärta har svårt att slappna av. Om kraftig svullnad föreligger kan knät med fördel tappas vilket dels är smärtlindrande och gör stabilitetstester enklare att utföra, men också diagnostiskt då främre korsbandsskador i upp till 70 % är associerade med hemartros (blod i leden). Främre draglåda och Lachmans test är positiv med ett ökat ledspel framåt.

2. Bakre korsbandsskada
 

 • Skador på det bakre korsbandet är mindre vanliga än på det främre; de orsakas ofta av ett indirekt vridvåld med hyperextension eller ett direkt bakåtriktat våld mot proximala delen av tibia, s k dashboard injury.
   
 • Symtom: Ofta lindrigare symtom av subjektiv instabilitet och mer måttlig eller ingen ledsvullnad jämfört med främre korsbandsskada
   
 • Kliniska fynd: Två enkla tester finns, dels bakre draglåda med ökat ledspel bakåt och dels ”posterior sag test” där tibia faller neråt i förhållande till femur då knä och höft flekteras i 90 grader med patienten i ryggläge.

3. Isolerad medial kollateralligamentskada
 

 • Direkt eller indirekt valgusvåld.
   
 • Symtom: Smärta på insidan av knät med instabilitet så att knät viker sig inåt.
   
 • Kliniska fynd: Valgusvackling med allt ifrån i det närmaste stabilt knä till uttalad instabilitet, smärta vid provokation. Om det föreligger instabilitet även i sträckt läge får samtidig korsbandsskada misstänkas. Palpationsömhet över mediala femur- och/eller tibiakondylerna. Ofta också palpationsömhet över mediala ledspringan där det blir svårt att differentiera mellan medial meniskskada och medial kollateralligamentskada. En användbar undersökning är Apleys test som ibland kan skilja upp dessa skador. Hydrops saknas i normalfallet då skadan är att betrakta som extraartikulär, vid samtidig hydrops får därför associerad korsbands-, menisk och/eller broskskada misstänkas.

4. Meniskruptur
 

 • Isolerade meniskskador är mycket vanliga. Meniskskador drabbar framför allt vuxna individer och är ovanliga hos barn. Meniskskador orsakas ofta hos yngre individer av vridvåld under idrottsutövning men även hos äldre individer till följd av ett lindrigt, och ibland obetydligt våld, som en följd av degeneration i menisksubstansen. Se även PM Artroskopi – knä.
   
 • Symtom: Typiska symtom vid meniskskada kan vara smärta vid t ex vridrörelse och huksittande, låsningar eller upphakningar och intermittent svullnad. Degenerativa meniskskador kan ge mer molvärk och belastningskänslighet som del i en degenerativ knäledssjukdom där signifikansen för den diagnosticerade meniskskadan i sig är svårtolkad.
   
 • Kliniska fynd: Ett flertal olika menisktester såsom Apley och McMurrays test finns beskrivna. Direkt palpationsömhet över ledspringan i kombination med smärta vid rotation av underbenet i maximal flexion/extension förekommer ofta och kan räcka som undersökning. Vid inslagen menisk föreligger ofta sträckdefekt och/eller låsningstendens. Hydrops kan förekomma vid akuta skador men kan också saknas helt. De kliniska testen har fr a dålig specificitet och kliniken blir ofta svårtolkad. Vid degenerativa skador kan de kliniska testen inte säkert skilja på smärta orsakad av meniskskadan och smärta orsakad av eventuell samtidig knäartros.

5. Patellaluxation
 

 • Patella luxerar nästan uteslutande lateralt och det förekommer efter direkt våld i form av slag mot insidan av knäskålen men oftare vid forcerad knäflexion under samtidig kontraktion av den främre lårmuskulaturen samtidigt med ett utåtroterat underben. Predisponerande faktorer kan vara anatomiska avvikelser i form av valgusställning (ökad Q-vinkel), flack yttre ledfasett i femuropatellarleden och generell ledlaxitet. Patellaluxation är vanligast i de yngre tonåren, framför allt hos flickor med överrörlighet.
   
 • Symtom: I regel sker reposition direkt antingen genom att patienten själv slår tillbaks patella eller via en reflexmässig extensionsrörelse. Anamnesen blir då viktig och ofta kan patienten ge en målande beskrivning av händelseförloppet.
   
 • Kliniska fynd: Vid förstagångslux föreligger ofta en kraftig hemartros (blod i leden), palpationsömhet framför allt i anslutning till mediala kanten av patella samt laterala femurkondylen. Recidiverande luxationer är vanliga och kan då helt sakna hydrops och ge lindringa symtom. Vid klinisk undersökning kan en ökad patellamobilitet kännas och patienten uppvisar ofta ett positivt apprehension test för patella.

6. Knäluxation och multipla ligamentskador
 

En knäluxation uppkommer vanligen vid högenergitrauma och många patienter har även andra ofta livshotande skador som först måste hanteras. I 30 % av fallen föreligger samtidig kärl- och/eller nervskada i knäleden. Ett symtom på ischemi är mycket svår smärta i benet och nedsatt känsel. För att utesluta kärlskada ska ankel-brachialtblodtrycksindex mätas med hjälp av doppler (systoliskt blodtryck i ankel/systoliskt blodtryck överarm). Om ankel-brachialt index är 0,9 ska nya blodtryck tas var 4:e timme första dygnet. Optimal tidsperiod för operation av multiligamentära knäskador i samband med knäluxation brukar anges till 1-3 veckor efter traumat om patientens övriga hälsotillstånd tillåter. Knäleden är då avsvälld men ärrvävnaden är inte så uttalad att vävnadsstrukturer är identifierbara och ibland kan återfixeras. Dessa skador ska handläggas på kliniker med stor vana att hantera komplexa ligamentskador i knäleden och om akut skada där det finns kärlkirurgisk kompetens.

 

DIFFERENTIALDIAGNOSER
 

 • Symtomen vid osteonekros kan likna medial meniskskada. Ger värk och smärta som kan förekomma lång tid innan röntgenförändringar uppträder. Ofta föreligger diskrepans mellan smärta och fysikaliska fynd. Predisponerande faktorer kan vara systembehandling med kortison, alkoholism, inflammatoriska sjukdomar såsom SLE men även diabetes nämns.
   
 • Kondrala frakturer orsakas av vridvåld mot knät och drabbar ofta yngre individer, inte sällan i samband med patellaluxationer. Om fragmentet innehåller ben syns detta på röntgen. Skadan ger smärta, upphakningar och akut svullnad. Remiss till ortoped för artroskopi rekommenderas.


UTREDNING
 

 • Vid adekvat trauma och tecken på skada skall skelettröntgen utföras akut för uteslutande av skelettskada.
   
 • Om det föreligger hydrops efter knätrauma kan aspiration från leden dels ge differentialdiagnostisk vägledning då t ex främre korsbandsskada är associerat med hemartros (blod i leden) i upp till 70 %, dels minskar trycket i knäleden vilket både lindrar smärta och möjliggör en adekvat knäundersökning med test av rörelseomfång och stabilitet.
   
 • Knäpunktion utförs under sterila betingelser och gärna i lokalanestesi. Enklast är att punktera leden i anslutning till patellas övre laterala hörn. I regel är det inte aktuellt med analys av ledvätskan, men om denna ter sig grumlig och lättflytande kan infektion misstänkas och prover skickas för celler, laktat, glukos, kristaller, direktmikroskopi och odling.


BEHANDLING
 

Patienter med skelettskada (inklusive fri kropp efter t ex patellaluxation), påtaglig sträckdefekt eller uttalad instabilitet skall skickas till ortoped för en bedömning, akut.

En aktiv patient med krav på god knäfunktion som har drabbats av en knädistorsion och akut svullnad (hemartros) bör utredas för att finna orsaken till blödningen. Lämpligen görs MRI subakut. Det ska anses viktigt att patienten får en diagnos och korrekt information om sin skada. Vid akut knädistorsion med hemartros har uppemot 80 % av patienterna en skada på det främre korsbandet vilket därmed bör uteslutas.

Vid lindriga besvär utan akut svullnad kan en uppföljning med förnyat status göra inom ett par veckor. Man kan i avvaktan på återbesöket ge patienten kryckor och eventuellt NSAID-preparat som smärtlindring. Det är viktigt att tidigt i förloppet involvera fysioterapeut.

 

Främre och bakre korsbandsskada
 

 • Patienter med symtomgivande instabilitet efter främre korsbandsskada kan framgångsrikt behandlas med korsbandsrekonstruktion. Många patienter kan dock rehabiliteras till god funktion utan operation.
   
 • Vid kombinationsskada ökar indikationen för rekonstruktion, fr a om det föreligger en suturerbar meniskskada. En isolerad bakre korsbandsskada kan vanligen rehabiliteras till god funktion utan kirurgi.


Isolerad medial kollateralligamentskada
 

 • Vid instabilitet rekommenderas sidostabil ortos under 6 veckor. Remiss till sjukgymnast och ett återbesök efter 6 veckor för klinisk kontroll. Patienten kan belasta och rörelseträna i ortosen. Ger korrekt behandlad sällan eller aldrig kvarstående besvär. Vid kombinationsskada med instabilitet omfattande MCL och ACL och/eller PCL bör patienten bedömas av ortopedspecialist inom några dagar.

Meniskruptur
 

 • Vid symtomgivande meniskskador efter ett trauma ska ortopedspecialist bedöma patienten för att ta ställning till artroskopi. Meniskbevarande kirurgi är viktigt hos yngre patienter och bucket-handlerupturer och andra varianter av kapselnära rupturer ska vanligtvis sutureras.
   
 • Återgång till idrott/arbete är i normalfallet inom 2-3 veckor postoperativt vid meniskresektion. Vid menisksutur är rehabiliteringen lång, 4-6 månader. Vanligen rekommenderas ortos i 6 veckor och patienter får inte sitta på huk på tre månader.
   
 • Det finns belägg för att degenerativa meniskrupturer kan behandlas med sjukgymnastik med gott resultat, fr a om det föreligger en samtidig artros i knäleden. Vid degenerativa meniskskador utan tydliga symtom på upphakning och/eller låsning ska behandling hos sjukgymnast alltid provas först innan kirurgi diskuteras. Se även PM Artroskopi-knä.


Patellaluxation
 

 • Särskilt vid förstagångsluxation kan patienten lämpligen mobiliseras i ett mjukt knäbandage med lateral pelott första 6-8 veckorna.
   
 • Viktigt att utesluta osteokondral skada, fr a vid förstagångsluxation. Om större osteokondral skada finns kan denna i vissa fall refixeras. Om inte detta är möjligt tas fragmentet bort för att undvika symtomgivande fri kropp. En fri kropp kan ofta visualiseras på skelettröntgen inklusive patellaaxial. MRI bör utföras vid trauma och hemartros för att säkerställa bra diagnostik och möjlighet till korrekt behandling och information.
   
 • Samtliga patienter får remiss till sjukgymnast för träning. Patienter med recidiverande luxation bör få remiss till ortoped för bedömning. Ett flertal kirurgiska ingrepp finns att tillgå där tanken är att optimera patellas möjligheter att spåra bättre i trochlea genom tex förflyttning av fäste i tibia, genom att stärka mediala strukturer eller fördjupning av trochlea beroende på den enskilda patientens morfologi och riskfaktorer för ny luxation.VÅRDPROGRAM KNÄDISTORSION

Länk till PDF "Flödesschema/vårdprogram knädistorsioner"


 

ICD-10

Förändring i menisken orsakad av gammal ruptur eller skada M23.2
Luxation av patella S83.0
Meniskruptur, aktuell S83.2
Distorsion engagerande knäets kollateralligament S83.4
Distorsion engagerande knäets korsband S83.5

 
Sjukskrivning

Länkar till försäkringsmedicinskt beslutsstöd från Socialstyrelsen:
M23 Andra sjukliga förändringar i knäled
S83 Luxation och distorsion i knäets leder och ligament

Referenser
 

Indikationer för behandling inom ortopedi. Nationellt Kompetenscentrum för Ortopedi (NKO)/2005.

COPYRIGHT © INTERNETMEDICIN AB

E-posta synpunkter till författaren info@internetmedicin.se

Prenumerera på våra nyhetsbrev