Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Artroskopi – höft

FÖRFATTARE

Docent, överläkare Anders Stålman, Capio Artro Clinic/Sophiahemmet

GRANSKARE

Professor Olle Svensson, Avdelningen för ortopedi/Norrlands universitetssjukhus

UPPDATERAD

2022-11-11

SPECIALITET
INFORMATION
INNEHÅLL

BAKGRUND


Artroskopi i höftleden är ett ingrepp som tilldragit sig ett ökat intresse de senaste åren. Redan 1931 beskrev Burman tekniken, men det var först på 1990-talet som teknikutvecklingen tog fart och på 2000-talet som operationen blev mer allmänt känd i ortopedin. Idag görs cirka 400 höftartroskopier årligen i Sverige och antalet höft artroskopier har minskat de senaste åren efter en ökning fram till 2016-2017.

Den i särklass vanligaste indikationen är femuroacetabulär Impingement. Andra mer ovanliga indikationer kan vara:
 

 • Labrumskador
 • Broskskada
 • Septisk artrit
 • Snapping hip

INDIKATIONER


Femuroacetabulär Impingement (FAI)

Femuroacetabulär Impingement innebär att acetabulum och collum femoris har ett anatomiskt utseende som medför att det blir trångt vid rörelse, vanligen i flektion och inåtrotation. FAI delas vanligen in i två varianter, pincer och CAM (Figur 1). Med pincer (eng. hovtång) menas att problemet sitter på acetabulum och med CAM (kam, jmf kamaxel) att trånga förhållanden orsakas av en förändrad form på collum femoris (Rtg bild 1 och 2).


Figur 1. CAM och PINCER

Höft_-_CAM_och_pincer.JPGRtg-bild 1. Frontal uttalad CAM

CAMRtg-bild 2. Lauensteinprojektion av CAM

CAMRtg-bild 3. Uttalad pincer

Höftartroskopi_-_3.Uttalad_pincer.jpgRtg-bild 4. Os acetabuli och CAM

Höftartroskopi_-_4.Os_acetabuli_och_CAM.jpgEtiologi

Orsaken till FAI är inte fullt känd. FAI är överrepresenterat hos idrottsaktiva och hög belastning på tillväxtzonen skulle kunna leda till att benpålagringar utvecklas, vilket har ansetts vara den vanligaste orsaken till symtomen (Jonasson 2015). Det är tydligt att FAI utvecklas under tillväxtåren i tonåren (Agricola 2014, Siebenrock 2013). Mer ovanliga orsaker till FAI är t ex ett resttillstånd efter en fysiolys i ungdomen som kan vara känd eller ha varit ”tyst” och inte gett kliniska symtom i den grad att det utretts (Rtg bild 3). Resttillstånd efter Perthes sjukdom kan också orsaka FAI.


Rtg-bild 5. Vänstersidig epifysiolys

Vänstersidig epifysiolys


Andra möjliga orsaker kan vara frakturer (collumfrakturer eller acetabulumfrakturer). I majoriteten av fallen kan etiologin inte klarläggas. I många fall ser man en blandad bild av pincer och CAM.


Symtom

Tidiga symtom är inskränkt höftrörlighet, vanligen i inåtrotation och flektion. På sikt finns risk för skada på labrum och ledbrosk, vilket medför smärta. Oftast beskriver patienterna en djup ljumsksmärta men symtombeskrivningen kan variera och den kliniska bedömningen kan vara svår då flera differentialdiagnoser föreligger.


Diagnostik

Det anteriora impingementtestet (FADIR-test) (Figur 2.) anses vara mest signifikant för FAI, med sensitivitet > 80 %. Testet innebär att man forcerar flektion och inåtrotation varvid patienten uppvisar nedsatt förmåga till dessa rörelser, samt smärta i ytterlägen.

Andra beskrivna test är t ex FABER (Figur 3), s k hip log roll och rakt benlyft mot motstånd.

Radiologiska undersökningar:
 

 • Förutsättningar för FAI kan bedömas adekvat med slätröntgen, denna utredning räcker ofta inför remittering till specialist. Begär gärna också en projektion där höften är flekterad och abducerad såsom modified Dunn (45 grader) eller en så kallad Lauensteinprojektion.
   
 • Datortomografi med 3D-rekonstruktion kan ge en mycket bra bild av förutsättningar för impingement och kan vara av värde i vissa fall efter bedömning av ortopedspecialist (Beaule 2005).
   
 • MRT ger en bild av fr a mjukdelarna kring höftleden och i viss mån kan brosk och labrum bedömas. För god labrumdiagnostik behöver MRT med kontrast göras (Toomayan 2006). MRT är dock sällan indicerat för att diagnosticera FAI men kan vara värdefullt vid utredning av differentialdiagnoser i oklara fall.


Radiologiska förändringar som kan ge förutsättningar för FAI är mycket vanliga och ger inte alltid symtom. CAM förändringar kan föreligga hos 20-25 % av alla män och 5-10 % hos kvinnor (Hack 2010). Då det finns många andra orsaker till höftledssmärta måste sådana i görligaste mån uteslutas. FAI är en mycket ovanlig orsak till höftsmärta och andra diagnoser som är vanliga hos yngre aktiva patienter såsom adduktorsmärta, iliopsoassmärta eller os pubis smärta är mycket vanligare. Hos äldre patienter är begynnande artros den vanligaste orsaken till höftledssmärta. Vid symtomdebut i medelåldern ska artros uteslutas som orsak och vid fynd av degeneration i leden är artroskopi vanligen ej indicerad.

FAI är en ovanlig orsak till höftsmärta och överdiagnosticeras radiologiskt. Andra orsaker till höftsmärta ska uteslutas. Artroskopi är inte indicerat vid manifest artros i höftleden.


Tre kriterier för att ställa diagnosen symtomgivande FAI ska föreligga:
 

 1. Positiva impingementtester
 2. Klar radiologi
 3. Anamnes och symtombeskrivning

Det är av stort värde att stärka diagnosen genom en diagnostisk ledinjektion med bedövning vilket kan göras t ex ultraljudslett.


Figur 2. Anteriort impingementtest

Höft_-_anteriort_impingement.JPGFigur 3. FABERS test

Höft_-_FABER.JPGFAI och artros: Symtomgivande FAI är en stark riskfaktor för att utveckla artros. Det är mycket vanligt att man vid artroskopin finner labrumskador och broskförändringar och ofta har patienten gått länge med sina besvär innan de kommer under behandling vilket kan ha försämrat prognosen. Grad av CAM impingement korrelerar till risk för labrum- och broskskada (Johnstone 2008). Långtidsuppföljningar efter höftartroskopi finns ej och det har inte visats och kommer att bli svårt att visa att höftartroskopi förhindrar artrosutveckling.
 


Behandling

Majoriteten av patienterna med FAI utan tecken till artros, där icke kirurgisk behandling/aktivitetsmodifiering varit otillräcklig, kan idag behandlas framgångsrikt artroskopiskt där collum femoris alternativt acetabulum jämnas till. Andra eventuella skador på labrum och brosk kan då samtidigt evalueras. Det förefaller viktigt att behandla symtomatisk impingement tidigt innan sekundär utveckling av labrum- och broskskada med risk för utveckling av höftledsartros (Ganz 2003, Larsen 2008).

 

Septisk artrit

Vid misstanke om septisk artrit föreligger behov av akut bedömning på ortopedklinik. Tidig artrotomi eller artroskopisk spolning är gynnsamt för prognosen. Ofta utförs flera artroskopiska spolningar och ibland partiell synovektomi. Vid höftledsartroskopi är dock endast en begränsad synovektomi möjlig.

För mer information om septisk artrit, se följande översikt:
 

Septisk artrit


Knäppande höft (coxa saltans, "snapping hip")

Snapping hip kan vara external eller internal. External snapping hip orsakas av stramhet över tractus iliotibialis som glider över trochanter major och kan ge ljudliga och ibland smärtsamma knäppningar. Vid utebliven effekt av konservativ behandling kan man med hjälp av artroskop göra en öppning i tractus iliotibialis samt eventuellt ta bort underliggande slemsäck.

Internal snapping hip orsakas vanligen av att iliopsoassenan glider över bäckenkanten eller caput femoris. Internal snapping hip kan vid utebliven effekt på konservativ behandling behandlas artroskopiskt där man kan släppa på senan antingen i leden eller i dess fäste vid trochanter minor (Ilizaliturri 2010).

Vanligen har tillståndet god prognos och konservativ behandling med adekvat rehab har bra resultat. Kirurgi ska utföras i undantagsfall.

Diagnostiken av snapping hip är klinisk. Ofta kan patienten på ett informativt sätt själv visa hur hon kan framkalla symtomen. External snapping hip kan annars ofta provoceras fram med höften i flektion och adduktion samtidigt som knäleden och höftleden extenderas mot motstånd. Internal snapping hip kan ofta på motsvarande sätt framkallas med höften i flektion och abduktion.

 

Fri kropp

En så kallad fri kropp i leden, eller ledmus, kan t ex vara ett tillstånd efter traumatisk broskskada eller en del i en artrossjukdom. I ovanliga fall kan det vara resultatet av synovial chondromatos, en sjukdom där multipla broskliknande fria kroppar bildas från ledkapselns innersta skikt, synovialis

En fri kropp i leden kan ge smärta, svullnad och mekaniska besvär i form av upphakning eller låsning. Vid symtomgivande fri kropp föreligger indikation för extirpation artroskopiskt.

 

Labrumskada

Labrumskador är oftast en del av annan problematik som artros eller FAI; en isolerad symtomgivande labrumskada utan dessa bakomliggande faktorer är ovanlig och labrumskada i sig är inte en indikation för höftartroskopi. Skador på labrum är vanligast anteriort och precis som menisker är den kapselnära tredjedelen i viss mån blodförsörjd med läkningspotential vid eventuell reinsertation (Lage 1996). För säker diagnostik av labrumskador krävs MRT med kontrast (Toomoyan 2006).

 

Broskskada

Likt labrumskador är broskskador i höftleden ofta en del av annan problematik såsom FAI eller artros men kan även vara orsakad av trauma. Vid artroskopi för FAI ser man i många fall labrum- och broskskada (Beaule 2007).

Det finns inte mycket vetenskap kring behandling av broskskador i höftleden men tankegångarna är desamma som vid exempelvis broskskador i knäleden. Brosk har dålig läkningsförmåga. För läkning krävs tillgång till blodkärl och nerver vilket saknas i ledbrosk.

Vid symtomatisk broskskada hos patient utan artros kan läkningsfrämjande kirurgi såsom mikrofrakturering eller brosktransplantation övervägas. All läkningsfrämjande kirurgi syftar till att tillföra reparationsceller till det skadade området. Vid mikrofrakturering gör man små hål i benet för att åstadkomma en blödning ut i det skadade området med tillförsel av celler som resultat. Vid brosktransplantation skördar man broskceller från patienten och odlar dessa för att få fler celler att sedan transplantera till det skadade området.


 

KONTRAINDIKATIONER
 

Det föreligger få kontraindikationer för artroskopisk höftledskirurgi men förväntad nytta för patienten skall alltid ställas mot riskerna med ingreppet. Endast i undantagsfall är höftledsartroskopi indicerad vid manifest artrossjukdom i höftleden.

Innan man remitterar en patient för ställningstagande till höftledsartroskopi bör man ta reda på om patienten står på någon "blodförtunnande" medicinering eller någon immunmodulerande medicin som ger ökad risk för infektion. Waran ska sättas ut innan ingreppet så att INR helst < 1,7 och man ska ta ställning till om patienten behöver Fragmin tills Waran kan återinsättas, oftast på kvällen operationsdagen. Uppehåll med immunmodulerande medicinering ska vanligen göras inför operation.

Dåligt hudstatus, diabetes och rökning är faktorer som kan öka infektionsrisken.


 

KOMPLIKATIONER
 

Det är ovanligt med allvarliga komplikationer vid höftartroskopi. Risken för septisk artrit förefaller lägre jämfört med risken vid artroskopi i andra leder, < 0,2 %.

Vid kirurgi för FAI ligger patienten i ett extensionsbord. Långvarig traktion kan ge övergående neurapraxier, och kompartmentsyndrom är beskrivna. Vid FAI har man diskuterat riskerna med kärlförsörjning och avaskulär nekros postoperativt samt risken för collumfraktur men risken förefaller liten.

Det finns upp emot 4 % risk för heterotrop benbildning postoperativt vilket är jämförbart med risken vid öppen kirurgi. Denna risk kan minskas med NSAID (Clarke 2003, Iliazaliturri 2009, Bedi 2012).


 

PREOPERATIV UTREDNING


Anamnes

Adekvat anamnes avseende aktuell problematik och andra sjukdomar som kan påverka indikationen för artroskopi. I anamnesen ska framgå:
 

 • Förekomst av trauma
 • Problemduration
 • Höftbesvär i barndomen (fysiolys, Mb Perthes, dysplasi)
 • Beskrivning av eventuell värk – värk i vila, vid och/eller efter ansträngning
 • Vilken konservativ behandling som eventuellt har provats – sjukgymnastbedömning


Aktuellt status
 

 • Rörelseomfång, framför allt eventuell inskränkning i flektion och inåtrotation
 • Positivt anteriort impingementtest (se FAI ovan)


Radiologi
 

 • Röntgen höft inkl modifierad Dunn eller Lauensteinprojektion
 • MRT kan övervägas om normal rtg

Resultat
 

Det finns idag begränsad vetenskap rörande höftledsartroskopi, men flera randomiserade prospektiva studier pågår och några få prospektiva randomiserade studier har publicerats. Resultaten talar för bättre resultat vid kirurgi jämfört rehabilitering utan kirurgi men studierna har kritiserats avseende dels för breda inklusionskriterier där mer specifika subgrupper skulle kunna vara mer betjänta av kirurgin men också för att kirurgin i sig kan ha en placeboeffekt.

Ett konsensusmöte angående femuroacetabulär impingement hölls i Warwick, England 2016 och sammanfattar synen på denna patologi idag. Se Griffin et al ”The Warwick Agreement on femoroacetabular impingement syndrome (FAI syndrome): an international consensus statement", BJSM 2016

Konsensus kan sammanfattas med att:
 

 • Patienter med symtomgivande FAI uppvisar symtom såsom ljumsk-höftsmärta med positiva impingement-tester (FABER, FADIR) samt fynd av typisk morfologi på röntgen.
   
 • Patienter som behandlas för FAI kan förvänta sig förbättring och utan behandling är det troligt att symtomen förvärras över tid.
   
 • Långtidsprognosen är okänd.
   
 • Det är troligt att förekomsten av FAI är associerat med ökad risk för höftartros.
   
 • Det är idag inte känt om behandling av FAI förebygger artrosutveckling.
   
 • FAI förekommer radiologiskt även hos asymtomatiska patienter.
   
 • Det går inte att avgöra vilka som utvecklar symtom varvid förebyggande behandling inte är indicerad.


ICD-10

Fri kropp i led i höftled M24.0F
Snapping hip i höftled/lårben M25.8F
Ledsjukdom, ospecificerad M25.9
Purulent artrit UNS i höftled M00.9F
Septisk artrit - (streptokocker) i höftled M00.2F
Septisk artrit - (stafylokocker) i höftled M00.0F

 

Referenser
 

Griffin et al. Hip Arthroscopy Versus Best Conservative Care for the Treatment of Femoroacetabular Impingement Syndrome (UK FASHIoN): A Multicentre Randomised Controlled Trial. Lancet. 2018 Jun 2;391(10136):2225-2235. Länk

Clohisy et al (2009). ”Clinical presentation of patients with symptomatic anterior hip impingement”. Clin Orthop Relat Res 467(3):638-44. Länk

Beaule et al (2005). ”Three-dimensional computed tomography of the hip in the assessment of femoroacetabular impingement”. J Orthop Res 23(6):1286-92. Länk

Clarke et al (2003). ”Hip arthroscopy: complications in 1054 cases”. Clin Orthop Relat Res 406:84-8. Länk

Ganz et al (2003). ”Femuroacetabular impingement: a cause for osteoarthritis of the hip”. Clin Orthop Relat Res 417:112-20. Länk

Iliazaliturri et al (2009). ”Complications of arthroscopic femoroacetabular impingement treatment: a review”. Clin Orthop Relat Res 467:760-8. Länk

Iliazaliturri et al (2010). ”Endoscopic treatment of snapping hips, iliotibial band, and iliopsoas tendon”. Sports Med Arthrosc 18(2):120-7. Länk

Johnston et al (2008). ”Relationship between offset angle alpha and hip chondral injury in femuroacetabular impingement”. Arthroscopy 24(6):669-75. Länk

Lage et al (1996). ”The acetabular labral tear: an arthroscopic classification”. Arthroscopy 12(3):269-75. Länk

Larson et al (2008). ”Arthroscopic management of femoroacetabular impingement: early outcomes measures”. Arthroscopy 24(5):540-6. Länk

Toomayan et al (2006). ”Sensitivity of MR arthrography in the evaluation of acetabular labral tears”. AJR Am J Roentgenol. 186(2):449-53. Länk

Griffin et al ”The Warwick Agreement on femoroacetabular impingement syndrome (FAI syndrome): an international consensus statement", Br J Sport Med 2016. Länk

Jonasson et al “Cyclical loading causes injury in and around the porcine proximal femoral physeal plate: proposed cause of the development of cam deformity in young athletes”. J Exp Orthop 2015. Länk

Agricola et al ”A cam deformity is gradually acquired during skeletal maturation inn adolescent and young male soccer players: a prospective study with minimum 2-year follow-up”. Am J Sports Med 2014. Länk

Siebenrock et al “Prevalence of cam-type deformity and hip pain inn elite ice hockey players before and after the end of growth”. Am J Sports Med 2013. Länk

Hack et al “Prevalence of cam-type femoroacetabular impingment morphology in asymptomatic volunteers”. J Bone Joint Surg Am 2010. Länk

 

COPYRIGHT © INTERNETMEDICIN AB

E-posta synpunkter till författaren info@internetmedicin.se

Prenumerera på våra nyhetsbrev