Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Klavikelfraktur, hos vuxna

FÖRFATTARE

Överläkare Michael Möller, Ortopedkliniken/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhus Mölndal

GRANSKARE

Professor Urban Lindgren, Ortopedi/Karolinska Institutet

UPPDATERAD

2018-04-06

SPECIALITET
INFORMATION
INNEHÅLL


BAKGRUND
 

Klavikeln är ett litet rörben med viktig funktion som förbindelselänk mellan arm och bål.

Definition
 

En klavikelfraktur drabbar någon del av klavikelns lätt s-formade ben, som löper från leden mot sternum till leden mot acromion.

Orsaker
 

Orsakas ofta av direktvåld men uppkommer även vid fall mot axeln eller utsträckt arm. Ses vid kollisioner och fall med låg energi men också som del i högenergiolyckor. I de senare fallen är ofta klavikelfrakturen kombinerad med andra allvarligare skador i området.


 

ANAMNES
 

 • Annan orsak till frakturen än fallolycka?
 • Vid högenergivåld – skademekanism?
 • Andra associerade sjukdomar?STATUS
 

 • Inspektera axel och bål
 • Rörelsepröva axelleden passivt
 • Palpera över sternum, klavikel och axel
 • Kontrollera distal temperatur, radialispuls och färg (vid kraftigt dislocerade frakturer förekommer allvarliga kärlskador, t ex av A Subclavia)


Statusfynd
 

 • Patienten håller armen intill kroppen.
   
 • Axelrörelser ger smärta i klavikelområdet.
   
 • Passivt rörelseomfång i axeln kan sällan tas ut såvida inte frakturen är odislocerad.
   
 • Svullnad (ibland kraftig) och ibland väl palpabla benfragment just under huden.
   
 • Palpationsömhet över klavikelområdet.
   
 • Obs! Pulsar.
   
 • Diagnosen är klinisk. Röntgen ger närmare besked om frakturens utseende.AKUT OMHÄNDERTAGANDE OCH INITIAL BEHANDLING
 

 • Klinisk undersökning enligt ovan.
 • Smärtlindring med parenterala morfinanalgetika eller sedvanliga perorala analgetika.
 • Mitella som smärtlindring v b.
 • Röntgen enligt nedan.


Röntgenundersökning
 

Den skadade klavikeln undersöks med frontalbild som på en lungröntgenbild. I de fall kirurgisk åtgärd blir aktuell kan frakturen kartläggas ytterligare med snedprojektioner och projektion lateralt ifrån.


 

KLASSIFIKATION
 

Allman, Neer och Rockwood beskrev redan på 1960-talet ett enkelt klassificeringssystem för klavikelfrakturer. Denna indelning bygger på var utefter klavikeln frakturen sitter och identifierar de frakturer som löper störst risk att inte läka eller ger instabilitetsrelaterad smärta.

Senare klassifikationssystem har ytterligare indelat frakturtyperna, framförallt de lateralt belägna frakturerna.

klavikel1.gif
 • Typ I: Fraktur av mellersta tredjedelen av klavikeln

  - Vanligaste typen (4 av 5 klavikelfrakturer).
  - Drabbar benet där inga skyddande ligamentfästen finns.
  - De flesta fall av utebliven läkning finns inom denna kategori.
   
 • Typ II: Fraktur av laterala tredjedelen av klavikeln

  - Drabbar ofta området där coracoclavikulära ligamentet fäster. Om detta brister kan klavikeln medialt disloceras kraftigt uppåt. Det föreligger då ökad risk för utebliven läkning eller instabilitetsorsakad smärta.
   
 • Typ III: Fraktur av mediala tredjedelen av klavikeln

  - Ovanliga skador, oftast utan dislokation och med god prognos.DIFFERENTIALDIAGNOSER
 

 • Acromioklavikularledsluxation
 • Sternoklavikularledsluxation
 • KontusionBEHANDLING, UPPFÖLJNING OCH REHABILITERING
 

Nästan alla klavikelfrakturer kan behandlas icke-kirurgiskt.

Icke-kirurgisk behandling
 

 • Immobilisering i smärtlindrande syfte med mitella eller s k åttaförband i 1-3 veckor.
 • Omedelbar start av rörlighetsträning.
 • Sjukgymnastkontakt för rehabiliteringshjälp
 • Analgetika


Kirurgisk behandling
 

 • Absolut operationsindikation föreligger vid:

  - öppen fraktur
  - åtgärdskrävande kärl- eller nervskada
  - hudpenetrerande fragment
   
 • Relativ operationsindikation föreligger vid:

  - hudhotande fragment
  - långt lateralt belägen klavikelfraktur med dislokation och splittring
  - bilaterala frakturer eller multipelt skadad patient
   
 • Åtgärd:

  - Plattfixation
  - Eventuellt samtidig bentransplantation om kraftig splittring eller benförlust
  - Rörlighetsträning postoperativt


Prognos och komplikationer
 

Klavikelfrakturer har av tradition betraktats som en banal skada som läker utan komplikationer oavsett hur man behandlar. Nyligen publicerade resultat av långtidsuppföljning efter klavikelfraktur (Nowak) visar dock att det långt ifrån alltid är så.
 

 • En mindre andel klavikelfrakturer läker inte (pseudoartrosutveckling). Kirurgisk åtgärd blir då nödvändig om inte patienten är åldrig eller har låg funktionsnivå av annan orsak.
   
 • Vid läkning med förkortning kan minskad styrka och inskränkt rörlighet följa.
   
 • Kosmetiskt störande benpåbyggnad kan ses relativt ofta.
   
 • Om frakturen ligger långt lateralt kan instabilitetsrelaterad smärta i ac-leden utvecklas.


ICD-10

Nyckelbensfraktur S42.0

 
Sjukskrivning

Länkar till försäkringsmedicinskt beslutsstöd från Socialstyrelsen:
S42 Fraktur på skuldra och överarm

Referenser
 

Browner & Jupiter: Skeletal Trauma, Saunders, 2003.

Lindgren & Svensson: Ortopedi, Liber, 2001.

Rüedi & Murphy: AO principles of fracture management, Thieme, 2001.

 

COPYRIGHT © INTERNETMEDICIN AB

E-posta synpunkter till författaren info@internetmedicin.se

Prenumerera på våra nyhetsbrev