Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Armbågsfraktur, vuxna

FÖRFATTARE

Överläkare Michael Möller, Ortopedkliniken/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhus Mölndal

GRANSKARE

Överläkare/Universitetslektor Uffe Hylin, /Södersjukhuset

UPPDATERAD

2018-12-21

SPECIALITET
INNEHÅLL


BAKGRUND
 

Frakturer i armbågsleden kan drabba unga personer vid högenergivåld som t ex vid motorcykelolyckor, inom kontaktidrotter och vid fall från hög höjd. Energimängden och våldets riktning avgör graden av splittring och typen av fraktur. Hos äldre personer är det vanligt med olecranonfrakturer efter lågenergitrauma.

Bland armbågsfrakturerna utgör frakturer av olecranon ca 50% av det totala antalet. De distala humerusfrakturerna står för ca 30% och frakturer av proximala radius dvs caput radiifrakturer utgör ca 20 % av alla armbågsfrakturer. 

Definition
 

En armbågsfraktur definieras som en fraktur engagerande armbågsleden eller det extraartikulära området av metafysärt ben i humerus, ulna eller radius och som ligger i direkt närhet av själva armbågsleden.

Tre anatomiska områden kan särskiljas:

 1. Distala humerus
 2. Proximala ulna
 3. Proximala radius


Orsaker
 

Fall på utsträckt arm är den vanligaste skademekanismen. Hos äldre med osteoporosiskt skelett orsakas armbågsfrakturen oftast av ett enkelt fall inomhus.
Direktvåld är mindre vanligt men kan orsaka både distala humerusfrakturer och olecranonfrakturer. Distala humerus kan skadas vid fall även med flekterad armbåge.


 

ANAMNES
 

 • Annan orsak till frakturen än fallolycka?
 • Vid högenergivåld – skademekanism?
 • Andra associerade sjukdomar?STATUS
 

 • Inspektera armbågen
 • Sår på armen? Öppen fraktur?
 • Palpera igenom hela armen
 • Böj och sträck försiktigt i armbågsleden
 • Pro- och supinera underarmen försiktigt
 • Kontrollera distal temperatur, radialis- och ulnarispuls samt färg
 • Kontrollera perifer nervfunktion:

  • N.Medianus
   - sensibilitet volart dig I-III?
   - kraft i tum-pekfingergreppet?
    
  • N. Ulnaris
   - sensibilitet ulnart nedom handledsnivå?
   - spretförmåga med fingrarna?
    
  • N. Radialis
   - sensibilitet radialt på distala underarmen, dorsalt dig I-III?
   - dorsalextensionsförmåga i handleden?
   - extensionsförmåga i tumme och pekfinger


Statusfynd
 

 • Ofta kraftig svullnad.
   
 • Om frakturen är någon dag gammal ses ofta ett sänkningshematom.
   
 • Ofta uppenbar instabilitet i armbågsområdet med frakturoljud vid palpation.
   
 • Passivt rörelseomfång kan sällan tas ut i armbågsleden, ff a inte om distala humerus är frakturerad.
   
 • Vid caput radiifraktur ofta smärtsam pro/supination och palpation över radiushuvudet.
   
 • Vid olecranonfraktur ofta oförmåga att sträcka ut armbågen mot motstånd.
   
 • Obs! Pulsar och nervfunktion. Nerv- och kärlskador är relativt vanliga ff a vid distala humerusfrakturer.AKUT OMHÄNDERTAGANDE
 

 • Klinisk undersökning enligt ovan.
   
 • Vid behov smärtlindring parenteralt med morfinanalgetika.
   
 • Fasta till röntgenundersökning och beslut om behandling.
   
 • Eventuellt mitella som smärtlindring t ex vid misstanke om caput radiifraktur.
   
 • Eventuellt dorsal helarms gipsskena som smärtlindring v b vid misstanke om distal humerusfraktur /instabil armbåge.
   
 • Röntgen enligt nedan; skyndsamt om kraftig svullnad, neurovaskulär påverkan eller misstanke på luxation.


Röntgenundersökning
 

Frontal- och sidobild där över- och underarm ska kunna ses på bilderna som centrerats över armbågsleden.

Vid distala humerusfrakturer där en smärtlindrande gipsskena lagts blir ofta bildkvaliteten dålig. Optimalt är om remitterande ortoped kan närvara vid röntgenundersökningen och efter adekvat smärtlindring avlägsna skenan och i stället anbringa lätt traktion i armen.

Vid distal humerusfrakturer med dislokation och splittring kan ofta CT-undersökning vara av värde som preoperativ kartläggning.


 

KLASSIFIKATION OCH SÄRDRAG
 

Distala humerus
 

En distal humerusfraktur kan om den är splittrad och dislocerad vara mycket tekniskt komplicerad att åtgärda operativt. Den är den klart allvarligaste av armbågsfrakturerna med flest komplikationer och ibland dåligt resultat.

Ett användbart och inte alltför komplext klassifikationssystem introducerades av Jupiter, Mehne och Matta 1994. Detta kan ses som en vidareutveckling och förenkling av det kompletta men komplexa systemet från AO (Arbetsgruppen för osteosyntesfrågor). Systemet utgår från den anatomiska bilden, prognosen och den teknik man använder för rekonstruktion av respektive frakturtyp.

I. Intraartikulär fraktur
A. Fraktur av en av de beniga humeruspelarna
- medial eller lateral
- låg eller hög

Armbåge1.gif

B. Fraktur av båda beniga humeruspelarna
- T-utseende, hög eller låg
- H-utseende
- Y-utseende
- Medialt lambdautseende
- Lateralt lambdautseende

ArmbågeH2.gif

C. Fraktur av capitulum humeri
D. Fraktur av trochlea humeri


II. Ej ledyteengagerande fraktur belägen inom ledkapseln
A. Fraktur högt genom de båda beniga humeruspelarna
B. Fraktur lågt genom de båda beniga humeruspelarna

ArmbågeG1.gif

III. Ej ledyteengagerande fraktur även belägen utanför ledkapseln
A. Fraktur av mediala epikondylen
B. Fraktur av laterala epikondylen

Proximala ulna
 

Inget klassifikationssystem är allmänt omfattat. Coltons (1973) klassifikation är dock användbar utan att vara alltför detaljerad. Den bygger på skademekanism och lämplig behandling.

 1. Avulsionsfraktur av olecranonspetsen
 2. Olecranonfraktur
  1. Odislocerad snedfraktur
  2. Dislocerad snedfraktur
  3. Snedfraktur med intermediärt ledytefragment utan inkongruens
  4. Snedfraktur med intermediärt ledytefragment med inkongruens
  5. Snedfraktur med komminuta intermediära ledytefragment

   

  ArmbågeK1.gif

  C. Proximal ulnafraktur i kombination med luxation av caput radii (jfr
  Monteggiafraktur)

  D. Oklassificerbar proximal ulnafraktur

  En annan specialform av proximal ulnafraktur är processus coronoideus frakturen. Sällan använd men lättbegriplig är Regan och Morreys klassifikation från 1989:

  ArmbågeI1.gif
  • Typ I. Avlösning av spetsen av proc. coronoideus
  • Typ II. Omfattar < 50% av proc. coronoideus (ett eller flera fragment)
  • Typ III A. Omfattar > 50% av proc. coronoideus utan samtidig luxation
  • Typ III B. Omfattar > 50% av proc. coronoideus med samtidig luxation


  Proximala radius
   

  Dessa frakturer av caput/collum radii klassificeras vanligen enligt Morreys modifiering av Masons system:

  ArmbågeJ1.gif
  • Typ I. Odislocerad fraktur av caput radii
  • Typ II. Caput radiifraktur omfattande < 1/3 av ledytan eller dislocerad < 3 mm
  • Typ III. Splittrad eller kraftigt dislocerad fraktur av caput radii
  • Typ IV. Fraktur med samtidig luxation i armbågen

  Frakturer av collum radii kan klassificeras på liknande sätt beroende på omfattning och dislokationsgrad.


   

  DIFFERENTIALDIAGNOSER
   

  • Armbågsluxation: armbågsfrakturer kan vara kombinerade med samtidig luxation av ulna eller radius i relation till humerus. Kraftig svullnad kan göra att en luxation är svår att utesluta kliniskt.
    
  • Ligamentskada medialt eller lateralt i armbågen.
    
  • Diafysär under- eller överarmsfraktur.  BEHANDLING, UPPFÖLJNING, REHABILITERING
   

  Distala humerus
   

  • Indikationen för kirurgisk behandling ökar med graden av dislokation, ledyteengagemang och neurovaskulär påverkan och ju yngre patienten är.
    
  • Avsvullnadsbehandling med pumpövningar för handen startas direkt på akutmottagningen vid samtliga frakturtyper!
    
  • Flertalet distala humerusfrakturer är intraartikulära och dislocerade och bör stabiliseras kirurgiskt.
    
  • Avsteg från denna regel kan behöva göras hos äldre, osteoporosiska patienter med begränsad rehabiliteringspotential och låg funktionsnivå.

  Vid odislocerad fraktur av Typ I (Intraartikulär fraktur) och Typ II (Extraartikulär fraktur) kan man bibehålla läget med en bakre gipsskena i 90° flexion i armbågen under de första 2-3 veckorna av behandlingen. Därefter startas aktiv rörlighetsträning utan belastning. Röntgenkontroll efter 1 och 6-8 veckor.

  Vid dislocerad fraktur av Typ I (Intraartikulär fraktur) och Typ II (Extraartikulär fraktur) ska patienten opereras öppet med stabil fixation med plattor och skruvar om inte kontraindikationer föreligger. Lämpligen opereras patienten dagtid av erfaren frakturkirurg. Omedelbar rörlighetsträning kan startas postoperativt om stabilitet uppnåtts. Alternativt läggs en bakre gipsskena under sårläkning i 10-14 dagar. Röntgenkontroll postoperativt och efter 6-8 veckor. Därefter vid behov till läkning.

  Hos äldre patient där man trots initial dislokation beslutar sig för gipsbehandling kan man göra ett försök till sluten reposition i adekvat smärtlindring och anlägga gipsskena under genomlysningskontroll. Traktion, flexion och sidomanipulation kan minska felställning även om muskelkrafterna tenderar att redislocera distala fragmentet i proximal riktning. Röntgenkontroll enbart om man är beredd att omvärdera beslutet att avstå från kirurgi.

  Hos äldre osteoporotisk patient med kraftigt dislocerad eller komminut fraktur men med hög funktionsnivå bör man överväga tidig protesersättning. Under senare tid har detta alternativt börjat framstå som mer tilltalande än omfattande intern fixation med tanke på prognosen.

  Typ III Epikondylfraktur: En lateral epikondylfraktur är mycket vanligare än medial. Oftast uppstår dessa frakturer efter fall på utsträckt arm och samtidig böjning i varus eller valgus. Behandlingen syftar till att bibehålla stabilitet och ledrörlighet.

  Vid odislocerad fraktur kan man behandla med bakre gipsskena i ca 2 veckor. Röntgenkontroll efter 1 och 2 veckor.
  Vid dislocerad fraktur bör fragmentet reponeras och hållas på plats med skruvfixation för att motverka de starka muskelkrafter som tenderar att redislocera fragmentet. Bakre gipsskena i max 2 veckor. Röntgenkontroll postoperativt och efter en tids rörlighetsträning dvs vid ca 3 veckor.

   

  Proximala ulna
   

  Syftet med behandlingen är att bibehålla armbågens sträckförmåga och ledens kongruens och rörlighet.

  Se ovan under "KLASSIFIKATION OCH SÄRDRAG" för indelning av proximala ulnafrakturer.

  Frakturer av typ A och BI behandlas icke-kirurgiskt. Typ A kan behandlas med gipsskena i 1-2 veckor och typ BI i gipsskena i 45-60° flexion i armbågen i 4 veckor, med röntgenkontroll efter 1 vecka.

  Vid typ B II-V är kirurgisk behandling indicerad förutom hos äldre med osteoporos och låg funktionsnivå. Öppen reposition och fixation med cerclage och trådar eller plattfixation görs. Bakre gipsskena i 90° flexion endast till sårläkning dvs max 2 veckor. Röntgenkontroll postoperativt och efter 6-8 veckor. Relativt ofta måste osteosyntesmaterialet senare opereras bort då det irriterar under huden.

  Vid typ C och D individualiserad behandling. Luxation måste hävas skyndsamt och stabilitet skapas för att undvika reluxation eller instabilitetsrelaterad smärta.
   

  Vid processus coronoideus fraktur: Typ I och II kan behandlas med tidig rörlighetsträning enbart. Exstirpation av fragmenten i sent skede vid eventuella problem.
  Relativ operationsindikation vid Typ IIIA-frakturer. Försök med skruvfixation om tillräckligt stort fragment.
  Typ IIIB-skador behöver reponeras och stabiliseras. Därför angeläget att fragmentet fixeras med exempelvis en skruv för att motverka luxations/subluxationstendens.

   

  Proximala radius
   

  Syftet med behandlingen är att bibehålla smärtfri armbågsrörlighet utan instabilitetstendens.

  Se ovan under "KLASSIFIKATION OCH SÄRDRAG" för indelningen av proximala radius frakturer.

  Typ I och II: Smärtlindrande slyngförband i 5 dagar. Bra smärtlindring kan åstadkommas akut om leden punkteras från lateralsidan och blod aspireras. Omedelbar rörlighetsträning är väsentlig för att undvika stelhet och återskapa god funktion. Överväg sjukgymnastkontakt tidigt.


   

  • Typ III:
   - Alt. 1 Öppen reposition + fixation med miniskruvar och ev. miniplatta
   - Alt. 2 Akut borttagande av det skadade caput radii
   - Alt. 3 som alt 2 + samtidig protesersättning av caput radii

   Alternativ 1 bör prövas som förstaval om möjligt. Äldre patienter med osteoporos och låg funktionsnivå kan behandlas som vid typI/II-fraktur ovan.
    
  • Typ IV:
   Reposition av luxationen och samtidig åtgärd av frakturen enligt principerna för typ III ovan. Aldrig borttagande av caput radii vid samtidig luxation (=ligamentskada).  PROGNOS OCH KOMPLIKATIONER
   

  Målsättningen med frakturbehandlingen är avhängig patientens funktionsnivå före skadan.

  En miniminivå av funktionskrav hos den äldre patientkategorin är att med den skadade armens hand kunna nå munnen, håret och kunna sköta sina toalettbestyr. Hos den yngre patienten är en fullständigt återställd funktion önskvärd.

  Vid kraftigt felställda eller splittrade frakturer ses ofta nedsatt ledrörlighet och artrosutveckling. Om stabilitet uppnås och leden tidigt kan röras fritt minskar risken för dessa följdverkningar påtagligt.

  Särskilt i osteoporosiskt ben finns en risk för såväl utebliven läkning som redislokation om osteosyntesen släpper i det sköra benet.


   

  LÄNK TILL MER INFORMATION HOS AO FOUNDATION

  På frakturorganisationen AO Foundations hemsida finns ytterligare information samt detaljerade beskrivningar av operationsmetoder.

  Länk till distala humerusfrakturer.

  Länk till proximala underarmsfrakturer.


   

  ICD-10

  Fraktur på nedre delen av humerus, sluten S42.40
  Fraktur på övre delen av ulna, sluten S52.00
  Fraktur på övre delen av radius, sluten S52.10

   
  Sjukskrivning

  Länkar till försäkringsmedicinskt beslutsstöd från Socialstyrelsen:
  S42 Fraktur på skuldra och överarm
  S52 Fraktur på underarm

  Referenser
   

  Browner & Jupiter, Skeletal Trauma, Saunders, 2003
  Pynsent, Fairbank, Carr: Classification of musculoskeletal Trauma, Butterworth & Heinemann, 2002.
  Rockwood & Green: Fractures in adults, 2005.
  Rüedi & Murphy: AO principles of fracture management, Thieme, 2001.
   

COPYRIGHT © INTERNETMEDICIN AB

E-posta synpunkter till författaren info@internetmedicin.se

Prenumerera på våra nyhetsbrev