Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Tumörmarkörer, blod

FÖRFATTARE

Docent Hans Hagberg, Onkologiska kliniken/Akademiska Sjukhuset Uppsala

GRANSKARE

Professor Roger Henriksson, Cancercentrum och Inst för strålningsvetenskaper/Norrlands Universitetssjukhus och Umeå Universitet

UPPDATERAD

2019-10-15

SPECIALITET
INNEHÅLL
BAKGRUND


Många tumörer ger förhöjda nivåer i blodet av olika mätbara substanser som kan kallas för ”tumörmarkörer”. Vissa tumörmarkörer är mycket specifika för en typ av tumör (t ex PSA) medan andra är mer ospecifika (t ex LD). I detta avsnitt redogörs för de tumörmarkörer i serum/plasma som bildas av tumörcellerna och som används i kliniken. Tumörmarkörer orsakade av annan vävnad som är sekundära till tumören, exempelvis anemi och inflammation, kommer inte behandlas. Normalvärdena som anges kan variera mellan olika laboratorier.

Det finns ett värde att hitta bra tumörmarkörer i blodet:
 

  • Diagnostik/screening
     
  • Prognos
     
  • Utvärdera behandling


TUMÖRMARKÖRER

AnalysTumör (vanligast)
AFPGerminalcellscancer (vanligast testiscancer), primär levercancer
Beta-2-mikroglobulinMyelom, lågmaligna lymfom
CA125Ovarialcancer (epitelial)
CA19-9G-I cancer, fr a pankreascancer
CA15-3Bröstcancer
CEATarmcancer
KalcitoninTyroideacancer (medullär)
ChromograninNeuroendokrin cancer
hCGGerminalcellstumör
LDLymfom (och andra snabbväxande tumörer)
M-komponentMyelom
PSAProstatacancer
PLAPSeminom
S-100BMelanom
TyreoglobulinTyreoideacancer (papillär, follikulär)Alfa-fetoprotein (AFP)
 

AFP bildas av germinalceller från gulesäcken och omogna hepatocyter och blir därmed en tumörmarkör för germinalcellstumörer (främst testikelcancer) och primär levercancer. En rad andra lågt differentierade cancerformer kan vid enstaka tillfällen bilda AFP, speciellt om levermetastaser finns. En viktig uppgift är AFPs normala halveringstid på 7 dagar eftersom takten på nedgång av AFP styr behandling.

Använd främst förPrimär levercancer
Testiscancer
Normalvärde0-15 µkat/l
Halveringstid7 dagar
DiagnosMycket värdefull
PrognosMycket värdefull. Högre värden innebär sämre prognos, långsam normalisering innebär sämre prognos
UppföljningMycket värdefullBeta-2-mikroglobulin
 

Beta-2-mikroglobulin är en del av den lätta kedjan av HLA-antigenet. Beta-2-mikroglobulin bildas av alla celler men mest av celler från det lymfatiska systemet. Lymfom och myelom kan ge ökning av beta-2-mikroblobulin men även inflammation och nedsatt njurfunktion.

Använd främst förMyelom
Lågmaligna lymfom
Normalvärde< 2,2 mg/l
DiagnosInget värde
PrognosVisst värde, men används inte vid behandling
UppföljningVisst värdeCA125 (Cancerantigen 125)
 

CA125 är ett glykoprotein i mucinfamiljen (MUC16). CA125 är oftast förhöjt vid epitelial ovarialcancer. Endometriecancer, pankreascancer, bröstcancer, lymfom, lungcancer och kolorektalcancer är andra tumörer som kan ge förhöjda värden. Benigna sjukdomar som kan ge förhöjda värden är endometrios, pankreatit och peritonit.

Använd främst förOvarialcancer (epitelial)
Normalvärde< 35 units/ml (< 35 kU/l)
DiagnosMycket värdefull, bl a för att skilja benigna och maligna tumörer i ovarierna
PrognosVisst värde. Höga värden talar för spridd sjukdom vilket innebär sämre prognos. Används dock inte vid val av behandling
UppföljningMycket värdefullt. Används i klinisk rutinCA19-9
 

CA19-9 binder till Sialyl-Lewis som är en glykolipid, en sialylerad form av Lewisantigen (ett blodgruppsantigen). CA19-9 syntetiseras normalt av celler i pankreas, gallvägarna samt mag-, tjocktarm- och livmoderslemhinnan. Cirka 5 % av befolkningen saknar CA19-9. Vid pankreascancer är CA19-9 förhöjt hos cirka 80-95 %. Lätt förhöjda nivåer kan ses vid benigna sjukdomar i ventrikel och levern. CA 19-9 kan också vara förhöjt vid andra cancerformer i buken.

Använd främst förPancreascancer
Gallgångscancer
Normalvärde< 35 kE/l
DiagnosBegränsat värde
PrognosVisst värde. Höga värden talar för metastaserad sjukdom och därmed sämre prognos. Används dock inte vid val av behandling
UppföljningVärdefullt prov. Används i klinisk rutinCA15-3
 

CA15-3, är ett högmolekylärt mucin. Halveringstiden är 5-7 dagar. I tidiga stadier av bröstcancer är markören förhöjd hos 15-35 % och i metastaserande stadier upp till 75-90 %. Värden på > 50 kE/l innebär stor risk för metastasering. Vid andra metastaserande adenokarcinom ses oftast en relativt liten ökning av CA15-3 (< 50 kE/l). Vid en del benigna tumörer, leversjukdom, njurinsufficiens, gynekologiska och urologiska sjukdomar samt bakteriella infektioner kan en liten ökning uppkomma, oftast < 50 kE/l.

Använd främst förBröstcancer
Normalvärde< 35 kE/l
DiagnosVisst värde. Högt värde talar för bröstcancer
PrognosHöga värden talar för metastaserad sjukdom och därmed sämre prognos. Används dock inte vid val av behandling
UppföljningVärdefullt prov. Används i klinisk rutinCEA
 

Carcinoembryonic antigen, CEA, är ett glykoprotein som deltar i celladhesion. CEA produceras i gastro-intestinalkanalen under fosterutvecklingen. Hos vuxna är nivåerna mycket låga. Det är vanligt att CEA är förhöjt vid en rad olika cancerformer (lung-, pankreas-, ventrikel-, kolon- och rektumcancer) men vanligaste orsaken till förhöjning av CEA är gastrointestinal cancer. Förhöjda värden kan också ses vid inflammation, t ex pankreatit och Crohns sjukdom.

Använd främst förGastrointestinal cancer (fr a i kolon och rektum)
Normalvärde< 2,5 µg/l
DiagnosBegränsat värde. Högt värde talar för gastrointestinal cancer men många felkällor finns
PrognosHögt värde talar för spridd sjukdom. Används dock inte vid val av behandling
UppföljningVärdefullt prov. Används i klinisk rutinKalcitonin
 

Kalcitonin är ett hormon som bildas i tyreoidea och som har en viktig roll i kalcium-regleringen. Medullär tyreoideacancer utgår från de parafollikulära cellerna (C-celler) som producerar kalcitonin. Om kalcitonin är > 100 pg/ml är risken for medullär tyreoideacancer stor (90-100 %). Lätt förhöjda värden är vanliga vid benigna sjukdomar såsom struma och njursvikt, men kan även orsakas avläkemedel (t ex omeprazol, kortison och betablockare). Även andra maligniteter kan ge lätt förhöjda nivåer av kalcitonin, t ex neuroendokrina tumörer.

Använd förMedullär tyreoideacancer
NormalvärdeMän: < 3,5 pmol/l
Kvinnor: < 1,5 pmol/l
DiagnosMycket värdefullt. Höga värden ger diagnos medullär tyreoidea cancer
PrognosBegränsat värde
UppföljningVärdefullt prov. Används i klinisk rutinKromogranin A
 

Kromogranin A är ett protein i gruppen regulatoriska neurotransmittorer. Förhöjda värden i serum ses hos en rad neuroendokrina tumörer men även tumörer med partiell neuroendokrin differentiering såsom småcellig lungcancer och prostatacancer. Protonpumpshämmare (PPI) ger kraftigt förhöjda värden. PPI bör utsättas minst 2 veckor före provtagning. Atrofisk gastrit ger också förhöjda värden. Nedsatt njurfunktion, även lindrig, ger förhöjda värden med samma mekanism som PPI.

Använd förNeuroendokrina (NET-) tumörer, t ex feokromocytom och carcinoid
Normalvärde< 3,0 nmol/l
DiagnosBegränsat värde
PrognosBegränsat värde
UppföljningStort värde. Används i klinisk rutin.hCG (beta)
 

hCG (beta) är ett hormon som produceras av placenta. Vissa tumörer, speciellt germinalcellstumörer (t ex testiscancer) utsöndrar hCG. Kombination AFP och beta-hCG är hörnpelare i val av behandling och uppföljning för dessa tumörer. Andra mycket omogna former av diverse olika cancerformer kan också bilda hCG, med då oftast i relativt låga nivåer. Graviditet innebär höga nivåer. Takten på nedgång av hCG under initial behandling styr fortsatta åtgärder.

Använd förTestiscancer och andra germinalcellstumörer
Tumörer som utgår från placenta
Normalvärde< 0,5 IE/l
Halveringstid2-3 dagar
DiagnosMycket värdefullt
PrognosMycket värdefullt. Avgör behandling
UppföljningMycket värdefullt. Används i klinisk rutinLaktatdehydrogenas (LD)
 

LD är ett enzym som ingår i glukosmetabolismen och återfinns i ingångsporten till citronsyracykeln. Alla kroppens celler har detta enzym. Vid cellsönderfall stiger nivåerna i blodet, speciellt om det finns snabbväxande celler. S-LD-värdet speglar ofta en samlad bild av tumörmassa och tillväxt. Liten tumörmassa och högt LD indikerar mycket snabbväxande lymfom medan stor tumörmassa och bara lätt förhöjt LD indikerar långsamt växande tumör. Hemolys vid provtagning är en vanlig felkälla.

Använd förLymfom
NormalvärdeVarierar med ålder och laboratorium. Normalt > 3,5-4,0 µkat/l
DiagnosBegränsat värde. Högt LD utan annan orsak än tumör inger misstanke om lymfom
PrognosViktigt kliniskt verktyg vid val av behandling. Högt LD kan innebära mer intensiv behandling
UppföljningMycket litet värde vid uppföljning p g a allt för många felkällorM-komponent
 

M-komponent är ett immunglobulin som utgår från en plasmacellsklon. Myelom och Waldenströms makroglobulinemi (Mb Waldenström) bildar oftast en M-komponent. IgG är vanligast, följt av IgM och IgA. Ovanliga M-komponenter är IgD och IgE. M-komponent kan upptäckas om proteinfraktioner analyseras (”elfores”). Ibland finns bara lätta kedjor (kappa eller lambda) och då ser man ingen M-komponent i serum. Kappa och lambda kan analyseras i serum och om förhöjda snedfördelade värden får man samma information som M-komponent i serum. Monoklonal gammopati är en benign plasmacellsklon som orsakar M-komponent och som i vissa fall kan gå över i myelom.

Använd främst förMyelom
Waldenströms makroglobulinemi
Övriga lymfom (ovanligt)
NormalvärdeM-komponent skall normalt inte finnas
DiagnosMycket viktig
PrognosBegränsat värde
UppföljningMycket viktig. Används i klinisk rutinPlacenta alkalisk fosfatas, PLAP
 

PLAP bildas i placentan och kan produceras av germinalcellscancer, speciellt seminom. Serumkoncentrationer av PLAP kan öka 10-faldigt hos rökare och värdet är därför begränsat för denna grupp.

Använd främst förSeminom
Normalvärde< 100 mE/l
DiagnosVisst värde
PrognosBegränsat värde
UppföljningVisst värdeProstataspecifikt antigen (PSA)
 

PSA är ett enzym som bildas av prostataceller, följer med sädesvätskan och gör att spermierna blir rörligare. PSA blir förhöjt vid prostatacancer och är specifikt för denna cancerform. Godartad prostataförstoring (BPH) och inflammation i prostata (prostatit) kan också orsaka en förhöjning. PSA är ett mycket vanligt prov i sjukvården och används av många i hälsokontroller men i Sverige inte som en allmän hälsokontroll, enligt riktlinjer från Socialstyrelsen 2017. Det beror på att det inte alltid är en fördel att behandla tidiga former av prostatacancer. Vissa aggressiva former av prostatacancer bildar inte så mycket PSA eller kan sluta bilda PSA under sjukdomsförloppet. PSA är den mest använda tumörmarkören (för mer information se avsnitt PSA).
 

PM: Prostataspecifikt antigen (PSA)

Använd förProstatacancer
Normalvärde< 50 år: < 2,0 µg/l
50-69 år: < 3,0 µg/l
70-80 år: < 5,0 µg/l
> 80 år: < 7,0 µg/l
DiagnosViktigt prov vid utredning av misstänkt cancer hos män
PrognosHöga värden talar för spridd sjukdom
UppföljningViktigt prov med en del felkällor. Används i klinisk rutin.S-100B
 

S-100B är ett kalciumbindande protein. Vid melanom med metastaser kan värdet vara förhöjt. S-100B kan vara förhöjt vid andra sjukdomar såsom t ex lever och njursvikt. Även trauma kan ge förhöjda nivåer.

Används förMelanom
Normalvärde< 0,1 µg/l
DiagnosBegränsat värde. Förhöjt värde kan tala för metastaserat melanom. Flera andra sjukdomar kan ge förhöjt värde
PrognosBegränsat värde
UppföljningVisst värde att följa behandlingseffektTyreoglobulin (S-Tg)
 

Tyreoglobulin är ett stort glykoprotein som tillverkas i tyreoidas follikelceller. S-Tg är en känslig metod för att upptäcka recidiv och metastaser av differentierad tyreoideacancer. Interferens av tyreoglobulinantikroppar (S-Tg-AK) förekommer hos 25 % av patienter med högt differentierad tyreoideacancer.

Använd vidTyreoideacancer (högt differentierad, d v s papillärt och follikulärt )
Normalvärde< 50 µg/l
DiagnosBegränsat värde
PrognosBegränsat värde
UppföljningViktigt prov som används i klinisk rutin.
FRAMTID
 

Det pågår en snabb utveckling vad gäller att analysera DNA som läckt ut i blodet från tumören, s k "liquid biopsy". Ännu är ingen analys i kliniskt bruk men i framtiden kommer troligen nya värdefulla tumörmarkörer att bli tillgänglig med denna teknik.


Referenser

Merker et al Circulating tumor DNA analysis in patients with cancer: Review. J Clin Oncol 2018, in press.

Nationellt vårdprogram okänd primärtumör (CUP). Länk

 

COPYRIGHT © INTERNETMEDICIN AB

Kommentera >>

Lämna ett svar

Tack för din kommentar!


Prenumerera på våra nyhetsbrev