Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Rektal- och analcancer

FÖRFATTARE

Professor, överläkare Wilhelm Graf, Kirurgiska kliniken/Akademiska sjukhuset

Docent Thomas Ihre, Kirurgi/Stockholm

GRANSKARE

Professor Joar Svanvik, Kirurgiska kliniken/Universitetssjukhuset i Linköping

UPPDATERAD

2021-01-23

SPECIALITET
INFORMATION

Patientbroschyr Tarmcancer
INNEHÅLL

BAKGRUND
 

De två vanligaste maligna tumörsjukdomarna i rektum och anus är rektalcancer respektive analcancer. Rektalcancer är av samma typ som finns i övriga kolon, d v s adenocarcinom, medan analcancer är av skivepiteltyp.

Rektalcancer förekommer från mitten av analkanalen och hela rektum, medan analcancer utgår antingen från den perianala vävnaden eller ett stycke upp i analkanalen till i höjd med linea pectinata.

Rektalcancer, d v s adenocarcinom är en av de vanligaste cancerformerna i gastrointestinalkanalen. Varje år inträffar cirka 2100 nya fall av cancer recti varav ca 40 % dör i sjukdomen. Cancer recti är något vanligare hos män.

Analcancer (skivepitelcancer) är relativt sällsynt. Cirka 150-200 nya fall av cancer ani upptäcks varje år i Sverige. Denna sjukdom är vanligare hos kvinnor.


 

REKTALCANCER (Cancer recti)
 

Symtom
 

De vanligaste symtomen vid rectalcancer är blödning, därnäst kommer smärtor och defekationsrubbningar. En del patienter upplever ett hinder i samband med tarmtömningen.

Blödningen är oftast måttlig, men kan vid enstaka tillfällen vara massiv. Etiologin till massiv rektal blödning är annars vanligen hemorrhojder eller angiodysplasier från cekum alternativt kolondivertikelblödning. Blödning vid cancer recti är vanligen röd till ljusröd. Den är av samma typ som ses vid hemorrhojder och analfissur, d v s noteras i samband med defekation.

När en patient söker för anal blödning är det av yttersta vikt att patienten blir undersökt för att utesluta cancer recti. Standardiserade vårdförlopp har tagits fram för att förkorta väntetider under utredning och behandlingsstart.

 

Utredning
 

Undersökningen omfattar i alla fall:

 • Rektalpalpation
 • Rekto-proktoskopi med eventuell provexcision
 • Kolonröntgen
 • Koloskopi i de fall där diagnosen är osäker och för provexcision
 • MR rektum
 • DT buk och thorax


Palpationen är viktig därför att det kan vara svårt att identifiera en liten cancer recti vid rektoskopi. I vissa fall känns tumören bättre än den syns. Detta gäller i de fall tumören sitter omedelbart ovanför analringen. Vid palpation av en cancer recti känns ofta en fast resistens som kan vara grynig på ytan och som i varierande grad kan vara fixerad mot underlaget. Tidigt upptäckta rektalcancrar är fritt förskjutbara och sent upptäckta är fixerade. Det finns inget prediktionsställe, utan cancern kan sitta inom hela circumferensen.

Palpationen sker bäst med patienten liggande i vänster sidoläge och med uppdragna knän.

Vid palpationen av kvinnor är det viktigt att skilja det normala palpationsfynd som portio kan ge hos patienter med anteflekterad uterus. Hos dessa kvinnor känns portio oftast som en fast resistens rakt framåt men belägen utanför tarmväggen.


Rektoskopi skall utföras sedan palpationen genomförts. Om man hittar en tumör, är denna oftast välavgränsad med vallartade upplyftade kanter och ett relativt lättblödande gråvitt centrum. Vissa tumörer kan även vara blomkålsliknande. De har då utgått från villösa eller tubulovillösa adenom. Dokumentera läget genom att ange avstånd från anus till tumörens nedre och övre begränsning, ange också om tumören är belägen ventralt, lateralt eller dorsalt.

När tumören har diagnostiserats skall alltid provexcision övervägas. Provexcisioner leder sällan till blödning och kan utföras vid ambulant undersökning. Vid djup biopsi i övre delen av rektum finns risk för perforation till fri bukhåla, dock knappast om biopsin görs i en exofytisk tumör. Små tumörer som kan övervägas för endoskopisk behandling ska inte alltid biopseras utan kan remitteras direkt till specialistklinik.

Rektoskopet bör föras upp så högt det går eftersom förekomst av fler än en tumör inte är ovanlig. Rektoskopin skall avslutas med en proktoskopi för att säkerställa att det inte finns några patologiska förändringar i analkanalen.

Efter en undersökning där man funnit en misstänkt tumör, måste patienten upplysas om att det finns en förändring som möjligen kan vara en tumör, vilken kan kräva operation. Självklart leder detta till betydande oro för patientens del, men det är ändå viktigt att patienten förbereds innan remiss skrivs till kirurgklinik. Patienten bör samtidigt upplysas om att kirurgisk behandling ofta leder till bot, speciellt om patienten har kommit tidigt till undersökning.

Vid diagnos av rektalcancer ska hela kolon undersökas med koloskopi alternativt CT kolon för att utesluta synkron tumör.

Magnetresonanstomografi av rektum görs för att preoperativt stadieindela tumören vilket ger en grund för val av preoperativ strål- och cellgiftsbehandling och för att påvisa överväxt på närliggande organ (urinblåsa, uterus, vagina, prostata m fl) vilket i sin tur ger möjlighet till optimering av kirurgin.

Datortomografi buk och thorax ger information om förekomst av synkrona fjärrmetastaser vilket i sin tur visar om patienten behöver leverresektion, peritoneal resektion eller lungkirurgi.

PET (Positronemissionstomografi) används i vissa fall för att särskilja malign från benign vävnad.

Rektal ultraljudsundersökning genomförs ibland för att fastställa tumörens omfattning och djup före en operation och används särskilt för att avgöra om lokal excision är lämplig. Undersökning görs med en probe som förs in genom analöppningen. Undersökningen är smärtfri, men kan upplevas som obehaglig.

 

Behandling
 

Den kurativa behandlingen innefattar i allmänhet operation, men nya studier visar att komplett remission ibland kan uppnås med kombinerad strål- och cytostatikabehandling. Vid vissa tillfällen kan operation kombineras med preoperativ strålbehandling och cytostatika. En mindre andel patienter med kolorektal cancer kan behandlas med immunterapi efter MSI (mikrosatellitinstabilitet) bestämning, men detta ges inte inom klinisk rutinsjukvård.

Operationen avser att avlägsna tumörer och omkringliggande vävnad inkluderande lymfkörtlar. Prognosen vid operation är beroende på hur avancerad tumörsjukdomen är.

I kolon liksom i rektum delas tumörerna in enligt TNM-klassifiering:

 • T1 – tumören infiltrerar submukosa
 • T2 – tumören växer in i muskularis propria
 • T3 – tumören växer igenom muskularis propria
 • T4 – tumören växer över på omgivande organ
 • N0 – inga lymfkörtelmetastaser
 • N1 – 1-3 lymfkörtelmetastaser
 • N2 – 4 eller fler lymfkörtelmetastaser
 • M0 – inga fjärrmetastaser
 • M1 - fjärrmetastaser

Ett annat viktigt fynd är om tumören når mesorektalfascian.

Beroende på tumörens lokalisation finns två typer av ingrepp. Om tumören sitter nära analkanalen tvingas man göra en rektumamputation där man tar med analmuskulaturen, analkanalen och analöppningen med angränsande hud, liksom rektum och tumören. Detta leder till att patienten måste ha en kolostomi.

På de flesta större sjukhus finns tillgång till stomiterapeut som kan ge praktiska råd avseende förband, förbandsläggning och hudskyddsmedel. En del av patienterna med kolostomi kan genom att regelbundet ta lavemang i kolostomin bli praktiskt taget kontinenta. Dessa patienter behöver då inte ha något annat förband än en liten kompress fästad över stomin.

Hos kvinnor kan rektumamputationen leda till att bakre fornix vaginae dras bakåt och i den hålighet som bildas kan lätt infektion uppstå med besvär i form av avslag som är starkt illaluktande. Det sistnämnda kräver regelbundna sköljningar för att man skall komma till rätta med infektionen.

Hos de patienter vars tumör är lokaliserad 8 cm eller mer från analöppningen kan oftast en resektion göras med bibehållande av analkanalen och analöppningen. Olika staplingtekniker med suturpistol har förbättrat möjligheterna till låga främre resektioner. För patienternas del innebär detta att de slipper kolostomi. Den låga anastomosen går att efterkontrollera med regelbundna rektoskopier för att utesluta tumörrecidiv.

Vid misstankar på recidiv i anastomosen eller kringliggande vävnad måste patienten remitteras till kirurgklinik för utredning och eventuellt förnyad operation.

Under senare år har dessa operationer utförts med laparoskopisk- eller robotteknik vilket innebär mindre postoperativa besvär för patienten och oftast mer exakt operativ dissektion.

 

Uppföljning
 

Patienter som opererats för malignitet i rektum skall efterundersökas med regelbundna kontroller innefattande rektoskopi i de fall resektion har gjorts och kolonröntgen vid minsta förändring av avföringsvanorna. Dessa kontroller bör göras 3 månader, 6 månader och därefter varje år intill dess att patienten varit recidivfri i fem år. Uppföljning i de fall som fått komplett remission med enbart onkologisk behandling är ännu mer intensiv och centraliserad till ett mindre antal enheter.

För att kartlägga om levermetastaser finns, rekommenderas i första hand datortomografi. Denna undersökning kan göras i öppen vård och om det finns levermetastaser bör patienten remitteras till de kirurgkliniker som utför leverresektion. Andra typer av fjärrmetastasering som kan opereras är lung- och peritoneal metastasering. Peritoneal carcinos kan opereras i kombination med intraoperativ hyperterm cytostatikabehandling (HIPEC).

Ytterligare ett viktigt syfte med uppföljningen är att utreda och behandla de funktionella besvär som ofta uppstår efter låga anastomoser och som benämns ”low anterior resection syndrome”. Dessa yttrar sig som en kombination av inkontinens och tömningssvårigheter. 2016–2019 pågick ett nationellt projekt, vars syfte var att förbättra omhändertagandet och samordna rehabiliteringen av patienter med komplikationer vid cancer i bäckenområdet och nya behandlingsformer har utarbetats.


 

ANALCANCER (Cancer ani)
 

Skivepitelcancer i analöppningen och analkanalen debuterar vanligen med blödning på samma sätt som cancer recti, men till skillnad från denna kan även smärtor förekomma.

En del tidiga analcancrar liknar analfissurer och ger samma symtom. Smärtan är dov, molande och uppträder i samband med defekation. Droppande blödning förekommer. Analcancer kan också uppstå i kondylom.

Om patienten kommer sent till undersökning händer det att tumören kan vara 5-10 cm i diameter och omfatta en del av glutéerna invid analöppningen.
 

Images

Analcancer


 

Utredning
 

Analinspektion och rektalpalpation är självklara metoder för att fastställa om patienten har cancer.

Palpationen avslöjar en hård, fast tumör som i de fall där den debuterar som en analfissur är omgiven av hårda, vallartade kanter. Tumören kan även vara flack och relativt utbredd. Vissa sällsynta former av skivepitelcancer (Paget´s disease) liknar sklerodermi och får analhuden att anta ett kraftigt rodnat flikigt utseende och med mycket fast konsistens.

Undersökningen skall i alla fall fortsätta med såväl rekto- som proktoskopi. Palpation i ljumskarna är viktig då lymfkörteldränaget sker till de inguinala lymfkörtlarna.

När diagnosen är fastställd eller när den misstänks skall patienten remitteras till kirurgklinik där fortsatt utredning görs för att kartlägga tumörens utbredning och penetrationsdjup.

 

Behandling
 

Skivepitelcancer är strål- och cytostatikakänslig varför komplett remission är vanlig.
I samtliga fall ges en primär strålbehandling och i många fall smälter tumören helt bort under den behandlingen. Även avancerade och nära decimeterstora tumörer kan fås att gå i komplett remission. Strålbehandlingen omfattar ibland även lymfstationerna i ljumskarna.

I de fall där tumören trots strål- och cystostatikaterapi inte försvunnit helt, alternativt att den recidiverar efter kort tid görs rektumamputation. Ingreppet har samma karaktär som vid lågt sittande rektalcancer och leder till kolostomi.

 

Uppföljning
 

Patienter som behandlats för cancer ani skall följas upp på samma sätt som de som behandlats för cancer recti.

Det finns skäl att centralisera uppföljningen av cancer ani patienterna då denna tumörform är sällsynt.


 

ALLMÄNNA SYNPUNKTER på operationer för cancer ani/recti
 

Patienter som genomgår operation av rektal- eller analcancer har ofta postoperativa problem med tarm- eller stomifunktion, och ibland dessutom problem som beror på nervskador till bäckenorganen. Det är därför viktigt att patienten har regelbunden kontakt med sakkunnig personal och regionala cancercentrum har helt nyligen tagit fram vägledning för utredning och behandling av symtom efter behandling av bäckencancer.

Det postoperativa förloppet efter dessa ingrepp är långdraget och patienterna är i allmänhet trötta. Det är viktigt att upplysa patienterna om detta och att konvalescenstiden ofta uppgår till 6 månader till ett år.

Många av patienterna behöver psykologiskt stöd och kan dessutom ha stor hjälp av att tillhöra en patientförening som brukar kunna hjälpa såväl pre- som postoperativt för att förbereda respektive stödja patienterna inför och efter operationen.

 

Sällsynta maligna tumörformer i anus och rektum
 

Bland de sällsynta tumörformerna är sannolikt malignt melanom den vanligaste. Den sitter oftast inom övergångsepitelet eller den s k kloakogena zonen av analkanalen. Här liksom på andra ställen på kroppen antar den oftast en mycket mörk, svart färg orsakat av melaninet. I alla fall där man misstänker melanom bör patienten skickas till kirurgklinik innan provexcision tas. Provexcision brukar göras såsom en radikal excision av förändringen. Även i dessa fall är det viktigt att palpera lymfkörtelstationerna i inguinaltrakten då tumör kan sprida sig dit.

I rektum förekommer även sarkom. Denna tumörform finns vanligen inom området där cylinderepitel förekommer.


 

ICD-10

Malign tumör i ändtarmen C20.9
Malign tumör i anus och analkanalen C21

 
Sjukskrivning

Länkar till försäkringsmedicinskt beslutsstöd från Socialstyrelsen:
21
C20 Malign tumör i ändtarmen
C21 Malign tumör i anus och analkanalen

Referenser

Nationellt vårdprogram för analcaner. Regionala Cancercentrum i samverkan 2020. Länk

Nationellt vårdprogram för tjocktarms- och ändtarmscancer. Regionala Cancercentrum i samverkan 2020. Länk

Papaccio F, Roselló S, Huerta M, Gambardella V, Tarazona N, Fleitas T, Roda D, Cervantes A. Neoadjuvant Chemotherapy in Locally Advanced Rectal Cancer. Cancers (Basel). 2020 Dec 3;12(12):3611. Länk

COPYRIGHT © INTERNETMEDICIN AB

E-posta synpunkter till författaren info@internetmedicin.se

Prenumerera på våra nyhetsbrev