Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Peniscancer

FÖRFATTARE

Med dr, överläkare Peter Kirrander, Urologiska kliniken/Universitetssjukhuset Örebro

GRANSKARE

Professor Roger Henriksson, Cancercentrum och Inst för strålningsvetenskaper/Norrlands Universitetssjukhus och Umeå Universitet

UPPDATERAD

2020-08-11

SPECIALITET
INNEHÅLL
BAKGRUND
 

Peniscancer är en ovanlig sjukdom. Incidensen i Sverige är 2,1/100 000 män och år vilket motsvarar 99-173 nya fall årligen (1). God kännedom om sjukdomen är nödvändig, då prognos och möjligheten att behandla med minimalinvasiva åtgärder (medförande bättre livskvalitet) är beroende av tidig och korrekt diagnos.

Medelåldern vid diagnos är 66 år (1). Mer än 99 % av tumörerna på penis utgörs av skivepitelcancer (1) och nedanstående PM avser dessa. Sjukdomen sprider sig primärt lymfogent. Behandlingen är i stor utsträckning kirurgisk och innefattar i många fall, förutom åtgärd av primärtumören, även diagnostiska och i förekommande fall terapeutiska åtgärder avseende lymfkörtlarna inguinalt och pelvint.


Orsaker

Ett stort antal riskfaktorer för peniscancer finns beskrivna. Hit hör fimosis, rökning, lichen sclerosus och ett stort antal sexualpartners (2). Därtill finns en betydande association mellan humant papillomvirus (HPV) och peniscancer där graden av association dock varierar mellan olika studier (3). Från och med hösten 2020 inkluderas även HPV-vaccination av pojkar i det allmänna barnvaccinationsprogrammet.


 

SYMTOM
 

Symtomen varierar beroende på stadium av sjukdomen. I tidiga stadier (icke invasiv sjukdom) ses ofta enbart en rodnad som kan misstas för exempelvis plasmacellsbalanit. Vid senare stadier (invasiv sjukdom) ses exofytiska tumörer eller sår involverande svällkroppar, uretra och i avancerade fall även omkringliggande strukturer (4). En del patienter har spridning till lymfkörtlarna. Primärt sprids tumören till lymfkörtlarna inguinalt.


Kliniska fynd
 

 • Rodnad på glans, preputium eller penisskaft
 • Exofytisk tumör, sår, induration på glans, preputium eller penisskaft
 • Lymfadenopati inguinalt
 • Fimosis med oklart palpationsfynd och/eller infektion


DIFFERENTIALDIAGNOSER
 

Benigna tillstånd, exempelvis:
 

Maligna tillstånd, exempelvis:
 

UTREDNING/PROVTAGNING
 

Vid oklar förändring på penis bör biopsi utföras för att bekräfta eller avfärda peniscancerdiagnos. Förutom penis skall alltid de inguinala lymfkörtlarna undersökas. Radiologi tillför lite avseende primärtumör men datortomografi utförs vid fynd av invasiv sjukdom för att värdera eventuell lymfadenopati inguinalt och pelvint och utesluta fjärrmetastasering (4).

Huvudansvaret för utredning (och uppföljning) av peniscancer åligger regionala centra (Universitetssjukhuset i Umeå, Södersjukhuset i Stockholm, Universitetssjukhuset i Örebro, Universitetssjukhuset i Linköping, Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg och Skånes Universitetssjukhus i Malmö). Den kurativt syftande kirurgin är nivåstrukturerad till två nationella enheter, Örebro och Malmö.

Varje vecka hålls en nationell multidisciplinär videokonferens (MDK) för alla nya fall och recidiv av peniscancer. Anmälan till MDK sker i första hand via regionalt centrum alternativt genom remiss direkt till nationell enhet (för mer information, v g se länk).


 

BEHANDLING
 

Majoriteten av patienter med peniscancer diagnostiseras med lokaliserad sjukdom. Vid icke invasiv sjukdom finns dermatologiska behandlingsalternativ (topikal behandling med cytostatika eller immunmodulerande kräm). Kirurgiskt kan tillståndet behandlas med lokala excisioner, laserkirurgi och så kallad total glans resurfacing (4). Invasiva tumörer behandlas nästan uteslutande kirurgiskt. Majoriteten av patienter med invasiv cancer kan opereras med organbevarande och rekonstruktiva ingrepp, exempelvis:
 

 • Lokal excision, inklusive circumcision
 • Laserkirurgi
 • Glansektomi med neoglans

Mer avancerade tumörer opereras med partiell eller total amputation (5).

Patienter som kliniskt har normala lymfkörtlar inguinalt, men där tumörkarakteristika indikerar ökad risk för spridning (≥ pT1G2) genomgår lymfkörteldiagnostik, med så kallad dynamisk sentinel node biopsi (”portvaktskörtelanalys”) (4).

Hos patienter som har kliniskt palpabla lymfkörtlar inguinalt behöver detta bekräftas eller avfärdas med biopsi eller kirurgisk åtgärd. PET-CT kan här bidra till diagnostiken. Vid bekräftat lymfkörtelengagemang utförs lymfkörtelutrymning (inguinalt och ibland även pelvint). Hos patienter med regionalt avancerad sjukdom kan neoadjuvant och adjuvant onkologisk terapi bli aktuell (4).

Samtliga fall av peniscancer diskuteras preoperativt vid nationell MDK (vg se ovan). Den kurativt syftande kirurgin är sedan januari 2015 nivåstrukturerad och koncentrerad till två vårdenheter i landet (Universitetssjukhuset i Örebro samt Skånes Universitetssjukhus i Malmö). SVF (standardiserat vårdförlopp) för peniscancer införs under 2017.


 

UPPFÖLJNING/FORTSATT OMHÄNDERTAGANDE
 

Uppföljning av män med peniscancer sker huvudsakligen vid patientens regionala centrum (v g se ovan). De flesta återfall (lokalt respektive regionalt) uppkommer inom 2 år och patienterna följs totalt i 5 recidivfria år. Uppföljningen består av undersökning av penis samt de regionala lymfkörtelstationerna. Ultraljud och biopsi (såväl lokalt som regionalt) utförs vid misstanke/oklarhet. Frekvensen av återbesök styrs av vilken typ av behandling patienten erhållit (4).


 

ICD-10

Maligna tumörer i de manliga könsorganen C60
Malign tumör i penis C60

 

Referenser
 

 1. Kirrander P et al. Swedish National Penile Cancer Register: incidence, tumour characteristics, management and survival. BJU Int Nov 14. Doi:10.1111/bju.12993. Länk
   
 2. Bleeker MC et al. Penile cancer: epidemiology, pathogenesis and prevention. World J Urol 2009; 27(2):456-66. Länk
   
 3. Backes DM et al. Systematic review of human papillomavirus prevalence in invasive penile cancer. Cancer Causes Control 2009;20(4):449-57. Länk
   
 4. Peniscancer: Nationellt vårdprogram. Regionalt Cancercentrum i Samverkan. Länk

COPYRIGHT © INTERNETMEDICIN AB

Kommentera >>

Lämna ett svar

Tack för din kommentar!


Prenumerera på våra nyhetsbrev