Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Spottkörtelcancer

FÖRFATTARE

Överläkare, PhD Tomas Ekberg, Tumörsektionen, ÖNH/Akademiska sjukhuset, Uppsala

GRANSKARE

Professor Torbjörn Ledin, Avdelningen för Logopedi, Audiologi och Otorhinolaryngologi/Linköpings universitet

UPPDATERAD

2021-02-23

SPECIALITET
INNEHÅLL

BAKGRUND
 

Spottkörtelcancer är relativt ovanligt. I Sverige uppträder cirka 100 fall per år. Vanligaste lokalisationen är gl. parotis (öronspottkörteln), men i gl. submandibularis och gl. lingualis är andelen maligna tumörer högre varför en tumör i dessa bör betraktas som malign tills motsatsen är bevisad. Cancer i övriga små spottkörtlar klassificeras efter lokal.

Det förekommer ett flertal histologiska tumörtyper där de vanligaste är:
 

 • Adenokarcinom
 • Mucoepidermoid cancer
 • Acinic cell cancer
 • Adenoidcystisk cancer

Spottkörtelcancer förekommer lika ofta hos män och kvinnor.


Riskfaktorer
 

 • Joniserande strålningSYMTOM
 

 • Palpabel knuta i spottkörtel
   
 • Hudengagemang kan förekomma liksom påverkan på facialisnerv (nedsatt ansiktsmotorik) vid tumör i gl. parotis (öronspottkörteln)
   
 • I vissa fall smärta
   
 • Förstorade halslymfkörtlar (metastaser) som då vanligen noteras på samma sida som knutan i spottkörtelnDIFFERENTIALDIAGNOSER
 

 • Benigna spottkörteltumörer
 • Spottkörtelcystor
 • Inflammatoriska och infektiösa tillstånd
 • Intraparotidal lymfkörtelförstoring (benign eller malign)
 • LymfomUTREDNING
 

Utredning av misstänkt spottkörtelcancer sker av ÖNH-läkare inom ramen för standardiserat vårdförlopp (SVF), se PM - Huvud- halscancer.


Anamnes
 

 • Resistens i spottkörtel?
 • Smärta? Ofta ett ogynnsamt prognostiskt tecken
 • Nervpåverkan? Ofta ett ogynnsamt prognostiskt tecken


Status
 

 • Fullständigt ÖNH-status
   
 • Beskrivning av tumörens läge och storlek liksom eventuell fixation till hud och/eller underliggande skelett
   
 • Nervpåverkan (n. facialis, n. hypoglossus, n. lingualis) noteras liksom eventuella förstorade halslymfkörtlar


Lab
 

 • Tumörspecifika blodprover saknas
   
 • S-krea bör kontrolleras inför radiologisk utredning med intravenös kontrast


Bilddiagnostik
 

 • DT av hals och thorax
 • Ofta MR av primärtumörområdet
 • PET-DT kan övervägas efter specialistbedömning


Övriga undersökningar
 

 • Finnålscytologi av primärtumör och eventuellt misstänkta lymfkörtelmetastaser, gärna ultraljudslett
   
 • Mellannålsbiopsi av primärtumör kan övervägasBEHANDLING
 

Om tumören är resektabel är den primära behandlingen kirurgi. Beroende på tumörstorlek, marginaler och histologi ställningstagande till postoperativ strålbehandling. Strålbehandling till kurativ dos övervägs i icke-operabla fall, och cytostatika används främst som palliation.

Om funktionen i ansiktsnerven (n. facialis) är påverkad vid diagnos eller måste offras vid kirurgin kan plastikkirurgiska ingrepp behövas antingen i samband med den primära operationen eller i samband med uppföljande rehabilitering.


 

UPPFÖLJNING
 

Alla patienter med spottkörtelcancer ska i samband med diagnos erbjudas en kontaktsjuksköterska och erbjudas uppföljning med läkarkontroller i 5 år efter behandling. Vid behov även kontakt med paramedicinsk personal som dietist, tandhygienist och kurator. Vanligen sker kontroller med klinisk undersökning. Vissa tumörtyper, t ex adenoidcystisk cancer, kan uppföljande radiologiska kontroller av lungor ha sin plats. Behandling och uppföljning registreras i Svenskt Kvalitetsregister.


 

PROGNOS
 

Spottkörtelcancer som diagnostiseras och behandlas i ett tidigt tumörstadium har god prognos. Det är i högre tumörstadium stora skillnader i överlevnad mellan olika histopatologiska diagnoser. Överlevnadssiffror är något sämre för cancer i gl. submandibularis jämfört med gl. parotis. Relativ 5-årsöverlevnad för all spottkörtelcancer i Sverige är cirka 75 %.


 

REMISS
 

Se PM - Huvud- halscancer


 

ICD-10

Malign tumör i parotiskörtel C07.9
Malign tumör i submandibulariskörtel C08.0
Malign tumör i sublingualiskörtel C08.1
Malign tumör i de stora spottkörtlarna med övergripande växt C08.8
Malign tumör i stor spottkörtel, ospecificerad C08.9


Referenser

Nationellt vårdprogram Huvud- och Halscancer, Rekommendationer utarbetade av nationell arbetsgrupp och fastställda av Regionala cancercentrum i samverkan efter uppdatering 2019-02-05. Länk

Wahlberg P, Anderson H, Biorklund A, Moller T, Perfekt R. Carcinoma of the parotid and submandibular glands – a study of survival in 2465 patients. Oral Oncol 2002;38:706–13. Länk

COPYRIGHT © INTERNETMEDICIN AB

Kommentera >>

Lämna ett svar

Tack för din kommentar!


Prenumerera på våra nyhetsbrev