Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Gingivalcancer (tandköttscancer)

FÖRFATTARE

Överläkare, PhD Tomas Ekberg, Tumörsektionen, ÖNH/Akademiska sjukhuset, Uppsala

GRANSKARE

Professor Torbjörn Ledin, Avdelningen för Logopedi, Audiologi och Otorhinolaryngologi/Linköpings universitet

UPPDATERAD

2021-03-29

SPECIALITET
INNEHÅLL

BAKGRUND


Gingivalcancer (tandköttscancer) är en subgrupp av huvud-halscancer och innefattar tumörer som utgår från slemhinnan på alveolarutskottet i över- och underkäken. I Sverige noteras en ökning av antalet fall det senaste decenniet. Tumörerna diagnostiseras ofta i ett lokalt avancerat stadium med invaderat underliggande ben. Det är också vanligt med en utbredning av primärtumören till kindslemhinna och munbotten.

Se behandlingsöversikt: Huvud- halscancer


Etiologi
 

 • Rökning
 • Överkonsumtion av alkohol
 • Nedsatt munhälsa är en oberoende riskfaktor
 • Humant papillomvirus (HPV) påvisas mindre ofta än vid svalgcancer och är av oklar etiologisk betydelse

 SYMTOM
 

 • Slemhinnesår som inte läker eller utebliven förväntad förbättring efter tandläkarbehandling
 • Tandproteser som inte passar
 • Värk, tuggsvårigheter och sensibilitetsnedsättning för n. alveolaris inferior utbredningsområde är vanligen sena symtom då tumören växt in i underliggande ben

 DIFFERENTIALDIAGNOSER
 

 • Inflammatoriska och infektiösa tillstånd
 • Premaligna lesioner

 UTREDNING


Misstänkt gingivalcancer utreds av ÖNH-läkare inom ramen för standardiserat vårdförlopp (SVF). Patienter söker ofta inom tandvården och remitteras därifrån till ÖNH.


Anamnes
 

 • Duration av besvär och funktionsnedsättning?
 • Riskfaktorer?
 • Bedömning av eventuell samsjuklighet inför en ofta krävande behandling
 • Tidigare genomgången kirurgi eller onkologisk behandling i huvud- halsområdet? Kan vara av betydelse i val av terapi.

 


Status
 

 • Allmänt ÖNH status
   
 • Vid svårigheter att bedöma tumörutbredning för operabilitetsbedömning eller utföra biopsi i lokalanestesi krävs undersökning och provtagning i generell anestesi

 


Bilddiagnostik
 

 • DT huvud, hals och thorax
 • MR av primärtumörområdet kan övervägas
 • Ultraljudsledd finnålspunktion av misstänkta halslymfkörtelmetastaser kan övervägas
 • I vissa fall övervägs PET-CT efter specialistbedömning

 


Övriga undersökningar
 

 • Vid misstänkt eller manifest samsjuklighet kan bedömning av hjärt- och lungfunktion behövas inför behandlingsplanering.
   
 • Patienter som ska genomgå kirurgi som påverkar tandbärande strukturer bör bedömas av käkkirurg.
   
 • Patienter som planeras för strålbehandling mot munhålan bör bedömas och eventuellt saneras dentalt innan behandlingsstart.

 BEHANDLING


Tumörer i tidigt stadium
 

 • Tumörer i tidigt stadium I–II (d v s tumörer < 4 cm, < 10 mm infiltrationsdjup, ingen inväxt i underliggande ben och inga metastaser) behandlas oftast kirurgiskt.
   
 • Är man osäker angående inväxt i underliggande ben görs vanligen en partiell benresektion.
   
 • Vid gingivomandibulär cancer (underkäkens tandkött) bör även halsens lymfkörtlar opereras diagnostiskt.
   
 • Sentinel node-biopsi (portvaktskörtelbiopsi) kan vara ett alternativ till elektiv halskörtelutrymning om utredningen inte påvisar några säkra metastaser.

 


Avancerade tumörer
 

 • Vid mer avancerade tumörer är en kombinationsbehandling med operation och strålbehandling indicerad. Strålbehandling ges oftast postoperativt.
   
 • Har tumören växt in i underliggande ben vid gingivomandibulär cancer krävs många gånger att man gör ett kontinuitetsavbrott i underkäken vid operation. Vanligen rekonstruerar man detta med ett fritt mikrovaskulärt ben och mjukdelstransplantat, ofta från underbenet (fibula).
   
 • Vid gingivomaxillär cancer (överkäkens tandkött) kan en obturatorprotes vara ett alternativ till vävnadstransplantat.

 


Inoperabla tumörer
 

 • Patienter med tumör som bedöms inoperabel p g a avancerat stadium eller samsjuklighet erbjuds ofta strålbehandling för lokal kontroll.

 UPPFÖLJNING


Alla patienter med gingivalcancer ska erbjudas uppföljning i 5 år. Förutom läkarundersökningar ska patienten erbjudas uppföljning av och kontakt med kontaktsjuksköterska och vid behov annan paramedicinsk personal, t ex dietist, tandhygienist och kurator. Uppföljningen sker oftast på ÖNH-klinik, ibland med växelvisa kontroller på onkologisk klinik. Förutom rutinmässiga tumörkontroller har patienterna ofta behov av uppföljning och/eller rehabilitering via sjukhustandvård och käkkirurg. Behandling och uppföljning registreras i Svenskt Kvalitetsregister.


 

PROGNOS
 

 • Tumörer i tidigt stadium I–II har relativt god prognos med en relativ 5-års överlevnad > 75 %.
   
 • Tumörer i överkäken har något bättre prognos jämfört med de i underkäken.
   
 • Tumörer i mer avancerat stadium visar en relativ 5-årsöverlevnad på ca 50 %.


 

REMISS
 

Se PM - Huvud- halscancer


 

ICD-10

Malign tumör i överkäkstandköttet C03.0
Malign tumör i underkäkstandköttet C03.1
Icke specificerad lokalisation av malign tumör i tandköttet C03.9

 


Referenser

Nationellt vårdprogram Huvud- och Halscancer, Rekommendationer utarbetade av nationell arbetsgrupp och fastställda av Regionala cancercentrum i samverkan efter uppdatering 2019-02-05. Länk

COPYRIGHT © INTERNETMEDICIN AB

Kommentera >>

Lämna ett svar

Tack för din kommentar!


Prenumerera på våra nyhetsbrev