Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Andningshinder, vuxna – differentialdiagnostik

FÖRFATTARE

Professor, överläkare, ÖNH-specialist Åke Davidsson, Tema sinne. M.V. Örebro Universitet/

Professor Rolf Uddman, ÖNH kliniken/Skånes Universitetssjukhus

GRANSKARE

Docent Bengt R. Widgren, Predicare AB/Göteborg

UPPDATERAD

2022-08-27

SPECIALITET
INNEHÅLL

BAKGRUND

 

Höga andningshinder medför svårigheter att andas. Andningspåverkan kan vara allt från lindrig till ett svårt, akut livshotande tillstånd.


Orsaker
 

 • Infektion
 • Allergi
 • Mekaniskt hinder
 • Trauma
 • Tumör


För differentialdiagnostik vid höga andningshinder hos barn, se länk:

PM - Höga andningshinder hos barn - differentialdiagnostikINFEKTION
 

AKUT EPIGLOTTIT
 

Vaccinationer mot H. Influenzae har medfört att akut epiglottit blivit allt ovanligare. Epiglottit ses numera också oftare hos vuxna än hos barn.

Tillståndet är oftast inte lika alarmerande hos vuxna som hos barn. I många, kanske de flesta, fall är orsaken en infekterad valleculacysta eller sänkningsabcess. I akutskedet kan dessa vara svåra att skilja från H. Influenzae infektion. Diagnos ställs ofta efter odlingsbesked.


Symtom och kliniska fynd

 • Halssmärtor
 • Sväljningssvårigheter, ofta snabbt förlopp
 • Rodnad och svullen epiglottis
 • Vid tilltagande besvär; stridor vid såväl in- som utandning

 

 

Utredning
 

 • Larynxspegling
 • Fiberskopi

 

 

Handläggning

Akut transport till närmaste ÖNH-klinik. Ring innan transport. Vid hotande tillstånd kan narkos och bakjour behöva tillkallas. I dylika fall bör sjukvårdspersonal följa med transporten.

Rutinprover och blododling tas. I samband med eventuell intubation tas odling från epiglottis.


Behandling

Inläggning och aktiv observation vid egen klinik om erfarenhet av behandling av patienter med höga andningshinder finns, eljest intensivvårdsavdelning. Vid tilltagande problem i form av ökande andningsbesvär och tilltagande trötthet kan intubering bli nödvändig. Vid svårigheter med intubation görs koniotomi alternativt trakeotomi. Ge antibiotika, t ex cefotaxim 2 g x 3.


 

MONONUKLEOS

 

Mononukleos är en virusinfektion som kan förekomma i tre olika varianter:

 • Körtelfeber
 • Anginös form
 • Septisk form

 

Detta stycke berör den anginösa formen. För information om övriga former, var god se länk nedan.

För smittöverföring fordras relativt intim kontakt ("kissing disease"). Inkubationstiden är 4-10 dagar.


Symtom och kliniska fynd

 • Nästäppa
 • Grötigt tal
 • Feber
 • Svullna lymfkörtlar
 • Halssmärtor
 • Svullna tonsiller med beläggningar
 • Lever/mjältförstoring
 • Andningspåverkan

 

 

Differentialdiagnoser
 

 • Tonsillit

 

 

Diagnos

Differentialbilden av perifert blodutstryk med atypiska lymfocyter ger definitiv diagnos. Snabbtest, som monospot, kan bidra till diagnos. I efterförloppet ger serologi ett definitivt svar.


Behandling

Symtomatisk behandling. Ge ej antibiotika såvida inte sekundärinfektion uppstår. Undvik ampicilliner, då dessa ger upphov till exantem hos mononukleospatienter. Uttalade fall av anginös mononukleos kan kräva inläggning och tonsillektomi.


Prognos

God. Dock ofta långvarigt förlopp, uttalad trötthet i efterförloppet.
 

Visa översikt Mononukleos (Körtelfeber)

 

 

 

TONSILLIT, PERITONSILLIT

 

Dessa tillstånd kan orsaka relativa andningshinder hos ungdomar. Kräver ej intubering, men vid uttalade besvär kan inläggning fordras.


Symtom och kliniska fynd

 • Sväljningssvårigheter och klumpkänsla i halsen
 • Halssmärta
 • Feber
 • Trismus
 • Vid peritonsillit kan smärtan ibland vara ensidig
 • Ofta markerad svullnad peritonsillärt samt i mjuka gommen på den drabbade sidan

 

 

Behandling

Vid misstänkt eller manifest peritonsillit görs en provpunktion av den peritonsillära svullnaden med uppdragsnål. Inför punktion kan en liten kvaddel av lokalbedövningsmedel läggas. Om aspiration ger pus i utbyte; lägg en incision över svullnaden och debridera. Ge antibiotika, t ex fenoximetylpenicillin (T Kåvepenin).

Vid allmänpåverkan; överväg inläggning och penicillin intravenöst, exv bensylpenicillin.
 

Visa översikt "Faryngotonsillit och recidivtonsillit"

 

 

MUNBOTTENFLEGMONE

 

Infektion ofta från tänder.


Differentialdiagnoser

 

 • Infekterad medial halscysta

 


Symtom och kliniska fynd

 • Feber
 • Trismus
 • Hård, rodnad och ömmande svullnad under hakan

 

 

Utredning

DT-hals/munbotten med och utan kontrast.


Behandling

Inläggning. Antibiotika i högdos, t ex bensylpenicillin 3g x 3 samt metronidazol (Flagyl) 500 mg x 3 eller cefotaxim 1-2 g x 3 i.v. i kombination med metronidazol (Flagyl) 500 mg x 3 i.v. Ev incision samt inläggning av drän. Sanering av infektion (tänder?) efter utredning.


 

ALLERGI

 

ALLERGISKT LARYNXÖDEM

 

Kan förekomma samtidigt med anafylaxi.
 

 • Föda (ex nötter, skaldjur, frukt)
 • Insektsstick
 • Farmaka (ex antibiotika, salicylika)
 • Allergiprovokation, hyposensibilisering (specifik immunoterapi)

 

 

Symtom och kliniska fynd

Ofta ses ett blekt, glansigt ödem i uvula, gombågar och larynxingång. Symtomen kan till en början verka obetydliga och i många fall avklingar de snabbt. I enstaka fall sker en snabb utveckling med anafylaxi. Symtom som talar för progress är:
 

 • Generell klåda (hårbotten, handflator)
 • Irritation och klåda i svalget
 • Allmän oro i förening med tryck över bröstet
 • Buksmärtor
 • Svimningskänsla

 

 

Behandling

Akut slemhinnesvullnad i munhåla, svalg och övre luftvägar kan behandlas med inhalation av adrenalin. Doseringen är individuell, men i många fall kan upp till 10 inhalationer behövas (i svåra fall upp till 20). Inhalationerna bör fördelas i omgångar om fem med ett andetag luft mellan varje puff och 1-2 min vila mellan varje omgång.


Vid hotande larynxödem
 

 

 

Vid manifest larynxödem
 

 • Adrenalin 1 mg/ml 0,5-0,8 ml i.m eller s.c. I nödfall kan 1 ml adrenalin 1 mg/ml blandas med 9 ml NaCl och ges i i.v. infart. Ge 1-2 ml av blandningen (max 5 ml) i infarten. Kan upprepas var 5-10 min.
 • Steroider, ex Betapred 4 mg = 1 ml i.v.

 

 

Allmän chockbild
 

 • Höjd fotända
 • Ge samma läkemedel som vid manifest larynxödem
 • EKG
 • Övervakning
 • Tillkalla narkosläkare

 

Visa översikt "Anafylaxi - vuxna"

 

 

ANGIOÖDEM

 

Angioödem är en lokal svullnad som uppkommer genom extravasation av vätska till interstitell vävnad i hud eller slemhinna. I regel uppstår ett relativt välavgränsat "non-pitting" ödem som oftast drabbar:
 

 • Ansikte
 • Läppar
 • Tunga/svalg
 • Larynx
 • Genitalia

 

Två olika mekanismer anses förklara uppkomsten av angioödem:

 • Frisättning av mastcellsderiverade mediatorer
  Ofta associerat med urtikaria
   
 • Frisättning av bradykinin och/eller brister i komplementsystemet
  Ger angioödem utan samtidig klåda eller urtikaria

 

 

Hereditära
 

 1. Hereditärt angioneurotiskt ödem (HANÖ). Orsakas av brist på C1-esterashämmare (C1-INH). Debuterar i tidig ålder. Omfattar 85 % av de hereditära formerna.
   
 2. Funktionell abnormitet i C1-esterashämmaren.
   
 3. Faktor XII-brist (kan ha normalt C1-esteras)

 

Symtomen uppträder oftast i tonåren, men attacker kan även ses i yngre åldrar. Utlöses ofta efter trauma, infektion, tandbehandling eller stress. En typisk attack varar 2-5 dagar varefter besvären upphör spontant. Vilka symtom som uppkommer beror på vilket område som drabbats. Man bör ha i åtanke att även larynx kan drabbas, med risk för akut andningshinder, och informera patient och anhöriga om detta.


Behandling

 • Korttidsprofylax
  Ges inför planerad åtgärd där man riskerar attack. Ges i form av ikatibant (Firazyr, bradykininreceptorantagonist), C1-INH-koncentrat (Berinert)
   
 • Långtidsprofylax
  Tranexamsyra, androgen behandling eller C1-INH koncentrat

 

 

Förvärvade

 1. Idiopatiskt (vanligast)
   
 2. Lymfatiska sjukdomar (KLL)

 

ACE-hämmare kan medföra ökade bradykininnivåer vilka kan ge upphov till angioödem. Symtom på angioödem kan uppstå veckor efter insättandet eller manifestera sig efter flera år av medicinering.

Akut allergiskt ödem kan uppstå efter intag av födoämnen och läkemedel eller efter insektsstick. Uppkommer i regel minuter efter exponering. NSAID framför allt COX1 kan ge upphov till urtikaria och angioödem hos vissa patienter.


Behandling

 • Mastcellsmedierade angioödem
  Vid tecken på svullnad i luftvägarna eller blodtrycksfall ges adrenalin. Vid akut allergiskt angioödem som inte hotar luftvägar ges antihistamin och kortison. Vanligen svarar patienter med allergiskt angioödem snabbt på insatt behandling till skillnad från patienter med angioödem av andra orsaker.
   
 • Akutbehandling vid C1-INH-brist
  Hos patienter med andningsproblem utgör säkring av luftvägen den första och viktigaste åtgärden. Direkt intubation vid tecken på stridor eller andningströtthet. C1-INH-koncentrat (Berinert) ges i dosen 20E/kg kroppsvikt. Alternativt kan vid akuta anfall ge ikatibant (Firazyr). Firazyr är en bradykinin 2-receptor-antagonist och ges i dosen 30 mg. Om dessa inte finns tillgängliga kan man pröva 2 enheter färskfrusen plasma.

 

 

 

MEKANISKT HINDER

 

FRÄMMANDE KROPP

 

Lokalisationen beror på den främmande kroppens storlek och konsistens. I 65-80 % av fallen utgörs den främmande kroppen av vegetabiliskt material, t ex en jordnöt eller ärta. Aspirationen inträffar inte sällan i samband med alkoholförtäring. Ofta hamnar den främmande kroppen i högerbronken, vilken har ett rakare förlopp än den vänstra.


Symtom och kliniska fynd

 • Initialt
  Hosta och cyanos. Efter en stund släpper laryngospasmen och den främmande kroppen kan glida längre ned i bronkträdet. I och med detta inträder ofta ett symtomfritt intervall. Den främmande kroppen kan dock vid en hoststöt slungas upp mot rima glottidis och orsaka totalt andningshinder.
   
 • Sensymtom
  Långvarig hosta, recidiverande pneumonier

 

 

Handläggning

Akut

 • Heimlichs manöver
 • Känn bak i svalget med fingrarna
 • Mun-mot-munandning
 • Koniotomi

 

 

På ÖNH-klinik

 • Noggrann anamnes
 • Inspektion, auskultation, försiktig indirekt laryngoskopi
 • Lungröntgen: ange om föremålet är röntgentätt. Fråga efter mediastinal pendling? Invers diafragmarörelse? Atelektas? Överväg CT
 • Inläggning, bronkoskopi

 

 

 

PARADOXAL STÄMBANDSRÖRLIGHET (Vocal Cord Dysfunction)

 

Ett problem som lätt förväxlas med ansträngningsutlöst astma. Drabbar framför allt ungdomar som sysslar med vinteridrott. Tillståndet har uppmärksammats på senare år varför incidenssiffror är osäkra. Många av de drabbade kan dessutom samtidigt ha problem med ansträngningsutlöst astma.


Symtom och kliniska fynd

Andningsbesvär i samband med idrott. Tycks drabba kvinnliga idrottsutövare i större utsträckning. Besvären går snabbt över i vila. Till skillnad från astma är besvären av inspiratorisk typ. Detta kan vara svårt att få fram då besvären snabbt klingar av vid vila och då patienten ofta är besvärsfri när sjukvård uppsökes. Anamnesen är därför synnerligt viktig vid diagnosställande. Beta-(2) stimulerare och kortison hjälper ej och många av de drabbade har redan prövat det.


Utredning

Ansträngningsutlösta andningsbesvär som klingar av snabbt (inom minuter) efter det att aktiviteten upphört. Utlösande orsak är ofta hård fysisk aktivitet men även andra faktorer som kall luft, starka dofter, kan ge problem. Besvären är av inspiratorisk typ vilket kan vara svårt få fram vid anamnesupptagandet.

Inspektion av larynx med spegel eller fiberskop avslöjar normala stämband. För säker diagnos bör larynx inspekteras i samband med maximal fysisk ansträngning vilket i praktiken kan vara svårt att genomföra. Undersökning efter provokation vid löpband kan ge diagnos.


Differentialdiagnos

Ansträngningsutlöst astma


Behandling

Noggrann undersökning och gärna dokumentation av patologiskt fynd. Andningsteknik i samverkan med logoped och ev sjukgymnast.


 

BILATERAL RECURRENSPARES

 

Orsaker

 • Malign tumör
 • Thyroideakirurgi
 • Idiopatiskt

 

 

Symtom och kliniska fynd

 • Inspiratorisk stridor vid minsta ansträngning
 • Stämbanden i paramedian ställning

 

 

Behandling

 • Akut
  Intubering eller trakeotomi
   
 • I lugnt skede
  Kashimas operation eller variant av denna. Vid operationen görs i princip en laserexstirpation av bakre omfånget av stämbandsfästet. Laterofixation av stämbanden ger bättre lufttillgång, men försämrar talet.

 

 

 

ARTRIT I ARYBROSKREGIONEN

(cricoarytenoid ankylos)


Orsaker

 

Flertalet fall av bilateral recurrenspares utgörs av reumapatienter med en låsning i arybroskregionen.


Symtom och kliniska fynd

 • Dålig rörlighet i stämbanden
 • Hes, svag röst
 • Inspiratorisk stridor
 • Ansträngningsdyspné

 

 

Behandling

Kashimas operation eller variant av denna.


 

TRAUMA

 

KEMISKT TRAUMA

 

Orsaker

 • Syra- eller lutskada
 • Inhalation av retande gaser, t ex ammoniak eller formaldehyd

 

 

Symtom och kliniska fynd

 • Allt från måttlig slemhinnepåverkan till livshotande besvär med uttalad svullnad i svalg-larynxområdet.
 • Laryngo-bronkospasm

 

 

Behandling

 • Inläggning
 • Inhalationssteroider
 • Antibiotika
 • Bronkdilaterande medel (t ex Combivent)

 

 

 

LARYNXTRAUMA

 

Trauma mot larynx är ganska sällsynt och ofta svårt att bedöma. Symtomen kan variera vilket gör handläggningen besvärlig. Det omedelbara målet är att identifiera de som kan kräva omedelbart omhändertagande. Snabb handläggning kan vara nödvändig då svåra andningsproblem plötsligt kan uppstå. De bör således bedömas av specialist. Man kan skilja på:

 

 • Trubbigt våld i samband med sportutövning, övervåld, trafikolycka

 • Peneterande våld som vid knivstick

 

Anatomiskt kan larynxtrauma indelas i:

 

 • Supraglottisk lokalisation
 • Glottisk lokalisation
 • Subglottisk lokalisation

Inspiratoriska stridor: kan tyda på supraglottiskt våld

Expiratoriska stridor: kan tyda på subglottiskt våld

 

 

Symtom

 

Ömhet över larynxregionen, röstförändring i form av heshet, dysfoni, afoni, dyspnoe, sväljningsbesvär, krepitationer, hematom över larynxregionen, subcutant emfysem. Då larynx har nära relation till esofagus bör, inte minst vid penetrerande våld, eventuell skada på esofagus uppmärksammas.

 

 

Utredning

 

 • Fiberskopi
 • Direkt skopi
 • CT

 

 

Handläggning

Etablera och fastställ säker luftväg. Beroende på skadans natur kan indelas i:

 

 • Lindrigt trauma: 
  Normal anatomi
  • Bedömning: Fiberskopi

  • Behandling:
   • Röstvila
   • Ev steroider
   • Vid oklarhet inläggning och observation
 • Måttligt till svårt trauma:
  Ömhet över larynx, hematom, till synes normal anatomi
  • Bedömning:
   • CT
   • Fiber- och/eller rak-skopi
   • Bedöm status upprepade gånger ty skadan kan förvärras med tiden
  • Behandling:
   • Inläggning
   • Ev steroider
   • Ev operation

 • Allvarligt trauma:
  Ödem, mucosarifter, blottat brosk, fraktur
  • Bedömning:
   • Fiber- och/eller rak-skopi
   • CT
  • Behandling:
   • Exploration, vid allvarliga fall kan stent vara nödvändigt
   • Tracheostomi kan krävas men kan vara svårt att genomföra
   • I efterförlopper av svåra och allvarliga fall fodras ofta logopedkontakt

 

 

 

INSTRUMENTELLT TRAUMA

 

Orsaker

 • Intubation
 • Svalgkirurgi

 

 

Symtom och kliniska fynd

Skada och ödem i slemhinnan. Stridor och cyanos vid uppvaknande/extubering.


Behandling

 • Reintubering
 • Steroider
 • Ev antibiotika

 

 

 

SENFÖRLOPP VID TRAKEOTOMI

 

En del patienter kan i sällsynta fall utveckla granulationer/stenos efter trakeotomi. Orsaken till detta är okänt.


Symtom och kliniska fynd

Dekanyleringsförsök misslyckas. Efter dekanylering uppträder dyspné vid ansträngning. I samband med ÖLI kan bilden akutiseras.


Behandling

Retrakeotomi. Dessa patienter kan vara svåra att intubera. Man kan försöka dilatera stomat eller rekonstruera larynx.


 

STRÅLTERAPI

 

Strålterapi

Patienter som strålbehandlats för cancer i larynx, hypofarynx eller svalg kan utveckla ett postradiologiskt ödem i epiglottis och larynxingång. Detta kan orsaka akuta andningsproblem, fr a i samband med ÖLI.


Behandling

 • Steroider
 • Trakeotomi

 

 

 

POSTOPERATIV BLÖDNING

 

Kan ses efter karotis-, tumör- eller tyroideakirurgi.


Symtom och kliniska fynd

 • Snabbt tilltagande svullnad på halsen
 • Dyspné
 • Stridor
 • Cyanos

 

 

Handläggning

 • Urakut tillstånd! Tillkalla kirurg och narkosläkare. Operationsanmäl.
 • Patienten skall sitta upp.
 • Eventuell ges syrgas.
 • Snabb intubering om möjligt, ev fiberintubering. Ibland är det så svullet i larynxingången att intubering är omöjlig. Gör högst ett försök.
 • Klipp upp suturer så att hematomet töms utåt.
 • Koniotomi eller trakeotomi. Trakea kan p g a blödning vara kraftigt förskjuten och den normala halsanatomin oigenkännlig. Säkra i första hand luftväg, därefter åtgärdas blödningar.

 

 

 

TUMÖRER

 

BENIGNA

 

T ex larynxpapillom.

Ofta debut i unga år. Spontan regress kan ske. Utpräglad recidivtendens.


Orsaker

 • Virus

 

 

Symtom och kliniska fynd

 • Heshet
 • Sällan andningspåverkan

 

 

Behandling

Mikrolaryngoskopi. Noggrann atraumatisk exstirpation.


 

MALIGNA

 

 

Dessa patienter söker ibland först när andningshinder utvecklats. Tumörväxten kan då vara långt framskriden.


Symtom och kliniska fynd

Andnöd. Kan vara svåra att intubera p g a mekaniskt hinder.


Behandling

 • Då det ofta finns ett inflammatoriskt inslag kan steroider ha en avsvällande effekt
 • Koniotomi eller trakeotomi under lokalbedövning kan bli nödvändigt
 • Radioterapi, kirurgi och/eller cytostatika

 

 

ICD-10

Mononukleos orsakad av cytomegalvirus B27.1
Malign tumör i glottis C32.0
Malign tumör i tyreoidea C73.9
Sekundär malign tumör i lymfkörtlar i huvudet, ansiktet och halsen C77.0
Defekter i komplementsystemet D84.1
Inflammation och abscess i munregionen K12.2
Streptokocktonsillit J03.0
Halsböld J36.9
Förlamning av stämbanden och struphuvudet J38.0
Akut epiglottit J05.1
Subglottisk stenos efter kirurgiskt eller medicinskt ingrepp J95.5
Icke specificerad lokalisation av malign tumör i hypofarynx C13.9
Främmande kropp i bronk T17.5
Främmande kropp i larynx T17.3
Främmande kropp i trakea T17.4
Larynxödem J38.4
T784 Allergi, ospecificerad

Larynxödem J38.4
T784 Allergi

 

Referenser

Isakson M. Hugosson S. Akut epiglottit nu vuxensjukdom främst orsakad av pneumococker. Läkartidningen 2007 vol. 104. Länk

Skaug N, Berge TI, Bårdson A. Akuta infektioner. Tandläkartidningen 2005, 97. Länk

Björck G, Bergström H, Nygren U, Hedlin G. Vocal cord dysfunction - differentaildiagnos till astma. Läkartidningen 2006 vol 103, nr 48. Länk

COPYRIGHT © INTERNETMEDICIN AB

E-posta synpunkter till författaren info@internetmedicin.se

Prenumerera på våra nyhetsbrev