Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Strabism (skelning)

FÖRFATTARE

Professor emeritus, överläkare Jan Ygge, S:t Eriks Ögonsjukhus/Stockholm

GRANSKARE

Docent Stig Attvall, Diabetescentrum/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

UPPDATERAD

2021-08-20

SPECIALITET
INFORMATION
INNEHÅLL

DEFINITIONER

 

Med skelning menas alla former av icke-parallella synaxlar. Man kan skela i horisontalled och vertikalled och skelningen kan vara manifest, d v s ständigt närvarande eller latent (s k dold skelning som bara visar sig och ger symtom ibland). Manifest skelning benämns -tropi och latent skelning -fori. En rättställd ögonställning benämns ortofori. Riktningen på det skelande ögat benämns eso- för inåtskelning och exo- för utåtskelning. En uppåtskelning benämns hyper- och en nedåtskelning benämns hypo-.

Den vanligast förekommande småbarnskelningen är en ögonställning där det ena ögat är riktat inåt ständigt s k infantil esotropi (IE). Man brukar dela in skelning i komitanta och icke-komitanta skelningar. Komitant innebär att vinkeln mellan ögonen är konstant oavsett vilken blickriktning patienten har medan icke-komitanta skelningar innebär att vinkeln varierar med blickriktningen. De icke-komitanta skelningarna är vanligen ögonmuskelpareser och dess behandlas i speciella avsnitt på dessa sidor nämligen abducenspares, okulomotoriuspares och troklearispares.

En skelnings storlek (d v s felställningen av synaxeln) brukar anges i prismadioptrier (pD) och en pD motsvarar ca en halv grad.
 

PM - Oculomotoriuspares

PM - Troklearispares

PM - AbducensparesBAKGRUND

 

Skelning är ett av de vanligaste oftalmologiska tillstånden i världen idag men ändå ett av de tillstånd som vi vet minst om speciellt när det gäller uppkomstmekanismer. De komitanta skelningar som detta avsnitt skall handla om är de som vi vanligen brukar karakterisera som småbarnskelning. Infantil esotropi (IE) är ett tillstånd där ena synaxeln devierar vanligen inåt som uppkommer före barnet har nått 6 månaders ålder. Tillståndet är förenat med dålig utveckling av binokulärseendet och stereoseendet, rörelseperception och ögonrörlighet.

Amblyopi, d v s en för åldern låg synskärpa som beror på att det ena eller bägge ögonen fått dålig träning under synens plastiska period upptill ca 10 års ålder är den vanligaste konsekvensen av IE. Vi vet inte orsaken till IE idag men något i utvecklingen av hjärnans förmåga att smälta samman bilderna från de två ögonen går fel på ett tidigt stadium i utvecklingen. Det förefaller från experimentella studier så att de neurala förutsättningarna för ett binokulärseende finns från födseln men något hindrar denna från att utvecklas normalt i tidig ålder. Det finns starka bevis för att genetiska komponenter är verksamma i processen då skelande föräldrar ibland får skelande barn. Det finns indikationer på att genen för IE skulle finnas i regionen 3p26.3-26.2 och 6q24.2-25.1. (Khan et al. 2011).

PM - AmblyopiPREVALENS

 

Skelning är det vanligaste ögon och synproblemet hos barn och drabbar knappt 5 % av alla. Av dessa utgör ca hälften IE och är vanligare bland barn som föds prematurt eller har någon form av neurologisk eller oftalmologisk åkomma från tidig ålder såsom hjärnblödning, periventrikulär leukomalaci, ROP eller en genetisk åkomma.SYMTOM OCH KLINISKA FYND

 

Ett nyfött barn har en mycket låg synskärpa (vanligen ca 0,01 strax efter födseln) vilket gör att barnet inte kan fixera och det innebär i sin tur att ögonen rör sig ofta ganska okoordinerat. Detta innebär att man oftast kan se varierande typer av skelning hos nyfödda barn. Synutvecklingen går dock snabbt och när barnet har nått en viss synskärpa efter några månader kommer det att börja fixera föremål och ansikten. Detta innebär att synaxlarna ställer in sig i rätt riktning men hos några barn sker inte det utan en skelning uppkommer. En debuterande skelning ses ofta som intermittent först vid ett par månaders ålder för att senare bli manifest och barnets ena synaxel är riktat åt fel håll vanligen inåt så att en IE uppkommer. De flesta barn med IE debuterar före två års ålder och den vanligaste IE är alltså en konstant skelning där det ena ögat är riktat inåt med till en början ganska stor vinkel (vanligen > 30 prismadioptrier, pD; 1 pD är ca 0,5 grad). Barn med stora skelningar förblir ofta skelare men de med en liten skelning alternativt en skelning med varierande vinkel ibland blir ortofora (rättställda) när de växer upp.

Ett barn med IE kan uppvisa följande fynd:

 • Amblyopi p g a syndeprivation (dålig synträning) på det skelande ögat. Om amblyopibehandling sätts in i tid kan dock amblyopi undvikas.
   
 • Asymmetri i följerörelser så att det monokulära följerörelser i nasal riktning är bättre än när barnet följer ett föremål i temporal riktning.
   
 • Kan uppvisa s k latent nystagmus, d v s en nystagmus som ökar i intensitet när man täcker för ett öga. Den snabba fasen i nystagmus slår då mot det fixerande ögat.
   
 • Centralt suppressionsskotom speciellt vid en småvinklig skelning där patienten har en perifer fusion men supprimerar ena ögats syn centralt för att undvika diplopi.
   
 • TVH (tvångshuvudhållning) p g a att barnet får en bättre syn när ögonen är riktade i en viss riktning.
   
 • DVD (dissocierad vertikal deviation) en vertikal felställning bakom en förtäckning av det ena ögat.
   
 • Kan ha inkomitans d v s vinkeln varierar lite beroende på blickriktningens höjd. Det vanligaste är s k V-syndrom (troligen beroende på en överaktion av m. obliquus inf.) d v s vinkeln är större vid blick uppåt än nedåt men s k A-syndrom (vinkeln större vid blick nedåt) förekommer också hos patienter med IE.

 

DIFFERENTIALDIAGNOSER

 

 • Ackommodativ esotropi d v s en esotropi som uppkommer p g a en hyperopi som tvingar barnet att ackommodera redan vid avståndsseende och eftersom ackommodationen är neurogent kopplad till konvergensen så uppkommer skelningen. En hyperopi som orsakar en ackommodativ esotropi är oftast mer än 4D.
   
 • Pseudoesotropi, ett tillstånd som ser ut som en inåtskelning men som beror på ansiktets konfiguration. Hos barn från östasiatiska länder förekommer ofta ett s k mongolveck d v s en hudflik i mediala ögonvrån som ger upphov till att ögat ser ut att stå i skelningsställning.
   
 • Förvärvad esotropi p g a mekanisk restriktion i orbitan.
   
 • Ensidig corneal grumling, katarakt eller näthinnesjukdom som gör att ögat inte ser.

 

UTREDNING

 

Utredningen skall ske hos ortoptist eller barnögonläkare med:
 

 • Anamnestiska uppgifter såsom hereditet för skelning hos föräldrarna, om föräldrarna sett skelningen konstant eller bara av och till, barnets uppväxt i övrigt såsom perinatala problem, tillväxtrubbning, prematuritet, etc.
   
 • Cover test inklusive prisma cover test för att mäta skelningen storlek.
   
 • Skelningens storlek mäts i alla 9 blickriktningar vilket innebär primärposition, rakt uppåt, nedåt, höger, vänster samt kardinallägena såsom uppåt höger, uppåt vänster, nedåt höger, nedåt vänster. Detta för att se skelningens storlek i de olika blickriktningarna och därmed utesluta restriktion eller pares av en muskel. Dessutom ger cover test i 9 blickriktningar upplysningar om eventuell över- eller underfunktion hos en muskel.
   
 • Binokularitetstest såsom Langs 3D test, TNO-test, Titmus fly test, Worth's four dot test eller Bagolini-test.
   
 • Motilitetsundersökning där man avgör om rörligheten av de bägge ögonen är adekvat, d v s inte några inskränkningar i motiliteten föreligger. Man bör här prova både versioner d v s när man testar rörligheten med bägge ögonen öppna och duktioner när man testar med ett öga förtäckt. Man bör också prova både horisontellt och vertikalt.
   
 • Visusundersökning. Här är det extremt viktigt att denna undersökning görs monokulärt d v s det ena ögat skall vara ordentligt förtäckt vid testningen så att inte barnet kan kika bredvid ocklusionen. Detta för att detektera en amblyopi.
   
 • Refraktion i cykloplegi som görs med Cyklogyldroppar alternativt K- eller B-droppar (K-droppe = kombinationsdroppe till barn > 10kg/ 1 år består av 0,85 % Cyklopentolat + 1,5 % Neosynefrin, B-droppe motsvarande till små barn < 10 kg/1 år består av 0,5 % Cyklopentolat + 0,5 % Neosynefrin). Detta för att få barnet att slappa sin ackommodation och kunna mäta den verkliga refraktionen. Speciellt viktigt vid en ackommodativ esotropi. Undersökningen görs ca 30-45 min efter det att en droppe droppats i konjunktivalsäcken bilateralt.
   
 • Allmän ögonundersökning skall göras på alla barn som skelar.
   
 • Ögonbottenundersökning av papill, makula och perifera näthinnan för att utesluta retinal sjukdom eller opticusskada som orsak till skelning och amblyopi.

 

BEHANDLING

 

Det viktigaste vid all skelningsbehandling hos barn är att minska eller eliminera en amblyopi. Detta sker vanligen med ocklusionsbehandling d v s förtäckning av det icke-skelande ögat för att träna upp synförmågan på det skelande ögat (se principerna för detta under PM - Amblyopi).

Vid en skelning där det också finns ett brytningsfel och speciellt en hyperopi skall den fulla cykloplegiska refraktionen ges i glasögon. När barnet får sin hyperopkorrektion kan han/hon slappa av sin ackommodation och skelningen upphör. Vid en myopi, astigmatism över -0,5 D och en anisometropi på mer än 1,0 D skall också den fulla korrektionen ges.

Botulinumtoxininjektion i m. rectus medialis mot en IE har provats ett antal gånger men är inte speciellt vanligt i Sverige då de studier som finns inte visar samstämmiga resultat.KIRURGISK BEHANDLING

 

Skelning kan korrigeras kirurgiskt genom att antingen korta eller förlänga en eller flera ögonmuskler. En IE-skelning över 12 pD brukar kräva en kirurgisk åtgärd (Tychsen 1999) och då oftast en bilateral recession (tillbakaflyttning) av m. rectus medialis för att minska den adducerande kraften. Ett alternativ är att göra recession på bara en muskel och sedan göra en resektion (förkortning) på m. rectus lateralis vilket ökar den abducerande kraften i den muskeln. En randomiserad studie över dessa två metoder visade inte på några signifikanta skillnader (Polling et al. 2009). För stora skelningsvinklar (> 50 pD) kan det vara nödvändigt att göra både en bilateral recession av m. rectus medialis och en ensidig resektion av m. rectus lateralis och detta har visats sig ha god prognos (Bayramlar 2014).

Ett kontroversiellt ämne är vid vilket tidpunkt barnet med IE skall opereras. I en stor europeisk studie (ELISS, Early vs. Late Infantile Strabismus Surgery Study) kunde visas att barn som opererades mellan 6-24 månaders ålder hade bättre stereosyn vid 6 års ålder än de som opererades senare. De förstnämnda hade dock genomgått flera operationer (Simonsz et al. 2005). Det förefaller alltså som om en skelningsoperation före två års ålder är bra för att åstadkomma en viss grad av binokularitet men i vilken ålder det är optimalt att operera är inte klarlagt. Genom att operera tidigt skulle man kunna minska tiden som ögonen ej står parallellt och därmed uppnå binokularitet och kanske visst mått av stereoseende under en tidig del av den plastiska perioden i synutvecklingen (Wong 2008, Sawar och Waqar 2013, Çerman et al. 2014). Ett barn som opereras tidigt för en IE löper dock viss risk att utveckla en utåtskelning (exotropi) senare i livet p g a att ansiktet växer. En exotropi är kosmetiskt mindre tilltalande än en esotropi och tonåringen kommer då att behöva opereras igen för att rättställa ögonen.UPPFÖLJNING

 

Alla barn med skelning behöver följas upp främst med hänsyn till eventuell amblyopi. Ju yngre barnet är och ju djupare amblyopin är desto oftare bör barnet följas upp. Som en tumregel kan anges att en skelande två-åring kan det vara lämpligt att följa upp hos ortoptist varannan månad medan en 6-åring bör kontrolleras minst en gång var 6:e månad. Detta är dock bara grova riktlinjer och djupet av amblyopin är avgörande för frekvensen på uppföljningen.PROGNOS

 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att IE försämrar binokulärfunktionen och en sen operation resulterar antagligen i en förlust av stereoseende vilket inte kan återskapas senare i livet. Att vänta på att skelningsvinkeln skall stabilisera sig innan man gör en kirurgisk åtgärd har visat sig inte spela så stor roll för slutresultatet men olika uppfattningar förekommer hos olika skelningskirurger och sista ordet i detta är troligen inte sagt ännu.ICD-10

Konvergent konkomitant skelning H50.0
Divergent konkomitant skelning H50.1
Intermittent esotropi H50.3A
Intermittent exotropi H50.3B


Referenser

Tychsen L. Infantile esotropia: Current neurophysiologic concepts. In: Clinical Strabismus Management: Principles and Surgical Techniques. 1999:117-138.
 

Khan AO, Shinwari J, Al Sharif L, Khalil D, Al-Gehedan S, Tassan NA. Infantile esotropia could be oligogenic and allelic with Duane retraction syndrome. Mol Vis. 2011. 17:1997-2002. Länk
 

Polling JR, et al. A randomised comparison of bilateral recession versus unilateral recession-resection as surgery for infantile esotropia. Br J Ophthalmol. 2009 Jul. 93(7):954-7. Länk
 

Bayramlar H, Karadag R, Yildirim A, Oçal A, Sari U, Dag Y. Medium-term outcomes of three horizontal muscle surgery in large-angle infantile esotropia. J Pediatr Ophthalmol Strabismus. 2014 May-Jun. 51(3):160-4. Länk
 

Simonsz HJ, Kolling GH, Unnebrink K. Final report of the early vs. late infantile strabismus surgery study (ELISSS), a controlled, prospective, multicenter study. Strabismus. 2005 Dec. 13(4):169-99. Länk
 

Çerman E, Eraslan M, Ögüt MS. The relationship of age when motor alignment is achieved and the subsequent development of stereopsis in infantile esotropia. J AAPOS. 2014 Jun. 18(3):222-5. Länk
 

Sarwar H, Waqar S. Surgery for infantile esotropia: is timing everything? J Perioper Pract. 2013 May. 23(5):107-9. Länk
 

Wong AM. Timing of surgery for infantile esotropia: sensory and motor outcomes. Can J Ophthalmol. 2008 Dec. 43(6):643-51. Länk
 

Rutstein RP. Update on accommodative esotropia. Optometry. 2008 Aug. 79(8):422-31. Länk

COPYRIGHT © INTERNETMEDICIN AB

E-posta synpunkter till författaren info@internetmedicin.se

Prenumerera på våra nyhetsbrev