Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Presbyopi (ålderssynthet)

FÖRFATTARE

Docent, leg optiker Tony Pansell, /Karolinska Institutet/S:t Eriks Ögonsjukhus

GRANSKARE

Professor, överläkare Jan Ygge, S:t Eriks Ögonsjukhus/Stockholm

UPPDATERAD

2020-08-27

SPECIALITET
INNEHÅLL
BAKGRUND
 

Presbyopi är en åldersrelaterad förändring av ögat som leder till en försämrad synförmåga av närbelägna objekt. Att bli presbyop, även kallat ålderssynt, är fysiologiskt normalt och beror på ögats avtagande förmåga att ackommodera, d v s förmågan att justera den optiska skärpan från fixation på avstånd till fixation av närbelägna objekt. Bilden av exempelvis texten i boken eller skärmen på mobiltelefonen blir då suddig på ögonbotten vilket ger dimsyn. Den uppskattade årliga kostnaden inom världsekonomin i minskad produktion p g a presbyopi uppskattas till mellan 11 -25 miljarder USD beroende på när man antas gå i pension i olika länder [1].


Patofysiologi

Vid ackommodation kontraheras normalt den intraokulära ringmuskeln (m. ciliaris) i vilken linskapseln är fästad genom zonulatrådar. När ringmuskeln kontraheras minskas dess diameter och zonulatrådarna relaxerar, vilket tillåter linsen att anta en mer sfärisk form, vilket motsvarar dess mekaniska viloläge. Den ökade kupigheten av linsens ytor (linsen blir mer konvex) ökar den optiska brytkraften av ögat.

Med ökad ålder stelnar linsen vilket antas vara den primära orsaken till presbyopi. Som barn kan man ackommodera ca 15 D (motsvarar 7 cm läsavstånd), ackommodationen minskar därefter i genomsnitt med 0,3 D per år [1] vilket leder till att man som 55-åring endast ackommoderar ca 1 D (motsvarar 100 cm läsavstånd). Presbyopi uppstår därför naturligt vid 40-45 års ålder.

Personer med översynthet (hyperopi) drabbas generellt tidigare av presbyopi jämfört med de som är närsynta (myopi). Detta beror på att den översynte ackommoderar redan på avstånd och då kommer att märka linsens ökande stelhet tidigare. Den närsynte däremot har ju sitt skarpa fokus närmare ögat i ackommodationsvila och kommer då att märka sin presbyopi senare. Närsynta har även möjligheten att ta av sig sina avståndsglasögon och se skarpt på nära avstånd just p g a sin närsynthet. Detta gör att myopa generellt har svårare att acceptera läsglasögon jämfört med hyperopa som accepterar sina läsglas lättare.


Klassifikation

Presbyopi kan klassificeras enligt typerna [2]:
 

 • Begynnande presbyopi (uppstår i 40-45 års ålder)
  Symtom på ansträngda ögon börjar uppstå vid närarbete och anamnesen talar för ett behov av svaga läsglasögon (+1,0 D). Vid testning av ackommodation kan ofta normala värden uppmätas och vid prov med läsglasögon kan personen ofta välja att vara okorrigerad på nära håll. Även kallad pre- eller tidig presbyopi.
   
 • Funktionell presbyopi (45-55 års ålder)
  Det tillstånd när ackommodationsförmågan ytterligare minskat och klart understiger synbehovet, tydliga besvär uppstår med oskärpa vid läsning och närarbete. Det finns fortfarande en ackommodativ förmåga men långvarigt närarbete kräver läs-/terminalglasögon.
   
 • Absolut presbyopi (55 års ålder och äldre)
  Det tillstånd när ackommodationen inte längre bidrar till närseendet. För seende på normalt läsavstånd (40 cm) krävs full läsaddition på +2,50 (1/0,4 m = 2,50 D) i antingen läsglasögon eller i de progressiva glasögonens närdel.
   
 • Mörkerpresbyopi
  En ackommodativ svaghet som även kan drabba yngre i svaga ljusförhållanden då bilden är för mörk för att stimulera ackommodation och då pupillen blir stor (vilket försämrar den optiska djupskärpan).

Med ökande ålder är prevalensen av presbyopi 100 %. Det som varierar över världen är i vilken ålder som presbyopin uppstår (när man behöver läsglasögon). Det finns indikationer på att presbyopi uppstår tidigare i länder med högre temperaturer och i länder som ligger närmare ekvatorn (för sammanfattning och referenser, se artikeln av Weale [3]). Styrkan av de få genomförda undersökningarna är dock svag då de inte tillräckligt väl kontrollerar för faktorer såsom socioekonomiska och kulturella skillnader mellan de jämförda länderna.


 

SYMTOM
 

 • Ansträngande att läsa p g a suddig text. Man håller gärna skärm/text på lite längre avstånd för att se skarpare. Till slut räcker inte armarnas längd till.
   
 • Tar tid att växla skärpan från avstånd till nära (ofta första symtom)
   
 • Huvudvärk, vanligtvis frontal

Besvären relaterar till faktorer såsom mängden närarbete, synkrav, på vilket avstånd man läser, vilket synfel man har m fl. Detta ger en stor variation i presbyopidebut mellan olika personer.


 

KLINISKA FYND
 

 • Normal synskärpa på avstånd med avståndskorrektion för eventuella synfel.
   
 • Låg synskärpa på nära håll p g a låg ackommodation. Med läsglas erhålls normal synskärpa på nära håll.


DIFFERENTIALDIAGNOSER
 

 • Ackommodationsavvikelser som ger en temporär synförsämring på nära håll. Denna kan dock försvinna till skillnad mot presbyopi som är irreversibel.
   
 • Konvergensavvikelser som leder till försämrad binokulär synfunktion på nära avstånd. Vid förtäckning av ett öga förbättras synfunktionen om ackommodationen är normal.
   
 • Okulomotoriuspares som ger en ciliarmuskelförlamning. Då samma gren av okulomotoriusnerven innerverar pupillkonstriktorn leder samma pares vanligvis till en förstorad pupill.
   
 • Ögonsjukdomar såsom exempelvis katarakt eller makuladegeneration som leder till en generell synförsämring på alla avstånd. Då läsning och närarbete ofta ställer stora krav på god synförmåga kan man initialt uppleva större besvär på nära avstånd.


UTREDNING OCH BEHANDLING
 

Synundersökning hos optiker och synkorrektion med glasögon eller kontaktlinser. Glasögon med ”läsdel” slipas med en s k addition, vilket är ett tillägg på styrkan för att kompensera för den minskade ackommodationsförmågan. Då den minskade ackommodationsförmågan är relativt förutsägbar blir additionsbehovet +1,00 vid 45 år, +2,00 vid 50 år samt +2,50 vid 55 års ålder.

Exempelvis behöver en 50-åring person med +1,75 D hyperopi ca +3,75 D i sina läsglasögon. En motsvarade 50-åring person med -1,75 D myopi behöver ca +0,25 D i sina läsglasögon. Bägge dessa patienter får alltså +2.00 D i addition till sin avståndsstyrka

Det finns olika typer av behandling:
 

 • Enkla läsglasögon
  Anpassade för att ge skärpa endast på läsavstånd (40 cm)
   
 • Bifokala glasögon
  Innehåller både avståndsstyrkor upptill och lässtyrka i en läsruta nedtill i glaset
   
 • Progressiva glasögon
  Har avståndsstyrka i överdelen på glaset och en ökande styrka ju längre ner i glaset man tittar
   
 • Terminalglasögon
  Överdelens styrka anpassas till skärmens avstånd på ca 1 meter och en progressiv ökning av styrkan nedåt vilket motsvarar läsavståndet på 40 cm. Detta ger en förbättrad ergonomi vid datorarbete då man slipper luta huvudet bakåt för att se skarpt med läsglas eller vanliga progressiva glas.
   
 • Progressiva kontaktlinser
  Kontaktlinser med optiska zoner av avstånds- och lässtyrkor. De flesta progressiva kontaktlinser designas med en central läs-zon och avståndsstyrkor i den perifera linsytan. Vid läsning minskar naturligt pupillen och endast den centrala delen av kontaklinsens optik nyttjas. För att ytterligare förbättra läsdelen rekommenderas ofta läsbelysning eftersom ökad ljusmängd ytterligare minskar pupillstorleken. Vid fixation på avstånd ökar pupillstorleken och den yttre delen av linsens optik fokuserar bilden (hjärnan bortser vanligtvis från den suddighet som den centrala linsdelen ger vid avståndsseende).
   
 • Refractive Lens Exchange (RLE)
  Kirurgisk metod som ersätter den naturliga linsen i ögat med en artificiell intraokulär lins (IOL) för att justera för optiska brytningsfel. Metoden är framförallt bra vid högre grader av hyperopi och då hornhinnan inte tillåter refraktiv laserkirurgi. Linsen som opereras in kompenserar för myopi eller hyperopi samt astigmatism. Nu finns även multifokala IOL som kompenserar för presbyopi.


UPPFÖLJNING
 

Patienten kallas normalt för en ny synundersökning inom 24 månader då presbyopin naturligt förändras i de tidigare stadierna. Presbyopin kan dock utvecklas betydligt snabbare vilket återigen leder till en försämrad synfunktion p g a för svaga läsglas. När presbyopin är fullt utvecklad (absolut presbyopi) ges läsadditionen +2,50 D vilket motsvarar full optisk kompensation i frånvaro av ackommodation. Vid mycket synkrävande arbete med små detaljer (t ex pillig hobby) kan ännu starkare addition förskrivas i ett par separata glasögon vilket leder till att detaljen måste hållas närmare ögonen än normalt läsavstånd. Exempelvis kan man förskriva 10 D addition vilket kräver att detaljen måste hållas på 10 cm avstånd från glasögonen (addition = 1/avstånd i meter). Detta ger en kraftigt förstorad och skarp bild (närhetsförstoring).

Eftersom presbyopin utvecklas i vuxen ålder är det viktigt att undersöka att synskärpan upprätthålls eftersom en försämrad syn även kan bero på ögonsjukdomar som kan uppstå med ökad ålder.


 

ICD-10

Presbyopi H52.4

 

Referenser
 

 1. Frick, K. D., Joy, S. M., Wilson, D. A., Naidoo, K. S., & Holden, B. A. (2015). The Global Burden of Potential Productivity Loss from Uncorrected Presbyopia. Ophthalmology, 122(8), 1706-1710. doi:10.1016/j.ophtha.2015.04.014. Länk
   
 2. Hofstetter, H.W., A Longitudinal Study of Amplitude Changes in Presbyopia. Am J Optom Arch Am Acad Optom, 1965. 42: p. 3-8. Länk
   
 3. Carlson, N.B., OPTOMETRIC CLINICAL PRACTICE GUIDELINE - CARE OF THE PATIENT WITH PRESBYOPIA. 2011, American Optometric Association: St. Louis, MO. Länk
   
 4. Weale, R.A., Epidemiology of refractive errors and presbyopia. Surv Ophthalmol, 2003. 48(5): p. 515-43. Länk

COPYRIGHT © INTERNETMEDICIN AB

Kommentera >>

Tack för din kommentar!


Prenumerera på våra nyhetsbrev