Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Näthinneavlossning, regmatogen

FÖRFATTARE

Bitr professor, överläkare Sven Crafoord, Ögonkliniken/Universitetssjukhuset Örebro

Med dr, överläkare Karim Makdoumi, Ögonkliniken/Universitetssjukhuset Örebro

GRANSKARE

Docent Bengt R. Widgren, Predicare AB/Göteborg

UPPDATERAD

2021-08-12

SPECIALITET
INFORMATION
INNEHÅLL

BAKGRUND

 

Näthinneavlossning (amotio retinae) betyder att näthinnan (neuroretina) släpper från det underliggande pigmentepitelet. Detta innebär att näringsförsörjningen till näthinnan rubbas och utan behandling föreligger stor risk att man förlorar synen på det drabbade ögat. Tillståndet är synhotande och kan behöva opereras akut för att förebygga permanent synnedsättning. En "makulahotande" näthinneavlossning som inte engagerar gula fläcken (makula) är mera akut än om avlossningen hunnit involvera gula fläcken. Prognosen är då bra för att behålla en god synskärpa. Om makula däremot hunnit lossna är tidsfaktorn av mindre betydelse för synprognosen. Tillståndet bör ändå åtgärdas för att återställa ögats synfunktion och operation brukar oftast ske inom en vecka.

Det finns olika typer av näthinneavlossning där de viktiga huvudtyperna är (i ordning efter frekvens):
 

 • Regmatogen näthinneavlossning - utvecklas på grund av att hål bildas på näthinnan och vätska kommer in under denna (från grekiskans rhegma=reva)
   
 • Traktionsorsakad avlossning - i dessa fall lossnar näthinnan p g a att den mekaniskt dras loss från det underliggande pigmentepitelet. Denna typ är den som patienter med senkomplikationer till diabetes, penetrerande ögonskador och prematuritetsretinopati (ROP) utvecklar.
   
 • Exudativ (eller serös) näthinneavlossning - läckage av vätska subretinalt får näthinnan att släppa. Orsaker till denna typ av avlossning kan vara att annan patologi finns i ögat som tumörer, avvikande kärl eller inflammatoriska tillstånd.

 

Denna behandlingsöversikt inriktar sig på regmatogen näthinneavlossning, då denna är den vanligaste och den typ som regelmässigt har det snabbaste förloppet. Incidensen för regmatogen näthinneavlossning brukar i studier vara 1,0-2,0 per 10 000 invånare och medelåldern för insjuknande är 60 till 65 år.

 

Orsaker

Regmatogen näthinneavlossning orsakas av att ett eller flera hål (rupturer) bildas på näthinnan, vilket leder till att kammarvätska från glaskroppsrummet dissekerar loss retina vars näringstillförsel då rubbas, med plötsligt uppkommen synfältsdefekt i det aktuella ögat.

Rupturer på näthinnan uppkommer i allmänhet då en glaskroppsavlossning sker men uppkomst av hål på näthinnan innebär inte alltid att denna lossnar.

Riskfaktorer för att utveckla näthinnerupturer och amotio är:
 

 • Myopi (närsynthet är i ökande globalt)
 • Byte av ögats lins (kataraktoperation eller så kallat refraktivt linsbyte, RLE (också ökande))
 • Trauma
 • Ärftlighet
 • Näthinneavlossning på andra ögat

 

 

 

SYMTOM

 

Symtomen på näthinneavlossning och glaskroppsavlossning kan anamnestiskt inte skiljas åt (med undantag av så kallat ridåfenomen).

Däremot finns symtom som kan ge indikation på att traktion (dragning) mot retina föreligger/har förelegat, vilket kan leda till näthinnerupturer och sedermera näthinneavlossning, bör det föranleda kontakt med läkare eller optiker för diskussion och ställningstagande till remiss till ögonspecialist för ögonbottenundersökning.

Risksymtom i samband med glaskroppsavlossning är:
 

 • Ridåfenomen: En gråaktig eller mörk skugga i synfältet i ett öga. Denna motsvarar den avlossade näthinnan och kan grovt indicera lokalisationen av avlossning (en skugga i synfältet nedåt, bör vara en avlossning uppåt).
   
 • Blixtfenomen ("fotopsier"): Står oftast för att en mekanisk dragning på näthinnan skett/sker. Dessa är oftast kortvariga och kan upplevas som ett blinkande ljus.
   
 • Plötslig uppkomst av flertal prickar eller grumlingar ("myodesopsier") som ofta är rörliga i synfältet.
   
 • Tydligt ökat antal av tidigare grumlingar i synfältet.
   
 • Plötslig förlust av synskärpan.

 

Näthinnerupturer i samband med glaskroppsavlossning uppkommer som regel runt ögats ekvator, varför det är svårt att avgöra om rupturer finns utan en noggrann ögonbottenundersökning av näthinnans periferi. Detta beror på att glaskroppens yta mot näthinnan är adherent perifert samt att retina är tunnare här. De patienter som dock beskriver ett fåtal grumlingar i synfältet har mindre risk än de som har mer uttalade symtom. Risken för att det ska uppstå näthinneruptur i samband med glaskroppsavlossning är cirka 10-15 %.

Anamnesen bör även inkludera:
 

 • Andra ögonsjukdomar
 • Hereditet för näthinneavlossning
 • Förekomst av närsynthet (drygt hälften av de patienter som drabbas näthinneavlossning är närsynta)
 • Trauma
 • Genomgången intraokulär ögonkirurgi

 

 

 

KLINISKA FYND

 

Den viktigaste delen av patientundersökningen vid näthinneavlossning i en primärvårdssituation är anamnesen. Diagnosen ställs vid ögonbottenundersökning och sker regelmässigt med dilaterad pupill. Ögonstatus bör innefatta:
 

 • Synskärpeundersökning av ett öga i taget (gärna med egna glas).
 • Mätning av ögontrycket. Ett lågt ögontryck kan vara ett tecken på amotio, vilket kan bero på snabb absorption av vätska som kommit in i det subretinala rummet.
 • Spaltlampeundersökning:
  - Konjunktiva - injektion?
  - Sklera - atrofier (mörka områden på ögonvitan) (bild 3)
  - Främre kammare - irittecken?
  - Glaskroppsrummet - pigmentceller?
  - Ögonbotten - förändrad röd reflex? Näthinnerupturer? Avlossad näthinna?

 

Vid undersökning av dilaterat öga med oftalmoskop, ficklampa eller i mikroskop ses i genomfallande ljus ofta en skugga eller färgförändring i någon sektor av näthinnan. Detta fenomen beror på att den avlossade näthinnan inte har samma blodtillförsel (lossryckt från pigmenthinnan och korioidea) och därför ser blekare ut (bild 4).


Bild 1. Näthinneavlossning. Bild 2. Normal ögonbotten

Näthinneavlossning_bild_3.jpg

Bild 3. Bild på skleralatrofi. Man ser mörka områden i sklera, motsvarande den förtunnade ögonväggen, under pågående extern kirurgi.

Näthinneavlossning_bild_4.jpg

Bild 4. Vid undersökning av dilaterat öga med oftalmoskop, ficklampa eller i mikroskop ses i genomfallande ljus ofta en skugga eller färgförändring i någon sektor av näthinnan. Detta fenomen beror på att den avlossade näthinnan inte har samma blodtillförsel (lossryckt från pigmenthinnan och korioidea) och därför ser blekare ut.

 

 

 

DIFFERENTIALDIAGNOSER

 

Främsta differentialdiagnosen är näthinneavlossning av annan orsak.

Andra differentialdiagnoser inkluderar:
 

 • Glaskroppsavlossning
   
 • Migrän med aura – blixtfenomen vid aura kan ibland tolkas som fotopsier i samband med näthinneavlossning och synfältsbortfallet som ridåfenomen. Synfältsbortfallet vid migrän försvinner dock vilket inte sker vid ridåfenomen.
   
 • Tromboser i ögat – kan leda till plötsligt synfältsbortfall motsvarande ridåfenomen
   
 • Inflammation i ögat (bakre uveit) – ger ibland upphov till grumlingar i glaskroppen som anamnestiskt kan tolkas som näthinneavlossning
   
 • Grumlingar i glaskroppen
   
 • Glaskroppsblödning - kan vara delfenomen vid amotio eller t ex vid diabetes
   
 • Retinoschis - retina är uppsplittrad i lager och är blåsformigt inbuktande i glaskroppsrummet. I sällsynta fall kan detta leda till regmatogen näthinneavlossning.
   
 • Ögontumör - ex malignt melanom

 

 

 

BEHANDLING

 

Det finns tre huvudlinjer för behandling:

 • Intern operation (vitrektomi och gas)
 • Extern operation (Cerclage och plomb)
 • Gasinjektion i kombination med laser eller kryo

 

Beroende på ett flertal faktorer individualiseras dessa behandlingar och kombineras ibland. Faktorer som avgör operationstyp är:

 • Om patienten genomgått kataraktoperation tidigare (d v s är pseudofak)
 • Blödning i glaskroppen
 • Lokalisation av hål/hålen (klockslag)
 • Identifikation av hål eller ej
 • Skrumpningstendens i näthinnan (s k PVR, läs om detta nedan)

 

I ett tidigt stadium kan hål på näthinnan repareras med laser eller frysbehandling som orsakar en ärrbildning runt hålet och hindrar spridning av den subretinala vätskan. Om dragningen från glaskroppen i själva näthinnefliken är för stor eller om en större mängd vätska kommit in under näthinnan brukar sådan behandling inte vara tillräcklig och kirurgisk åtgärd är då oundviklig.

 

Vitrektomi

Detta innebär att glaskroppen tas bort och är idag den vanligaste metoden för att hantera näthinneavlossning. Vid en vitrektomi förs tunna instrument in i ögat bakom linsen. Glaskroppen klipps därefter bort och man undersöker samtidigt näthinnan noggrant, något som i förlängningen kan ge upphov till katarakt. Man tömmer ut vätska från subretinalutrymmet, tar bort traktion från glaskroppen och laserbehandlar kring näthinnerupturer. I slutet av operationen fylls som regel glaskroppsrummet med gas (i vissa fall silikonolja). Detta kallas tamponad. Gasen försvinner efter hand men innebär att man inte får flyga eller köra bil så länge gasen finns kvar i ögat. Detta kan ibland kombineras med andra ingrepp, såsom kataraktoperation eller extern näthinnekirurgi. Vitrektomi sker ofta i lokalbedövning.

 

Extern näthinnekirurgi

I vissa fall används en extern plomb som trycker in ögats vägg och stänger på så sätt en eller flera näthinnerupturer. Detta kan kombineras med ett cerklage som omringar ögats ekvator. Vid de externa ingreppen förhindrar man att ny vätska från glaskroppsrummet kommer in subretinalt. Fördelar med denna metod är att man inte utvecklar katarakt efter detta ingrepp då man inte behöver använda gastamponad.

 

Pneumatisk retinopexi

I vissa fall sker en injektion av gas i glaskroppsrummet utan vitrektomi för att få en begränsad näthinneavlossning att läka. Som regel gör man i samband med detta en laser- eller frysbehandling.


 

UPPFÖLJNING OCH PROGNOS

 

Vid både vitrektomi samt extern näthinnekirurgi är den anatomiska läkningsfrekvensen vid okomplicerad näthinneavlossning ungefär 80-90 %. Vårdtiden i samband med kirurgin är kort och man kan ofta skrivas ut dagen efter ingreppet. Det är inte ovanligt att man behöver positionera (d v s ha ett visst kroppsläge under del av dygnet) ett antal dagar efter operation.

Man brukar som regel få ögondroppar postoperativt i en period. Vanligt förekommande droppar är antiinflammatoriska, pupillvidgande samt trycksänkande droppar. I vissa fall ges även antibiotikadroppar som infektionsprofylax. Exempel på postoperativ droppordination är dexametasondroppar (Isopto-Maxidex) x 3 och pupillvidgande droppar i form av tropikamid x 2 (Mydriacyl), med eventuellt tillägg av antibiotikadroppar. Det är inte heller ovanligt att man i en period efter en operation kan behöva trycksänkande droppar. Man brukar följas med polikliniska återbesök för att utvärdera läkningen.

De vanligaste orsakerna till ny näthinneavlossning är att ärrbildning av näthinnan uppkommer, så kallad PVR (proliferativ vitreoretinopati) vilket innebär att denna blir stel och har en tendens att skrumpna samt att nya eller otillräckligt behandlande näthinnerupturer leder till ny avlossning.

Prognosen gällande synskärpa är i första hand kopplad till engagemang av makula (gula fläcken). Om gula fläcken inte varit avlossad och näthinnan läker på plats är ofta skarpseendet inte påverkat. Har däremot en makulaengagerande avlossning skett är synprognosen betydligt sämre, vilket kan leda till en grav synnedsättning trots normala anatomiska förhållanden. Detta är orsaken till att man kan behöva operera en näthinneavlossning akut.


 

ICD-10

Retinalavlossning med retinalt hål H33.0

 

Referenser
 

Crafoord et al. 2006. Primär regmatogen näthinneavlossning. State–of-the-Art-dokument. Länk
 

Li JQ, Welchowski T, Schmid M, Holz FG, Finger RP. Incidence of Rhegmatogenous Retinal Detachment in Europe - A Systematic Review and Meta-Analysis. Ophthalmologica. 2019;242(2):81-86. Länk
 

Byer NE. Natural history of posterior vitreous detachment with early management as the premier line of defense against retinal detachment. Ophthalmology. 1994;101(9):1503-13; discussion 1513-4. Länk
 

Shunmugam M, Shah AN, Hysi PG, Williamson TH. The pattern and distribution of retinal breaks in eyes with rhegmatogenous retinal detachment. Am J Ophthalmol. 2014;157(1):221-226. Länk
 

Bond-Taylor M, Jakobsson G, Zetterberg M. Posterior vitreous detachment - prevalence of and risk factors for retinal tears. Clin Ophthalmol. 2017 Sep 18;11:1689-1695. Länk
 

Feltgen N, Walter P. Rhegmatogenous retinal detachment--an ophthalmologic emergency. Dtsch Arztebl Int. 2014 6;111(1-2):12-21. Länk
 

Heimann H, et al. Scleral buckling versus primary vitrectomy in rhegmatogenous retinal detachment. Ophthalmology. 2007, 114:2142-2154. Länk
 

Lai MM, Khan N, Weichel ED, Berinstein DM. Anatomic and visual outcomes in early versus late macula-on primary retinal detachment repair. Retina. 2011;31(1):93-8. Länk
 

van Bussel EM, van der Valk R, Bijlsma WR, La Heij EC. Impact of duration of macula-off retinal detachment on visual outcome: a systematic review and meta-analysis of literature. Retina. 2014;34(10):1917-25. Länk

COPYRIGHT © INTERNETMEDICIN AB

Kommentera >>

Lämna ett svar

Tack för din kommentar!


Prenumerera på våra nyhetsbrev