Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Myopi (närsynthet)

FÖRFATTARE

Docent, leg optiker Tony Pansell, /Karolinska Institutet/S:t Eriks Ögonsjukhus

GRANSKARE

Professor, överläkare Jan Ygge, S:t Eriks Ögonsjukhus/Stockholm

UPPDATERAD

2022-02-24

SPECIALITET
INFORMATION
INNEHÅLL

BAKGRUND

 

Närsynthet (myopi) uppstår när ögats optiska brytkraft är för stark (≥ -0,50 D) och bilden fokuseras framför näthinnan i ögat. Detta leder till att bilden blir oskarp på näthinnan vilket ger dimsyn. Myopi orsakas vanligtvis av ett för långt öga i förhållande till optisk brytkraft (axial myopi) men kan även bero på en för stark optisk brytkraft i förhållande till ögats axiala längd (refraktiv myopi), bägge tillstånden leder till att bilden fokuseras framför näthinnan. Vid myopi ser man bättre på nära håll än på avstånd eftersom den optiska avbildningen i ögat förskjuts närmare näthinnan, vilket ger en skarpare bild. Till viss del kan oskärpan på avstånd kompenseras genom att kisa med ögonen. Detta ger en ökad optisk djupskärpa och synskärpan ökar (dock med ökade besvär såsom frontal muskulär huvudvärk).

Prevalensen av myopi varierar med faktorer såsom:
 

 • Ålder
 • Etnicitet
 • Mängden närarbete

 

Även faktorer som ifall undersökningen genomförs med eller utan avslappnande ögondroppar för att minska ackommodationen (cykloplegi) och definition av myopi påverkar prevalensen.

Prevalensen är låg i förskoleåldern (< 5 %) för att öka under skolåldern (20-25 % i övre tonåren) och hamna kring 25-35 % hos vuxna. När ackommodationsförmågan minskar vid 45-55 års ålder kan brytningsfelet ändras för att sedan öka kring pensionsåldern då sjukdomar som katarakt blir vanligare.

Risken med att utveckla myopi ligger i den längdtillväxt som sker av ögonbulben, vilket leder till en tunnare ögonvägg. Med detta stiger risken för tillstånd som:
 

 

 

Riskfaktorer
 

 • Hereditet
  Prevalensen av myopi är mellan 30-60 % om båda föräldrarna är myopa, för att minska till 20-40 % med en drabbad förälder och 6-15 % om ingen förälder är drabbad. Progressionen av myopin är snabbare med två drabbade föräldrar, vilket leder till en högre grad av myopi i vuxen ålder. Risken att utveckla myopi är högre hos barn som uppvisar låg grad av hyperopi eller emmetropi jämfört med barn med normal grad av hyperopi (1,0-1,5 D). Kvinnor har något högre risk än män.
   
 • Etnicitet
  I delar av Asien är prevalensen av myopi > 90 %. Orsaken kan till viss del härledas till hereditet kombinerat med tidig skolstart, vilket leder till mycket närarbete och minskad solljusexponering. Hos 10-åriga brittiska barn var prevalensen av myopi 25 % hos de med sydasiatiskt påbrå jämfört med 3 % hos kaukasier.
   
 • Närarbete
  Vid läsning och skärmarbete förläggs den optiska skärpan strax bakom näthinnan. I djurstudier har man visat att den oskärpa som uppstår i perifera näthinnan kan orsaka en axiell längdtillväxt av ögonbulben. Tiden närarbete verkar vara av störst betydelse vid utvecklingen av myopi.
   
 • Dagsljusexponering
  Exponering för dagsljus har visat sig ha en skyddande effekt mot myopiprogression. Teorin bakom detta är att retinalt dopamin utsöndras vid höga ljusnivåer och skyddar mot axiell tillväxt. Låg solljusexponering i kombination med mycket närarbete ökar risken drastiskt för att utveckla myopi i barndomen. Det pågår i nuläget studier för att finna läkemedel för att förhindra myopiutveckling (se nedan under behandling).
   
 • Övrigt
  Det finns fynd som indikerar att förändringar i det visuella systemet såsom ackommodativ insufficiens samt inåtskelning på nära avstånd skulle öka risken för myopi. Det finns dock motstridiga rapporter som inte kunnat påvisa en sådan koppling.

 

 

 

KLASSIFICERING

 

Myopi klassificeras enligt:
 

 • Typ av myopi
 • Storlek
 • Debutålder

 

 

Typ av myopi
 

 • Enkel myopi
  Vanligaste typen av myopi. Uppstår vanligtvis i skolåldern, ökar med 0,3-0,5 D per år och avklingar eller stoppar i den mittre till övre tonåren. Blir vanligtvis lägre än 6,0 D.
   
 • Sendebuterande myopi
  Uppstår eller progredierar hos unga vuxna (20-40 år) med tidigare myopi, inte ovanligt hos studenter som läser mycket och hos de som ägnar en stor del av dagen vid skärmar. Denna typ av myopi utvecklas långsammare jämfört med enkel myopi. Orsaken till denna myopi tros bero på en ökad mängd närarbete i kombination med för lite, eller, för svagt dagsljus.
   
 • Nattmyopi
  Uppstår endast i svaga ljusförhållanden och orsakas av flera faktorer. Ciliarmuskeln i ögat som styr ackommodationen intar ett förhöjt tonusläge i brist på adekvat visuell stimulering. Kvälls- och nattljus är dessutom blådominant vilket bryts kraftigare i ögat p g a kromatisk aberration.
   
 • Falsk myopi
  Myopi orsakad av ackommodationskramp, inte ovanligt hos yngre emmetropa eller svagt hyperopa vid långvarigt närarbete.
   
 • Inducerad myopi
  Ofta temporär och reversibel och orsakas genom biverkan av medicinering (t ex sulfanomider) och förhöjd blodsockernivå.
   
 • Degenerativ myopi
  Degenerativ myopi orsakas av patologiska förändringar i ögat vilket leder till en ökad optisk brytkraft alternativt en förlängd ögonbulb. Förekomsten är hög hos prematurfödda barn med ROP (retinopathy of prematurity). Näthinneavlossning och glaukom är inte ovanliga konsekvenser av degenerativ myopi.

 

 

Enligt storlek
 

 • Låg myopi
  < 3,0 D
   
 • Måttlig myopi
  3,0-6,0 D
   
 • Hög myopi
  > 6,0 D

 

 

Enligt debutålder
 

 • Medfödd myopi
  Ej lika vanligt som hyperopi.
   
 • Barn och ungdom < 20 år
  Vanligaste debuten av enkel myopi sker vid skolåldern och avklingar i de övre tonåren.
   
 • Unga vuxna 20-40 år
  Sendebuterande myopi tros vara orsakad av en ökad mängd närarbete.
   
 • Äldre vuxna > 40 år
  Vanligtvis inducerad myopi orsakad av katarakt.

 

 

 

SYMTOM

 

 • Dimsyn på långt avstånd. Det är vanligt att man börjar kisa med ögonen för att se skarpare på långt avstånd vilket är ett varningstecken på myopi

 • Bättre synskärpa på nära håll

 • Huvudvärk

 • Ögontrötthet (astenopi)

 

 

 

DIFFERENTIALDIAGNOSER

 

 • Ackommodationsspasm (s k falsk myopi)
  Uppvisar en lägre synskärpa på nära håll än förväntat vid en enkel myopi, ofta i kombination med astenopiska ögonbesvär.
   
 • Begynnande katarakt
  Hos äldre vuxna, speciellt s k kärnkatarakt då linsens centrala delar svullnar och ökar i storlek vilket leder till en ökad brytning.

 

 

 

UTREDNING

 

Status
 

 • Ögonbottenundersökning
  Utförs vid måttlig till hög myopi, p g a förhöjd risk att drabbas av ögonbottenförändringar.
   
 • Tryckmätning
  Utförs vid måttlig till hög myopi, p g a förhöjd risk att drabbas av tryckstegring orsakade av glaukom.

 

 

Synundersökning med refraktionering

Synundersökning som inkluderar refraktionering samt uppmätning av okorrigerad och korrigerad synskärpa på långt avstånd och nära håll. Synskärpan stämmer väl med storleken på myopin då ingen ackommodation döljer eller ökar på synfelet. +1,00-testet försämrar synskärpan på avstånd ytterligare. Stenopeiskt hål (2 mm ∅) bättrar synskärpan genom en ökad optisk djupskärpa.

Vid symtom såsom ögontrötthet, huvudvärk, röda ögon (astenopiska besvär) eller en för låg uppmätt ackommodation i förhållande till ålder genomförs refraktionering med ögondroppar (cykloplegi) med misstanke om ackommodationspåslag (pseudomyopi). Ackommodation mäts enklast upp som den närmaste punkt framför ögonen där man fortfarande ser skarpt (gränsen till första sudd) med ett öga i taget (ej binokulärt). För information om förväntad ackommodation enligt ålder, se tabell nedan.

  Förväntad ackommodation enligt ålder
Ålder Ackommodationsnärpunkt Ackommodationsvidd
8 år 7 cm 15 D
15 år 8 cm 12 D
25 år 10 m 10 D
40 år 17 cm 6 D

 

BEHANDLING

 

Den bästa behandlingen mot myopi är att aldrig drabbas av den. För varje dioptri myopi som kan motverkas i unga år har risken för makulopati beräknats minska med 40 %. Av denna anledning pågår det intensivt forskningsarbete för att bättre förstå orsakerna till hur myopi uppstår och utvecklas hos barn.

De senaste årens forskning inom myopi har lett fram till ökad kunskap om, och flera olika metoder för behandling av, myopiutveckling. Målet med behandling är att sänka den axiala tillväxten av ögonbulben hos barn och unga vuxna samt att korrigera synskärpan så att man ser skarpt på långt håll.

Bland de mest förekommande råden att förebygga myopi är: mindre tid för närarbete, längre avstånd mellan öga och skärm samt mer dagljusvistelse hos barn, detta har visat sig minska graden av myopi. För den myopi som ändå uppstår finns det flera olika sorters behandling.

 

 

Glasögon

Den låga synskärpan på avstånd behandlas primärt med glasögon hos barn och vuxna. Detta förhindrar dock inte axial tillväxt av ögonbulben hos barn.

Det är klarlagt att fullkorrigering av myopin med glasögon ger en linjär ökning (0,3-0,7 D/år) av myopin hos barn mellan 6-15 år. Om specialglasögon som justerar den perifera optiken på näthinnan används under dessa år kan myopiutvecklingen bromsas. Det pågår en intensiv produktutveckling av flera glastillverkare.

 

 

Specialkontaktlinser

Utöver traditionella kontaktlinser som kompenserar för myopi och ger skarp syn finns det även behandling med specialkontaktlinser som har en lägre men påvisad effekt att bromsa upp ögats längdtillväxt. Genom att exempelvis sova med stabila kontaktlinser (s k Ortho-K) kan hornhinnans form ändras, då linserna är något flatare än ögats kupighet. Detta minskar den optiska brytkraften och därmed myopin. På dagtid behöver inte linserna användas. Behandlingen har i studier visat sig minska myopiutvecklingen hos barn. Det finns idag endast begränsade möjligheter till denna behandling i Sverige eftersom det saknas tillpassare med rätt utbildning. Metoden ses fr a i Asien där barn och ungdomar riskerar betydligt högre grader av myopi. Det finns alltid en förhöjd risk för ögonkomplikationer som bör beaktas innan man påbörjar en Ortho-K behandling.

 

 

Kirurgi

Myopi kan även behandlas genom refraktiv kirurgi hos vuxna individer som har en stabil närsynthet samt beroende på binokulär status och ögonstatus. Kirurgin kan endast justera ögats optik och påverkar inte bulbens längd. Den ökade risken för ögonkomplikationer p g a längdtillväxt försvinner därmed inte genom refraktiv kirurgi.

 

 

Farmakologisk behandling

Den metod som påvisat bäst behandlingseffekt för att minska bulbtillväxten hos yngre är farmakologisk behandling där man vid sänggående droppar ögondroppar (0,05 % atropin). Vid högre doser paralyseras ackommodationen vilket leder till att patienterna ser suddigt på nära avstånd och kräver läsglasögon, vilket reducerar behandlingseffekten. Denna typ av behandling utvärderas fortfarande i vetenskapliga studier och finns än idag inte tillgängligt i Sverige.

 

 

 

UPPFÖLJNING

 

Beroende på ålder och vilken typ av behandling som ges varierar intervallet av uppföljning. Barn och ungdomar följs var 12 månad under myopiutvecklingen för att justera korrektionen medan äldre följs glesare (24-månaders intervall) och med fokus på ögonhälsa snarare än förändring av styrkor.


 

ICD-10

Myopi H52.1

 

Referenser

Yam JC, Jiang Y, Tang SM, Law AKP, Chan JJ, Wong E, et al. Low-Concentration Atropine for Myopia Progression (LAMP) Study: A Randomized, Double-Blinded, Placebo-Controlled Trial of 0.05%, 0.025%, and 0.01% Atropine Eye Drops in Myopia Control. Ophthalmology. 2019;126(1):113-24. Länk

Lam, D.S., et al., The effect of parental history of myopia on children's eye size and growth: results of a longitudinal study. Invest Ophthalmol Vis Sci, 2008. 49(3): p. 873-6. Länk

Ip, J.M., et al., Ethnic differences in the impact of parental myopia: findings from a population-based study of 12-year-old Australian children. Invest Ophthalmol Vis Sci, 2007. 48(6): p. 2520-8. Länk

Zhang, X.Y., X.H. Qu, and X.T. Zhou, Association between parental myopia and the risk of myopia in a child. Experimental and Therapeutic Medicine, 2015. 9(6): p. 2420-2428. Länk

French, A.N., et al., Risk factors for incident myopia in Australian schoolchildren: the Sydney adolescent vascular and eye study. Ophthalmology, 2013. 120(10): p. 2100-8. Länk

Hyman, L., et al., Relationship of age, sex, and ethnicity with myopia progression and axial elongation in the correction of myopia evaluation trial. Arch Ophthalmol, 2005. 123(7): p. 977-87. Länk

Rudnicka, A.R., et al., Ethnic Differences in the Prevalence of Myopia and Ocular Biometry in 10- and 11-Year-Old Children: The Child Heart and Health Study in England (CHASE). Investigative Ophthalmology & Visual Science, 2010. 51(12): p. 6270-6276. Länk

Smith, E.L., 3rd, et al., Peripheral vision can influence eye growth and refractive development in infant monkeys. Invest Ophthalmol Vis Sci, 2005. 46(11): p. 3965-72. Länk

Smith, E.L., 3rd, et al., Effects of foveal ablation on emmetropization and form-deprivation myopia. Invest Ophthalmol Vis Sci, 2007. 48(9): p. 3914-22. Länk

French, A.N., et al., Time outdoors and the prevention of myopia. Exp Eye Res, 2013. 114: p. 58-68. Länk

Smith, E.L., 3rd, L.F. Hung, and J. Huang, Protective effects of high ambient lighting on the development of form-deprivation myopia in rhesus monkeys. Invest Ophthalmol Vis Sci, 2012. 53(1): p. 421-8. Länk

Feldkaemper, M. and F. Schaeffel, An updated view on the role of dopamine in myopia. Exp Eye Res, 2013. 114: p. 106-19. Länk

Nana Yaa Koomson, A.O.A., Percy Boateng Ampeh, Kwaku Bonsu, Collins Opoku-Baah, The Relationship between Reduced Lag of Accommodation and Rate of Myopia Progression in School Children in Kumasi, Ghana. IJHSR, 2015. 5(2): p. 130-36. Länk

DA, G., Linearity of refractive change with age in childhood myopia progression. Am J Optom Physiol Opt, 1987. 64(10): p. 775-80. Länk

Chung K, M.N., O'Leary DJ., Undercorrection of myopia enhances rather than inhibits myopia progression. Vision Res., 2002. 42(22): p. 2555-9. Länk

Berntsen, D.A., et al., A Randomized Trial Using Progressive Addition Lenses to Evaluate Theories of Myopia Progression in Children with a High Lag of Accommodation. Investigative Ophthalmology & Visual Science, 2012. 53(2): p. 640-649. Länk

Vasudevan B, E.C., Peterson C, Coronado C, Ciuffreda KJ, Under-correction of human myopia--is it myopigenic?: a retrospective analysis of clinical refraction data. J Optom, 2014. 7(3): p. 147-52. Länk

Medina, A., The progression of corrected myopia. Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol, 2015. 253(8): p. 1273-7. Länk

Walline, J.J., et al., Interventions to slow progression of myopia in children. Cochrane Database Syst Rev, 2011(12): p. CD004916. Länk

Chia, A., Q.S. Lu, and D. Tan, Five-Year Clinical Trial on Atropine for the Treatment of Myopia 2: Myopia Control with Atropine 0.01% Eyedrops. Ophthalmology, 2015. Länk

Sun, Y., et al., Orthokeratology to control myopia progression: a meta-analysis. PLoS One, 2015. 10(4): p. e0124535. Länk

Ip, J.M., et al., Role of near work in myopia: findings in a sample of Australian school children. Invest Ophthalmol Vis Sci, 2008. 49(7): p. 2903-10. Länk

Rose, K.A., et al., Outdoor activity reduces the prevalence of myopia in children. Ophthalmology, 2008. 115(8): p. 1279-85. Länk

Guo, Y., et al., Outdoor activity and myopia progression in 4-year follow-up of Chinese primary school children: The Beijing Children Eye Study. PLoS One, 2017. 12(4): p. e0175921. Länk

Chen, S., et al., Bright Light Suppresses Form-Deprivation Myopia Development With Activation of Dopamine D1 Receptor Signaling in the ON Pathway in Retina. Invest Ophthalmol Vis Sci, 2017. 58(4): p. 2306-2316. Länk

McMonnies, C. W. (2015). Clinical prediction of the need for interventions for the control of myopia. Clin Exp Optom, 98(6), 518-526. doi:10.1111/cxo.12212. Länk

Bullimore MA, Brennan NA. Myopia Control: Why Each Diopter Matters. Optom Vis Sci. 2019 May 20. Länk

Vutipongsatorn K, Yokoi T, Ohno-Matsui K. Current and emerging pharmaceutical interventions for myopia. Br J Ophthalmol. 2019 May 16. Länk

COPYRIGHT © INTERNETMEDICIN AB

E-posta synpunkter till författaren info@internetmedicin.se

Prenumerera på våra nyhetsbrev