Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Klamydiakonjunktivit

FÖRFATTARE

Professor emeritus, överläkare Jan Ygge, S:t Eriks Ögonsjukhus/Stockholm

GRANSKARE

Professor Lars Hagberg, Infektion/Göteborgs Universitet

UPPDATERAD

2023-01-06

SPECIALITET
INFORMATION
INNEHÅLL

BAKGRUND

 

Klamydia är obligata intracellulära organismer som inkluderar tre olika typer: Chlamydia trachomatis, Chlamydia psittaci och Chlamydia pneumoniae. Det är främst Chlamydia trachomatis som är aktuell i samband med ögoninfektioner och då kan orsaka främst två typer av konjunktivit:

 1. Trakom (serotyp A, B, Ba och C: ses mest i utvecklingsländer)

 2. Inklusionskonjunktivit (serotyp D-K)

 

Inklusionskonjunktiviten hos nyfödda barn skiljer sig vad avser kliniska fynd och svar på behandling (se nedan).

I denna behandlingsöversikt beskrivs endast inklusionskonjunktivit, som är en vanligen sexuellt överförd sjukdom. Trakom förekommer egentligen inte i västvärlden men skall has i åtanke vid konjunktivit hos nyanlända personer från Afrika söder om Sahara, Mellanöstern och Asien.

Cirka 200 fall per år med klamydiaorsakad konjunktivit rapporteras till SBL (statens bakteriologiska laboratorium) och av dessa är ca hälften den neonatala infektionen.

Obs! Klamydiainfektionen är en anmälningspliktig sjukdom och patienten omfattas av smittskyddslagen.


 

ORSAKER

 

Nästan alla som har en ögoninfektion med klamydia har också en urogenital infektion, såsom uretrit, cervicit e t c. Av de som har en urogenital klamydiainfektion får cirka 1 på 300 inklusionskonjunktivit.

Sjukdomen ses företrädesvis hos ungdomar och människor i sexuellt aktiv ålder och smittar via direkt eller indirekt kontakt med infekterat genitalt sekret.

Smitta via dåligt klorerat vatten i simbassänger och lån av kosmetika (t ex mascara) har beskrivits, men torde vara ovanligt.

 

 

 

SYMTOM

 

 • Vanligen en inkubationstid på 1-2 veckor.
   
 • Initialt ganska lindriga symtom, som kan ha funnits i upp till flera veckor innan patienten söker vård. Patienten går ofta med en lindrig konjunktivit under flera veckor utan förbättring, trots lokalbehandling såsom vid bakteriell konjunktivit.
   
 • Skavkänsla och klåda är vanligt.
   
 • Unilaterala till bilaterala symtom. Initialt vanligen besvär i ett öga, som sedan kan gå över till det andra ögat efter flera dagar till någon vecka men det vanligaste är att den är strikt ensidig.
   
 • Ögonlockssvullnad.
   
 • Ljuskänslighet, speciellt om kornealt engagemang i form av epiteliala infiltrat.
   
 • Vid fråga kan patienten ofta uppge urogenitala symtom.

 

 

Viktiga anamnestiska uppgifter
 

 1. Duration
  Hur länge har patienten haft besvär? Ofta finns anamnes på overksam/dåligt verksam behandling.
   
 2. Ljuskänslighet
  Om kornealt engagemang i form av epiteliala infiltrat.
   
 3. Kontaktlinser?
  Linser skall ej bäras av patient med pågående infektion.
   
 4. Syn
  Normal eller synnedsättning?
   
 5. Urogenitalia symtom
  Ibland (men inte alltid).

 

 

Kliniska fynd
 

 • Syn oftast normal
   
 • Follikulär konjunktivitbild - speciellt i nedre fornix
   
 • Preaurikulära lymfkörtlar kan ofta palperas ömmande
   
 • Ögonlockssvullnad
   
 • Mukopurulent, ofta trådigt, sekret. Inte lika gult som vid bakteriell konjunktivit.
   
 • Konjunktival injektion eller blandinjektion; oftast har klamydiakonjunktiviten en mycket typisk ilsken körsbärsröd injektion
   
 • Konjunktival kemos kan förekomma
   
 • Limbal svullnad är vanligt
   
 • Ibland grå-vita korneala infiltrat i kornealepitelet som färgas med fluoresceinfärg och är vanligast i den övre och mellersta delen av kornea. Denna keratit ses ofta först tidigast en vecka efter debuten.
  Dessa kan likna infiltraten vid adenoviruskeratokonjunktivit, men är oftast mer perifert belägna i kornea än vid adenoviruskeratokonjunktivit.
  • Klamydiakonjunktiviten uppvisar ej membranbildning i konjunktiva (i motsats till adenoviruskeratokonjunktivit).
   Så kallade membraner ses tydligast i nedre fornix där man kan se vita områden, som förefaller ligga ovanpå konjunktiva, men som sitter fast i denna.

  • Klamydiakonjunktiviten kan ha en mikropannus på 1-2 mm upptill (i motsats till adenoviruskeratokonjunktivit). Mikropannus i dessa fall består av en utväxt av fibrovaskulär bindväv och inflammatoriska celler mellan kornealepitelet och Bowmans membran (epitelets basalmembran). Den syns som en vitaktig hinna under kornealepitelet upptill vid limbus, d v s vanligen under den del av kornea som täcks av ögonlocket varför man måste lyfta på ögonlocket för att se pannus.

 

Inklusionskonjunktivit hos nyfödda barn ses först efter en inkubationstid på 3-12 dagar efter födelsen och barnet har då smittats vid själva förlossningen. En konjunktivit hos nyfödda barn som är under 3 dygn gamla är därför i princip aldrig orsakad av klamydiabakterier.

Vad avser kliniska fynd så skiljer sig inklusionskonjunktiviten hos nyfödda från den man ser hos vuxna i följande avseenden:
 

 • Mindre follikulärt engagemang i konjunktiva
   
 • Vanligen mer mukopurulent sekret
   
 • I enstaka fall membranbildningar i konjunktiva
   
 • Infektionen svarar bättre på lokalbehandling
   
 • Observera att man hos nyfödda kan ha andra klamydiainfektioner såsom pneumonit och otit varför systembehandling är att föredra (se nedan)

 

 

 

DIFFERENTIALDIAGNOSER

 

 • Adenoviruskonjunktivit
  Ofta mer dramatiskt förlopp och fler symtom och fynd. Dessutom kan man se membranbildningar i konjunktiva (nedre fornix) vilket man vanligen ej gör vid inklusionskonjunktivit.
   
 • Bakteriell konjunktivit
  Mer purulent sekret.
   
 • Främmande kropp
  Vanligen strikt ensidig och kraftig främmande kroppskänsla.
   
 • Gonokockkonjunktivit
  Oftast tidig debut, redan första levnadsdygnet. Skiljer sig dessutom p g a sin extremt kraftiga, ofta skummande pusbildning.
   
 • Bakteriell keratit
  Oftast ett vitaktigt infiltrat i kornea och värk från ögat.
   
 • Allergisk konjunktivit

 

 

 

UTREDNING / PROVTAGNING
 

 • Visus
   
 • Yttre inspektion och inspektion med oftalmoskop/spaltlampa: titta i nedre fornix efter folliklar (kan ha blödningar i dessa) och trådigt sekret.
   
 • Palpation av preaurikulära lymfkörtlar.
   
 • Om klar misstanke - skriv remiss till ögonläkare och skicka patienten för handläggning.
  Om vag misstanke - tag ett konjunktivalprov för odling och ge aureomycinsalva.
  Vid positiv odling uppföljning på ögonklinik samt klamydiaprovtagning genitalt innan peroral behandling.
   
 • Om patienten har en ögonklamydia bör genitalt prov tas då ögoninfektionen nästan alltid är kombinerad med en genital infektion.
   
 • Immunofluorescensprov som tas enligt nedan.
   
 • Adenovirusisolering tas enligt nedan.
   
 • Fluoresceinfärga och evertera ögonlocken. Observera att fluoresceinfärgning inte får göras innan konjunktivalprovet. Om så gjorts får patienten komma tillbaka dagen därpå för konjunktivalprov.
   
 • Obs! Anmälningspliktig sjukdom - patienten omfattas av smittskyddslagen. Se till att aktuellt telefonnummer till patienten finns antecknat i journalen.

 

 

Immunofluorescensprov

Beroende på de resurser som finns kan man göra molekylärbiologisk diagnostik såsom PCR eller klamydiaodling för att ställa diagnos. Kolad pinne för konjunktivalodling är olämplig vid klamydiamisstanke utan vanlig konjunktivalodlingspinne bör användas. PCR-svar erhålles snabbt men odling tar vanligen 3 dagar.

Viktigt är att man vid den molekylärbiologiska diagnostiken skrapar hårt på lokalbedövad konjunktiva så att man verkligen får med celler, eftersom klamydiaparasiten är en obligat intracellulär organism. Klamydiaodling tas med speciell provtagningspinne (inte kolad!) och tar tre dagar för att få svar. De molekylärbiologiska metoderna (PCR) har nästan helt kommit att ersätta odling.

Ta även adenovirusisolering, eftersom detta är en differentialdiagnos. Samma provtagning men vanligen annan remiss.

Vid fastställd diagnos remitteras kvinnor till gynklinik och män till hudpoliklinik för fortsatt handläggning. Dessa patienter skall smittspåras.

 

 

BEHANDLING

 

Patient med inklusionskonjunktivit är berättigad till fria läkemedel liksom fria mottagningsbesök och provtagningar. Smittspårning av partner skall göras och denne skall behandlas.


Peroral behandling
 

 

Behandlingen sköts oftast av gyn/hud/ven-klinik, eftersom patienten skall undersökas med avseende på gyn/uro besvär. (Patient med inklusionskonjunktivit har en urogenital infektion i nästan 100 % av fallen).

Om peroral behandling insättes behövs inte lokalbehandling då det perorala läkemedlet har en god penetrans till ögat.

Obehandlad läker ögoninfektionen troligen ut på 6 till 18 månader utan sequelae, men de urogenitala manifestationerna kan ha orsakat skada såsom sterilitet innan dess.


Behandling av nyfödda

Erytromycin i lösning (individuell dosering - diskutera med barnläkare). Ges antingen direkt peroralt (med spruta i mungipan) eller blandas med modersmjölk och ges i flaska.

 

Lokalbehandling

Obs! Chloromycetin avdödar inte bakterien - hämmar den bara.


 

UPPFÖLJNING

 

Uppföljning bör ske på ögonmottagning speciellt om det finns korneala engagemang.

En gång per vecka första veckorna är lämpligt, sedan glesare. Tätare kontroller om korneala infiltrat.


 

ICD-10

 

Klamydiakonjunktivit A74.0

 

Referenser

Carta F, Zanetti S, Pinna A, Sotgiu M, Fadda G. The treatment and follow up of adult chlamydial ophthalmia. Br J Ophthalmol. 1994 Mar. 78(3):206-8. Länk

Taylor HR, Fitch CP, Murillo-Lopez F, Rapoza P. The diagnosis and treatment of chlamydial conjunctivitis. Int Ophthalmol. 1988. 12(2):95-9. Länk

Salopek-Rabatic J. Chlamydial conjunctivitis in contact lens wearers: successful treatment with single dose azithromycin. CLAO J. 2001 Oct. 27(4):209-11. Länk

Malamos P, Georgalas I, Rallis K, Andrianopoulos K, Georgopoulos G, Theodossiadis P, et al. Evaluation of single-dose azithromycin versus standard azithromycin/doxycycline treatment and clinical assessment of regression course in patients with adult inclusion conjunctivitis. Curr Eye Res. 2013 Dec. 38(12):1198-206. Länk

Vårdgivarguiden Stockholms läns landsting om smittskydd och Klamydia. Detta gäller för Stockholm men liknande finns för alla regioner i Sverige. Länk

 

Ackert J, Friedman A, Tannen B. Chlamydia trachomatis masquerading as a chronic allergic conjunctivitis. Ocul Immunol Inflamm. 2013 Dec;21(6):486-7. Länk

 

van Wagensveld L, van der Sluijs FA, Zegers RHC. Persisterende therapieresistente conjunctivitis [Persistent, therapy-resistant conjunctivitis: consider infection with Chlamydia trachomatis]. Ned Tijdschr Geneeskd. 2017;161:D979. Dutch. Länk

COPYRIGHT © INTERNETMEDICIN AB

E-posta synpunkter till författaren info@internetmedicin.se

Prenumerera på våra nyhetsbrev