Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Katarakt (grå starr)

FÖRFATTARE

Professor Charlotta Zetterström, /Karolinska Institutet, Stockholm

GRANSKARE

Professor, överläkare Jan Ygge, S:t Eriks Ögonsjukhus/Stockholm

UPPDATERAD

2020-03-28

SPECIALITET
INFORMATION
INNEHÅLL
BAKGRUND
 

Katarakt, grå starr, innebär grumling av ögats egen lins och är den vanligaste orsaken till synnedsättning hos äldre patienter.

Studier visar att i åldersspannet 65-74 år har 50 % katarakt och man ser en ökning till 70 % hos personer över 75 års ålder. Operationsvolymen i Sverige ökade kraftigt under åren 1980-2018. 2018 utfördes drygt 130 000 operationer i Sverige, vilket gör den till landets vanligaste operation, alla kategorier. Synskärpan preoperativt har blivit bättre och bättre, patienterna har blivit yngre medan könsfördelning varit i stort sett oförändrad. Man räknar med att hälften av Sveriges befolkning kommer att behöva opereras för katarakt under sitt liv.

Katarakt kan förekomma i alla åldrar, men frekvensen ökar kraftigt med stigande ålder. Katarakt förekommer även hos nyfödda.


Orsaker
 

 • Den klart vanligaste orsaken till katarakt är hög ålder. Katarakt tillhör det normala åldrandet.
   
 • Metabola sjukdomar, där diabetes mellitus är den vanligaste.
   
 • Hos barn kan man även se katarakt vid galaktosemi, hypokalcemi eller vid Wilson´s sjukdom.
   
 • Trauma som orsak till katarakt ses både vid trubbigt våld utan perforation av ögongloben samt även vid perforerande skada.
   
 • Rökning har befunnits vara en riskfaktor.
   
 • Uveit
   
 • Hereditet som orsak till katarakt ses framför allt hos barn och yngre vuxna.
   
 • Grav myopi
   
 • Strålningsinducerad, infraröd och UV. Studier finns som talar för att intensiv solexponering skulle ge katarakt tidigare i livet.


SYMTOM OCH KLINISKA FYND
 

Symtom
 

 • Synnedsättning, från lindrig till total. Personer med grav synnedsättning enbart orsakad av katarakt har dock bibehållen förmåga att se ljus och kunna ange dess lokalisation.
   
 • Bländningsbesvär vilket är mest påtagligt hos yngre patienter och ofta mest besvärande vid bilkörning på natten.
   
 • Dubbelseende p g a att ögats lins bryter ojämnt till följd av grumlingar.
   
 • Myopisering. Linsens brytning förändras och ger linsmyopi - ses mest tydligt hos personer med kärnskleros. Plötsligt kan man läsa utan glasögon.
   
 • Tät svälld katarakt kan ge sekundärt glaukom och även uveit (inflammation).

Kliniska fynd
 

 • Nedsatt visus
 • Myopisering
 • Grumling av ögats lins. Om grumlingen av linsen är uttalad blir pupillen grå eller vit.
 • Förhöjt intraokulärt tryck vilket ofta normaliseras efter en komplikationsfri kataraktoperation.


DIFFERENTIALDIAGNOSER
 

 • Ögat och dess lins kan bedömas i kornealmikroskop, vilket kan utesluta differentialdiagnoser hos personer som medverkar till undersökningen.
   
 • Hos små barn kan en central kornealgrumling, främre persisterande fetal vasculature (PFV), bakre PFV, förändringar i glaskroppen eller retina vara differentialdiagnoser. Dock blir diagnosen klar efter inspektion med mikroskop och ibland även efter en ultraljudsundersökning. Ibland behöver barnen sövas inför dessa undersökningar.


UTREDNING
 

 • Komplett klinisk ögonundersökning.
   
 • Katarakt är en klinisk diagnos. Ingen utredning är indicerad hos vuxna patienter.
   
 • Hos barn kan utredning vara indicerad om ingen hereditet finns och om katarakten är dubbelsidig.


BEHANDLING
 

 • Operation. Den egna linsen opereras bort med ultraljud. I den kvarlämnade linskapseln implanteras en intraokulär lins (IOL) som är vikbar. I Sverige är det vanligaste använda materialet akryl. Detta gör det möjligt att operera genom ett mycket litet snitt, bara runt 2 mm. I över 95 % av fallen utförs operationen som poliklinisk och tar endast 10-15 minuter.
   
 • Innan operationen utförs mäter man korneas brytning samt bulblängden. Utifrån dessa beräkningar kan man med relativt stor säkerhet bedöma den linsstyrka som ger den önskade refraktionen efter operationen som oftast är normalsynthet eller emmetropi. Ibland väljs närsynthet, man kan då läsa utan glasögon. Det blir allt vanligare att patienterna önskar total glasögonfrihet och då kan multifokala eller toriska linser vara aktuella. Det är då viktigt att kirurgen innan operationen informerar om för- och nackdelar med dessa typer av linser.

Komplikationer
 

 • Endoftalmit. Infektion i ögat. Endoftalmit är dock mycket ovanligt i Sverige (0.019 %), vilket innebär en frekvens som är bland de lägst internationellt rapporterade. Det finns ett signifikant samband mellan högre förekomst av endoftalmit och operationskomplikationer som ger kommunikation mellan ögats främre och bakre segment. Hög ålder vid operation är också en riskfaktor. I profylaktiskt syfte ges rutinmässigt antibiotika in i ögat vid operationens slut.
   
 • Suprachoriodal blödning är en ovanlig komplikation. Riskfaktorer är hög ålder och glaukom. Med modern kirurgiteknik med självslutande snitt kan synen ofta bevaras.
   
 • Kornealt ödem ses om mycket ultraljud har använts under operationen nära korneaendotelet. Patienter med ett lågt kornealt endotelcellsantal i ögat före operationen har ökad risk för att utveckla kornealödem.
   
 • Näthinneavlossning troligen ingen eller ringa risk vid komplikationsfri kirurgi med dagens teknik
   
 • Cystiskt makulaödem. Ökad risk om komplikationer under operationen i form av kapselbrott och glaskroppsförlust. Cystiskt makulaödem förkommer dock även i samband med komplikationsfri kirurgi. Prognosen är i de flesta fall god med god synskärpa efter några månader.
   
 • Efterstarr är den vanligaste komplikationen. Två år efter operationen ligger frekvensen efterstarr mellan 5-30 % hos vuxna patienter. Behandlingen av efterstarr är enkel. Man gör ett hål i den bakre linskapseln med YAG-laser. Faktorer som påverkar risken för efterstarr är ålder (yngre får mera efterstarr), operationsteknik samt den intraokulära linsens kvalitét och design.


UPPFÖLJNING
 

 • De allra flesta lever som vanligt direkt efter operationen. Sjukskrivning är oftast inte aktuell hos arbetsföra personer.
   
 • Behandlingen efter operationen består av antiinflammatoriska ögondroppar under några veckors tid. Oftast används kortisondroppar, dexametason (Isopto®-Maxidex ) och/eller NSAID droppar under några veckors tid.
   
 • Efter en komplikationsfri operation i ett annars friskt öga behövs oftast bara en undersökning postoperativt. Kontrollen utförs efter en dag - några veckor efter operationen. På vissa kliniker har man till och med slutat med kontrollen efter operationen.
   
 • Glasögonbyte är ofta nödvändigt postoperativt då refraktionen ändrar sig. Glasögonbytet kan göras 4-6 veckor efter operationen då synen oftast har stabiliserat sig. Ibland räcker det med färdiga enkla läsglasögon om ögat blivit emmetropt i samband med operationen.

ICD-10

Medfödd katarakt Q12.0
Senil incipient katarakt H25.0
Senil nukleär katarakt H25.1
Senil katarakt av Morgagni-typ H25.2
Andra specificerade typer av senil katarakt H25.8
Senil katarakt, ospecificerad H25.9
Infantil, juvenil och presenil katarakt H26.0
Traumatisk katarakt H26.1
Katarakt efter andra ögonsjukdomar H26.2
Katarakt orsakad av läkemedel H26.3
Andra specificerade former av katarakt H26.8
Diabetisk katarakt H28.0
Katarakt vid andra endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och metaboliska sjukdomar som klassificeras annorstädes H28.1
Katarakt vid andra sjukdomar som klassificeras annorstädes H28.2
Bullös keratopati vid afaki efter kataraktkirurgi H59.0

 

Sjukskrivning

Länk till försäkringsmedicinskt beslutsstöd från Socialstyrelsen:

 

H25 Katarakt (grå starr) vid högre ålder
H26 Andra former av katarakt (grå starr)
H28 Katarakt (grå starr) och andra linsförändringar vid sjukdomar som klassificeras annorstädes


Referenser

Svensk Kataraktkirurgi. Nationella Kataraktregistret. Länk

COPYRIGHT © INTERNETMEDICIN AB

Kommentera >>

Tack för din kommentar!


Prenumerera på våra nyhetsbrev