Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Hyperopi (översynthet)

FÖRFATTARE

Docent, leg optiker Tony Pansell, /Karolinska Institutet/S:t Eriks Ögonsjukhus

GRANSKARE

Professor, överläkare Jan Ygge, S:t Eriks Ögonsjukhus/Stockholm

UPPDATERAD

2022-02-24

SPECIALITET
INFORMATION
INNEHÅLL

BAKGRUND

 

För att se skarpt behöver ljuset fokuseras på näthinnan. Optiska synfel uppstår när ögats optiska brytkraft inte överensstämmer med ögats axiala längd (hornhinna till näthinna). Vid översynthet (även kallad hyperopi eller hypermetropi) är ögats optik för svag i förhållande till ögats längd och bilden fokuseras mot en punkt bakom ögat. Detta leder till en oskarp bild på näthinnan och dimsyn.

I beskrivningen av symtomen som orsakas av hyperopi behöver man även förstå ackommodation. Ackommodation är ögats förmåga att öka brytkraften för att se skarpt på nära håll. Ackommodation uppstår genom kontraktion av den intraokulära ringmuskeln m. ciliaris, som antar en minskad diameter. Då zonulatrådarna som fäster mellan ringmuskeln och linskapseln minskar sträckningen tillåts linsen att återgå mot sitt mekaniska viloläge vilket är en sfärisk form vilket leder till en ökad optisk brytkraft. Barn och unga vuxna (innan åldersyntheten uppstår) kan kompensera för sin översynthet genom att ackommodera. Barn har en bättre förmåga att ackommodera (~ 15 dioptrier) och förmågan avtar naturligt med åldern.

Hyperopi kan kategoriseras enligt typ, storlek, i relation till ackommodationsförmåga samt om undersökningen utförs med eller utan avslappnande ögondroppar (cykloplegi; se tabell 1). Kliniskt är det intressant att kategorisera hyperopin in relation till ackommodationsförmåga. Den fakultativa hyperopin är den delen av synfelet som kan kompenseras för med ackommodation medan den absoluta hyperopin är den del som kvarstår och som inte kan kompenseras för (alltså den del som ger dimsyn). Detta uppstår när storleken på hyperopin är för stor i förhållande till ackommodationsförmågan.


Klassificering av hyperopi

Enligt typ
 

 • Enkel hyperopi
  Orsakad av normal biologisk variation, kan bero på en avvikelse i ögats längd (axial etiologi) eller i optisk styrka (refraktiv etiologi)
   
 • Funktionell hyperopi
  Orsakad av otillräcklig ackommodation
   
 • Patologisk hyperopi
  Orsakad av abnormal ögonanatomi p g a missbildning, ögonsjukdom eller ögontrauma

 

 

Enligt storlek
 

 • Låg hyperopi
  ≤ +2,00 D
   
 • Måttlig hyperopi
  +2,25 till +5,00
   
 • Hög hyperopi
  > +5,00

 

 

I relation till ackommodationsförmågan
 

 • Fakultativ hyperopi
  Den del av hyperopin som kan kompenseras med ackommodation
   
 • Absolut hyperopi
  Den del av hyperopin som inte kompenseras för med ackommodation vilket ger dimsyn
   
 • Total hyperopi
  Fakultativ + Absolut hyperopi

 

 

Baserat på undersökning med avslappnande ögondroppar (cykloplegi)
 

 • Manifest hyperopi
  Bestäms enligt icke-cykloplegisk refraktion, högsta plusstyrkor som tolereras utan att ge dimsyn. Kan vara både fakultativ och absolut.
   
 • Latent hyperopi
  Bestäms enligt refraktion i cykloplegi

 

 

Prevalens

Prevalensen av hyperopi är svår att uppskatta eftersom den varierar med ålder, ackommodationsförmåga, om undersökning genomförs med eller utan ackommodations-avslappnande ögondroppar samt beroende på definition [3]. Vanligtvis är nyfödda fullgångna barn lätt till måttligt hyperopa [4] med i genomsnitt 2 dioptrier hyperopi [5]. I 5-årsåldern är det fortfarande vanligast med hyperopi även om det finns en tydlig förskjutning mot en mindre grad av hyperopi p g a ”emmetropisierings-processen” där ögats strukturer växer till i koordination för att balansera optisk brytkraft mot axiell tillväxt. Under de efterföljande 10-15 åren minskar den genomsnittliga hyperopin ytterligare och förekomsten av myopi ökar. I presbyopiåldern (~45-årsåldern) ökar prevalensen av hyperopi återigen då ackommodationen naturligt minskar [6] och den latenta hyperopin som dolts av ackommodation (fakultativa hyperopi) övergår till absolut hyperopi vilket kräver synkorrektion för fullgod synskärpa.

Vid måttlig till hög hyperopi (> +3,50 D) hos barn är förekomsten av amblyopi (störning i synutveckling) och skelningar ca 13 gånger vanligare [7, 8]. Det är därför viktigt med tidig upptäckt av obehandlad hyperopi eftersom tidig insatt behandling möjliggör en fullgod synutveckling samt en normaliserad binokularitet. Prematurfödda barn har i genomsnitt en lägre grad av hyperopi och prevalensen av myopi är betydligt större [5].

 

 

 

SYMTOM

 

Beror på storleken av hyperopin, förmågan att ackommodera, kopplingen till vergenssystemet samt yttre synkrav. Om hyperopin är låg och ackommodationen är tillräcklig har man vanligtvis inga besvär av sin hyperopi. Om hyperopin är högre, ackommodationen inte är tillräcklig eller kopplingen till vergenssystemet är stark kan man däremot få astenopiska besvär (ögonbesvär/-trötthet) såsom:
 

 • Konstant eller intermittent dimsyn
 • Ansträngda ögon
 • Jobbigt att läsa
 • Huvudvärk (vanligtvis frontal)
 • Röda och rinnande ögon
 • Frekvent blinkning
 • Försämrad binokularitet
 • Diplopi

 

 

 

KLINISKA FYND

 

 • Vanligtvis bättre synskärpa på avstånd än på nära håll (läsavstånd)
   
 • Synskärpan stämmer inte med storleken på synfelet p g a ackommodation
   
 • Positivt +1,00-test. Synskärpan sjunker inte som förväntat när man sätter för +1,00-glas framför ögonen. Vanligtvis ska synskärpan falla 5-6 rader på syntavlan om man är inte har några synfel eller har korrekt synkorrektion med glasögon eller kontaktlinser. Metoden har nyligen ifrågasatts om den är känslig nog på barn
   
 • Eftersom ökad ackommodation leder till konvergens (inåtrotation av ögonen mot näsan) kan man ibland även finna en inåtskelning vid ett förtäckningstest (covertest) vid fixation på ett avlägset objekt vilket kan bero på en okorrigerad hyperopi

 

 

 

DIFFERENTIALDIAGNOSER

 

 • Ackommodationsavvikelse (vanligtvis insufficiens) vilket ger bättre synskärpa på avstånd och sämre på nära håll. Använd +1,00-testet för att särskilja en okorrigerad hyperopi (synskärpan sjunker inte på avstånd) från en ackommodationsinsufficiens (synskärpan sjunker på avstånd). Notera att man kan både ha en okorrigerad hyperopi kombinerat med en ackommodationsavvikelse
   
 • Konvergensavvikelse (vanligtvis insufficiens) vilket ger ansträngd syn på nära avstånd och även kan försämra binokulär ackommodation (monokulär ackommodation kan fortfarande vara normal)

 

 

 

UTREDNING

 

Yngre barn och unga vuxna kan behöva ögondroppas med avslappnande antikolinergika (cyklopentolat) för att ackommodationen ska minska och den latenta delen av hyperopin ska bli manifest. Hyperopin mäts upp genom refraktionering eller i en autorefraktor vilken ligger till grund för behandlingen. På små barn och svårkommunicerade patienter uppskattas synfelet genom skiaskopi/retinoskopi eller med en autorefraktor.

 

 

 

BEHANDLING

 

Låga grader av hyperopi lämnas oftast obehandlad hos barn då den inte påverkar synutvecklingen och inte ger några besvär om ackommodationen är tillräcklig [9]. Måttlig och hög hyperopi ska alltid behandlas både hos barn och vuxna antingen med hyperopiglasögon (plusglas) eller kontaktlinser. Speciellt viktigt är det att små barn behandlas för att undvika amblyopi. En måttlig hyperopi hos barn utan skelning eller astenopiska besvär ger man vanligen hyperopiglas med ett litet avdrag på styrkan (se också nedan) [1], [10] medan man vid en lika stor hyperopi med skelning alltid skall ge den fulla styrkan. Ibland kan man bli tvungen att ge den fulla styrkan i två omgångar med någon månad emellan för att barnet skall adaptera sig till glasen och slappa av sin ackommodation.

Det finns indikationer på att obehandlad måttlig hyperopi under barn- och tonår kan ge senare besvär genom svårbehandlad frontal huvudvärk samt ackommodations- och vergensstörningar.

Principen för hyperopibehandling är att kompensera ögats optik med det antal dioptrier som ögat saknar för att bilden ska fokuseras på näthinnan utan ansträngning (ackommodation). Viktigt att notera är att hyperopikorrektion inte primärt syftar till att ge bättre synskärpa hos yngre utan främst för att minska ansträngningen. Vanligt är att hyperopiglasögon inte ger bättre synskärpa men besvären försvinner. Hos barn med måttlig till hög hyperopi fullkorrigeras vanligtvis inte hyperopin - ny forskning påvisar även att det kan störa emmetropiseringen (10). I Sverige behandlas barn upp till 8 års ålder av ortoptist och ögonläkare (vanligtvis på en ögonklinik) medan barn från 8 års ålder och uppåt behandlas av optiker.

Hyperopi kan även behandlas genom refraktiv kirurgi hos vuxna patienter efter att en grundlig ortoptisk undersökning har genomförts som säkerställer att det inte föreligger dolda skelningar som blir manifesta efter att hyperopin opereras bort eftersom detta kan leda till ansträngda ögon, synutlöst huvudvärk och dubbelseende.

 

 

 

UPPFÖLJNING

 

Barn och ungdomar följs upp individuellt, ju yngre desto oftare och oftare om skelning och amblyopirisk finns. Ögat växer ju och brytkraften ändras under uppväxten. Hos den vuxna patienten följs normalt inte hyperopin i sig då den vanligtvis är stabil och risk för amblyopi föreligger inte efter 8-10 års ålder.

 

 

 

PROGNOS

 

Hyperopin hos barn minskar naturligt vid normal synutveckling (emmetropisering). Om synutvecklingen blir störd (vanligare vid högre hyperopier) kan dock hyperopi kvarstå [12], vanligt i kombination med högre grader av astigmatism.


Risk för komplikationer
 

 • Inåt-skelning (esotropi) hos hyperopa barn p g a ackommodation som ökar konvergensen. Genom att ackommodation och konvergens är neuronalt sammankopplade ger en ökad ackommodation en ökad konvergens och därmed en inåtskelning. Barnet störs inte av det dubbelseende som uppkommer då barnet lätt kan undertrycka bilden från ena ögat.
   
 • Störd synutveckling (amblyopi) orsakad av manifesta skelningar, drabbar vanligtvis det skelande ögat.
   
 • Trångvinkelglaukom (plötslig stegring av ögats tryck) hos äldre p g a ett kortare/mindre öga vilket ger en grund främre ögonkammare med försämrad dränering av kammarvätska.

 

 

 

ICD-10

Hypermetropi H52.0
Ackommodationsrubbningar H52.5
Presbyopi H52.4

 

Referenser
 

 1. Borish´s Clinical Refraction, ed. W.J. Benjamin. 1998, Philadelphia, Pensylvania: WB Saunders Company.
   
 2. Care of the Patient with Hyperopia. OPTOMETRIC CLINICAL PRACTICE GUIDELINE 2008
   
 3. Tarczy-Hornoch, K., The epidemiology of early childhood hyperopia. Optom Vis Sci. 2007 Feb;84(2):115-23. Länk
   
 4. Goldschmidt, E., Refraction in the newborn. Acta Ophthalmol (Copenh), 1969. 47(3): p. 570-8. Länk
   
 5. Banks, M.S., Infant refraction and accommodation. Int Ophthalmol Clin, 1980. 20(1): p. 205-32. Länk
   
 6. Morgan, M.W., Changes in refraction over a period of twenty years in a non-visually selected sample. Am J Optom Arch Am Acad Optom, 1958. 35(6): p. 281-99. Länk
   
 7. Atkinson, J., et al., Two infant vision screening programmes: Prediction and prevention of strabismus and amblyopia from photo- and video refractive screening. Eye, 1996. 10: p. 189-198. Länk
   
 8. Atkinson, J., et al., Infant hyperopia: Detection, distribution, changes and correlates - Outcomes from the Cambridge infant screening programs. Optometry and Vision Science, 2007. 84(2): p. 84-96. Länk
   
 9. Mezer, E., Meyer, E., Wygnansi-Jaffe, T., Haase, W., Shauly, Y., & Biglan, A. W. (2015). The long-term outcome of the refractive error in children with hypermetropia. Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol, 253(7), 1013-1019. doi:10.1007/s00417-015-3033-z. Länk
   
 10. Chang, J.W., Refractive error change and vision improvement in moderate to severe hyperopic amblyopia after spectacle correction: Restarting the emmetropization process? PLoS One, 2017. 12(4): p. e0175780. Länk
   
 11. Hopkins S, Black AA, White SL, Wood JM. Validity of the +1.50 plus lens screening test as a predictor of uncorrected moderate hyperopia. Ophthalmic Physiol Opt. 2019 May;39(3):141-147. doi: 10.1111/opo.12617. Länk
   
 12. Laiginhas R, Figueiredo L, Rothwell R, Geraldes R, Chibante J, Ferreira CC. Long-term refractive outcomes in children with early diagnosis of moderate to high hyperopia. Strabismus. 2020:1-6. Länk

COPYRIGHT © INTERNETMEDICIN AB

E-posta synpunkter till författaren info@internetmedicin.se

Prenumerera på våra nyhetsbrev