Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Ektropion (utåtvänt ögonlock)

FÖRFATTARE

Specialistläkare Susanna Palmer, Avonova Företagshälsa Mölndalsvägen/Göteborg/

Specialist i allmänmedicin Maja Wahlström, Wästerläkarna VC/VGR

GRANSKARE

Professor, överläkare Jan Ygge, S:t Eriks Ögonsjukhus/Stockholm

UPPDATERAD

2022-08-24

SPECIALITET
INNEHÅLL

BAKGRUND

 

Ektropion innebär att ögonlocket, vanligen det nedre, ligger vänt utåt (se bild). Vid svåra fall är hela längden av ögonlocket engagerat, vid mer lindriga endast ett segment.

Det mest besvärande symtomet är oftast att ögat rinner, då det normala tåravflödet inte fungerar. Ektropion är i sig benignt, men kan leda till besvärande sekundära tillstånd såsom blefarit och/eller konjunktivit. Den allvarligaste komplikationen är påverkan på hornhinnan till följd av uttorkning av ögat, vilket kan leda sårbildning och infektion (keratit).

Ektropion är vanligast hos äldre p g a förslappning av bindväven i ögonlocken (senilt ektropion), men förekommer även som följd av andra orsaker, inklusive kongenitala tillstånd (se Etiologi nedan).

Flertalet patienter behöver remitteras vidare från primärvård till ögonspecialist för ställningstagande till kirurgisk åtgärd.

 

Etiologi
 

 • Tonusförlust i musculus orbicularis oculi och/eller nedsatt elasticitet i ögonlockets bindväv p g a naturligt åldrande
   
 • Perifer facialispares (kan orsaka lagoftalmus, d v s att ögonlocken ej kan slutas). Vanligaste genesen till perifer facialispares, Bells pares, är ensidig, idiopatisk och självläkande inom några veckor. Allvarligare orsaker till perifer facialispares, t ex tumörer, bör särskilt misstänkas vid bilaterala symtom och/eller då andra kranialnerver är engagerade.
   
 • Skada efter tidigare operation/strålning av ögonlock eller närliggande område (t ex p g a hudcancer) med ärrbildning som följd
   
 • Hudsjudomar som gör att ansiktshuden stramar, t ex iktyos
   
 • Kongenitalt ektropion ses ibland hos barn med genetisk avvikelse, t ex Downs syndrom, blefarofimosis eller mikroftalmos
   
 • Godartade hudtumörer eller cancer kan ge utväxter på ögonlocket som får det att vända sig utåt
   
 • Läkemedel, t ex vissa ögondroppar som används för behandling av glaukom (såsom Izba och Travatan), kan bidra till utveckling av ektropion

 

 

 

SYMTOM OCH KLINISKA FYND

 

 • Ökat tårflöde p g a att öppningen till tårkanalen (punctum lacrimale) är everterad. I de fall det föreligger en slapphet i ögonlockskanten som vid senilt ektropion, börjar dessa oftast medialt för att sprida sig lateralt.
   
 • Irritationskänsla och rodnad i ögat p g a att konjunktivan på insidan av ögonlocket (conjunctiva tarsi) exponeras för väder och vind. Förvärras ofta av att patienten ständigt torkar det rinnande ögat.
   
 • Inflammation/irritation av ögonlockskanten, blefarit
   
 • Sekundärinfektioner; konjunktivit, keratit
   
 • Eksem på huden nedom ögat p g a tårflöde och frekvent torkande

 

 

 

DIFFERENTIALDIAGNOSER

 

 

 

 

UTREDNING

 

Ektropion är en klinisk diagnos med typiskt utseende.

"Snap back test" brukar vara en bra indikation på graden av ektropion. Nyp tag i ögonlocket med tummen och pekfingret och dra det ut från ögat och släpp det. I ett normalt öga lägger sig ögonlocket tillbaka mot bulben omedelbart. Tiden det tar att återvända till ursprungspositionen avgör graden av slapphet.

 

Anamnes
 

 • Debut och symtomutveckling?
 • Besvärsgrad?
 • Symtom på konjunktivit eller blefarit?
 • Symtom på keratit; påverkat visus, värk eller ljuskänslighet?

 

 

Status
 

Ögoninspektion
 

 • Ögonlockens ställning/ögonfransriktning? Vid ektropion är ögonlocket (i regel det nedre) utåtvänt, till skillnad från entropion då ögonlocket istället är inåtvänt.
   
 • Kan patienten sluta ögat? Vid slutningsdefekt, hur många millimeters lagoftalmos?
   
 • Svullnad, rodnad av ögonlock och/eller andra tecken på blefarit?
   
 • Rodnad av konjunktiva, sekretion och/eller andra tecken på konjunktivit?
   
 • Perikorneal kärlinjicering, ljuskänslighet, påverkat visus, epiteldefekter i färgupptag vid fluoresceinfärgning och/eller andra tecken på keratit?
   
 • Är huden runt ögat eksematös/irriterad?

 

Neurologi

N. facialis funktion bör undersökas. Tecken på perifer facialispares är bl a hängande mungipa, oförmåga att blinka och rynka pannan. Påverkan på andra kranialnerver undersöks genom testning vid behov/misstanke.

Övrigt

Visus kontrolleras vid klinisk misstanke om keratit eller upplevd synpåverkan.

 

Lab

Inga blodprover eller odlingar krävs för diagnos.


 

BEHANDLING

 

Behandlingen av isolerad ektropion är i de flesta fall operativ vid besvärande symtom. I lindriga fall, kan det ibland räcka med användning av tårsubstitut, samt uppföljning och rådgivning via primärvård.

Ektropion som del i perifer facialispares är i regel spontant utläkande och användande av tårsubstitut, samt vid behov fuktkammare, är ofta tillräckligt.

 

Medicinsk och övrig behandling
 

 • Ögat bör hållas fuktigt med tårsubstitut, t ex Viscotears på dagen (1-2 droppar 6-8 ggr dagligen) och Oculentum simplex till natten
   
 • I svåra fall kan även tätt sittande glasögon (skid- eller sportglasögon) eller fuktkammare användas
   
 • Instruera patienten att röra vid ögat så lite som möjligt då detta leder till mer irritation
   
 • I väntan på operation kan man försöka fästa det nedre ögonlocket mot det övre med hjälp av ett par smala remsor hudvänlig tejp vid laterala kanten av ögat (s k korstejpning)

 

 

Kirurgi

Patienten remitteras till ögonmottagning för kirurgisk åtgärd (se "Remiss" nedan). I väntan på kirurgi kan medicinsk och övrig behandling enligt nedan ges.

Vid ingreppet tas i allmänhet en liten del av ögonlocket bort varvid muskel och bindväv dras åt. Ingreppet utförs i lokalbedövning som dagkirurgi. Återbesök med stygnborttagning efter ca 1-2 v.


Behandling av sekundära tillstånd

Konjunktivit: Vid tecken på bakteriell infektion kan behandling med Fucithalmic- eller Chloromycetin-salva övervägas.

Keratit: Behandlas av oftalmolog. Undvik att inleda behandling med antibiotika i primärvård, då detta förstör möjligheten att odla hos specialist.

Eksem i huden nära ögat kan behandlas med Ficortril ögonsalva 0,5 %.


 

REMISS

 

Ögonklinik
 

 • Ingen särskild prioritet av remiss vid oretat öga där ögonlocken har slutningsförmåga
   
 • Subakut remiss vid keratit och/eller slutningsdefekt. Bör ses av ögonläkare inom ett dygn.
   
 • Akut remiss (samma dag) vid misstanke om tårsäcksinfektion (dakrocystit)
   
 • Patienter med komplett Bells pares med risk för ögonskada bör remitteras till ögonläkare samt annan specialist enligt nedan

 

 

Till annan specialistenhet vid perifer facialispares
 

 • Misstanke om neurologisk/vaskulär orsak remitteras akut till medicinklinik
   
 • Misstanke om bakomliggande borreliainfektion remitteras subakut till infektions-/barnklinik
   
 • Misstanke om traumatisk skada på facialisnerven eller herpes zoster oticus remitteras akut/subakut till ÖNH-klinik
   
 • Fall som bedömts som Bells pares och som inte läker ut på en månad trots behandling bör remitteras vidare till ÖNH-klinik

 

 

 

PROGNOS

 

 • Kirurgisk behandling ger i regel gott resultat
   
 • Vid perifer facialispares läker ektropion/lagoftalmus i regel spontant i takt med att paresen avtar

 

 

 

ICD-10

Bells pares G51.0
Ektropion H02.1
Lagoftalmos H02.2

 

Referenser
 

Lönwe B. Ögonsjukdomar i primärvården, Kapitel V, sid 99. 

Busch, T. Läkemedelsboken.se. Kapitel Ögonsjukdomar. Länk

Viss.nu: Handläggning/Vårdprogram ÖNH-hörsel, Idiopatisk perifer facialispares (Bells pares). Länk

Ögonsjukdomar: Vårdprogram utarbetat i samarbete mellan primärvården och Akademiska sjukhuset, Landstinget i Uppsala län. För Akademiska sjukhuset: Söderberg, P, reviderat av Sandberg Melin, C. För primärvården Tufvesson, K. Länk

St Eriks ögonsjukhus. Utåtvänt ögonlock (ektropion). Faktagranskad av Dafgård Kopp, E. Länk

COPYRIGHT © INTERNETMEDICIN AB

E-posta synpunkter till författaren info@internetmedicin.se

Prenumerera på våra nyhetsbrev