Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Obesitas, kirurgi

FÖRFATTARE

Bitr professor Mikael Wirén, Kirurgkliniken/Ersta sjukhus, Stockholm

GRANSKARE

Professor Joar Svanvik, Kirurgiska kliniken/Universitetssjukhuset i Linköping

UPPDATERAD

2022-05-23

SPECIALITET
INFORMATION

Patientbroschyr Obesitas operation
INNEHÅLL

BAKGRUND

 

Obesitas leder ofta till betydande co-morbiditet som diabetes och andra kardiovaskulära sjukdomstillstånd. Bariatrisk kirurgi (kirurgi mot obesitas) har allt mer kommit att fokusera på hälsovinster som kan uppnås då de metabola konsekvenserna av obesitas behandlas med varaktig viktreduktion. Kirurgin beskrivs idag som metabol bariatrisk kirurgi.


Krav

Nuvarande krav i de flesta regioner för att kirurgi skall övervägas är:
 

 • BMI > 35 under mer än fem år
 • Ålder > 18 år
 • Tidigare seriösa bantningsförsök
 • Stabil psykosocial situation
 • Förståelse för ingreppets konsekvenser och begränsningar
 • Motivation att genomgå ingreppet och delta i uppföljningsprogrammet
 • Acceptabel operationsrisk

 

 

Målsättning

Målsättningen är att på lång sikt reducera BMI samt minska/sätta ut behandlingen av co-morbida sjukdomstillstånd utan uppkomst av vitamin-/mikronutrientbrister eller malnutrition.


Förberedelser
 

 • Skriftlig och muntlig information om behandlingsalternativ och kirurgiska principer, helst i ett multiprofessionellt team

 • Samtal med ansvarig kirurg angående operationsmetod, risk för komplikationer, trolig vårdtid och sjukskrivningstid

 • Sjukgymnastisk instruktion

 • Sömnapnéutredning vid klinisk misstanke

 • Gastroskopi vid anamnes på tidigare ventrikelsjukdom eller symtom som föranleder misstanke på detta. Inför gastric sleeve är gastroskopi indicerat för att bedöma grad av refluxesofagit, Barretts esofagus och förekomst av hiatusherniering.

 • Gastroenterologisk bedömning vid inflammatorisk tarmsjukdom eller svår IBS

 • Psykiatrisk bedömning vid konstaterad psykisk sjukdom eller ätstörning kan vara aktuell

 • Lågmolekylära hepariner/kompressionsstrumpor och antibiotikaprofylax gives preoperativt

 • På de flesta kirurgiska enheter förbereder sig patienten med lågkalorikost under 2-3 veckor för att reducera levervolymen (steatos)

 

 

 

OPERATIONER

 

 1. Gastric bypass
  - Laparoskopisk kirurgi
  - Särskilt stark indikation vid reflux, insulinkrävande typ 2 DM och vid revision efter tidigare restriktiv kirurgi
   
 2. Sleeve resektion
  - Laparoskopi, innebär irreversibel ventrikelresektion. Lägre risk för postoperativ inre hernieringsproblematik.
   
 3. Vid revisionskirurgi
  - Bör patienten remitteras till klinik med stor erfarenhet av detta

 4. Vid superobesitas (BMI > 50) utförs även olika ingrepp med inslag av malabsorption på ett mindre antal kliniker.

 

 

Postoperativ vård
 

 • Mobilisering är viktigt vid kirurgi på denna patientgrupp för att minska riskerna för trombemboliska samt respiratoriska komplikationer
   
 • Patienten bör mobiliseras så snart möjligt på operationsdagen
   
 • Smärtlindring är viktig för mobilisering. Morfinpreparat bör dock användas med försiktighet. Risk finns för ackumulation. NSAID kan provas.
   
 • Puls och blodtryck kontrolleras regelbundet det första postoperativa dygnet samt vid klinisk försämring. Takykardi > 120 utgör ett starkt och tidigt varningstecken som talar för anastomosläckage och begynnande peritonit. Vid misstanke på blödning eller läckage utförs diagnostisk laparoskopi snarast. 
   
 • Fortsatt behandling med lågmolekylära hepariner, t ex dalteparin (Fragmin) 5000E x 1 s.c.. Behandlingstiden utsträcks ofta till 7-14 dagar men evidens för optimal behandlingstid är begränsad.

 

 

Vårdtid

Beräknad postoperativ vårdtid vid laparoskopi är 1-2 dygn och vid öppen operation 2-5 dygn.
 

 • Vid tillfredsställande postoperativt förlopp efter laparoskopi (feberfri med normal puls) stimuleras till långsamt intag av dryck på operationsdagen, men vid öppen kirurgi tillåts peroralt intag efter individuell bedömning
   
 • Vid akut reoperation eller omfattande revisionskirurgi kan patienten oftast börja dricka dag 1. Vid tekniskt svår operation kan passageröntgen göras, innan peroralt intag tillåts. En eventuellt anlagd gastrostomi används initialt endast för avlastning.
   
 • 1000 ml bör kunna intas utan illamående, buksmärta eller kräkning. Full mobilisering och feberfrihet krävs för att patienten skall kunna skrivas hem.

 

 

 

KOMPLIKATIONER

 

 • Patienter som genomgår obesitaskirurgi har högre risk för trombos, atelektas, lungemboli, pneumoni och hjärtinfarkt. Mortalitetsrisken vid laparoskopisk kirurgi är trots detta mycket låg; 0,06 % 30 dagar, 0,08 % 90 dagar (SOReg rapport 2018).
   
 • En allvarlig komplikation vid gastric bypass är läckage i någon av anastomoserna, vilket i första hand ger symtom i form av sämre allmäntillstånd och pulsstegring. Passageröntgen kan utföras vid denna misstanke om allmäntillståndet är gott.
   
 • Vid läckage eller stark misstanke om detta, trots negativ röntgen och oavsett typ av operation som genomgåtts, rekommenderas omedelbar intervention.
   
 • Efter gastric bypass kan en intern tunntarmsherniering uppstå med risk för strangulation särskilt efter viktnedgång och i samband med graviditet. CT kan vara diagnostiskt med fynd av dilaterad urkopplad ventrikel/duodenum samt s k ”whirlpool”-sign med rotation av mesenteriella kärl på axialbilden. Operativ exploration tillråds även här tidigt!

  Vid misstänkt inre herniering under graviditet, som oftast inträffar under andra eller tredje trimestern, bör handläggningen göras i samråd med obstetriker. DT eller MR kan utföras men har en måttlig sensitivitet. Vid stark misstanke på tarmischemi är kirurgi indicerad men om det endast gäller måltidsutlösta smärtor kan det bli aktuellt att avvakta med kirurgi och ge patienten parenteral nutrition till lämplig tid för partus.
   
 • Den direkt postoperativa komplikationsfrekvensen ligger på mellan 3-4 % i Sverige. På lång sikt finns en risk för buksmärtor som gör att 9 % av patienter sökt sjukvård två år efter operation (SOReg).

 

 

 

UPPFÖLJNING

 

Vid utskrivning får patienten:

 

 • Dietistkontakt

 • Sjukskrivning helt i 2-4 veckor

 • Rekommendation om flytande kost under 2-4 veckor, därefter successiv övergång till puré och normalkost

 • Ordination på multivitaminintag

 • Vid gastric bypass får patienten recept på kalk med D-vitamin och B12 för kontinuerligt bruk, vissa enheter rekommenderas också järn och folacin-supplementering

 • Vid gastric sleeve är risken för försämrat vitaminupptag sannolikt lägre än efter övriga ingrepp, dock finns bristtillstånd beskrivna varför samma rekommendationer gäller för sleeve som för gastric bypass

 • Vid gastric sleeve finns en risk för förvärrad eller debut av gastroesofageal reflux varför PPI ges profylaktiskt den första månaden

 

Lämplig viktnedgång är cirka 0,5-1 kg per vecka. Den snabbaste viktnedgången sker oftast under det första halvåret. Efter 2 år nås oftast viktstabilitet. En viss risk för viktuppgång har noterats efter 4-5 år.

Återbesök bör ske efter 6 veckor, 1 år, 2 år, 5 år och 10 år med registrering i SOReg antingen hos läkare eller specialutbildad sjuksköterska. Kontroll av nutritionsstatus inkl kobalamin, Hb, järnstatus, Ca och PTH rekommenderas.

Målet med behandlingen är en bestående förändring av ätbeteendet, lugnare intag av små portioner med avbrott vid första mättnadskänslan för att nå en minskning av kaloriintaget och därmed följande viktnedgång. En viktreduktion på 10 % av kroppsvikten kan vara tillräcklig för att reducera den obesitasrelaterade morbiditeten i form av typ 2 diabetes/metabolt syndrom.

Resultaten av kirurgi riktad mot obesitas (bariatrisk kirurgi) registreras i det nationella kvalitetsregistret SOreg. Nya rekommendationer för supplementering med vitaminer och mineraler har utarbetats inom registret varför SORegs hemsida rekommenderas.

 

 

 

PROGNOS

 

Efter 5 år uppnås en viktnedgång på mellan 20-30 % efter de två vanligaste operationsmetoderna (Gastric bypass och Sleeve-resektion). På längre sikt talar SOS-data för att viktnedgången efter Gastric bypass ligger omkring 25 % efter upp till 20 år. Efter fem år har mer än hälften av patienterna med typ 2 diabetes preoperativt kunnat avsluta sin medicinering och 99 % av de som ej har diabetes preoperativt är fortsatt friska. Cirka hälften av patienterna får en så bra effekt på sitt blodtryck att de kan sluta med sina blodtrycksmediciner efter 5 år (SOReg). Operationerna har också dokumenterat god effekt på sömnapné och dyslipidemi.

 

 ICD-10

Annan specificerad fetma E66.8


 

Referenser

 

Scandinavian Obesity Surgery Registry (SOReg). Länk

BEST-studien. Länk

COPYRIGHT © INTERNETMEDICIN AB

E-posta synpunkter till författaren info@internetmedicin.se

Prenumerera på våra nyhetsbrev