Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Yrsel (balansstörning)

FÖRFATTARE

Professor, överläkare, ÖNH-specialist Åke Davidsson, Tema sinne. M.V. Örebro Universitet/

Professor Rolf Uddman, ÖNH kliniken/Skånes Universitetssjukhus

GRANSKARE

Allmänläkare Helen von Sydow, /

UPPDATERAD

2019-11-05

SPECIALITET
INFORMATION
INNEHÅLL
BAKGRUND
 

Yrsel är en sinnesvilla som innehåller ett moment av rörelser.

Yrsel, vertigo, innebär en känsla av att omgivningen rör sig. Yrseln kan antingen vara rotatorisk med en känsla av att omgivningen snurrar eller nautisk vid vilken patienten har en känsla av sjögång. Vegetativa symtom som illamående och kräkningar är vanliga. Balansstörning innebär problem med gången och i uttalade fall svårigheter att stå upprätt.

Diffus yrsel är ett mer svårtolkat symtom. Patienten kan exempelvis ha en känsla av rotation inne i huvudet medan omgivningen är stillastående.

Det är av vikt men kan vara svårt att skilja mellan perifer (otogen) och central yrsel. Vid perifer yrsel är skadan lokaliserad till vestibularisorganet eller n. vestibularis. Ofta behöver man väga in ett flertal kliniska fynd som spontannystagmus, hörselnedsättning, tinnitus och andra neurologiska symtom. Har patienten spontannystagmus, ändrar den riktning med blickriktningen? Minskar patientens nystagmus vid fixation? Är yrseln uttröttbar? Har patienten tinnitus? Det viktigaste kliniska testet för att påvisa perifer yrsel är impulstest. Bra översikter finns i Läkartidningen nr 35, 2009 samt nr 9, 2015.
 

Länk till: Läkartidningens Tema Yrsel, 2009


Disposition i den här behandlingsöversikten:
 

 • Vestibularisneurit
 • Benign lägesyrsel
 • Vestibulärt schwannom (akustikusneurinom)VESTIBULARISNEURIT
 

Orsaker

Sjukdomen tros vara orsakad av ett virus som angriper n. vestibularis. Infektionsteorin har under senare år ifrågasatts och det talas alltmer om vestibulärt avbrott.

 

Symtom

Akut insjuknande med kraftig rotatorisk yrsel utan hörselnedsättning. Kraftigt illamående och kräkningar gör att det ofta blir aktuellt med inläggning och i.v. nutrition.

 

Kliniska fynd

Patienten har en kraftig spontannystagmus och nedsatt vestibulär funktion (nedsatt eller upphävd kalorisk reaktion) i det drabbade örat. Hörseln är opåverkad. Nystagmus är i initialskedet av s k irritationstyp d v s den snabba fasen slår mot sjuka sidan för att senare vara av destruktionstyp, där den snabba fasen slår emot det friska örat. Yrsel, spontannystagmus och positivt impulstest talar med hög sannolikhet för vestibularisneurit.

 

Differentialdiagnoser
 

 • Benign lägesyrsel
 • Laesio auris interna (akut inneörelesion)
 • Mb Menière
 • Stroke, fr a cerebellär blödning eller hjärnstamsinfarkt
 • Vestibulärt schwannom (akustikusneurinom)

Utredning
 

 • Otoneurologiskt status samt (HINTS)
 • Head Impulse Test, bygger på vestibulo-okulära reflexen. Under huvudrörelse rör sig ögonen åt motsatt håll och det föremål vi ser på förblir skarpt i fokus
 • Nystagmus
 • Skew deviation test, den undersökte fixerar blicken vid undersökarens näsa samtidigt som undersökaren täcker över ett öga med sin hand. Därefter avlägsnar undersökaren handen och granskar om ögat gör en vertikal inställningsrörelse vilket talar för hjärnstamspatologi.
 • Ton- och tal audiogram
 • Elektronystagmografi (ENG), videonystagmografi (VNG), vestibular evoked myogenic potential (VEMP)
 • Orienterande infektionsprover, el-status, borreliaserologi

Behandling

I det akuta läget ofta inläggning och i.v. nutrition.

Steroider, t ex prednisolon 50 mg i 5 dagar därefter nedtrappning under 5 dagar. Antiemetika, t ex ondansetron (Zofran) 8 mg 1 x 2, T. meklozin (Postafen) 1 x 1-2.

Tidig mobilisering och balansträning på egen hand eller med hjälp av sjukgymnast.

 

Uppföljning/fortsatt omhändertagande

Prognosen är god om sjukgymnastik sätts in inom ca 48 timmar. Den akuta yrseln klingar gradvis av. Patienten kan dock ha yrselbesvär under lång tid, upptill 1,5 år eller mer efter insjuknandet. Det finns en kronisk form av sjukdomen vid vilken patienten kan få flera recidiv av yrseln. 

BENIGN LÄGESYRSEL

(Benign paroxysmal positionell vertigo – BPPV)
 

Orsaker

Tillståndet anses bero på en skada i båggången (oftast den posteriora båggången) där lösryckta otolitkristaller rullar fram och tillbaka vid huvudvridningar och retar balanssinnescellerna ("kristallsjuka"). BPPV kan förekomma efter skalltrauma och tolkas som att otoliter skakats loss.

 

Symtom och kliniska fynd

Akut insjuknande med lägesyrsel som utlöses i ett eller flera lägen av huvudet. Efter en latens på några sekunder kommer en kraftig rotatorisk yrsel åtföljd av lägesnystagmus. Illamående och kräkningar kan förekomma. Ofta mest problem på morgonen eller tidig förmiddag. Såväl yrseln som nystagmus klingar av efter ca en minut.

Positivt Dix-Hallpikes test. Låt patientens sitta på en brits så att huvudet kommer utanför britsens kant när patienten läggs ned. Vrid huvudet 45 grader mot det öra som skall testas. Lägg snabbt ned patienten på rygg med huvudet hängande. Vid typiskt positivt test upplever patienten efter några sekunders latens en yrsel som tilltar i intensitet och ofta ser man en nystagmus mot den testade sidan. Om lägeprovokationen upprepas avtar yrseln allt mer och försvinner slutligen helt. Yrselformen är alltså uttröttbar, vilket också är diagnostiskt.

Inga samtidiga hörselfenomen.


Differentialdiagnoser
 

 1. Vaskulär yrsel
  Om lägesyrsen inte är uttröttbar kan den bero på att kärlen i vertebro-basilarområdet komprimeras vid huvudvridningar varvid cirkulationsinsufficiens till bakre skallgropen uppstår med yrsel och obalans som följd.
   
 2. Vestibulärt schwannom (Akustikusneurinom)
  Stora schwannom kan vid huvudvridningar ge lokal tryckpåverkan på hjärnstammen. Hörseln är då påverkad.

Utredning
 

 • Hörseln är ej påverkad vid denna yrselform och den kaloriska reaktionen är normal.
   
 • Klinisk undersökning skall göras med Frenzels glasögon eller med videonystagmogram i olika lägen av patienten. Nystagmus och rotatorisk yrsel framkallas i ett speciellt läge. Yrseln och nystagmus är uttröttbar vid upprepad provokation.
   
 • Ton- och talaudiogram
   
 • Elektronystagmografi (ENG) eller VNG

Behandling

Spontanläkning

Sjukdomen läker i regel ut spontant efter ett par månader.


Aktiv terapi
 

 1. Patienten instrueras att göra självträning i form av huvudrörelser i provokationslägena.
   
 2. Manöverbehandling (Epleys eller Semonts manövrar):
  Behandlingen är många gånger effektiv och utförs av öronläkare samt en del allmänläkare och sjukgymnaster. Patientens huvud vrids i sådana riktningar att otolitkristallen flyttar sig från båggångarna ut i utriculussäcken. Irritationen av kristallen mot båggångarnas sinnescellsregioner, ampullerna, upphör då. Patienten får efter manövern lämna mottagningen. Det närmaste dygnet bör patienten undvika att böja huvudet bakåt och ligga på den sjuka sidan. Terapiresistent lägesyrsel kräver remiss till specialistmottagning.

Uppföljning/fortsatt omhändertagande

Man insjuknar i regel endast vid ett tillfälle, men recidiv och mer kroniska former finns. Är patienten väl botad behövs ingen ytterligare uppföljning. 

VESTIBULÄRT SCHWANNOM (AKUSTIKUSNEURINOM)
 

Orsaker

Benign tumör, schwannom, som vanligtvis utgår från n. vestibularis. Tumören växer långsamt och symtomen från balanssystemet är ringa genom att kompensation hinner uppträda från CNS och andra sidans balansorgan. Tumören kan trycka allt mer mot n. cochlearis vilket ger tilltagande sensorineural hörselnedsättning.

 

Symtom och kliniska fynd

Gradvis ökande ensidig hörselnedsättning med tinnitus och ibland lindrig yrsel, ostadighet.

Spontannystagmus saknas i regel.

I enstaka fall kan det bli blödning i tumören vilket ger en snabb expansion av tumörmassan med akut ökat tryck mot hörselnerven. Den kliniska bilden ter sig då som plötslig hörselnedsättning.

 

Utredning
 

 • Otoneurologiskt status
   
 • Audiometri (visar sensorineural hörselnedsättning av retrocochleär typ)
  - Ton- talaudigram
  - hjärnstamsaudiometri (ABR).
   
 • Vestibulära test
  - ENG visar nedsatt eller upphävd kalorisk retbarhet på tumörsidan.
  - OMT, ögonmotilitetstest, är patologiskt vid stora tumörer som trycker mot hjärnstammen.
   
 • Radiologi
  - Riktad MRI med gadoliniumkontrast mot ponsvinkeln visar mycket tydligt schwannomet.

Differentialdiagnoser
 

 • Plötslig hörselnedsättning
 • Vascular loop (ektatisk kärlslynga som trycker mot hörsel- och balansnerven i ponsvinkeln)
 • Lesion i hjärnstammen

Behandling
 

 • Kirurgi
  - Neurokirurgiskt (vanligtvis via suboccipital- eller middle fossa approach)
  - Otologiskt (translabyrintär teknik via temporalbenet in genom inre hörselgången)
   
 • Strålterapi


ICD-10

Benign tumör i kranialnerver D33.3
Benign paroxysmal yrsel H81.1
Annan perifer yrsel H81.3

 

Referenser

Tema Yrsel, När sinnenas samordning sätts ur spel. Läkartidningen 2009, 106 (35) 2132-2149. Länk


Vestibularisneuronit

Nadol JB Jr. Vestibular neuritis. Otolaryngol Head Neck Surg. 1995 Jan;112(1):162-72. Länk

Strupp M, Arbusow V, Maag KP, Gall C, Brandt T. Vestibular exercises improve central vestibulospinal compensation after vestibular neuritis. Neurology. 1998 Sep;51(3):838-44. Länk


Benign lägesyrsel

Dix MR, Hallpike CS. The pathology, symptomatology and diagnosis of certain common disorders of the vestibular system. Ann Otol Rhinol Laryngol 1952;61:987-1+16. Länk

Semont A, Freyss G, Vitte E. Curing the BPPV with a liberarory Maneuvre. Adv Otorhinolaryngol 1988;42:390-393. Länk

Epley JM. The Canalith Repositioning Procedure for treatment of benign paroxysmal positional vertigo. Arch Otolaryngol 1993;119:450-454. Länk


Vestibulärt schwannom (Acusticusneurinom)

Charabi S, Thomsen J, Tos M, Charabi B, Mantoni M, Borgesen SE. Acoustic neuroma/vestibular schwannoma growth: past, present and future. Acta Otolaryngol. 1998 Jun;118(3):327-32. Länk
 

COPYRIGHT © INTERNETMEDICIN AB

Kommentera >>

Lämna ett svar

Tack för din kommentar!


Prenumerera på våra nyhetsbrev