Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Stroke, akut

FÖRFATTARE

Professor Bo Norrving, Neurologkliniken/Skånes Universitetssjukhus i Lund

GRANSKARE

Docent Bengt R. Widgren, Predicare AB/Göteborg

UPPDATERAD

2022-01-21

SPECIALITET
INFORMATION

Patientbroschyr Min mamma fick en stroke
INNEHÅLL

BAKGRUND

 

Vårdnivå

Patienter med stroke bör i normalfallet vårdas på sjukhus. Viktiga skäl är att reperfusionsbehandling kan vara aktuell för vissa patienter (se behandlingsöversikt ”Hjärninfarkt- trombolys och trombektomi”), samt att vård på strokeenheter, med ett multidisciplinärt omhändertagande och systematiskt program för diagnostik, vård och behandling, övertygande visats förbättra prognosen för alla patienter med stroke.

Ytterligare skäl är att försämring i akutskedet inte är ovanligt, och att bedömning av ett multidisciplinärt team behövs för att kartlägga funktion och aktivitet.

 

Terminologi

 • Cerebrovaskulär sjukdom
  Samlingsbegrepp som innefattar stroke, TIA, asymtomatisk kärlsjukdom i hjärnan, cerebral venös trombos m m.
   
 • Stroke
  Snabbt påkommande fokal störning av hjärnans funktion med symtom som varar minst 24 timmar eller leder till döden, där orsaken inte uppenbarligen är annan än vaskulär. I fall av djup medvetslöshet eller subaraknoidalblödning kan symtomen vara globala. När utredning (vanligen datortomografi, DT) fastställt stroketyp till ischemisk stroke, intracerebralt hematom, eller subaraknoidalblödning är det lämpligare att använda dessa mer specifika diagnoser än termen stroke.

 • TIA (Transitorisk Ischemisk Attack)
  Övergående fokala symtom från hjärnan eller retina med en duration som inte överstiger 24 timmar. TIA innefattas inte i definitionen av stroke. I ICD-11 kommer definitionen av TIA att vara ändrad (där fall med symtomduration under 24 timmar, men påvisad ischemisk skada på diffusions-MR klassificeras som ischemisk stroke). Det är ännu inte beslutat när ICD-11 kommer att införas i Svergie.

 

Orsaker

1. Ischemisk stroke svarar för 85 % av alla stroke.

Huvudtyper av hjärninfarkt är:

Kardiell emboli Vanligast från förmaksflimmer
Storkärlssjukdom Oftast orsakad av embolisering från extrakraniell carotisstenos
Lakunär infarkt Orsakad av ocklusion av småkärl centralt i hjärnan
Okänd orsak 20-25 % av alla fall


2. Intracerebralt hematom utgör 10 % av alla stroke.

3. Subaraknoidalblödning svarar för 5 %.SYMTOM

 

Utifrån skadans lokalisation till kärlterritorium:


Karotis-symtom

 • Motoriska och sensoriska symtom (kontralaterala till skadan)

 • Kortikala symtom:
  - Om skada i dominant hemisfär: olika former av språkstörning (afasi), apraxi, akalkuli, alexi, agrafi
  - Om skada i icke dominant hemisfär: störningar i spatial perception, neglekt, förändring i personligheten.

 • Ögonsymtom: homonym hemianopsi (kontralateral till skadan), deviation conjugée (blicken devierar mot skadade sidan)

 

Vertebrobasilaris-symtom

 • Motoriska och sensoriska symtom (kontralateralt eller bilateralt)
 • Cerebellära symtom (ipsilaterala till skadan), ataxi, nystagmus
 • Kranialnervs- och hjärnstamssymtom: yrsel, svalgpares, tungpares, dysartri, dysfagi, heshet, nystagmus, känselnedsättning i en ansiktshalva
 • Ögonsymtom: homonym hemianopsi (kontralateral), bilateral blindhet, Horners syndrom (mios, ptos), nystagmus, ögonmotorikrubbning, deviation conjugée (blicken devierar åt motsatt håll från skadesidan)

 

Fokalsymtomen är likartade vid intracerebralt hematom och ischemisk stroke.

Kliniska tecken på ökat intrakraniellt tryck, med vakenhetssänkning som viktigaste symtom, kan också föreligga om den vaskulära lesionen medför en expansiv effekt. Detta är vanligast vid intracerebrala hematom, men kan också förekomma vid stora hjärninfarkter.

Den kliniska bilden kan aldrig säkert särskilja ischemisk stroke från intracerebralt hematom, för detta krävs datortomografi (DT).

Typiskt insjuknandesätt vid subaraknoidalblödning är plötsligt insättande huvudvärk, ofta kombinerat med illamående och kräkningar samt medvetandesänkning.UTREDNING

 

I rutinutredning inom första dygnet efter inkomsten ingår:

 • Anamnes och status
 • EKG
 • Monitorering av hjärtrytm med telemetri eller Holter i minst 24 timmar (hos patienter med ischemisk stroke utan tidigare känt förmaksflimmer)
 • Laboratorieprover
 • Datortomografi

 

OBS! Vid trombolyslarm används skyndsam triage och tidigt ställningstagande till om akutbehandling är aktuell (se behandlingsöversikt ”Hjärninfarkt- trombolys och trombektomi”).

På vårdavdelningen bör bedömning av sväljningsfunktion, kommunikation, kognition, förflyttning, balans, fallrisk och blåsfunktion alltid göras inom första dygnet.


Anamnes

 • Insjuknandesätt? Efterhör omständigheter kring insjuknandet, typ av symtom och dess utveckling efter insjuknandet. Epileptiskt anfall i samband med insjuknandet?

 • Trauma? Fråga särskilt efter skall- och höfttrauma

 • Komplettera anamnesen med uppgifter från närstående eller vittnen

 • Kardiella symtom - har patienten upplevt bröstsmärta eller arytmikänsla?

 • Kända riskfaktorer? De fyra viktigaste riskfaktorerna för stroke är hypertoni, förmaksflimmer, diabetes, och rökning.

 • Aktuell medicinering?

 • Har patienten tidigare haft stroke eller annan neurologisk sjukdom?

 • Hur var patientens funktionsförmåga och aktivitet före insjuknandet?

 • Sociala förhållanden?

 • Ärftlighet?

 

Status

 • Allmäntillstånd

 • Somatiskt status, speciellt hjärta (rytm, blåsljud, perifera ödem) och lungor

 • Blodtryck, halskärlsblåsljud

 • Neurologiskt status: Medvetandegrad (enligt RLS 85 – se nedan), pareser, sensibilitetsnedsättning, koordination, tal och språkfunktion, neglekt, orientering, kranialnerver inklusive enkel synfältsundersökning, reflexer, nackstyvhet.

  Beskriv graden av bortfall tillräckligt detaljerat för att en senare undersökare skall kunna avgöra om patienten förbättrats eller försämrats.

 • NIH Stroke Scale (NIHSS). NIHSS omfattar bedömning av de 11 vanligaste bortfallsymtomen vid stoke, och är den bedömningsskala av neurologiska bortfall vid stroke som skall användas inför eventuell trombolys (se behandlingsöversikt ”Hjärninfarkt- trombolys och trombektomi”). Skalan ger ett bra mått på svårighetsgrad av stroke och bör användas hos alla patienter med akut stroke. (se introduktionsfilm, manual och formulär alternativt digital version).

 • Yttre traumatecken? (speciellt huvud och höfter)

 • Kroppstemperatur


Reaktionsskala RLS 85

1 Vaken. Ej fördröjd reaktion. Orienterad
2 Slö eller oklar. Kontaktbar vid lätt stimulering som tilltal, enstaka rop, beröring
3 Mycket slö eller oklar. Kontaktbar vid kraftig stimulering som upprepade tillrop, ruskning, smärtstimulering
   
Definition av kontaktbarhet Patienten kan något av:
tala enstaka ord
ge blickkontakt eller följa med blicken
lyda uppmaning
(avvärja smärta)
   
4 Medvetslös. Lokaliserar men avvärjer ej smärta
5 Medvetslös. Undandragande rörelse vid smärta
6 Medvetslös. Stereotyp böjrörelse vid smärta
7 Medvetslös. Stereotyp sträckrörelse vid smärta
8 Medvetslös. Ingen smärtreaktion

 

På vissa sjukhus används Glasgow Coma Scale istället för RLS. Se länk.

EKG

Skall tas på akutmottagningen hos alla patienter med misstänkt stroke. Fortsatt övervakning av hjärtrytm med telemetri eller Holter under 24-48 timmar (för patienter med ischemisk stroke utan känt förmaksflimmer).

 

Provtagning

Hos alla patienter med misstänkt stroke bör följande prover tas:

 • B-Hb
 • B-LPK
 • B-trombocyter
 • S-natrium
 • S-kalium
 • S-kreatinin
 • P-glukos
 • S-CRP
 • P-INR/PK/PT
 • P-APT-tid
 • I tillämpliga fall hjärtinfarktprover (S-CKMB eller S-Troponin-T) och lipidstatus

 

Datortomografi

Bör göras akut på alla patienter med misstänkt stroke.

Urakut DT görs om trombolysbehandling kan bli aktuellt. DT skall kompletteras med DT angiografi hos patienter som kan vara aktuella för trombektomi. (se behandlingsöversikt ”Hjärninfarkt- trombolys och trobektomi”).

Om stroke-diagnosen är osäker även efter klinisk bedömning och DT bör MRT göras med diffusions-sekvenser. Diffusions-MR påvisar cerebral ischemi med mycket hög sensitivitet.

 

Lumbalpunktion
 

Nya studier har visat att DT-skalle som enda undersökning är fullt säker metod att utesluta subarachnoidalblödning om DT görs inom 6 timmar efter insjuknandet och om undersökningen är bedömd av läkare med kompetens i neuroradiologi. Likvorundersökning vid kliniskt misstänkt subarachnoidalblödning som inte verifierats med DT är således numera bara aktuellt om DT av någon anledning inte kunnat genomföras inom detta tidsintervall. För att endast DT diagnostik skall vara tillfyllest skall utöver tidsgräns och granskningskvalitet följande beaktas: patienten skall inte ha några andra neurologiska symtom utöver åskknallshuvudvärk, och inte ha några avvikelser vid neurologisk undersökning. DT remiss skall ange kliniska uppgifter om symtom, tidpunkt för symtomdebut, statusfynd och frågeställning.

Om DT görs först > 6 timmar efter insjuknandet och inte påvisar subaraknoidalblödning krävs lumbalpunktion. Denna bör göras minst tolv timmar efter debuten. Vid denna tidpunkt har hemolys av röda blodkroppar inträffat (medför gulfärgning av likvor). Undersökningen bör omfatta spektrofotometri.

 

Övervakning akut

 1. Övervakningen bör omfatta vakenhetsgrad, kommunikationsförmåga, pareser, puls, blodtryck, andning, eventuellt syrgassaturation.

 2. Kontrollintervall individualiseras: under första dygnet är 2-4 timmars mellanrum i regel lämpligt.

 3. Hjärtarytmiövervakning görs under 24-48 timmar.

 4. Kroppstemperatur bör kontrolleras dagligen under de första dagarna.

 5. Kontroll av vätske- och näringsintag, blås- och tarmfunktion, sväljnings-svårigheter samt vändning skall alltid ingå i klinisk rutin.

 

BEHANDLING

 

Ischemisk stroke

 • Intravenös trombolysbehandling inom 4,5 timmar efter insjuknandet (eller i vissa fall endovaskulär behandling med trombektomi) om patienten uppfyller specificerade kriterier

Visa översikt "Hjärninfarkt - trombolys och trombektomi"

 • Ge acetylsalicylsyra i uppladdningsdos 300-500 mg (Trombyl 75 mg 4-6 tabl p.o., alternativt Trombyl 160 mg 2-3 tabl p.o.), följt av 75-160 mg dagligen. Alternativt kan klopidogrel (Plavix) i uppladdningsdos 300 mg, följt av 75 mg 1 tabl p.o. ges.
   
 • Vid progredierande ischemisk stroke: Uppmärksamma rubbningar i systemfaktorer såsom feber/infektion, hyper-/hypoglykemi, vätske-/elektrolytrubbningar, hjärtsvikt/hjärtarytmi, epileptiska anfall.
  Heparinbehandling saknar vetenskaplig dokumentation vid progredierande ischemisk stroke.
   
 • Hos patienter med benpares som ej kan mobiliseras rekommenderas profylax mot venös tromboembolism med lågmolekylärt heparin eller intermittent pneumatisk kompression.
   
 • Vid stor hjärninfarkt inom a. cerebri media föreligger risk för ödemutveckling och ökat intrakraniellt tryck som kan vara livshotande. Neurokirurgisk behandling med hemikraniektomi kan vara aktuell. Patienten bör redan första dygnet överföras till regionklinik för övervakning och ställningstagande till neurokirurgi om vakenhetssänkning tillkommer. Ålder över 60 år är inte längre någon kontraindikation för ingreppet.

 

Intracerebralt hematomSubaraknoidalblödning

Kontakta neurokirurg så fort diagnosen ställts. Patientens vakenhetsgrad bör övervakas kontinuerligt inför och under transporten till neurokirurgisk klinik.

Visa översikt: SubaraknoidalblödningHANDLÄGGNING AV RUBBNINGAR I SYSTEMFAKTORER

 

Förhöjt blodtryck

De flesta patienter med stroke har högt blodtryck i akutskedet.

Vid akut ischemisk stroke är huvudregeln är att inte ge akut blodtryckssänkande behandling om inte särskild indikation föreligger (mycket höga blodtrycksnivåer (> 230/130 mm Hg efter observation under två timmar på vårdavdelningen; hypertensiv encefalopati; aortadissektion; akut hjärtsvikt eller akut hjärtinfarkt/instabil angina).

Vid intracerebralt hematom rekommenderas akut blodtryckssänkning (systoliskt blodtryck < 140 mmHg). Lämpliga preparat är furosemid (Impugan), labetalol (Trandate) eller enalaprilat (Enapril) i.v. För dosering se FASS.

I samband med intravenös trombolysbehandling gäller särskilda föreskrifter avseende blodtryckshandläggning (se behandlingsöversikt ”Hjärninfarkt- trombolys och trombektomi”).
 


Förhöjt blodsocker

Hyperglykemi > 10-12 mmol bör behandlas.

Vid kost- och tablettbehandlad diabetes rekommenderas frikostighet med (temporär) insulinterapi.

Undvik hypoglykemi och uppmärksamma vätskebalansen noga!

Blodsockerhöjande åtgärder, dvs sockerlösningar intravenöst, bör undvikas under det första vårddygnet.

 

Feber

Vid kroppstemperatur över 37,5 grader ges febernedsättande, i första hand paracetamol (Panodil eller Alvedon) 500-1000 mg p.o. eller rektalt upp till 4 gånger per dygn.

Feber vid akut stroke beror oftast på infektion (luftvägar inklusive aspiration, urinvägsinfektion) eller djup ventrombos och är ej en följd av stroke i sig.DIFFERENTIALDIAGNOSER

 

Utöver differentialdiagnoser till stroke beskrivs här även några tillstånd som i regel ger neurologiska symtom med duration mindre än 24 timmar:
 


Neurologiska sjukdomar

 • Epilepsi: Partiell epilepsi (som i sin tur kan bero på t ex hjärntumör eller kärlmissbildning). Postapoplektisk epilepsi bör alltid övervägas om en patient med tidigare känd stroke drabbas av nya neurologiska symtom motsvarande det tidigare drabbade området. Tag noggrann anamnes (retningssymtom, successiv spridning av symtomen, minneslucka, vakenhetspåverkan?) och uppmärksamma tungbett/urinavgång.
   
 • Intrakraniell expansivitet: Hjärntumör, hjärnabscess, subduralhematom påvisas med DT
   
 • Herpesencephalit: Övervägs vid fokala neurologiska symtom kombinerade med feber och huvudvärk
   
 • Skov av demyeliniserande sjukdom: Övervägs hos unga patienter
   
 • Migrän med aura: ”Positiva” symtom (till exempel flimmerscotom), successiv debut under minuter, duration 10-20 minuter, följs ofta av ensidig, pulserande huvudvärk
   
 • Transitorisk global amnesi: Plötslig debut av minnesstörning i form av inpräglingsrubbning, patienten har typiska orienterande frågor, kan identifiera kända platser och personer, inga andra samtidiga neurologiska symtom, total regress inom ett dygnIcke neurologiska sjukdomar

 • Metabol störning och allmänna infektionssjukdomar med feber. Kan aggravera fokala neurologiska restsymtom. Bör alltid övervägas om en patient med tidigare stroke får nya eller förvärrade neurologiska symtom: kontrollera kroppstemperatur, vita blodkroppar, CRP, elektrolyter, kreatinin och blodglukos! Hypoglykemi (p g a för kraftig blodsockersänkande behandling av diabetes) kan förorsaka attacker med övergående fokala bortfall som är identiska med TIA, oftast på efternatten eller tidigt på morgonen.
   
 • Temporalisarterit/lokal ögonsjukdom: Bör övervägas vid retinala symtom
   
 • Öronsjukdom: Yrsel p g a vestibularisneurit eller Ménière’s sjukdom
   
 • Funktionella symtom

 

ICD-10

Transitorisk cerebral ischemisk attack, ospecificerad G45.9
Intracerebral blödning, ospecificerad I61.9
Akut cerebrovaskulär sjukdom ej specificerad som blödning eller infarkt I64
Cerebral infarkt, ospecificerad I63.9


Sjukskrivning


Länk till försäkringsmedicinskt beslutsstöd från Socialstyrelsen:

Stroke

Nationella riktlinjer
 

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för strokesjukvård


COPYRIGHT © INTERNETMEDICIN AB

E-posta synpunkter till författaren info@internetmedicin.se

Prenumerera på våra nyhetsbrev