Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Rhabdomyolys

FÖRFATTARE

Med dr, överläkare Rafael Kawati, Centralintensiven/Akademiska Sjukhuset

GRANSKARE

Docent Stig Attvall, Diabetescentrum/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

UPPDATERAD

2022-04-04

SPECIALITET
INNEHÅLL

BAKGRUND

 

Rhabdomyolys är ett syndrom som karakteriseras av skelettmuskelsönderfall och frisättning av muskelns intracellulära komponenter i blod och urin. Patienten kan få muskelsmärta och färgad urin (tefärgad) på grund av myoglobinuri och metmyglobin. Svårighetsgraden kan variera från asymtomatisk stegring av CK till ett livshotande tillstånd med elektrolytrubbning och akut njursvikt.

 

 

 

ORSAKER

 

Orsakerna kan delas upp i 2 huvudkategorier:

Traumatisk eller p g a muskelkompression
 

 • Trauma mot musklerna (krossskador)
   
 • Immobilisering p g a att patienten är medvetslös och ligger i samma position under en längre tid
   
 • Kirurgiska ingrepp med långvarig muskelkompression eller kärlocklusion p g a tourniquet alternativt kärlrekonstruktion
   
 • Frakturer i nedre extremiteter
   
 • Djupa brännskador samt elektriska skador

 

 

Icke traumatisk

Ansträngningsrelaterad rhabdomyolys
 

 • Excessiv fysisk träning
  Speciellt i samband med hög värme eller om patienten har hypokalemi som kan vara en predisponerande faktor
   
 • Grandmal-anfall
   
 • Dysfunktion i temperaturregleringen
  Vid malignt neuroleptikasyndrom, serotonergt syndrom samt malign hypertermi eller drunkningstillbud och hypotermi.
   
 • Myopatier
  Patienter med metaboliska myopatier (Carnitin Palmitoyl Transferasbrist är den vanligaste muskelsjukdomen hos vuxna) utvecklar återkommande episoder av rhabdomyolys efter muskelansträngning.

 

 

Icke ansträngningsrelaterad rhabdomyolys
 

 

 

 

SYMTOM

 

Den typiska symtomtriaden är myalgi, tefärgad urin och förhöjt CK. Utöver dessa symtom och hos patienter med svårare grad av rhabdomyloys uppkommer symtom som:
 

 • Trötthet
 • Feber
 • Takykardi
 • Illamående
 • Kräkningar
 • Buksmärta
 • Blåsor
 • Missfärgad hud
 • Ischemiska vävnadsskador
 • Akut njusvikt
  15-50% av patienterna med rhabdomyolys drabbas av akut njursvikt. Sepsis, dehydrering och acidos är predisponerande faktorer för akut tubulär nekros.
 • Koagulationsrubbning
  Vid svåra fall av rhabdomyolys kan patienten drabbas av DIC till följd av frisättning av protrombostiska substanser som tromboplastin från nekrotisk muskelvävnad.
 • Kompartmentsyndrom
  Kan vara en komplikation till rhabdomyolys efter vätskeresuscitering men kan vara också en orsak till rhabdomyolys som vid trauma.

 

 

 

DIFFERENTIALDIAGNOSER

 

 

 

 

UTREDNING

 

Lab
 

 • Kreatinkinas (CK)
  P-CK (CK-MM) och andra muskelenzymer ökar kraftigt men senare än S-myoglobin. P-CK börjar öka 2-12 timmar efter muskelskadan och når maximum efter 24-72 timmar. P-CK sjunker 3-5 dagar efter att muskelskadan har upphört. CK har en halveringstid på cirka 36 timmar. Om CK-nivån uteblir att sjunka som förväntad bör man misstänka fortsatt muskelskada eller kompartmentsyndrom.
   
 • U- och S-myoglobin
  Myoglobin ökar snabbt men är känsligare för tillfälliga fluktuationer i diures. Molekylen är ringa proteinbunden och utsöndras snabbt i urin. Den har en halveringstid på 2-3 timmar, varför det inte är ovanligt att CK-nivåer fortsätter att vara höga trots lågt S myoglobin. S-myoglobin bör följas på patienter som är medvetslösa för att i tid upptäcka uppkomst av rhabdomyolys. Nivån korrelerar till rhabdomyolysens svårighetsgrad.
   
 • Elektrolyt/vätskerubbningar
  Metabolisk acidos, hyperkalemi, hypokalcemi och hyperkalcemi i senare skede (Ca binds initialt av skadad muskel men frisätts senare), hyperurikemi, samt hyperfosfatemi.
   
 • Leukocytos, samt laboratoriefynd vid DIC som; trombocytopeni, förlängt APTT och förhöjt INR.

 

 

 

BEHANDLING

 

De tre hörnstenarna av behandlingen är:
 

 • Behandla vätske/elektrolytrubbningar
   
 • Behandla orsak
   
 • Identifiera samt behandla kompartmentsyndrom

 

Patienter med medel-svår rhabdomyolys bör behandlas på en intermediärsavdelning, eventuellt på en intensivvårdsavdelning. Det är viktigt att behandlingen inleds snabbt.

Specifika åtgärder:
 

 • Mycket tidig och kraftfull rehydrering. Starta vätsketillförsel med Ringer-acetat eller NaCl ~400 ml/h (200-1000 ml/h).
   
 • Upprätthåll goda timdiureser (≥ 3 ml/kg/h).
   
 • Patientens kliniska tillstånd, timdiures och vätskebalans skall följas.
   
 • Kontrollera fortlöpande elektrolytstatus (Na, K, Ca, kreatinin). Behandla elektrolytstörningar.
   
 • Kontrollera urin-pH och om ≤ 6,5 bör alkalinisering av urinen med hjälp av natriumbikarbonat övervägas (potentiell risk är hypernatremi). Effekten är omdiskuterad och dessutom kan vara svår att åstadkomma utan att alkalinisera blodet.
   
 • Följ effekten av behandlingen med P-CK och S-myoglobin.
   
 • Vid kompartmentsyndrom skall tidig fasciotomi göras.
   
 • Kontrollera för och behandla ev DIC-syndrom.

 

Det finns ingen evidens att tidig dialys förebygger njursvikt utveckling hos patienter med rhabdomyolys. Molekylstorleken för myoglobin (17,8 kDa) är på gränsen jämfört med filtermembranets porstorlek men absorptionen i filtret kan ha betydelse. Vid manifest njursvikt (ex symtomgivande hyperkalemi, oliguri/anuri, manifest övervätskning, resistent acidos) bör kontinuerlig dialys (Continuous Renal Replacement Therapy) initieras och på grund av myoglobin-molekylstorleken är CVVH med högt flöde, alternativ filter med större porstorlek (enhanced middle molecule clearance ultraflux filter), att rekommendera.

Undvik om möjligt att till patient med sjukdom som predisponerar för rhabdomyolys (t ex myopati och narkotikaberoende) ge läkemedel som kan utlösa rhabdomyolys (t ex blodfettsänkare)! Obs! på ev interaktioner som kan öka risken!

 

 

 

PROGNOS

 

Varierar och är också beroende av den utlösande orsaken och eventuellt ko-morbiditet. De flesta patienter med rhabdomyolys utlöst njursvikt återhämtar sig helt eller tillräckligt i sin njurfunktion för att undvika kronisk dialys.


 

ICD-10

Andra fibroplastiska sjukdomar M72.8
Andra specificerade myopatier G72.8
Traumatisk ischemi i muskel T79.6

 

Referenser
 

Bosch X. et al.: Rhabdomyolysis and acute kidney injury. N Engl J Med 2009;361(1):62-72. Länk

COPYRIGHT © INTERNETMEDICIN AB

E-posta synpunkter till författaren info@internetmedicin.se

Prenumerera på våra nyhetsbrev