Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Normaltryckshydrocefalus, idiopatisk (iNPH)

FÖRFATTARE

Professor emeritus, överläkare Carsten Wikkelsö, Neurologi /Sahlgrenska Universitetssjukhuset

GRANSKARE

Professor, specialistläkare Dag Nyholm, Neurologkliniken/Akademiska sjukhuset Uppsala

UPPDATERAD

2022-04-08

SPECIALITET
INFORMATION
INNEHÅLL
BAKGRUND
 

Hydrocefalus är benämningen på tillstånd med ökad mängd vätska (cerebrospinalvätska/ryggmärgsvätska/likvor) i huvudet. Den ökade vätskemängden är oftast lokaliserad i hjärnans ventriklar, vilka då är vidare än normalt. Vidgningen beror oftast på en störning av likvorcirkulationen, men kan också vara en konsekvens av hjärnatrofi. Vid det sistnämnda bör tillståndet benämnas cerebral atrofi.

Hydrocefalus som beror på störningar i omsättningen av likvor delas upp i två kategorier:
 

 • Kommunicerande - om det finns ett fritt likvorflöde mellan ventriklarna och subaraknoidalrummet
   
 • Icke-kommunicerande - om det föreligger en obstruktion av flödet, t ex akveduktstenos

Länk till behandlingsöversikt Hydrocefalus, kommunicerande

Länk till behandlingsöversikt Hydrocefalus, icke-kommunicerande


Vidare klassificeras hydrocefalus efter det intrakraniella trycket (ICP) såsom normal- eller högtryckshydrocefalus och efter utlösande orsak som idiopatisk (om orsaken är okänd) eller sekundär (om känd, t ex subaraknoidalblödning).

Idiopatisk normaltryckshydrocefalus (iNPH): den vanligaste formen av hydrocefalus hos vuxna, är en kommunicerande hydrocefalus med normalt tryck utan känd orsak. Patienter som får diagnosen sannolik iNPH skall enligt internationella kriterier uppfylla följande krav:
 

 • Gång-/balansstörning och kognitiv svikt och/eller urinträngningar/inkontinens
 • Vidgade ventriklar (Evans index > 0,3 - se nedan)
 • Fri kommunikation mellan alla ventriklar och subaraknoidalrummet
 • Ingen känd orsak till ventrikelvidgningen
 • ICP < 18 mm Hg (24 cm H2O)


Epidemiologi

iNPH uppträder hos äldre och mer är 80 % finns  i åldersspannet 70-80 år. Sjukdomen är mycket sällsynt hos personer yngre än 65 år och andra diagnoser än iNPH bör övervägas i den åldersgruppen. Män drabbas oftare än kvinnor. Prevalensen i Västeuropa och Japan är ca 2 % i populationen äldre än 65 år och upp till 6 % av alla över 80 år. Operationsincidensen är i Sverige ökande; för närvarande ca 3/100 000 inv/år (drygt 1 % av äldre över 65 år). Tillståndet är underdiagnostiserat och underbehandlat. Obehandlat leder tillståndet till en snabb försämring, kognitiv svikt och en ökad dödlighet (hazard ratio 3,8) jämfört med en referenspopulation. Tidig diagnos och behandling förbättrar överlevnad och funktionsförmåga.


Patofysiologi
 

Vidgningen av ventrikelsystemet vid iNPH anses av många vara betingad av en defekt transport/absorption av likvor till blodet via de pacchioniska granulationerna eller enligt nyare studier en nedsatt transport av interstitiell vätska/likvor över blod-hjärn-barriären.

Transporten av likvor mellan subaraknoidalrummet och blodet styrs av tryckskillnader. När trycket i subaraknoidalrummet är högre än i de intrakraniella venerna (sinus sagittalis) öppnas normalt granulationerna för likvorpassage. Om motståndet i absorptionen till blodet ökar stiger det intrakraniella trycket och som en konsekvens vidgas ventriklarna. Vidgningen av ventrikelsystemet innebär att spänningen i den periventrikulära vävnaden ökar, men att det intrakraniella trycket sjunker till nivåer inom normalområdet (Laplace lag; spänning = tryck x area).

Sannolikt utvecklas vid iNPH även alternativa absorptionsvägar, troligen till periventrikulärt belägna kapillärer.


 

SYMTOM OCH KLINISKA FYND
 

Symtomen debuterar smygande och påminner om de besvär man får med stigande ålder vilket innebär att det kan ta flera år innan diagnosen ställs, om den överhuvudtaget blir ställd. Symtomen är till sin karaktär subkortikala och de viktigaste (tetraden) är:

 

 • Gångproblem
 • Balanssvårigheter
 • Kognitiv svikt
 • Urinträngningar/inkontinens

De mest typiska tecknen är gång- och balanssvårigheterna som brukar rapporteras något tidigare än påverkan på kognition och vattenkastning. Förklaringen till tidsförskjutningen är sannolikt att det är lättare att upptäcka och att tala om gång- och balansbesvär än kognitiva svårigheter och blåsproblem. Merparten av patienterna har flera eller alla ovanstående symtomtyper.

 

Gången

Gången är vanligen långsam och bredbasig med kort steglängd och utåtroterade fötter. Rörelserna i höft-, knä- och fotleder är små och gången därför stel, hasande och ibland vaggande.

Arresteringsfenomen (fastlåsning) kan ses och vid vändning krävs extra steg. Bålrotationen är nedsatt eller upphävd medan medrörelserna i armarna kan vara normala, minskade eller överdrivna.

Patienternas beskrivning varierar från en klagan över stelhet i benen (benen ”klistrar” fast vid marken eller "det känns som att gå i vatten”) till svårigheter att initiera gången, trots att kraft och känsel är intakt - gångapraxi.
 

Extern länk till videoklipp visande gång vid NPH


Balanssvårigheter

Objektivt ses en dragning bakåt i såväl sittande som stående. Patienten ”dunsar” ner på stol eller säng och reser sig upp utan framåtfällning av bålen. Vändning i liggande och stående görs utan bålrotation. Den nedsatta balansen kompenseras ibland med överdriven framåtfällning av bålen eller genom ökad knäflexion.

Subjektivt upplever patienterna yrsel, ostadighet och osäkerhet, speciellt vid gång nedför.

 

Kognitiv svikt

De vanligaste kognitiva besvären vid iNPH är minnesvårigheter och trötthet. Vakenhetssänkning, ökat sömnbehov, emotionell avflackning, initiativlöshet och apati är också vanligt förekommande.

Objektivt ses mental och finmotorisk förlångsamning, nedsatt episodiskt minne samt exekutiva svårigheter.

 

Urinträngningar/inkontinens

Typiskt är tecken på central blåsrubbning ledande till täta urinträngningar, ”svårigheter att hinna” och urininkontinens. Ibland förekommer även samtidig fekal inkontinens.

 

Andra symtom
 

 • Paratoni (gegenhalten), d v s tonusrubbning innebärande varierande motstånd vid passiva rörelser. Fenomenet är vid iNPH mer uttalat i benen än i armarna. Ofta är paratonin oberoende av rörelsehastigheten, och tilltar vid psykisk anspänning.

 • Primitivreflexerna: snout-, masseter-, glabella-, grip- och palmomentalreflexerna, är oftast frikopplade.

 • Fokala neurologiska bortfall ses hos upp till 25 % av patienterna, inte sällan i form av cerebellopati.

 

DIFFERENTIALDIAGNOSER
 

Patienternas höga ålder och den långsamma symtomutvecklingen kan lätt föranleda att besvären vid iNPH tolkas som ”normalt åldrande”. I kombination med bristfällig kunskap om tillståndet inom läkarkåren gör detta att många patienter med iNPH inte blir utredda/behandlade, trots att behandlingsresultaten i dag är mycket goda.

De viktigaste differentialdiagnoserna till iNPH är:
 

 • Subkortikal vaskulär demens (SVD) (cerebral småkärlssjukdom)

 • Atypiska fall av Parkinsons sjukdom (PD) 

 • Progressiv supranukleär paralys (PSP) eller annan atypisk parkinsonism

 • Alzheimers sjukdom (AD)

Vid dessa tillstånd föreligger inte sällan cerebral atrofi med vidgning av ventrikelsystemet och symtombilden kan ibland vara svår att skilja från iNPH. Detta gäller speciellt för SVD då vitsubstansförändringarna som ses vid iNPH och dessa tillstånd inte säkert kan skiljas åt.

Vid iNPH finns en betydande komorbiditet (främst vaskulär som hypertoni och diabetes). iNPH-patienter kan ibland uppvisa symtom på samtidig AD.


 

UTREDNING
 

Vid symtomatologi förenlig med NPH bör CT eller MR av hjärnan med frågeställningen ventrikelvidgning genomföras. Om ventrikelsystemet har normal storlek kan misstanke om NPH avskrivas.

 

Radiologisk utredning

För att ställa diagnosen iNPH radiologiskt krävs:
 

 • Vidgade sidoventriklar (Evans index > 0,3), och minst ett av följande:
  - Vida temporalhorn
  - Liten corpus callosum-vinkel (< 90°)
  - Periventrikulära vitsubstansförändringar
  - Ökat flöde i akvedukten (flow void tecken)


Evans index beräknas som det största avståndet mellan frontalhornen genom den största transversella skallvidden (Figur 1). Den fria kommunikationen kan fastställas genom påvisande av flow void tecken på MR (Figur 2).
 

iNPH1b.jpg

Figur 1. Evans index = A/B och skall vara > 0,3 för att uppfylla de Internationella kriterierna för iNPH.
 

iNPH2.jpg

Figur 2. Typisk flow-signal i akvedukten och foramen Magendi bekräftar att det är fri kommunikation mellan ventriklarna och subaraknoidalrummet.
 

En rad andra tecken (CT eller MR) anses vara karakteristiska för iNPH och associerade med positiva resultat för behandling:
 

 • Breddökning av 3:e ventrikeln, rundad konfiguration
 • Avsaknad av fåror på vertexnära snitt (DESH - disproportional enlarged subarachnoid space)
 • Liten vinkel mellan laterala ventriklar på koronalsnitt (corpus callosum-vinkeln)

Cerebral atrofi och vitsubstansförändring kan ses vid iNPH, men bör inte utesluta vidare utredning/behandling om förekomst av symtom typiska för iNPH föreligger.

MR är att föredra framför CT då metoden ger en bättre visualisering av vitsubstansförändringar och likvorflödet mellan ventriklar och subaraknoidalrum.

Accidentellt upptäckt ventrikelvidgning (Evans index > 0,3) bör utredas, även då uppenbara symtom inte föreligger. Initialt tillsynes symtomfria patienter (patienter som är omedvetna om diskreta besvär) med vidgade ventriklar kan förbättras av shuntoperation.

 

Annan utredning

Den vidare utredningen bör omfatta relevanta undersökningar för differentialdiagnoserna, till exempel SVD, PD, MSA, PSP och AD - se även rubrik "Differentialdiagnoser" ovan. Kvarstår misstanken om NPH efter detta slutförs utredningen vid enhet med erfarenhet av NPH.

Vid enheter med NPH-erfarenhet bedrivs utredningarna relativt enhetligt och omfattar:
 

 • Neurologisk/fysioterapeutisk bedömning speciellt inriktad på gång, balans, postural kontroll, tonus samt primitivreflexer

 • Neuropsykologisk bedömning

 • MR hjärna, om ej tidigare utförd, med specialsekvenser för noggrann kartläggning av bl a flöde och vitsubstansförändringar

 • Lumbalpunktion med likvorundersökning - mätning av intrakraniellt tryck, provtagning för analys (cellräkning, fraktionerat protein, NFL, Beta-amyloid, amyloid precursor protein (APP), Tau, m m). Låga halter av amyloid, amlyoid precursor protein och Tau i likvor är typiskt för iNPH och skiljer sig från de förändringar man ser vid AD, PD och en rad andra neurodegenerativa tillstånd.

 • Blodprov för biokemiska analyser (rutinprover inklusive fritt T4, TSH, B12, folsyra, blodsocker m m) av främst differentialdiagnostiska skäl

 • Ev likvortapptest (50 ml) eller långtidstappning av likvor (500 ml) för prediktion av behandlingsresultatet

 • Ev likvordynamisk undersökning för bestämning av motstånd mot utflöde, elasticitet, pulstryckamplituder m m, för prediktion av behandlingsresultatet

Fastställande av diagnosen iNPH och beslut om shuntoperation kan i många fall ske enbart på basen av typiska kliniska symtom och MR-förändringar och uteslutna differentialdiagnoser. Om det inte finns några kliniska tecken till ökat intrakraniellt tryck kan man avstå från lumbalpunktion.

Många enheter utför vid den vidare NPH-utredningen en likvordynamisk undersökning och/eller ett likvortapptest (eller långtidstappning) i syfte att delvis prediktera den förväntade behandlingseffekten (shuntoperation). Ett positivt utfall vid tapptest (övergående förbättring), eller en hög resistans mot likvorflöde vid likvordynamiskt test, eller höga pulsamplituder i likvor,  korrelerar starkt med god behandlingseffekt (högt positivt prediktivt värde).

Ett negativt utfall (ingen effekt efter tappning eller normal resistans) kan dock inte användas som skäl för att inte operera en patient (mycket lågt negativt prediktivt värde).

Långtidstappningen anses ha det bästa prediktiva värdet, men testet tar tre dagar att genomföra (kontinuerlig tappning under tre dagar) och är förknippat med komplikationer (t ex infektion och intrakraniell blödning).


 

BEHANDLING
 

Riktlinjer för behandling
 

 • Behandling av iNPH ska genomföras direkt efter att diagnosen ställts för att undvika ytterligare irreversibel försämring.
   
 • Behandlingen består i inläggning av en shunt mellan ventrikelsystemet och blodbanan, vilket skapar en by-pass förbi de pacchioniska granulationerna.
   
 • Shunten består av en central kateter och en ventil som reglerar likvorflödet, samt en distal kateter.
   
 • Shunten kan läggas ventrikulo-peritonealt (bukshunt), ventrikulo-atrialt (hjärtshunt) eller lumbo-peritonealt (ryggshunt).
   
 • De flesta ventiler reglerar likvorflödet genom kontroll av trycket (differentialtrycksreglerade), men det finns också ventiler som kontrollerar flödet direkt.
   
 • Differentialtrycksventiler kan vara inställda på ett fast öppningstryck eller vara justerbara (med öppningstryck mellan 5 och 20 cm vatten). I det senare fallet sker justeringen med hjälp av en magnet som placeras direkt över ventilhuset (som är beläget subkutant på kraniet).


Ventrikuloperitoneal shunt (VP-shunt) är den vanligaste shunttypen. Genom ett kraniellt borrhål endera occipitalt eller frontalt matas en ventrikelkateter in i sidoventrikeln. I första hand väljs höger sida. Katetern kopplas till Rickhamhätta (reservoar placerad på skallens utsida som tillåter provtagning av likvor och undersökning av shuntfunktionen), ventil och bukslang. Slangen tunneleras sedan subkutant ner till buken och via växelsnitt in i fri bukhåla. Ca 20-25 cm slang matas in i bukhålan. Operationen tar 20-60 minuter.
 

Extern länk till videoklipp schematiskt visande inläggning av VP-shunt, samt potentiella biverkningar


Ventrikuloatrial shunt (VA-shunt) används vid vissa kliniker som förstahandsalternativ, vid andra som andrahandsalternativ om inte ventrikuloperitoneal shunt kan läggas, exempelvis p g a adherenser i buken. Borrhålet läggs på samma sätt som vid VP shunt. En ledare förs in i höger förmak via höger vena jugularis interna med samma perkutana teknik som används vid CVK-inläggning. Den distala shuntslangen, kopplad till ventil och Rickhamhätta, dras ner subkutant och slangens distala spets placeras i övergången mellan vena cava superior och höger förmak. Operationen tar 30-90 minuter.


Lumboperitoneal shunt (LP shunt) används sällan i Sverige, men ofta i Japan med likvärdiga resultat som de ovanstående. Den centrala katetern förankras i det lumbala subaraknoidalrummet och tunneleras subkutant till höftbenskammen där ventilen förankras. Den distala katetern tunneleras sedan subkutant till buken och via växelsnitt in i fri bukhåla.

 

Operationsresultaten

Runt 80 % av patienterna förbättras efter shuntoperation. Flertalet patienter uppnår en mycket stor förbättring även om det hos nästan alla kvarstår restsymtom. De olika symtomen minskar i ungefär samma omfattning. Äldre patienter förbättras ungefär lika mycket som yngre och på de flesta NPH-enheter har man ingen övre åldersgräns för operation. Kvinnor verkar förbättras mer än män, men har också i allmänhet mer uttalade symtom vid tiden för utredning.

Komplikationsfrekvensen är omkring 10 %, men har avtagit under senare år. De vanligaste problemen är obstruktion av den proximala eller distala katetern, samt subduralhematom. Sådana problem kräver ibland reoperation. Användande av justerbara ventiler har inneburit en effektivare behandling av uppkomna subduralhematom. Genom att öka det intrakraniella trycket (ventilen ställs på ett högre öppningstryck) kan hematomet absorberas spontant och reoperation undvikas. Efter behandlingen måste öppningstrycket försiktigt sänkas tills full klinisk effekt har uppnåtts. Infektion (ventrikulit) är en allvarlig komplikation som uppträder hos mindre än 1 %.

Långtidsresultaten är goda och enligt ”per protokoll”-undersökningar är 50-60 % av de behandlade patienterna fortfarande förbättrade 3-5 år efter operation. Enligt ”intention to treat”-undersökningar är andelen som är förbättrade efter 3 år 30-40 %, beroende på en ökad dödlighet som inte är relaterad till shuntoperationen eller sjukdomen utan till komorbiditeten.

 

Patienterna uppnår bättre livskvalitet efter shuntoperationen som i övrigt har ett lågt cost-benefit-värde.

 

UPPFÖLJNING
 

Postoperativ uppföljning

Den postoperativa uppföljningen varierar något mellan olika NPH-enheter. Vanligt är att en CT hjärna utförs omedelbart postoperativt (dag 1) för att kontrollera att shunten ligger rätt i sidoventrikeln och att det inte har tillstött några komplikationer. Därefter bör patienterna följas upp efter ca 3 månader för att säkerställa och mäta förbättring. Kvantifiering av effekten på den kliniska bilden (förbättringen) är viktig inför den fortsatta uppföljningen, eftersom det förekommer att patienter senare upplever försämring och önskar kontroll av shuntfunktionen.

Om ingen klinisk förbättring ses vid uppföljningen efter ca 3 månader eller om förbättringen är mindre än förväntat bör shuntfunktionen kontrolleras med CT hjärna och likvordynamisk undersökning eller annan shuntfunktionsundersökning. Om CT visar att ventrikelsystemet blivit smalare kan man utgå från att shunten fungerar. Om ventrikelsystemets storlek är oförändrad bör patienten utredas vidare. Med ett likvordynamiskt test mäts resistensen mot absorptionen (artificiell likvor pumpas in i subaraknoidalrummet) och om shunten fungerar ska resistensen vara densamma som i shunten. Om den är högre fungerar inte shunten. Det finns också isotopundersökningar som kan användas för shuntfunktionskontroll. Det kan också vara aktuellt att göra en CT buk eller en shuntöversikt för att upptäcka eventuella shuntavbrott.

Om shunten fungerar, men patienten är kliniskt oförändrad, kan öppningstrycket sänkas (justerbar ventil) och behandlingen på så sätt optimeras.

Efter påvisad förbättring eller optimalt inställd fungerande shunt kan fortsatta kontroller göras inom primärvården. Patienterna får ett shuntkort som beskriver vilken shunt de har och dess aktuella inställning. Detta är viktigt för att kunna återställa ett korrekt öppningstryck om patienten genomgår en MR-undersökning som ändrar öppningstrycket. Svaga magnetfält (< 100 mikrotesla = gränsvärdet i Sverige) som vi utsätts för i vardagen påverkar inte justerbara shuntar. 
 

Föreningen Normaltryckshydrocephalus för Patienter och AnhörigaICD-10

Kommunicerande hydrocefalus G91.0
Normaltryckshydrocefalus G91.2
Annan specificerad hydrocefalus G91.8

 

Referenser

Andrén K, Wikkelsø C, Tisell M, Hellström P. Natural course of idiopathic normal pressure hydrocephalus. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2014 Jul;85(7):806-10. Länk

Klinge P, Hellstrom P, Tans J, Wikkelso C. One-year outcome in the European multicentre study on iNPH. Acta Neurol Scand. 2012 Sep;126(3):145-53. Länk

Marmarou A, Black P, Bergsneider M, Klinge P, Relkin N. Guidelines for management of idiopathic normal pressure hydrocephalus: progress to date. Acta Neurochir Suppl. 2005;95:237-40. Länk

COPYRIGHT © INTERNETMEDICIN AB

E-posta synpunkter till författaren info@internetmedicin.se

Prenumerera på våra nyhetsbrev