Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Migrän

FÖRFATTARE

Professor Carl Dahlöf, Institutionen för Neurovetenskap och Fysiologi/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Docent Jan Erik Hardebo, Neurologkliniken/Universitetssjukhuset i Lund

GRANSKARE

Allmänläkare Helen von Sydow, /

UPPDATERAD

2020-11-11

SPECIALITET
INFORMATION

Patientbroschyr Klicka här för att visa
INNEHÅLL
BAKGRUND
 

Migränsjukdomen är en kronisk huvudvärkssjukdom som karaktäriseras av intermittenta anfall av varierande intensitet, karaktär och duration.


Epidemiologi

Omkring 15 % av den vuxna svenska befolkningen har migrän, varav 65 % utgörs av kvinnor.

Migränsjukdomen debuterar framförallt under tonåren, medan debut efter 50 års ålder är mycket sällsynt.

Förekomsten av migränanfall är störst i medelåldern, varefter de minskar med stigande ålder med omkring 30 % per tioårsperiod.


Hereditet

Migrän förefaller vara ärftligt. Cirka 70 % av individer med migrän uppger att någon nära släkting haft migränhuvudvärk, jämfört med cirka 20 % för individer utan migränhuvudvärk.

Risken för att ett barn skall utveckla migrän är cirka 70 % om båda föräldrarna har migrän och cirka 45 % om bara en av föräldrarna har migrän.

 

Patofysiologi

Den allmänna uppfattningen idag är att migrän med och utan aura har gemensam patofysiologi, men att de exakta mekanismerna bakom migränsjukdomen fortfarande är oklar.

Migränsjukdomen tycks engagera såväl nerver som blodkärl i huvudet. Själva migränanfallet är i första hand ett neurologiskt fenomen med sekundära konsekvenser för huvudets blodkärl.

Senare forskning visar att individer med migrän upplever smärtor under anfallet utan att några speciella strukturer blir inflammerade eller blodkärl påverkade av sammandragningar eller utvidgningar. Vidare anses migränsjukdomen vara en konsekvens av en medfödd defekt i att hantera normal sensorisk signaltrafik. Den sannolika orsaken är att hjärnan hos individer med migrän har en nedärvd överkänslighet, som bland annat medför en förändrad funktion hos hjärncellernas jonkanaler med konsekvenser för det trigeminala nervsystemet.

I analogi med ovanstående har individer med migrän även en nedärvd ökad känslighet för ljus, ljud och lukter som ökar under anfallet samt saknar förmågan att vänja sig vid sådan sensorisk exponering.

De medfödda förutsättningarna medför bland annat att hjärnan förlorar sin filtreringsförmåga (disinhibition) av normalt förekommande sensoriska (afferenta) signaler, exempelvis orsakade av pulsationerna i blodkärlen till hjärnan och dess hinnor. Man kan även uttrycka det som att den ökade känsligheten hos trigeminusnerven tillsammans med minskad filtreringsförmåga under migränanfallet sänker tröskeln för vad vi upplever som smärtsamt. Den ökade trigeminala smärttrafiken passerar och aktiverar de områden i hjärnan som kontrollerar illamående och kräkningar.


 

SYMTOM
 

 • Huvudvärk av kronisk karaktär
   
 • Intermittenta huvudvärksanfall
   
 • Anfallsfrekvensen kan variera från period till annan
   
 • Varierande sjukdomsbild och svårighetsgrad mellan och inom individer
   
 • Ofta ensidig huvudvärk som kan skifta sida mellan anfall
   
 • Pulserande karaktär
   
 • Måttlig till svår intensitet
   
 • Försämring av normal fysisk aktivitet
   
 • Associerade symtom såsom illamående, kräkning, påtaglig ljus- och ljudkänslighet
   
 • Obehandlat pågår vanligtvis migränattacken mellan 4 och 72 timmar
   
 • Mellan migränanfallen är patienten i regel besvärsfri


Förlopp

Migränanfallet kan normalt delas upp i flera mer eller mindre distinkta faser. Långt ifrån alla patienter upplever dock samtliga faser.
 

 • Prodromalfas
 • Aurafas
 • Huvudvärksfas
 • Resolutions- och återhämtningsfas

Prodromalfasen

Upplevs av cirka 70 % av patienterna, föregår själva migränhuvudvärken med associerade symtom och varar mellan 2 och 48 timmar.

Individen kan då uppleva varierande symtom:
 

 • Alert eller slö
 • Utåtriktad eller inåtvänd
 • Hyperaktiv eller trött
 • Klartänkt eller okoncentrerad
 • Törstig och hungrig
 • Illamående och led på mat


Aurafasen

Omkring 10 % av alla migräniker uppger att de har aurasymtom vid varje anfall, medan omkring 30 % anger att aurasymtom ingår enbart i vissa av anfallen.

Aurasymtomen inleder vanligen migränattacken, utvecklas gradvis under 5 till 20 minuter och varar sällan längre än 1 timme (vanligtvis 20-30 minuter). Efter ett lugnt intervall på en knapp halvtimma avlöses aurasymtomen successivt av huvudvärksattacken.

Vanliga aurasymtom är flimmerskotom i form av skarpt lysande zig-zag mönster, punkter eller blixtar följt av ett mer eller mindre utbrett synfältsbortfall.

Betydligt mera sällsynt är domningar och samtidiga parestesier i ena kroppshalvan, svårighet att tala eller hallucinationer. Till skillnad från motsvarande epileptiska anfallssymtom sitter känselförnimmelserna i samband med migrän än på höger, än på vänster sida. Aurasymtomen vid migrän uppvisar också ett långsammare spridningsmönster. Domningarna och parestesierna börjar vanligtvis i fingrarna och sprider sig en bit upp på underarmen under loppet av minuter och därefter till ansiktet (cheiro-orala).
 


Huvudvärksfasen

För drygt två tredjedelar av personerna med migrän utgör huvudvärksfasen första tydliga tecknet på att en attack närmar sig.

Typiska symtom:
 

 • Börjar som en mild molande värk, för att under en timmes tid successivt tillta i intensitet
   
 • Fullt utvecklad är den förenad med en svår smärta som av patienten beskrivs som glödgad, skärande eller bultande
   
 • Vanligt är att huvudvärken omfattar endast en hemisfär, men kan också växla till motsatta sidan, vara bilateral eller distinkt lokaliserad till exempelvis tinning eller bakhuvud


Resolution och återhämtning

Under migränanfallets senare faser återgår individen långsamt men säkert till sitt normaltillstånd. Patienten känner sig vanligtvis mycket trött och urlakad i upp till ett par dygn efter attacken.

 

Utlösande faktorer och migräntröskel

Man vet att individens motståndskraft varierar över tid och ibland talar man om en persons ”migräntröskel”. När tröskeln är hög har man liten benägenhet att utveckla ett migränanfall och vice versa. Inre och yttre faktorer så som hormonsvängningar, långdragen mental stress, avslappning efter stress, stark trötthet, intag av vissa födoämnen, väderomslag eller hög läkemedelskonsumtion kan påverka migräntröskeln.


 

DIFFERENTIALDIAGNOSER
 

UTREDNING


Ett noggrant anamnesupptagande, i kombination med ett normalt neurologstatus, leder så gott som alltid till diagnos. Laboratorieutredning eller röntgenundersökning blir därför mycket sällan aktuell.


 


BEHANDLING
 

ANFALLSBEHANDLING


Förstahandsbehandling

Vid migrän utan aura och migrän med aura strävar man i första hand efter att behandla det enstaka anfallet.

Acetylsalicylsyra (ASA) i snabbverkande form (brustabletter), eventuellt i kombination med koffein, alternativt ett NSAID-preparat som t ex diklofenak och naproxen kan rekommenderas.

Om acetylsalicylsyra eller NSAID-preparat ej kan fördras på grund av t ex gastrointestinala biverkningar, bör paracetamol användas i form av brustabletter eller som suppositorier.

Vid måttligt illamående kan antiemetika ges i form av metoklopramid som tablett. Metoklopramid dämpar illamåendet och normaliserar magsäckens tömningshastighet, vilket förbättrar upptaget av peroralt intagna läkemedel.

Vid kraftigt illamående kan antiemetika ges i form av metoklopramid som injektion.

 

Lätt/måttlig migränhuvudvärk
 

 • Acetylsalicylsyra (ASA)
  Tablett, brustablett eller suppositorium 0,5-1 g
   
 • Paracetamol
  - Tablett, brustablett, munsönderfallande tablett 0,5-1 g eller suppositorium 0,5-1 g
   
 • NSAID-preparat
  - Naproxen - Tablett 250-750 mg eller suppositorium 250-500 mg
  - Diklofenak-Kalium - Tablett 50-100 mg
  - Diklofenak-Natrium - Suppositorium 25-100 mg
  - Ketoprofen (25 mg, 50 mg, 100 mg) tablett 50-200 mg


Måttlig migränhuvudvärk med illamående
 

 • Metoklopramid (10 mg) tablett 10-20 mg eller injektionsvätska, lösning 5 mg/ml, intramuskulär injektion 1-2 ml.

  I kombination med:

Andrahandsalternativ

Migränspecifik behandling med triptaner lämpar sig speciellt när lätta analgetika har otillräcklig effekt eller uttalade biverkningar.

Vid akut behandling av migränattacker med någon triptan bör patienten använda högst två doser per dygn och inte fler än 4-5 doser per migränanfall beroende på hur länge dessa varar.

Typiska triptan-inducerade biverkningar är bland annat trötthet, värmekänsla, tryck över bröstet och tryck/stelhet över nacke och hals.

 

Svår migränhuvudvärk – Triptaner
 

Triptaner kan vid behov kombineras med metoklopramid tablett 10-20 mg eller Injektionsvätska, lösning 5 mg/ml, intramuskulär injektion 1-2 ml.
 

OBS! Det är viktigt att inte använda triptaner som diagnostika för migränsjukdomen. Speciellt mot bakgrunden av att flera rapporter föreligger där behandling med triptan mot förmodad migränsmärta har lindrat smärta orsakad av meningit och subaraknoidalblödning.

 

Beredningsformer

Graden av illamående och eventuell risk för kräkning är avgörande för val av beredningsform.

 

Injektionsbehandling
 

 • Erbjuder den mest konsekventa och snabbast insättande effekten med god lindring av migränanfallets symtom. Utgör därför ett bra behandlingsalternativ vid behandling av svår migrän med kraftigt illamående eller kräkningar.
   
 • Injektion av sumatriptan med autoinjektor/injektionspenna lämpar sig speciellt för de individer som behöver snabb effekt (t ex vid 'morgonmigrän'), de som besväras av kraftigt illamående och/eller kräkningar och för de där konventionell peroral behandling med triptaner ej givit önskvärd effekt.


Nässpray
 

 • Är ett alternativ när en snabb insättande effekt är önskvärd hos en individ som ogärna vill behandla sig med injektion.
   
 • Det är viktigt att nässprayen administreras på optimalt sätt, vilket innebär bland annat att man doserar sig i sittande eller stående med huvudet i normalläge (ej bakåtböjt eller i liggande). Under de närmaste 10-15 minuterna försöker man bibehålla samma position och andas genom munnen utan att sniffa in 'spraymolnet'.
   
 • Imigran Nasal lämpar sig särskilt väl för migränattacker av måttlig intensitet, men man bör informera om att många känner av en obehaglig smak. Detta beror på att en betydande del av det som sprayas in i näskaviteten transporteras vidare mot svalget och sväljs med munnens saliv.
   
 • Zolmitriptan nässpray beskrivs ha en betydande direkt nasofaryngeal absorption med en ökning av plasmakoncentrationen redan några minuter efter dosering. Den ger signifikant huvudvärkslindring efter 15 minuter och smärtfrihet efter 30 minuter. Smakbiverkningar, som är den vanligast rapporterade ogynnsamma effekten, verkar vara av mindre bekymmer för de flesta av patienterna.


Tablettbehandling
 

 • Föredras av de flesta individer med migrän, trots att effekten därav kan störas av migränanfallets gastrointestinala påverkan.
   
 • Oavsett fysikaliska egenskaper så sker huvudparten av läkemedelsabsorptionen efter peroral administrering inom tunntarmens regioner, där tarmvilli gör att absorptionsytan hundrafaldigt överstiger magsäckens motsvarande yta.
   
 • Under migränanfallet är magsäckens motorik hämmad redan tidigt under migränanfallet och det finns alltid en risk att illamåendet under attacken kulminerar i uppkastningar. Troligen är detta orsaken till att effekten av tablettbehandling kan variera högst påtagligt mellan olika migränanfall.
   
 • Sannolikt kan man öka andelen som svarar på behandling vid varje anfall om man kombinerar denna behandling med ett antiemetikum (t ex metoklopramid).

En alternativ peroral beredningsform utgörs av en smälttablett (Maxalt Rapitab, Zomig Rapimelt) som på några få sekunder löser sig på tungan och kan sväljas med munnens saliv utan att man behöver tillföra vätska. Denna beredningsform förefaller speciellt lämplig för individer vars illamående kan förstärkas av att man dricker eller i situationer när man inte har tillgång till vätska. Effektmässigt förefaller smälttabletten vara likvärdig med motsvarande tablettberedning. Den snabbupplösliga tabletten sumatriptan (Imigran Novum) förefaller ur klinisk synvinkel vara likvärdig med den standardtablett som fanns tidigare.

 

Suppositorium
 

 • Utgör ett alternativ för individer med migrän vars anfall karaktäriseras av uttalat illamående och kräkningar.
   
 • Exempelvis Paracetamol

Terapiresistent migrän

Neuroleptika (haloperidol 5-10 mg) givet i.v. eller i.m. injektion kan prövas som akut kuperande läkemedel när patienten söker akut med långvarig svår migränhuvudvärk (status migränosus) som inte har lindrats av individens ordinarie medicinering.

Behandling med neuroleptika är vanligtvis förenat med fler biverkningar, framför allt trötthet, än motsvarande behandling med migränspecifika preparat.


 

PROFYLAKTISK BEHANDLING


Akut anfallskuperande behandling är det som de flesta migränpatienter upplever som det bästa alternativet, men förebyggande medicinering kan bli aktuellt att komplettera med när de anfallskuperande alternativen inte ger tillfredsställande behandlingsresultat.

Tre eller flera svåra migränanfall per månad anges ofta som gräns för när det är dags att överväga profylaktisk läkemedelsbehandling.

Det är relativt sällsynt att den profylaktiska behandlingen gör individen helt besvärsfri. Emellertid är det relativt vanligt att migränpatienten rapporterar att de enskilda migränanfallen upplevs som lindrigare sedan man börjat med profylaktisk behandling.

Huvudgrupperna av profylaktiska preparat inkluderar:
 

Verkningsmekanismerna för dessa profylaktiska preparat vid migrän är dåligt belysta, och användningen baseras primärt på information från kliniska undersökningar. De vetenskapliga bevisen för preparatens användning som migränprofylax är av varierande kvalitet. Dokumentationen är bäst för propranolol, metoprolol, naproxen, topiramat och amitriptylin.

 

Förstahandsalternativ
 


Andrahandsalternativ
 

CGRP-hämmare

CGRP-hämmare utgör en ny behandlingsmetod mot migrän, och utgörs av monoklonala antikroppar som antingen binder till receptorn för Calcitonin-Gene-Related-Peptide (CGRP) eller utövar en direkt effekt på liganden. CGRP-receptorn finns på ställen som har betydelse för patofysiologin vid migrän, t ex trigeminusgangliet. De CGRP-hämmande läkemedel som finns tillgängliga binder kompetitivt med hög affinitet till antingen receptorn eller dess ligand och förhindrar därigenom att CGRP binder in och hämmar därmed dess funktion utan någon signifikant aktivitet mot andra medlemmar i kalcitoninreceptorfamiljen.

Kliniska studier har visat att majoriteten av patienterna, som svarade på behandlingen, erhöll kliniskt relevant behandlingssvar inom 3 månader. Utvärdering av behovet av fortsatt behandling rekommenderas regelbundet därefter. För patienter som inte har svarat efter 3 månaders behandling bör man överväga att avbryta behandlingen.

I dagsläget finns två CGRP-hämmare registrerade:
 

 • Erenumab (Aimovig), ges s.c. 70-140 mg var 4:e vecka. Hämmar CRGP-receptorn. Injektionen kan ges i buken, låret eller överarmens utsida. Patienten ska växla injektionsställe och injektioner ska inte ges i områden där huden är öm, röd eller hård, eller har blåmärken.

  Aimovig har begränsad subvention och subventioneras endast för patienter med kronisk migrän (minst 15 huvudvärksdagar per månad varav minst 8 dagar är med migrän) hos vuxna som inte haft effekt av eller inte tolererat minst två olika förebyggande läkemedelsbehandlingar.
   
 • Fremanezumab (AJOVY). Hämmar CGRP-liganden. Ges antingen som 225 mg s.c. 1 gång i månaden eller 675 mg var 3:e månad. Injektionen kan ges i buken, låret eller överarmens utsida. Patienten ska växla injektionsställe och injektioner ska inte ges i områden där huden är öm, röd eller hård, eller har blåmärken.

  AJOVY har begränsad subvention och subventioneras sedan den 1 november 2019 endast för patienter med kronisk migrän (minst 15 huvudvärksdagar per månad varav minst 8 dagar är med migrän) hos vuxna som inte haft effekt av eller inte tolererat minst två olika förebyggande läkemedelsbehandlingar.


Tredjehandsalternativ
 

Botulinumtoxin

Den aktiva substansen botulinumtoxin typ A, i form av läkemedlet Botox, är ett muskelavslappnande medel som används för att behandla ett antal olika tillstånd i kroppen. De senaste åren har botulinumtoxin kunnat användas som profylaktisk behandling av kronisk migrän (minst 15 huvudvärksdagar per månad varav minst 8 dagar är med migrän) hos vuxna. Flera tidigare studier har utvärderat behandlingen, dock utan att tydligt kunna visa att Botox fungerar bättre än placebo. Emellertid visar resultaten av två senare kliniska undersökningar att 155 enheter till 195 enheter administrerat intramuskulärt i form av injektioner om 0,1 ml (5 enheter) i 31 eller upp till 39 injektionsställen inom 7 specifika muskelområden i ansiktet, huvudet och nacken var 12:e vecka har en statistisk säkerställd profylaktisk effekt. När resultatet från studierna slagits ihop blev resultatet efter 24 veckors behandling att personerna i gruppen som behandlats med Botox hade 10 % färre huvudvärksdagar än de i placebogruppen.

 

Praktiskt tillvägagångssätt vid profylaktisk behandling
 

 • Starta med lägsta styrka och titrera upp till högsta tolererbara dos. Hastigheten med vilken man kan titrera upp doseringen varierar stort mellan individerna.
   
 • Använd optimal dos under 1-2 månader och utvärdera effekten med hjälp av huvudvärksdagbok. Läkemedel ur varje grupp testas vart och ett på detta sätt till dess att man får en god behandlingseffekt.
   
 • Sätt ut behandlingen 6–9 månader senare för att kontrollera effekten.
   
 • Betablockerare utan egenstimulerande effekt utgör ett förstahandsalternativ.
   
 • Läkemedel som kan ge sömnstörning (t ex betablockerare) bör tas på morgonen, och profylaktika som är sederande bör tas till natten.
   
 • Tänk på förekomst av komorbida sjukdomstillstånd vid profylaktisk behandling av migrän! Till exempel kan amitriptylin vara användbart hos individer med en kombination av huvudvärk av spänningstyp och migrän, och flunarizin för att behandla frekventa migränanfall hos migräniker med astma.
   
 • Vanligtvis påbörjas inte profylaktisk behandling vid läkemedelsassocierad kronisk daglig huvudvärk förrän patienten avgiftats (se länk till denna översikt nedan).
   
 • Vid perimenstruell migrän kan hormonell substitution i olika former prövas. Emellertid kan en del kvinnor lyckas få en nedgång i attackfrekvensen genom att undvika p-piller eller annan hormonsubstitution.
   
 • Även om effekten är begränsad så utgör icke-farmakologisk behandling ett betydelsefullt komplement till den farmakologiska behandlingen. Uppmana patienten att inte exponera sig för migränutlösande faktorer. Genom att undvika kända 'triggerfaktorer' för migrän kan en 50 % reduktion av attackfrekvensen erhållas. Man bör även överväga icke-farmakologiska behandlingsalternativ som t ex akupunktur och kognitiv beteendeterapi (KBT).
   
 • Enstaka migränattacker som bryter ut, trots att patienten står på förebyggande behandling, behandlas precis som vanligt.


MIGRÄN OCH GRAVIDITET
 

För akut behandling av migränanfall under graviditet är 1 g paracetamol, lämpligen som ett stolpiller, förstahandsalternativet.

De risker som är associerade med acetylsalicylsyra och ibuprofen bedöms vara små om preparaten tas vid enstaka tillfällen och om de undviks under sista graviditetstrimestern. Proklorperazin kan sannolikt användas utan risk mot illamående och som antiemetikum under hela graviditeten. Användning av triptaner under graviditeten är kontroversiellt och inte allmänt rekommenderat.

Om möjligt försöker man undvika användning av förebyggande läkemedel under graviditeten. De enda medel som kan ges utan någon påtaglig risk under graviditeten är betablockerare som metoprolol och propranolol.

 

Patientinformation
 

Migrän och graviditet 

LÄKEMEDEL - BIVERKNINGAR och KONTRAINDIKATIONER

LäkemedelBiverkningarFörsiktighet/
Kontraindikationer
Betablockerare
Propranolol
Atenolol
Metoprolol
Bradykardi
Hypotension
Muskeltrötthet
Sömnstörningar
Dyspepsi
Depression
Astma
AV-block
Diabetes
Depression
Konditionskrävande
sport/yrke
Kalciumantagonister
Verapamil
Sedation
Viktuppgång
Depression
Sömnstörning
Obstipation
Retledningspåverkan, bradykardi
Depression
Parkinsons sjukdom
Bradykardi
Retledningspåverkan
Antiepileptika
Natriumvalproat
Topiramat
Viktuppgång/minskning
Illamående, kräkningar
Trombocytopeni
Leverpåverkan
Håravfall
Tremor
Graviditet
Trombocytopeni
Leversjukom
Tricykliska antidepressiva
Amitriptylin
Sedation
Viktuppgång
Munntorrhet
Dimsyn
Svettningar
Obstipation
Urinretention
Ortostatism
Retledningspåverkan
Trångvinkelglaukom
Prostatahypertrofi
Retledningssjukdom
Nyligen genomgången hjärtinfarkt
Epilepsi
Icke-steroida antiinflammatoriskapreparat (NSAID)
Naproxen, diklofenak, ketoprofen
Halsbränna
Magvärk
Illamående
Huvudvärk
Tinnitus
Astma eller rinit
Inducerad av ASA
Magsår
Svår njursvikt
Angiotensin II-receptorantagonister
Kandersartan
Hypotension
Yrsel
Huvudvärk
Hyperkalemi
Nedsatt njurfunktion
Kaliumsparande diuretika
Kaliumsupplement
PROGNOS


Förekomsten av migränanfall minskar vanligtvis med stigande ålder, omkring 30 % per tioårsperiod.


 

UPPFÖLJNING


Svårdiagnosticerade och komplicerade fall bör utredas och behandlas genom neurologspecialist. Den stora majoriteten sköts inom primärvården.


Blanketter
 

Huvudvärksdagbok


ICD-10

Migrän utan aura G43.0
Migrän med aura G43.1
Komplicerad migrän G43.3
Migrän, ospecificerad G43.9

 
Sjukskrivning

Länkar till försäkringsmedicinskt beslutsstöd från Socialstyrelsen:
G43 Migrän

Behandlingsrekommendation
 

Rekommenderad läkemedelsbehandling enligt Läkemedelsboken

Visa översikt: "Huvudvärk, primär utredning"

Visa översikt: "Huvudvärk, läkemedelsassocierad kronisk daglig”


Referenser

The International Classification of Headache Disorders, 3rd edition (beta version). Cephalalgia 2013;1:627-808. Länk

Huvudvärk-teori och klinik, Eds. Dahlöf, C., J Carlsson, J.-E. Hardebo, K Laurell, P-E Lygner., Studentlitteratur, Lund, 2006;1-288.

The Headaches. 3rd Edition. Eds. J. Olesen, P.J. Goadsby, N.M. Ramadan, P. Tfelt-Hansen and K. M. A. Welch, Lippincott Williams & Wilkins, 2006;1-1169.

D'Amico D, Lanteri-Minet M. Migraine preventive therapy: selection of appropriate patients and general principles of management. Expert Rev Neurother 2006;6(8):1147-57. Länk

Goadsby PJ. Recent advances in understanding migraine mechanisms, molecules and therapeutics. Trends Mol Med 2007;13(1):39-44. Länk

Holroyd KA, Drew JB. Behavioral approaches to the treatment of migraine. Semin Neurol 2006;26(2):199-207. Länk

MacGregor EA. Migraine and the menopause. J Br Menopause Soc 2006;12(3):104-8. Länk

Aurora SK, Dodick DW, Turkel CC, DeGryse RE, Silberstein SD, Lipton RB, Diener HC, Brin MF; PREEMPT 1 Chronic Migraine Study Group. "OnabotulinumtoxinA for treatment of chronic migraine: results from the double-blind, randomized, placebo-controlled phase of the PREEMPT 1 trial." Cephalalgia 2010; 30(7): 793-803.

Diener HC, Dodick DW, Aurora SK, Turkel CC, DeGryse RE, Lipton RB, Silberstein SD, Brin MF; PREEMPT 2 Chronic Migraine Study Group.. "OnabotulinumtoxinA for treatment of chronic migraine: results from the double-blind, randomized, placebo-controlled phase of the PREEMPT 2 trial." Cephalalgia 2010; 30(7): 804-814. Länk

Dodick DW, Turkel CC, DeGryse RE, Aurora SK, Silberstein SD, Lipton RB, Diener HC, Brin MF, on behalf of the PREEMPT Chronic Migraine Study Group OnabotulinumtoxinA for treatment of chronic migraine: pooled results from the double-blind, randomized, placebo-controlled phases of the PREEMPT clinical program. Headache. 2010; 50:921–936. Länk

Tso AR, Goadsby PJ. Anti-CGRP Monoclonal Antibodies: the Next Era of Migraine Prevention? Curr Treat Options Neurol. 2017;19(8):27. Länk

COPYRIGHT © INTERNETMEDICIN AB

Kommentera >>

Lämna ett svar

Tack för din kommentar!


Prenumerera på våra nyhetsbrev