Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Kognitiva störningar/demenssjukdomar, differentialdiagnoser

FÖRFATTARE

Docent, överläkare Katarina Nägga, Medicinska o Geriatriska akutkliniken/Universitetssjukhuset i Linköping

GRANSKARE

Professor, överläkare Lena Kilander, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap/Uppsala universitet

UPPDATERAD

2021-03-31

SPECIALITET
INFORMATION
INNEHÅLL

Alzheimers sjukdom med tidig debut
F00.0*G30.0†
 

 • Utmärks av smygande debut och långsamt progredierande försämring av kognitiva funktioner
 • Det vanligaste tidiga symtomet är minnesstörning. Andra tecken på skador i temporoparietala kortex, såsom svårigheter att hitta ord och förstå; problem med rumslig orientering; svårigheter att använda händerna i en målinriktad aktivitet (dyspraxi),och försämrad perception är också typiska
 • Ytterligare högre mentala funktioner, exempelvis abstrakt tänkande och problemlösningsförmåga drabbas successivt.
 • Depressiva symtom kan förekomma, inte minst initialt
 • Andra beteendemässiga och psykologiska symtom (BPSD) kan tillkomma i senare skede
 • Denna diagnos används av tradition för patienter som är under 65 år vid symtomdebut

 


Alzheimers sjukdom med sen debut
F00.1*G30.1†
 

 • Symtombilden liknar den vid tidig debut. Den kliniska bilden är ofta mera diffus, som ett uttryck för mer omfattande skadeutbredning
 • Debut efter 65 års ålder. Åldersgränsen baseras på en internationell överenskommelse

 


Alzheimers sjukdom med cerebrovaskulär skada
F00.2*G30.8†
 

 • Demensbild som talar för Alzheimers sjukdom, men där kliniska fynd och CT eller MR av hjärnan ger belägg för samtidig symtomgivande cerebrovaskulär skada

 


Vaskulär demens
F01.9
 

 • Vid vaskulär demens (VaD) föreligger demenssymtom med nedsättning av uppmärksamhet inkluderat bearbetningshastighet och exekutiv förmåga. Försämring av minne kan förkomma men är tidigt mindre framträdande.
 • Andra kognitiva symtom som dyspraxi och språkstörning m m kan också förekomma.
 • Symtomen, som kan vara fluktuerande, beskriver ofta ett trappstegsliknande förlopp, men sjukdomsprogressen kan också vara successivt smygande
 • Debuten kan ibland vara plötslig i samband med ett kliniskt stroke
 • Utöver de kognitiva symtomen är försämrad gång och balans; andra neurologiska och neuropsykiatriska symtom vanliga
 • Hjärnavbildande undersökningar som visar avgränsade, cirkulationsbetingade skador krävs för diagnosen

 


Frontotemporal demens
F02.0*G31.0†
 

 • Progredierande demens med långsam debut, vanligen före 70 års ålder
 • Frontotemporal demens (FTD) kan delas in i tre varianter: beteendevariant av FTD (bvFTD) och två varianter av primär progressiv afasi (PPA); nfvPPA och svPPA.
 • BvFTD karaktäriseras av störningar i frontalloberna, såsom nedsatt exekutivitet och social förmåga samt emotionell avflackning. Såväl impulsivt beteende som apati är vanligt, liksom omdömeslöshet och bristande insikt.
 • NfvPPA är förkortningen av non-fluent variant/agrammatic PPA motsvarande icke-flytande/agrammatisk variant av PPA (sv). Denna variant kallades tidigare progressiv icke-flytande afasi (PNFA). Tillståndet utmärks av expressiv språkstörning.
 • SvPPA är förkortningen av semantic variant PPA motsvarande semantisk variant av PPA (sv). SvPPA kallas ofta semantisk demens.Varianten semantisk demens utmärks av bortfall av ordförråd och senare även all inlärd kunskap, tillsammans med frontala symtom.
 • Minne, rumsuppfattning och praktisk förmåga är ofta relativt välbevarade i tidiga stadier
 • Sjukdomen ger en fortskridande svår funktionsnedsättning

 


Lewy body demens
F02.8*G31.8A†
 

 • Sjukdomen drabbar bakre kortex och ger en successiv försämring av bl.a problemlösning, räkneförmåga och rumslig orientering, medan minnet kan vara intakt i tidigt skede
 • För diagnosen krävs minst två av följande tre kärnkriterier: synhallucinationer, parkinsonism och fluktuationer, dvs variationer över tid
 • För diagnosen skall också demenssymtomen och parkinsonismen utvecklas under ett och samma år, till skillnad från demens vid Parkinsons sjukdom
 • Störd REM-sömn och nedsatt luktsinne är vanliga prodromala symtom
 • De kognitiva symtomen kan förvärras av antipsykotika

 


Demens vid Parkinsons sjukdom
F02.3*G20.9†
 

 • Diagnostiken bygger på att Parkinsons sjukdom föreligger, med debut av de kognitiva symtomen mer än ett år senare
 • Den kognitiva störningen liknar den vid Lewy body demens
 • Demensbilden får inte förväxlas med kognitiv störning som kan uppkomma på grund av anti-parkinsonmedicinering

 


Alkoholdemens
F10.7A
 

 • Demensbild som föreligger hos en person med långvarigt alkoholmissbruk där ingen annan specifik förklaring till demensen föreligger (t ex direktpåverkan av alkohol, hjärnskador efter trauma, subduralhematom)
 • Diagnosen kan ställas först efter minst två månaders total avhållsamhet från alkohol

 


Depression hos äldre
F32.8
 

 • Depression är den vanligaste behandlingsbara differentialdiagnosen till kognitiv störning/demenssjukdom
 • Insjuknandet kan vara både smygande och hastigt
 • Det kan, men behöver inte, finnas anamnes på depression någon gång tidigare i livet
 • Ibland föreligger en utlösande faktor, t ex somatisk sjukdom eller förlust av närstående
 • Intresse och koncentration försämras och minnet påverkas ofta. Trötthet, avmagring, smärta och andra somatiska symtom är också vanliga, liksom ångest, irritabilitet och aggressivitet
 • Typiskt depressiv dygnsrytm föreligger inte alltid.
 • Förloppet är oftast reversibelt vid antidepressiv behandling

 


Konfusion utan demenssjukdom
F05.0
 

 • Konfusion debuterar plötsligt och utlöses ofta av akut sjukdom, läkemedelsbiverkningar eller svår psykosocial stress
 • Tillståndet karaktäriseras av störningar av uppmärksamhet och vakenhet, och fluktuerar över dygnet. Tal och tänkande ter sig osammanhängande. Såväl hyperaktivitet som hypoaktivitet/sänkt vakenhetsgrad förekommer.
 • Vanliga symtom är agitation, aggressivitet, hallucinationer och vanföreställningar
 • Syndromets varaktighet växlar och svårighetsgraden varierar från mild till uttalad
 • Tillståndet är reversibelt och utlösande faktorer ska behandlas

 


Konfusion med demenssjukdom
F05.1
 

 • Detta tillstånd uppfyller ovanstående kriterier, men förekommer samtidigt som demenssjukdom. Personer med demenssjukdom har en sänkt konfusionströskel och kan reagera med plötslig kognitiv försämring vid t ex en lindrig infektion.

 


Lindrig kognitiv störning, objektiv (minnesstörning)
F06.7
 

 • Denna diagnos används när objektiva hållpunkter för kognitiv störning föreligger, men de är ej så uttalade att kriterierna för ’demens’ uppfylls, dvs påverkar ej dagliga aktiviteter. Tillståndet karakteriseras av försämrade minnesfunktioner, inlärnings- och koncentrationssvårigheter
 • Det finns ofta en känsla av uttalad psykisk uttröttbarhet och nyinlärning upplevs subjektivt som svår
 • Lindrig kognitiv störning kan utgöra första stadiet i en progredierande demenssjukdom, eller ha andra, godartade orsaker

 


Lindrig kognitiv störning, subjektiv
R41.8A
 

 • Denna diagnos används när en patient upplever störning av minne och/eller andra kognitiva funktioner, men resultaten vid testning av kognitiva funktioner/neuropsykologisk undersökning är inom normalvariationen

 


Demensutredning, pågående

Vid besök under pågående utredning anges som huvuddiagnos en kod för patientens symtom, t ex:

 • R 41.3 Minnesstörning UNS
 • R 41.8A Lindrig kognitiv störning, subjektiv
 • F 06.7 Lindrig kognitiv störning

 


Observation för misstänkt kognitiv störning, avslutad utredning hos frisk
Z03.2A

Demensutredning där man efter avslutad utredning kommit fram till att ingen minnesstörning eller demens föreligger.


Demens utan närmare specifikation (UNS)
F03.9
 

 • Diagnosen bygger på att en kognitiv störning med demensvalör konstaterats, men att man efter utredning ej kunnat fastställa vilken specifik demenssjukdom som är orsaken
 • De diagnostiska verktygen medger inte alltid att en helt säker diagnos kan ställas
 • Diagnosen är bl.a tillämpbar för patienter med atypiska symtom och för patienter i hög ålder, som ofta har flera olika typer av neurodegenerativa och vaskulära skador

 

LÄNKAR
 

Demens - utredning i primärvård

Demens - utredning specialistnivå

Agitation och aggressivitet vid demens

Depression hos äldre

Konfusion

Psykomotorisk agitation (utagerande)


 

ICD-10

Andra specificerade depressiva episoder F32.8
Ospecificerad demens F03.9
Delirium utan underliggande demenssjukdom F05.0
Delirium med underliggande demenssjukdom F05.1
Lindrig kognitiv störning F06.7
Alkoholdemens F10.7A
Vaskulär demens, ospecificerad F01.9
Lindrig kognitiv störning, subjektiv R41.8A
Observation för misstänkt kognitiv störning Z03.2A
Demens vid Alzheimers sjukdom med tidig debut F00.0
G300 Alzheimers sjukdom med tidig debut

Demens vid Alzheimers sjukdom med sen debut F00.1
G301 Alzheimers sjukdom med sen debut

Demens vid Picks sjukdom F02.0
G310 Lokaliserad hjärnatrofi

Demens vid Alzheimers sjukdom, atypisk eller blandad typ F00.2
G308 Annan specificerad form av Alzheimers sjukdom

Demens vid andra specificerade sjukdomar som klassificeras annorstädes F02.8
G318A Degenerativa förändringar vid lewybodydemens

Demens vid Parkinsons sjukdom F02.3
G209 Parkinsons sjukdom


 

Sjukskrivning

Länkar till försäkringsmedicinskt beslutsstöd från Socialstyrelsen:

F10 Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av alkohol

F32 Depressiv episod

COPYRIGHT © INTERNETMEDICIN AB

Kommentera >>

Lämna ett svar

Tack för din kommentar!


Prenumerera på våra nyhetsbrev