Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Huvudvärk, primär utredning

FÖRFATTARE

Professor, överläkare Mattias Linde, Neurologmottagningen, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg/vice ordförande Svenska huvudvärkssällskapet

GRANSKARE

Professor, specialistläkare Dag Nyholm, Neurologkliniken/Akademiska sjukhuset Uppsala

UPPDATERAD

2022-11-28

SPECIALITET
INFORMATION

Patientbroschyr Spänningshuvudvärk
INNEHÅLL

BAKGRUND

 

Det som ofta driver en patient med huvudvärk till sjukvården är fruktan för att den bakomliggande orsaken är en allvarlig, livshotande sjukdom.

 

Än idag är läkaren i mycket hög utsträckning beroende av patientens egen sjukdomsbeskrivning för huvudvärksdiagnostiken. Upptagandet av en grundlig huvudvärksanamnes är tidskrävande, men rädslan för hjärntumör hos patienten motiverar att anamnesupptagandet tillsammans med somatisk/neurologisk undersökning får ta sin väl tilltagna tid.

 

Huvuddelen av tiden bör ägnas åt anamnesupptagningen. Efter en noggrann analys av vad som framkommit under intervju och undersökning kan oftast en sannolik huvudvärksdiagnos presenteras för patienten.


 

FRÅGOR I HUVUDVÄRKSANAMNES SOM AVSLÖJAR HUVUDVÄRKSTYP


Två huvudvärkssjukdomar är mycket vanligare än alla övriga, nämligen migrän och huvudvärk av spänningstyp (HST). Dessa står för över 90 % av fallen som söker sjukvård med just huvudvärk som dominerande symtom.

Därutöver handlar det om en handfull sjukdomar som man i första hand skall betänka, både med hänsyn till vanlighet och allvarliga orsaker.

Med hjälp av ett flödesschema avseende frågorna vid anamnesupptagandet, i den ordning de bör ställas, är det i regel inte särskilt svårt för den enskilde undersökaren att ringa in sannolik diagnos.

1. Vilken typ av huvudvärk (attacker, kontinuerlig, etc)?

2. Hur lång är den enskilda attacken (sekunder, minuter, timmar, dagar, o s v)?

3. Hur ofta kommer huvudvärken (frekvens)?

4. Vad kännetecknar huvudvärken i övrigt, associerade symtom (övriga karakteristika)?
 

Fråga 1
Huvudvärkstyp
Sannolik typ av huvudvärk Fråga 2
Duration
Fråga 3
Frekvens
Fråga 4
Övriga karakteristika
Huvudvärk i klart avgränsade attacker Migrän (episodisk) 4 tim - 3 dygn 1/år - 14 dagar i månaden Illamående
Ljus-/ljudkänslig
Ofta halvsidig
Ibland aura före attack, behov av vila
- - Klusterhuvudvärk 15 min - 3 tim 1-8/dygn under 1 vecka - 1 år Strikt ensidig smärta av hög intensitet i eller kring ögat, symtom från öga/näsa, rastlöshet
- - Trigeminusneuralgi Några sekunder - 2 min Flera ggr/dygn under månader Hög intensitet
Triggerpunkter
Huvudvärk nästan dagligen Kronisk huvudvärk av spänningstyp (KHST) eller kronisk migrän (KM) Tim - dygn Minst hälften av dagarna under minst 3 månader KHST och KM kan vara lika vissa dagar, men vid KM är huvudvärken migränoid minst 8 dagar i månaden
- - Temporalisarterit Dygn Vanligen kontinuerlig Drabbar äldre, ömma tinningkärl, tuggclaudicatio
- - Hjärntumör Tim - dygn Varierar
Ökar efterhand
Varningssignaler med neurologiska/psykiska symtom
Huvudvärk vid varje uppvaknande Kronisk huvudvärk av spänningstyp eller kronisk migrän Tim - dygn De flesta morgnar Se ovan
- - Läkemedelsöveranvändningshuvudvärk Tim - dygn Varje morgon Dämpas av akutläkemedel som används minst 10 dagar i månaden
UNDERSÖKNING AV PATIENT MED HUVUDVÄRK
 

Allmäntillstånd
 

 • Huvudvärk just nu?
 • Oro, nedstämdhet, kontaktkvalitet?
 • Rörelsemönster, kroppshållning?
 • Avmagring med flera allmänna eller endokrina sjukdomstecken?
 • Blodtryck?

Neurologiskt status
 

Rutinnervstatus inklusive:

 

 • Ögonbottnar, synfält, pupiller, pupillreflexer, ögonrörelser
 • Ytlig sensibilitet ansikte inklusive hornhinna, huvud och hals
 • Uppsträckta armar (armar-framåt-sträck), handgrepp, gång
 • Diadokokinesi, Romberg, finger-näs, häl-knä
 • Muskelreflexer i extremiteter, fotsulereflexer

 

 

Lokalstatus huvud, nacke, halsrygg

 • Hållning och rörelser i huvud-nacke-hals-axlar (inklusive tuggapparaten)
 • Palpation av perikraniella muskler, muskelfästen, spinalutskott med patienten i liggande och avslappnad:
  - vilotonus, ömhet?
 • Aktiv/passiv rörlighet i nacke
 • Nackstyvhet?
 • Palpation av tinningartärer
 • Auskultation av huvud/hals:
  blåsljud?

 

 

 

FARLIG HUVUDVÄRK - VARNINGSSIGNALER SOM BÖR FÖRANLEDA YTTERLIGARE UTREDNING


Förutom de vanliga huvudvärkssjukdomarna är det viktigt att kunna känna igen huvudvärk som symtom på farliga bakomliggande sjukdomar så att behandling inte fördröjs.

Dessa tillstånd utgörs av:

 

 • Intrakraniell tumör
 • Intrakraniell blödning och subaraknoidalblödning
 • Jättecellsarterit
 • Karotis/vertebralisdissektion
 • Central ventrombos (sinustrombos)
 • Arteriell hypertension
 • Idiopatisk intrakraniell hypertension
 • Intrakraniell infektion

 

 

När bör datortomografi (CT) hjärna utan/med kontrastmedel aktualiseras?

Misstänk intrakraniell expansivitet vid:

 • Epileptiskt anfall
   
 • Staspapill
   
 • Ökande neurologiska bortfallssymtom;
  motoriska, sensoriska, dubbelseende, synfältsstörningar eller kortvariga episoder med nedsatt syn
   
 • Personlighetsförändring, t ex ökande apati, aggressionsutbrott eller oklar ångest
   
 • Nytillkommen huvudvärk med kräkningar
   
 • Nytillkommen huvudvärk som ökar vid kroppsansträngning, hosta eller krystning
   
 • Migränliknande huvudvärk med atypisk aura, som aldrig skiftar sida (misstänk arteriovenös kärlmissbildning)
   
 • Huvudvärksattack med dubbelseende eller ensidig pupillvidgning (misstänk aneurysm)
   
 • Medvetandeförlust vid huvudvärk (misstänkt cysta eller tumör i anslutning till hjärnans ventrikelsystem)

 

 

Misstänk sinustrombos eller idiopatisk intrakraniell hypertension vid:

 

 • Nydebuterad huvudvärk, som inte viker inom några dagar utan snarare ökar, ofta men ej alltid kombinerad med kräkningar, synnedsättning eller neurologiska bortfallssymtom
   
 • Staspapill
   
 • Debut av ovanstående i anslutning till förlossning, p-piller eller annan medicinering

 

 

Misstänk subaraknoidalblödning vid:

 • Urakut debuterande intensiv huvudvärk, ibland men ej alltid i anslutning till kroppsansträngning, hosta, krystning eller sexuell aktivitet.
  Samtidig nackstyvhet, ljuskänslighet och/eller illamående

 

 

När bör magnetresonanstomografi (MR), eventuellt med MR-angiografi aktualiseras?

Sjukdomar i hypofysområdet, skallbasen och bakre skallgropen visualiseras optimalt med MR, som i sådana fall kan övervägas som primär undersökning, alternativt som komplettering efter datortomografi.

 • Huvudvärksattack med dubbelseende eller ensidig pupillvidgning (misstänk expanderande aneurysm)
   
 • Tilltagande huvudvärk vid kroppsansträngning, hosta eller krystning (misstänk expanderande aneurysm eller process i bakre skallgrop)
   
 • Kvarstående misstanke om sinustrombos, med symtom enligt ovan
   
 • Akut ensidig ansiktssmärta med liten pupill och nedhängande ögonlock samma sida, debut av/risk för ischemisk stroke inom några dygn (misstänk karotisdissektion)
   
 • Akut ensidig värk i bakhuvud - debut av/risk för ischemiskt stroke inom några dygn (misstänk vertebralisdissektion)
   
 • Tecken till endokrin dysfunktion, t ex amenorré, akromegali, försenad längdtillväxt (misstänk hypofystumör)

 


När bör lumbalpunktion övervägas?

 • Vid samtidig feber, nackstyvhet, allmänpåverkan, förvirring (misstänk meningit, encefalit)
   
 • Vid kvarstående misstanke om subaraknoidalblödning trots normal DT-hjärna (gäller alltid vid normal CT utförd 6 timmar efter insjuknandet eller senare)
   
 • Vid misstanke om idiopatisk intrakraniell hypertension trots normal datortomografi, med symtom enligt ovan

 

 

När bör blodprovsutredning övervägas?

 • Nydebuterad långdragen huvudvärk över 50 års ålder (misstänk temporalisarterit)

 

 

 

HANDLÄGGNING AV NYDEBUTERAD AKUT / HALVAKUT INSÄTTANDE HUVUDVÄRK


Utan neurologiska fynd i status och opåverkat / påverkat allmäntillstånd:

 

Misstänk Utredning
Primär ansträngningsutlöst huvudvärk CT-hjärna
LP
Primär hosthuvudvärk CT-hjärna
LP
Primär huvudvärk vid sexuell aktivitet CT-hjärna
LP
Sinusit (inkl. ethmoidal-/sphenoidalsinus) Rtg sinus/CT hjärna
Subaraknoidalblödning CT-hjärna
LP
Hjärnblödning CT-hjärna
Hjärninfarkt CT-hjärna
Karotis/vertebralisdissektion Doppler/MR

 

Överväg även Utredning
Migrän CT-hjärna
Hortons huvudvärk CT-hjärna
Glaukom Ögonkonsult
Temporalisarterit Blodprov, SR
Trigeminusneuralgi CT-hjärna
MR
LP
Idiopatisk intrakraniell hypertension
(vanligen med papillödem)
CT-hjärna
Akut hypertension
inklusive feokromocytom
CT-hjärna, blodprovMed neurologiska fynd i status och vanligtvis påverkat allmäntillstånd:

 

Misstänk Utredning
Subaraknoidalblödning CT-hjärna
LP
Hjärnblödning CT-hjärna
Hjärninfarkt CT-hjärna
Karotis/vertebralisdissektion Doppler/MR
Överväg även Utredning
Hjärntumör, abscess CT-hjärna
Subduralhematom CT-hjärna
Sinustrombos CT-hjärna/MR-hjärna
Meningit
Encefalit
LP
Aneurysm
Arteriovenös kärlmissbildning
CT-hjärna/MR-hjärna
Hydrocephalusutveckling pga
cysta/tumör eller missbildning
vid hjärnans ventrikelsystem
CT-hjärna/MR-hjärna
Tumör eller missbildning
i bakre skallgropen
MR-hjärnaExempel på problemställningar som bör föranleda konsultation av specialist inom huvudvärksbehandling

 • Terapiresistent eller atypisk migrän
   
 • Kronisk huvudvärk med osäker diagnos eller speciella behandlingsproblem
   
 • Behov av specialistbedömning eller sjukhusvård i samband med avgiftning vid läkemedelsöveranvändningshuvudvärk
   
 • Klusterhuvudvärk, särskilt den kroniska formen
   
 • Misstanke om kronisk paroxysmal hemikrani eller annan oklar attackhuvudvärk
   
 • Trigeminusneuralgi eller annan kraniell neuralgi med otillräcklig effekt av karbamazepin eller annat antiepileptikum
   
 • Misstanke om central neurogen smärta

 


Exempel på indikationer för konsultation av andra specialister

Ögonläkare:

 • Framträdande orbital smärta eller andra tecken på glaukom (grön starr)
   
 • Misstanke om refraktionsstörning eller skelning som bidragande till huvudvärk
   
 • Idiopatisk intrakraniell hypertension eller annat huvudvärkstillstånd med risk för synpåverkan

 

 

ÖNH-specialist:

 

 • Oförklarad hörselnedsättning eller påtaglig yrsel vid huvudvärk
   
 • Misstanke om sjukdom i bihålor, svalg, ansiktsregion (inklusive ihållande idiopatisk ansiktssmärta) eller öron som orsak eller bidragande till huvudvärk
   
 • Ihållande idiopatisk ansiktssmärta

 

 

Tandläkare/bettfysiolog/käkkirurg:

 

 • Tecken på tandgnissling, tandpressning eller tungpressning
   
 • Smärta eller dysfunktion inom tuggapparaten
   
 • Ihållande idiopatisk ansiktssmärta

 

 

Smärtspecialist:

 

 • Terapiresistens vid ihållande idiopatisk ansiktssmärta, postherpetisk neuralgi eller central neurogen smärta
   
 • Misstanke om cervikal orsak till svårbehandlad huvudvärk, t ex för diagnostiska blockader

 

 

Blanketter
 

Huvudvärksdagbok


 

ICD-10

Huvudvärk R51.9

 

Referenser

Headache Classification Committee of the International Headache Society (IHS) The International Classification of Headache Disorders, 3rd edition. Cephalalgia. 2018 Jan;38(1):1-211. Länk

Honningsvåg LM, Hagen K, Håberg A, Stovner LJ, and Linde M.Intracranial abnormalities and headache: A population-based imaging study (HUNT MRI). Cephalalgia 2016 Feb;36(2):113-21. Länk

 

Nilsson Remahl I, Linde M, Waldenlind E. Huvudvärk, kraniella neuralgier och ansiktssmärtor. Kapitel 10 i boken Neurologi (sjätte upplagan) under redaktion av Nyholm D och Burman J. Liber, 2020, sid 178-199. ISBN 978-91-47-12858-7.

 

The Headaches. 3rd Edition. Eds. J. Olesen, P.J. Goadsby, N.M. Ramadan, P. Tfelt-Hansen and K. M. A. Welch, Lippincott Williams & Wilkins, 2006;1-1169.

COPYRIGHT © INTERNETMEDICIN AB

E-posta synpunkter till författaren info@internetmedicin.se

Prenumerera på våra nyhetsbrev