Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Huvudvärk, cervikogen

FÖRFATTARE

Professor, överläkare Mattias Linde, Neurologmottagningen, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg/vice ordförande Svenska huvudvärkssällskapet

GRANSKARE

Professor, specialistläkare Dag Nyholm, Neurologkliniken/Akademiska sjukhuset Uppsala

UPPDATERAD

2022-11-28

SPECIALITET
INFORMATION
INNEHÅLL

BAKGRUND

 

Cervikogen huvudvärk innebär huvudvärk som orsakas av sjukdomstillstånd i nacken, dock inte av trauma. Det är således en ovanlig sekundär huvudvärksform som inte skall blandas ihop med vanlig migrän som ofta startar med nackstelhet. Tillståndet förekommer oftast i yngre medelåldern.

 


Patofysiologi

Vanligtvis finns en primär skada eller dysfunktion i någon av följande vävnadsstrukturer vilken kan förklara smärtan vid cervikogen huvudvärk:

 

 • Cervikala kotmellanskivor
 • Cervikala facettleder
 • Bakre cervikala spinalnervrötter (främst C1-C3)
 • Perifera nerver såsom n. occipitalis major, n. occipitalis minor, n. auricularis major

 

 

Prevalens

Olika sjukdomstillstånd i nacken som ger upphov till huvudvärk tycks förekomma hos cirka 15 % av de individer som söker läkare för huvudvärk och/eller nackvärk, medan förekomsten av strikt definierad cervikogen huvudvärk i befolkningen sannolikt är lägre än 5 %.


 

DIAGNOSKRITERIER

 

För diagnosen cervikogen huvudvärk krävs kliniskt och/eller radiologiskt bevis för ett sjukdomstillstånd i halskotpelaren eller halsens mjukdelar som kan ge huvudvärk. Exempel på detta är tumörer, reumatoid artrit, och spondylos.

Dessutom skall kausalitet kunna demonstreras genom minst två av följande:

 

 • Huvudvärken har debuterat i tidsmässig relation till det påvisade sjukdomstillståndet i hals/nacke

 • Huvudvärken har förbättrats signifikant eller försvunnit helt parallellt med det påvisade sjukdomstillståndet i hals/nacke

 • Rörligheten i halsryggen är reducerad, och huvudvärken försämras påtagligt av provokationsrörelser

 • Huvudvärken försvinner efter diagnostiska blockader av nerver i nacken

 

 

 

SYMTOM

 

Det finns några diagnostiska särdrag hos den cervikogena huvudvärken:

 

 • Individen med cervikogen huvudvärk klagar främst över huvudvärk och i mindre utsträckning över nacksmärtor.
   
 • Huvudvärken är vanligtvis ensidig (utan att växla sida) och utgår från nackregionen med utstrålning mot samsidans tinning- och ögonregion samt ibland även mot skulderregionen.

 • Smärtor kan provoceras fram genom att vrida och/eller böja i nacken alternativt genom att trycka på strukturerna i nacken. Sidoflektion och rotation i nacken är ofta nedsatt på den affekterade sidan på grund av smärtinducerat motstånd i mjukvävnaden.

 

 

 

DIFFERENTIALDIAGNOSTIK

 

Ur klinisk synpunkt kan det ibland vara svårt att skilja cervikogen huvudvärk från migrän och huvudvärk av spänningstyp. Den cervikogena huvudvärken har beskrivits i olika artiklar som frontal, retroorbital och occipital samt ipsi- eller bilateral. Liknande lokalisation kan även gälla för både migrän och huvudvärk av spänningstyp. På motsvarande vis kan de typiska migränsymtomen illamående och överkänslighet mot ljus och ljud förekomma vid cervikogen huvudvärk.

Till skillnad från andra typer av huvudvärk utlöses och/eller ökar den cervikogena huvudvärken vid speciella rörelser i halsryggen och av ett långvarigt bibehållande av halsryggen i samma position.

Myofasciella smärtsyndrom i skalp och nacke kan grumla diagnosen, men vid dessa strikt muskulära tillstånd skall smärtproducerande orsaker i halsryggen kunna uteslutas. Vidare får patienter med cervikogen huvudvärk inte någon smärtlindring av farmaka som är effektiva mot till exempel migrän.

Ett differentialdiagnostiskt problem är att olika sjukdomstillstånd eller skador med efterföljande dysfunktion i nackens anatomiska strukturer kan ge liknande symtombilder. Med cervikogen huvudvärk enligt den internationella klassifikationen avses i alla fall inte huvudvärk orsakssammanhängande med myofasciella ömmande punkter eller akut och kronisk huvudvärk på grund av trauma mot huvud och/eller nacke, såsom vid pisksnärtskada "whiplash". Gränsdragningen mellan de olika smärttillstånden är dock inte enkel.


 

UTREDNING

 

Anamnes

 

 • Är detta en för patienten ny huvudvärk som har debuterat i samband med ett sjukdomstillstånd i nacken?

 • Är värken relaterad till att vrida och/eller böja i nacken?

 • Är huvudvärken unilateral utan sidoväxling och utgår från nackregionen?

 

 

Status

 

 • Undersökning av nacke
 • Reducerad rörlighet?
 • Försämras huvudvärken påtagligt av provokationsrörelser?
 • Neurologiskt status

 

 

Radiologi

 • MR-halsrygg

 

 

Övrigt

 

Diagnostiska blockader på ett adekvat och systematiskt sätt kan hjälpa till att komma fram till rätt diagnos. Till exempel kan blockad av C2-roten eller n. occipitalis major användas för att skilja cervikogen huvudvärk (som temporärt elimineras) från migrän och huvudvärk av spänningstyp (som inte påverkas).

 

 

 

BEHANDLING

 

Huvudvärken försvinner eller lindras i regel om besvären från halsryggen behandlas framgångsrikt av läkare med adekvat kompetens (t ex ortoped eller reumatolog) eller fysioterapeut. Behandlingen av huvudvärken som sådan är vanligen konservativ men NSAID kan prövas med beaktande av risken för sekundär läkemedelsöveranvändningshuvudvärk. Evidensgrunden för fysioterapi i form av manuell mobilisering eller manipulation är svag. Botulinumtoxin-behandling fungerade inte bättre än placebo i en randomiserad, kontrollerad studie. 

 REMISS

 

MR av halsryggen bör beställas via primärvården. Beroende på resultatet remitteras patienten sedan vidare till lämplig specialist, ex ortoped vid positivt fynd alternativt neurolog eller smärtspecialist vid negativt fynd. Eventuell blockad bör utföras av en för ändamålet skolad läkare och skall göras när patienten har kontinuerlig huvudvärk.

 

 

 

UPPFÖLJNING

 

Då diagnosen är ställd, och behandling är ordinerad och inställd, kan patienten följas upp av allmänmedicinare och eventuellt fysioterapeut i primärvården.

 

 

 

PROGNOS

 

Vetenskapliga data om långtidsprognosen är begränsade. I de fall sjukdomstillståndet i nacken åtgärdas eller förbättras, botas huvudvärken per definition. Övriga fall tendererar att vara kroniska.

 

 

Blanketter
 

Huvudvärksdagbok

 


ICD-10

Huvudvärk R51.9

 

Referenser

Bansevicius D, Salvesen R. Cervikogen hodepine. Tidsskr Nor Laegeforen 2003; 123: 2701-4. Länk

Cervicogenic Headache: Basic concepts. Eds.: Sjaastad O., Fredriksen, T.A., Bono G. and Nappi G. European Headache Federation, SMITH-GORDON, London, 2003; 1-149.

Chaibi A, Russell MB. Manual therapies for cervicogenic headache: a systematic review. J Headache Pain 2012;13(5):351-9. Länk

Linde M, Hagen K, Salvesen Ø, Bruvik Gravdahl G, Helde G, and Stovner LJ. Onabotulinum toxin A treatment of cervicogenic headache: A randomized, double-blind, placebo-controlled cross-over study. Cephalalgia 2011;31(7):797-807. Länk


The Headaches. 3rd Edition. Eds. J. Olesen, P.J. Goadsby, N.M. Ramadan, P. Tfelt-Hansen and K. M. A. Welch, Lippincott Williams & Wilkins, 2006;1-1169.


Headache Classification Committee of the International Headache Society (IHS) The International Classification of Headache Disorders, 3rd edition. Cephalalgia. 2018 Jan;38(1):1-211. Länk

COPYRIGHT © INTERNETMEDICIN AB

E-posta synpunkter till författaren info@internetmedicin.se

Prenumerera på våra nyhetsbrev