Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Guillain-Barrés syndrom (GBS)

FÖRFATTARE

Professor, överläkare Magnus Vrethem, Neurologkliniken/Universitetssjukhuset Linköping

GRANSKARE

Professor, specialistläkare Dag Nyholm, Neurologkliniken/Akademiska sjukhuset Uppsala

UPPDATERAD

2023-01-11

SPECIALITET
INFORMATION
INNEHÅLL

BAKGRUND

 

Guillain-Barrés syndrom (GBS) är ett kliniskt definierat syndrom där en akut-subakut bilateral utveckling av slappa pareser och reflexbortfall ofta åtföljs av distal sensibilitetsrubbning, smärta och autonom dysfunktion.

Orsaken är ett monofasiskt autoimmunt angrepp på perifera nerver och nervrötter. Utlösande faktor är i många fall en infektion (CMV, EBV, Mycoplasma pneumoniae, influenza A virus, Campylobacter jejuni m fl). Även Covid-19 har visats kunna utlösa GBS. Vissa vaccinationer ger något ökad risk för GBS men för exempelvis influensa A kan en vaccination snarare ha en skyddande effekt då viruset i sig ger en ökad risk för GBS. Både den kliniska bilden och bakomliggande immunologi och patologi visar betydande heterogenitet. I flertalet fall rör det sig om en demyeliniserande process med möjlighet till relativt snabb förbättring. Svåra fall åtföljs av sekundär axonal påverkan och i enstaka fall är angreppet primärt riktat mot axonet.

Miller Fishers syndrom är en ovanlig variant av GBS, där oftalmoplegi, areflexi och ataxi dominerar bilden.

Med en incidens på 1-2/100 000/år är GBS den vanligaste orsaken till akut-subakut polyneuropati. Utan behandling progredierar sjukdomen under några veckor. Ungefär 50 % når sjukdomsmaximum inom 2 veckor, > 90 % inom 4 veckor. Andningsinsufficiens med respiratorbehov utvecklas hos 15-30 %. Mortaliteten var tidigare ca 5 % men har minskat med modern övervakning och behandling. Tidiga recidiv ses hos 2-10 %. Påtagliga restsymtom drabbar ca 20 %.SYMTOM OCH KLINISKA FYND

 

Obligata fynd

 

 • Progredierande svaghet i mer än en extremitet
 • Hypo- eller areflexi

 


Fynd som starkt stöder diagnosen

 • Symtomprogress under dagar upp till 4 veckor
 • Relativt symmetriska symtom
 • Lätta sensoriska störningar (smärtor är vanliga, men saknar diagnostisk valör)
 • Kranialnervsengagemang, ofta bilateral perifer facialispares (ca 50 %)
 • Begynnande förbättring 2-4 veckor efter symtommaximum
 • Autonom dysfunktion
 • Frånvaro av feber vid debuten
 • Stegrad proteinhalt (=barriärskada), men ingen eller lätt cellstegring i likvor
 • Typiska neurofysiologiska fynd (se nedan)

 


Fynd som talar emot diagnosen

 • Kvarstående tydlig asymmetri
 • Tidigt utvecklade sfinktersymtom
 • Tydlig sensibilitetsnivå

 


Symtom och kliniska fynd vid Miller Fishers syndrom

 • Oftalmoplegi (pareser i externa ögonmuskler vanligast).
 • Hypo-areflexi
 • Ataxi
 • Likvorfynd som vid klassisk GBS
 • Antikroppar mot gangliosid GQ1b hos > 90 %
 • Neurofysiologi: axonal sensorisk neuropati, ev bortfall av sensoriska svarspotentialer
 • Temporal profil som vid GBS
 • Övergång i typisk GBS förekommer

 

 

 

UTREDNING/PROVTAGNING

 

Patienter med misstänkt GBS remitteras akut till sjukhus för bedömning. Situationen kan vara livshotande, vare sig diagnosen är GBS eller någon av differentialdiagnoserna.

 

Anamnes

 • Typisk anamnes?
 • Typisk temporal profil med progress under dagar till veckor?
 • Infektion nyligen? Vaccination nyligen?
 • Toxisk exponering?
 • Annan sjukdom?

 


Status

 • Objektiva fynd förenliga med diagnosen?
 • Tecken till annan sjukdom?

 


Neurofysiologisk undersökning

 • Multifokal demyelinisering (förlängda distala latenser och F-vågslatenser tidigt i förloppet. Därefter konduktionsblockader, temporal dispersion och sänkta nervledningshastigheter)
 • Ev axonal skada

 


Laboratorieprover

 • CRP (SR)
 • Hb, retikulocyter, LPK, TPK
 • fB-Glukos
 • Na, K, Ca, Mg, albumin, kreatinin
 • P-elfores
 • Leverstatus (lätta störningar är vanliga vid GBS, någon gång p g a CMV eller annan infektion)
 • CK
   
 • Likvorundersökning görs för att styrka diagnosen och utesluta annan sjukdom med inflammatorisk likvorbild. Vid GBS och dess varianter ses ofta förhöjt Csv-protein och förhöjd albuminkvot (Csv-albumin/S-albumin), medan celltalet är relativt normalt (< 10 mono/mm3). Oligoklonala band kan ibland ses i likvor, men är då nästan alltid sekundära till motsvarande band i plasma. GBS kännetecknas inte av någon intratekal immunologisk aktivering. Vid pleocytos > 50 mono/mm3 bör infektion med Borrelia eller HIV övervägas.
   
 • Infektionsutredning. I det typiska fallet behöver någon infektionsutredning knappast göras – behandlingen ändras troligen inte. Om patienten har eller nyligen har haft infektionstecken riktas provtagningen mot aktuella agens: Campylobacter jejuni, CMV, EBV, VZV, HIV, Mycoplasma pneumoniae, Borrelia burgdorferi etc.
   
 • Anti-GQ1b antikroppar i blod i förhöjd titer kan ge stöd vid osäkerhet om Miller Fishers syndrom (serumprov till Neurokemiska laboratoriet, Mölndals lasarett eller till Wieslab AB, Malmö).
   
 • Riktad undersökning mot aktuella differentialdiagnoser.

 


Neuroradiologi

 • MR av hals- bröst- och ländrygg kan i vissa fall behövas för att utesluta några av differentialdiagnoserna. Att GBS hos > 90 % ger kontrastuppladdning i lumbo-sakrala nervrötter utnyttjas sällan diagnostiskt.
   
 • Lungröntgen är ofta indicerad under sjukdomsförloppet (pneumoni? atelektas?)

 

 

 

DIFFERENTIALDIAGNOSER

 

A. Andra polyneuropatier

 


B. Andra störningar

 

 

 

BEHANDLING

 

GBS är ett potentiellt livshotande tillstånd, som kräver snabb utredning och noggrann övervakning av andning, cirkulation, neurologiska symtom och eventuella komplikationer.

 

A. Immunmodulerande behandling

Plasmaferes respektive intravenös immunglobulinbehandling (IVIg) är två likvärdiga behandlingsformer med dokumenterat positiv effekt på förloppet. Endera bör, utom i de lättaste fallen, ges redan tidigt medan symtomen fortfarande progredierar. Kombination av plasmaferes och IVIg ger ingen ytterligare vinst, ej heller tillägg av steroider.

Vid plasmaferes byts totalt 200-250 ml plasma/kg kroppsvikt. Behandlingen fördelas på 4-6 aferestillfällen, vanligen varannan dag. I lätta fall kan totalvolymen och behandlingstillfällena reduceras. Kända biverkningar är bl a blodtrycksfall, hjärtarytmier och koagulationsrubbningar med blödningar. Hos cirkulatoriskt labila patienter är IVIg troligen att föredra.

Intravenöst immunglobulin (IVIg) (Gammagard S/D, Gamunex 10 %, Kiovig, Octagam eller Privigen), ges i dosen 0,4 g/kg kroppsvikt per dag i 5 dagar.

Symtomprogress ses hos ca 10 % efter avslutad plasmaferes- eller IVIg-behandling. Vid behov kan då ytterligare behandling ges. Viss risk för hyperviskositet finns vid upprepade höga IVIg-doser under kort tid. Följ P-IgG.

 

B. Behandling av symtom och förebyggande av komplikationer

Respiration. Andningspåverkan är vanlig och snabb försämring kan ske. I lätta fall kan förebyggande av perifera atelektaser med andningsgymnastik räcka. Sugning av luftvägarna kan behövas, men skall utföras försiktigt p g a risk för kraftig vagal reaktion.

Hos 15-30 % krävs respirator och behovet härav kan redan vid inläggningen bedömas vara stor om pareser uppkommit inom 3-7 dygn eller om patienten har svaghet i facialisinnerverad eller bulbär muskulatur. Även paresernas omfattning och grad korrelerar med risken för respiratorisk insufficiens. Behandlingen skall inte skjutas upp tills situationen är akut. Hastig, ytlig andning, paradoxal andning (indragning av buken vid inspiration i liggande p g a svag diafragma), svag röst, svag hoststöt, andnöd, ångest, svettning, takykardi och andra tecken på utmattning indikerar behov av respirator. Bulbär dysfunktion med sväljningssvårigheter kan i sig motivera intubation.

Upprepade mätningar av vitalkapaciteten (VC) med mikrospirometer är ett värdefullt stöd vid bedömning av respiratorbehovet. Vid kraftigt fallande värden eller värden under 20 ml/kg kroppsvikt är vård på intensivvårdsavdelning och full respiratorberedskap nödvändig. Respirator insättes senast då VC nått ned till 15 ml/kg kroppsvikt. O2-saturation och blodgasvärden bör följas, men kan vara missvisande då det gäller att avgöra respiratorbehovet. Mätning av peak expiratory flow (PEF) speglar främst patientens förmåga att hosta och är mindre lämpad för att avgöra behovet av respirator.

Möjligheten av atelektas, pneumoni, pneumothorax (CVK-komplikation) och lungemboli måste beaktas.

Cirkulation. Autonom dysfunktion uppträder hos omkring hälften av GBS-patienterna och motiverar övervakning av vitala funktioner på intensivvårdsavdelning. Perioder av hypertoni och takykardi kan växla med perioder av blodtrycksfall och bradykardi. De senare kan utlösas av intubation, sugning av luftvägarna och oförsiktigt hanterande av patienten. Blodtryckspåverkande medel kan ge oväntat kraftig hyper- eller hypoton effekt. Suxametonium (Celocurin) kan utlösa hjärtarytmi via hyperkalemi och får ej användas. Narkos medför risk för hjärtstillestånd.

Trycksänkande behandling ges vid behov med försiktighet och med kortverkande medel, vanligen labetalol (Trandate) intravenöst. Lågt blodtryck behandlas i första hand med intravenös vätska (Ringer-Acetat, ev Macrodex- eller albuminlösning). Orsaker som blödning, infektion och lungemboli skall övervägas. Risken för allvarlig hjärtrytmrubbning motiverar återupplivningsresurser och tillgång till temporär pacemaker.

Nutrition. Vid sväljningssvårigheter ges näring och vätska via finkalibrig sond. Vid ventrikelretention eller ileus ges parenteral nutrition. Ulcusprofylax bör ges.

Elimination. Miktionsstörningar är vanliga under sjukdomens höjdpunkt och sköts vid behov med ren intermittent kateterisering eller KAD och blåsträning. Obstipation är vanligt vid sängläge och dysautonomi, hyperkalcemi och farmaka (morfinpreparat, antacida) kan bidra. För att inte kraftiga vagala reaktioner skall utlösas bör endast milda laxantia ges.

Psyke. Patienten behöver upprepad information om de goda möjligheterna till förbättring. Efter intubation behöver patienten papper och penna eller bokstavstavla för att meddela sig. Närvaro av anhörig eller personal och upprätthållande av naturlig dygnsrytm är viktigt för välbefinnandet under intensivvården. V b ges lugnande eller antidepressiva medel.

Trombosprofylax. Lågmolekylärt heparin (Fragmin, Innohep eller Klexane), ev TED-strumpor, används vid immobilisering.

Infektiösa komplikationer i trakeostoma, luftvägar och urinvägar är vanliga vid intensivvård. Risk för sepsis finns. Antibiotika ges med ledning av odlingar och resistensbestämning.

Smärta. Om lätta analgetika, fysikalisk terapi och transkutan nervstimulering (TNS) inte hjälper kan karbamazepin (Hermolepsin, Tegretol), gabapentin (Neurontin) och morfinpreparat prövas. Observera att sederande medel kan försämra respirationen. Tricykliska antidepressiva kan övervägas om patienten inte visar tecken på autonom dysfunktion.

Allmänt. Vändschema, antidekubitusmadrass och hudvård förebygger liggsår. Kompression av n. ulnaris och n. fibularis skall undvikas. Ögonskydd ges till patienter med svårigheter att stänga ögonen. Munvård bör ingå i rutinerna.

Fysioterapi. Andningsgymnastik bidrar till att hålla luftvägarna fria. Passiva och aktiva rörelser motverkar kontrakturer och muskelatrofi och kan ha en smärtlindrande effekt.

Rehabilitering. Då patienten inte längre kräver intensivvård eller övervakning behövs ofta en längre tids träning på rehabiliteringsavdelning.

 

 

 

UPPFÖLJNING

 

Eftersom de flesta med GBS tillfrisknar helt behövs ingen mer kontakt än ett uppföljande besök på neurologmottagning. De med restsymtom får träning hos fysioterapeut och arbetsterapeut polikliniskt. De med större behov av träning, t ex svårigheter att gå eller använda händerna, kan behöva uppföljning på rehabiliteringsklinik. Träningen utförs oftast med ett par träningspass i veckan och utöver det självträning i hemmet.

 

 

 

PROGNOS

 

Ungefär 80 % av alla med GBS kan gå självständigt efter 6 månader och ca 60 % är helt återställda efter 1 år. Ca 30 % har fortfarande symtom av GBS efter 3 år. 5-10 % får en mer långdragen sjukdom som kan innebära respiratorvård i veckor-månader och en ofullständig utläkning med restsymtom som nedsatt kraft eller känsel. Negativa prognostiska faktorer vid insjuknandet är ev diabetes, högt blodtryck, utdraget sjukdomsförlopp innan stabilisering och långvarig respiratorvård. För de med restsymtom kan behov av tillrättaladga arbetsuppgifter, annat arbete eller del- eller heltids sjukersättning behövas. För ett fåtal kan det bli aktuellt med någon form av assistans (kommunal hemhjälp eller personlig assistans). Behovet av hjälpmedel som kryckor, rullstol, ortoser etc ses över.

 

 

 

ICD-10

 

Guillain-Barrés syndrom G61.0

 

Referenser
 

Gorson K C, Ropper A H. Guillain-Barré syndrome. I Cros D (red). Peripheral neuropathy. Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia 2001.

Hadden R D M, Hughes R A C. Management of inflammatory neuropathies. J Neurol Neurosurg Psych 2003;74(Suppl II):ii9-ii14. Länk

Hughes R A C, Cornblath D R. Guillain-Barré syndrome. Lancet 2005;366:1653-1666. Länk 

Hughes R A C et al. Supportive care for patients with Guillain-Barré syndrome. Arch Neurol 2005;62:1194-1198. Länk

Jacobs BC et al. IGOS Consortium. International Guillain-Barré Syndrome Outcome Study: protocol of a prospective observational cohort study on clinical and biological predictors of disease course and outcome in Guillain-Barré syndrome. J Peripher Nerv Syst 2017;22:68-76. Länk

Malm J, Liedholm L J. Guillain-Barré syndrom. Akut neurologi. 8 uppl. Kognitivus HB, Umeå 2010.

Nyholm D, Burman J. Neurologi. Liber. Kapitel 21.

Pritchard J. What´s new in Guillain-Barré syndrome? Practical Neurology 2006;6:208-217. Länk

Shang P, Zhu M, Wang Y, Zheng X, Wu X, Zhu J, Feng J, Zhang HL. Axonal variants of Guillain-Barre syndrome: an update. J Neurol. 2021 Jul;268(7):2402-2419. Länk 

Sheikh AB, Chourasia PK, Javed N, Chourasia MK, Suriya SS, Upadhyay S, Ijaz F, Pal S, Moghimi N, Shekhar R. Association of Guillain-Barre syndrome with COVID-19 infection: An updated systematic review. J Neuroimmunol. 2021 Jun 15;355:577577. Länk

Van Doorn P A, Ruts L, Jacobs B C. Clinical features, pathogenesis, and treatment of Guillain-Barré syndrome. Lancet Neurol 2008;7:939-950. Länk

Wijdicks EF, Klein CJ. Guillain-Barré Syndrome. Mayo Clin Proc. 2017;92(3):467-479. doi: 10.1016/j.mayocp.2016.12.002. Review. Länk

Vucic S, Kiernan M C, Cornblath D R. Guillain-Barré syndrome: An update. J Clin Neurosci 2009;16:733-741. Länk 

Walgard C et al. Prediction of respiratory insufficiency in Guillain-Barré syndrome. Ann Neurol. 2010;67:781-787. Länk

Willison HJ, Jacobs BC, van Doorn PA. Guillain-Barré syndrome. Lancet 2016;388:717-727. Länk

COPYRIGHT © INTERNETMEDICIN AB

E-posta synpunkter till författaren info@internetmedicin.se

Prenumerera på våra nyhetsbrev