Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Epilepsi, status epilepticus (vuxna)

FÖRFATTARE

Överläkare, med dr Johan Bjellvi, Neurosjukvården/Sahlgrenska universitetssjukhuset

GRANSKARE

Professor, specialistläkare Dag Nyholm, Neurologkliniken/Akademiska sjukhuset Uppsala

UPPDATERAD

2021-08-09

SPECIALITET
INFORMATION

Patientbroschyr Korta fakta om epilepsi
INNEHÅLL

BAKGRUND

 

Status epilepticus är ett tillstånd med långvariga eller tätt återkommande epileptiska anfall som kan medföra en risk för långtidseffekter. Tidigare har man definierat status epilepticus som långvariga eller upprepade epileptiska anfall under mer än 30 minuter utan att patienten återfår medvetandet mellan anfallen. Den aktuella definitionen av status epilepticus utgår i stället från två tidpunkter som skiljer sig åt för olika anfallstyper: dels den tidpunkt då man inte längre kan förvänta sig att anfall upphör spontant, dels den tidpunkt då det finns risk för nervskador.

Status epilepticus förekommer i princip vid samtliga typer av epileptiska anfall. I det följande behandlas huvudsakligen konvulsivt status epilepticus, vilket är potentiellt livshotande och kräver omedelbar handläggning.

Konvulsivt status epilepticus kännetecknas av långvariga eller återkommande tonisk-kloniska anfall (med fokal eller generaliserad start) förenat med djup medvetslöshet. Om tillståndet har pågått länge är de motoriska symtomen ofta mindre framträdande. De allra flesta tonisk-kloniska anfall upphör inom 5 minuter. Därför anses en patient vara i konvulsivt status epilepticus efter 5 minuters anfallsaktivitet. Vid konvulsivt status epilepticus minskar successivt kroppens möjligheter att kompensera för ökad hjärnmetabolism, ökad sympatikusaktivitet och ihållande muskelaktivitet. Redan efter 30 minuters anfallsaktivitet ökar risken påtagligt för allvarliga komplikationer såsom hypoxi, acidos, sjunkande systemblodtryck, hjärnödem och rabdomyolys. Dessutom minskar möjligheten att bryta anfallsaktiviteten med tiden till insatt behandling.

Andra former av status epilepticus innebär en lägre risk för systemkomplikationer och långtidseffekter. Om patienten saknar tydliga motoriska symtom används begreppet icke-konvulsivt status epilepticus. Vid fokalt status epilepticus med medvetandepåverkan anses det föreligga en risk för nervskador efter 60 minuters anfallsaktivitet, men effekten av själva anfallsaktiviteten är svår att skilja från den som orsakas av det bakomliggande tillståndet. Efter 10 minuter med fokala anfall med medvetandepåverkan anses en patient vara i icke-konvulsivt status epilepticus. Fokalt motoriskt status epilepticus yttrar sig som fokala kloniska ryckningar med lång duration och ses bl a efter stroke. Risken för långtidseffekter är okänd. Status epilepticus vid absensanfall anses ha en mycket låg, om någon, risk för långtidseffekter.

Mortaliteten vid status epilepticus varierar starkt mellan olika rapporter och beror förutom anfallstyp framför allt på patientens ålder och bakomliggande sjukdomstillstånd.

Status epilepticus kan uppträda såväl med som utan tidigare känd epilepsi. Ca 5 % av patienter med känd epilepsi drabbas någon gång av status epilepticus. Bland barn med epilepsi är det betydligt vanligare än bland vuxna med epilepsi. Nedanstående text beskriver handläggningen av vuxna patienter med status epilepticus.

 

 

 

ORSAKER

 

Mer än hälften av patienterna med status epilepticus har ingen tidigare känd epilepsi. Vanliga orsaker i denna grupp är:
 

 

För patienter med känd epilepsi kan status epilepticus förutom ovanstående också utlösas av:
 

 • Utsättning eller sjunkande koncentration av antiepileptika
 • Progress av neurologisk grundsjukdom

 

Status epilepticus kan dessutom vara det första insjuknandet i epilepsi. Ett stort antal ovanliga orsaker till status epilepticus förekommer, bland annat immunologiska, degenerativa och neurometabola tillstånd.


 

DIFFERENTIALDIAGNOSER

 

 • Andra tillstånd med oklar medvetslöshet eller konfusion, till exempel trauma, intoxikation, metabol störning, CNS-infektion, omfattande stroke
   
 • Funktionella icke-epileptiska anfall

 

 

 

AKUT HANDLÄGGNING

 

Konvulsivt status epilepticus måste behandlas och diagnostiseras skyndsamt samtidigt som utredning av möjliga bakomliggande orsaker påbörjas. Diagnosen är oftast klinisk och differentialdiagnoser måste övervägas.
 

 • Säkra vitala funktioner (ABC: luftväg, andning, cirkulation)

 • Ge syrgas på mask, 5-10 l/min

 • Notera tidpunkt för anfallsstart

 • Säkra två grova venösa infarter

 • Ta kapillärt P-glukos; vid hypoglykemi ge 50 ml 30 % glukos i.v.

 • Följ blodtryck, puls, andningsfrekvens, pulsoximetri, temp, EKG

 • Ge diazepam (Stesolid novum) eller lorazepam (Ativan - licenspreparat) i.v. (se nedan)

 • Ge tiamin (Neurobion) 100 mg i.m. eller i.v vid hypoglykemi och/eller misstänkt alkoholabstinens

 • Ta blodprover (P-glukos, Hb, LPK, TPK, CRP, elstatus inklusive Ca, leverstatus, arteriell blodgas, i förekommande fall läkemedelskoncentrationer av antiepileptika)

 • Överväg intoxprover, lumbalpunktion, DT hjärna

 

 

 

BEHANDLING

 

Steg 1: Tidigt status epilepticus (5-30 minuter)

Så snart ett tonisk-kloniskt anfall pågått mer än 5 minuter ges diazepam (Stesolid) eller lorazepam (Ativan) i.v.

Det finns ingen säker evidens för effektskillnader mellan preparaten. Bägge preparaten kan ge andningspåverkan, vilket dock även kan uppkomma på grund av status epilepticus i sig. Nedan rekommenderade normaldoser gäller vuxna med kroppsvikt ≥ 40 kg och kan behöva justeras med hänsyn till eventuell samsjuklighet.
 

 • Alternativ 1: Ge diazepam (Stesolid novum, 5 mg/ml) 10 mg i.v., 5 mg/min. 2 mg/min vid påtaglig risk för andningsdepression. Hela mängden ges även om anfallet bryts.

 • Alternativ 2: Ge lorazepam (Ativan, 2 mg/ml, licenspreparat) 4 mg i.v., 1-2 mg/min, långsammare vid risk för andningsdepression. Hela mängden ges även om anfallet bryts.

 

Vid svårighet att sätta nål eller vid pre-hospital användning ges i första hand midazolam 10 mg intramuskulärt eller intranasalt (Dormicum 5 mg/ml, ges fördelat på två lika doser i vardera näsborre med spruta med luer-fattning och s k atomiserare/näsoliv). I andra hand kan man ge midazolam 10 mg buckalt (innanför kinden). Som alternativ, särskilt om midazolam inte finns tillgängligt, ges diazepam, 10-20 mg rektalt (klysma).

Om anfallet inte upphört efter 5 minuter kan en förnyad dos ges. Behandling enligt nedan förbereds då parallellt.

 

Steg 2: Etablerat status epilepticus (ca 20-60 minuter efter anfallsstart)
 

Om anfallet inte upphört efter initial behandling ges fosfenytoin, natriumvalproat eller levetiracetam i.v. Dessa preparat är likvärdiga på gruppnivå, och individuella eller praktiska överväganden kan leda till att man väljer det ena läkemedlet framför det andra.
 

 • Alternativ 1: Ge fosfenytoin (Pro-Epanutin 50 mg FE/ml; FE = fenytoinekvivalenter) 20 mg FE/kg, max 1500 mg FE. Infusionshastigheten får inte överstiga 100-150 mg FE/min. Övervakning av EKG och blodtryck bör ske under pågående infusion och 30 minuter därefter. Blodtryckssänkning är vanligt, men kompenseras ofta enkelt genom samtidig infusion av vätska. Välj den lägre infusionshastigheten om patienten är äldre eller hjärtsjuk.
   
 • Alternativ 2: Ge levetiracetam (Keppra, Kevesy, Matever) 60 mg/kg, max 4500 mg, infusionstid 5-10 min.
   
 • Alternativ 3: Ge natriumvalproat (Ergenyl 400 mg/ampull, löses i 4 ml sterilt vatten, lösning 100 mg/ml) i.v. 40 mg/kg, max 3000 mg. Ges på 5-10 min.

 

Reducera dosen om patienten redan står på preparatet i fråga och bedöms ha använt detta enligt ordination. Serumkoncentrationer av fenytoin och valproat kontrolleras gärna två timmar efter avslutad infusion, medan underhållsbehandling ges med ledning av dagliga koncentrationsbestämningar, dalvärde före morgondos. Normalt terapeutiskt intervall för fenytoin är 40-80 µmol/L och för valproat 300-700 µmol/L. Det saknas evidens för terapeutiska intervall vid status epilepticus. Ofta eftersträvas koncentrationer i övre referensområdet, och tvåtimmarsvärdet kan gärna ligga över detta. En riktlinje för underhållsdos är 4-5 mg FE/kg och dygn fördelat på två dostillfällen respektive 20-25 mg valproat/kg och dygn fördelat på två dostillfällen. Klinisk bild och eventuellt serumkoncentrationer är dock avgörande.

För levetiracetam saknas etablerat dos-responssamband, men serumkoncentrationer kan mätas bl a i samband med njurinsufficiens. 1500 mg x 2 är ofta en lämplig underhållsdos.

 

Steg 3: Refraktärt status epilepticus (> 30- 60 minuter efter anfallsstart)

Om status epilepticus inte bryts efter behandling enligt steg 2 ska anestesibehandling omedelbart övervägas. Patienten intuberas och behandlas enligt något av följande alternativ:
 

 • Alternativ 1: Propofol (Diprivan), bolusdos 2 mg/kg, infusion 1-3 mg/kg/h, anpassat till den lägsta dos som ger anfallskontroll. Ytterligare bolusdoser kan ges vid behov. Observera att neuroexcitation med ryckningar som inte är epileptiska kan förekomma. Maxdos 4 mg/kg bör undvikas och ska inte användas i högdos mer än 48 h p g a risk för allvarliga biverkningar (s k propofolinfusionssyndrom).

 • Alternativ 2: Midazolam (Dormicum), bolusdos 0,2 mg/kg, följt av infusion 0,05-0,4 mg/kg/h. Högre doser kan behövas p g a toleransutveckling.

 

Midazolam kan också användas som komplement till propofol. Det finns inga jämförande studier mellan preparaten och valet av behandling avgörs i första hand av erfarenheten hos ansvariga läkare. Tiopental (Pentothal) är ett behandlingsalternativ som i klinisk praxis oftast används först vid terapisvikt på propofol eller midazolam p g a dess mindre gynnsamma biverkningsprofil.

Vid behandling med anestesimedel är målsättningen att bryta anfallsaktivitet kliniskt och elektrografiskt. EEG-övervakning är därmed nödvändigt för att styra narkosdjupet men kan inte alltid inledas på jourtid. Behandlingsmålet för EEG-mönstret kan vara s k burst suppression eller elektrografisk anfallsfrihet. Tidigast efter 24 h görs ett försök att långsamt trappa ner anestesibehandlingen.

Anestesibehandlingen kompletteras med antiepileptika i.v. eller via sond i tillfredsställande doser. Oftast ges initialt underhållsbehandling med fosfenytoin, levetiracetam eller valproat enligt steg 2, i tillägg till ordinarie epilepsiläkemedel om patienten har sådana.

 

 

 

FORTSATT HANDLÄGGNING

 

Parallellt med behandlingen fortsätter den etiologiska utredningen och åtgärder för att upprätthålla vitala kroppsfunktioner.

Patienter med tidigt och etablerat status epilepticus vårdas inneliggande på avdelning med goda övervakningsmöjligheter. Patienter med refraktärt status epilepticus vårdas på intensivvårdsavdelning.


 

ANDRA FORMER AV STATUS EPILEPTICUS

 

Jämfört med konvulsivt status epilepticus är behandlingen av andra typer av status epilepticus (inklusive bl a icke-konvulsivt status epilepticus, fokalt motoriskt status epilepticus och toniskt status epilepticus) mer individualiserad, eftersom dessa tillstånd innebär en lägre risk för neuronskada och sekundära komplikationer.

Vid icke-konvulsivt status epilepticus är EEG nödvändigt för diagnos och för att utvärdera behandlingsresultatet.

Valet av behandling och dess intensitet är beroende på patientens ålder, graden av allmänpåverkan och bakomliggande orsak. Som regel är det rimligt att inleda med behandling enligt steg 1 och steg 2 ovan. Lägre doser av antiepileptika kan vara aktuella beroende på patientens allmäntillstånd. Levetiracetam kan ofta övervägas framför fosfenytoin och natriumvalproat med tanke på den gynnsamma biverknings- och interaktionsprofilen för detta preparat. Vid dessa former av status epilepticus bör man vara mycket restriktiv med generell anestesi med hänsyn till komplikationsrisk och osäker behandlingsvinst.


 

ICD-10

Status epilepticus G41

 
Sjukskrivning

Länkar till försäkringsmedicinskt beslutsstöd från Socialstyrelsen: G41 Status epilepticus


Referenser
 

Betjemann JP, Lowenstein JP 2015: Status epilepticus in adults. Lancet Neurol 14(6):615-624 Länk

Brophy GM et al 2012: Guidelines for the evaluation and management of status epilepticus. Neurocrit Care 17(1):3-23 Länk

Claassen J, Goldstein JN 2017: Emergency Neurological Life Support: Status Epilepticus. Neurocrit Care 27(Suppl. 1): 152-158. Länk

Glauser T et al 2016: Evidence-based guideline: treatment of convulsive status epilepticus in children and adults: report of the guideline committe of the American Epilepsy Society. Epilepsy Currents 16(1):48-61. Länk

Kapur J et al 2019: Randomized trial of three anticonvulsant medications for status epilepticus. N Engl J Med 381(22):2103-2113 Länk

Läkemedelsverket 2019: Läkemedelsbehandling av epilepsi – behandlingsrekommendation. Information från Läkemedelsverket 30;3. Länk

Trinka E et al 2015: A definition and classification of status epilepticus – report of the ILAE task force on classification of status epilepticus. Epilepsia 56(10):1515-1523. Länk

Vossler DG et al 2020: Treatment of Refractory Convulsive Status Epilepticus: A Comprehensive Review by the American Epilepsy Society Treatments Committee. Epilepsy Curr 2020 Sep;20(5):245-264. Länk

COPYRIGHT © INTERNETMEDICIN AB

E-posta synpunkter till författaren info@internetmedicin.se

Prenumerera på våra nyhetsbrev