Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Gammaknivskirurgi

FÖRFATTARE

Docent Petter Förander, Neurokirurgiska kliniken/Karolinska Sjukhuset

Professor Mikael Svensson, Neurokirurgiska kliniken/Karolinska Sjukhuset

GRANSKARE

Professor Roger Henriksson, Cancercentrum och Inst för strålningsvetenskaper/Norrlands Universitetssjukhus och Umeå Universitet

UPPDATERAD

2020-12-11

SPECIALITET
INNEHÅLL
FAKTARUTA
 
Bakgrund: Gammaknivskirurgi (eller strålkirurgi) uppfanns under 40-50-talet av professor Lars Leksell, neurokirurg vid Karolinska Universitetssjukhuset. Gammakniven har sedan dess utvecklats till ett fullt operationellt neurokirurgiskt instrument med bred behandlingsindikation.
 
Princip: Stereotaktisk högprecisionsbestrålning av ett tredimensionellt definierat målområde (t ex hjärntumör) med begränsad strålpåverkan av kringliggande frisk hjärnvävnad.
 
Indikationer: Behandling av maligna och benigna tumörer samt kärlmissbildningar i hjärnan.
 
Kontraindikationer: Inga särskilda kontraindikationer föreligger men närliggande riskområden (t ex synnerv) eller tidigare genomförd strålbehandling påverkar möjligheten till radiokirurgiskt ingrepp.
 
I Sverige finns gammaknivsresurser enbart på neurokirurgiska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset men tekniken är idag väletablerad och finns tillgänglig på ett stort antal enheter i världen (cirka 200 behandlingscenter i USA, Europa och Japan). Gammakniv-sektionen på Karolinska utför ca 550 behandlingar/år.
 
 
BAKGRUND


Gammakniven (Gamma Knife, Strålkniven) är en strålkirurgisk apparatur som uppfanns under 1940-50-talet av professor Lars Leksell, verksam neurokirurg på Karolinska sjukhuset fram till 1974. Första publikationen om strålknivskirurgi kom 1949 i tidskriften Acta Chirurgica Scandinavica under titeln ”The stereotaxic method and radiosurgery of the brain”.12 Stereotaktisk strålkirurgi utvecklades till ett alternativ till öppen kirurgi vid framför allt svåra lokalisationer i hjärnan. Gammakniven har sedan dess utvecklats och etablerats som ett viktigt neurokirurgiskt instrument genom åren.13, 14, 5, 3, 1, 6, 16, 7, 9, 8, 4, 15, 17

Stereotaxi bygger på tredimensionell identifiering av ett mål (s k ”target”) med assistans av neuroradiologiska undersökningar (MR, Angiografi och CT). Termen "strålkirurgi" beskriver leverans av högprecisionsbestrålning (så kallad gammastrålning) i ett definierat target med minimal påverkan av frisk omkringliggande vävnad. Sedan 1990-talet har strålkirurgin utvecklats även utanför CNS med assistans av andra strålapparater (så kallad linjäraccelerator), mest i onkologiskt bruk.10, 2, 11

Gammaknivssektionen på Karolinska sjukhuset utför cirka 550 fall per år på patienter i alla åldrar från både Sverige och andra länder.


 

PRINCIP


Principen bakom ingreppet är att leverera högdosstrålning i ett definierat ”target” med minimal påverkan av kringliggande frisk hjärnvävnad med syfte att minimera risken för strålrelaterade vävnadsskador.

Tekniken baseras på sönderfall av radioaktiva kobolt-60-element som i sin tur avger så kallade gammastrålar (fotonstrålning). 192 strålkällor (kobolt-60) sitter monterade i en halvsfärisk “hjälm”. Vid behandling fokuseras alla gammastrålar mot ett konkret 3D-definierat target.


 

BEHANDLINGSPROCEDUR


En stereotaktisk ram monteras på patientens huvud med syfte att erhålla en optimal neuroradiologisk definition av den förändring som ska behandlas med sub-millimeterprecision. Ramen fungerar som ett koordinatsystem men fixerar även patientens huvud under den radiologiska undersökningen samt under behandlingen i strålkniven. Montering av ram sker oftast i lokalanestesi; patienten är m a o vaken under hela proceduren. På pediatriska patienter brukar dock ramen monteras under narkos.

När ramen är färdigmonterad utförs en så kallad stereotaktisk röntgenundersökning (t ex MR med T1/T2 sekvenser). Om kontraindikationer till MR föreligger (pacemaker m m) så kan strålknivsbehandlingen många gånger baseras på en CT-undersökning i stället. Identifering av target utförs i samarbete med neuroradiologisk expertis.

Behandlingslängd beror på kalkyler kring lämplig stråldos (given i Gy = Gray: absorberad joule per kilo) och fraktionering (det vill säga antal fraktioner som stråldosen ska delas i) men de flesta pendlar mellan 0,5–3 timmar.

Faktorer som påverkar behandlingsalgoritmen är bland annat:
 

 • Targets radiobiologiska egenskaper
 • Targetvolym/storlek (vanligen 1-30 mm)
 • Targetlokalisation
 • Kringliggande riskorgan
 • Postoperativ status efter eventuell mikrokirurgi (öppen kirurgi)
 • Tidigare strålbehandling i CNS
 • Perifokalt ödemINDIKATIONER


Genom åren har indikation för gammaknivskirurgi blivit allt fler. Följande vanliga diagnosgrupper behandlas av Gammaknivssektion vid Karolinska Universitetssjukhuset:
 

 • Metastaser (i regel 1-7 metastaser), inklusive så kallade radioresistenta metastaser. Tumörstorlek över 30 mm och elokvent lokalisation (t ex i hjärnstammen) ska leda till dialog mellan inremitterande och Gammaknivssektionen.
 • Glialatumörer (recidiverande)
 • Meningiom (WHO-grad I-III)
 • Acusticusneurinom/vestibularisschwannom
 • Andra kranialnnervsschwannom
 • Hormon- och ickehormonproducerande hypofystumörer
 • Paragangliom/glomus jugulare-tumör
 • Ependymom (recidiv)
 • Hemangiopericytom (WHO-grad I-III)
 • Kordom/kondrosarkom
 • Kraniofaryngiom
 • AVM
 • Durafistel
 • Trigeminusneuralgi
 • Mindre vanliga indikationer ska leda till dialog med Gammaknivssektionen.BEHANDLINGSFALL


Karolinska tar emot patienter från hela landet. Vid fallfrågor är alla kollegor (oavsett specialitet) välkomna att kontakta Gammaknivssektionen på Karolinska Universitetssjukhuset via remiss. På remissen ber vi om följande information:
 

 • Anamnes, utförlig PAD-verifierad diagnos om det finns
 • Aktuellt status inklusive Karnofsky och neurologiskt status
 • Tidigare givna behandlingar, inklusive radioterapi
 • Pågående behandlingar

Kollegor är också välkomna att kontakta oss för falldiskussion telefonledes på följande nummer/adress:

Karolinska Universitetssjukhuset Solna
Neurokirurgiska kliniken
Gammaknivsenheten
171 76 Stockholm
Tfn 08 – 517 704 91
Fax 08 – 517 755 77
BIVERKNINGAR


Strålrelaterade skador såsom ”strålnekroser” och ödem i omgivande hjärnvävnad förekommer men i låg frekvens och debuterar i sådana fall vanligen några månader efter genomförd behandling. Detta varierar från fall till fall och beror på många faktorer bland annat tumörvolym, tumörlokalisation, dos, fraktionering, diagnosgrupp, ödem, kliniskt status/komorbiditet. Det föreligger ingen ökad risk för blödning eller strålrelaterade cancersjukdomar.


 

UPPFÖLJNING


Alla kliniska och radiologiska uppföljningar sker i regi av ansvarig läkare på inremitterande klinik. Maligna tumörer följs vanligen med MR var tredje månad. Benigna tumörer och kärlmissbildningar kan som regel följas radiologiskt väsentligen mer sällan (initialt cirka 1 gång/år).Referenser
 

 1. Amendola Be et al. Pineal tumors: analysis of treatment results in 20 patients. 1-5, J Neurosurg. 2005, 102 (Suppl): 175-9.2. Länk
   
 2. Blomgren H, Lax I, Göranson H, Kraepelien T: Radiosurgery for Tumors in the Body: Clinical Experience Using a New Method – Springer. Journal of Radiosurgery , Volume 1, Issue 3, pp 239-24, sept 1998. Länk
   
 3. Fiegl GC. Bonelli CM, Berghold A, Mokry M. Effects of gamma knife radiosurgery of pituitary adenomas on pituitary function. J Neurosurg 97:415-421, 2002. Länk
   
 4. Horstmann Ga, Van Eck ATCI. Gamma knife model C with the automatic positioning system and its impact on the treatment of vestibular schwannomas. J Neurosurg 97:450-455, 2002. Länk
   
 5. Kalkanis SN et al. The role of surgical resec-tion in the management of newly diagnosed brain metastases: a systematic review and evidence-based clinical practice guideline. J Neurooncol 96:33-43, 2009. Länk
   
 6. Kondziolka D et al. Stereotactic radiosurgery for trigeminal neuralgia: multiinstitutional study using the gamma unit. J Neurosurg 84:940-945, 1996. Länk
   
 7. Kondziolka D, et al. Stereotactic radiosurgery as primary and salvage treatment for brain metastases from breast cancer. Clinical article. J Neuro-surg. 2011. Länk
   
 8. Kondziolka D, Lunsford LD, McLaughlin MR, Flickinger JC. Long-Term Outcomes after Radiosurgery for Acoustic Neuromas. N Engl J Med 339: 1426-1433, 1998. Länk
   
 9. Kong D-S, et al. Prognosis of non-small cell lung cancer with synchronous brain metastases treated with gamma knife radiosurgery. J Korean Med Sc 21:528-532, 2001. Länk
   
 10. Lax I, Blomgren H, Naslund I. Stereotactic Radiotherapy of Malignancies in the Abdomen: Methodological aspects. Acta Oncologica. Informa Healthcare. Acta Oncologica. 1994;33(6):677-83. Länk
   
 11. Lax I, et al. Dose distributions in SBRT of lung tumors: Comparison between two different treatment planning algorithms and Monte-Carlo simulation including breathing motions. Acta Oncologica, 45:978-988, 2006. Länk
   
 12. L. Leksell. The stereotaxic method and radiosurgery of the brain. Acta Chir Scand 1951 vol. 102 (4) pp. 316-319. Länk
   
 13. Linskey Me, Davis Sa, Ratanatharathorn V. Relative roles of microsurgery and stereotactic radiosurgery for the treatment of patients with cranial meningiomas; a single-surgeon 4-year integrated experience with both modalities. J Neurosurg 102:59-70, 2005. Länk
   
 14. Linskey ME, et al. The role of stereotactic radiosurgery in the management of patients with newly diagnosed brain metastases: a systematic review and evidence-based clinical practice guideline. J Neurooncol 96:45-68, 2010. Länk
   
 15. Liscák R, et al. Arteriovenous malformations after Leksell gamma knife radiosurgery: rate of obliteration and complications. J Neurosurg, 60(06): 1005-14. Jun 2007. Länk
   
 16. Radbill AE, et al. Initial treatment of melanoma brain metastases using gamma knife radiosurgery: an evaluation of efficacy and toxicity. Cancer 1001:825-833, 2004. Länk
   
 17. Söderman M, Dodoo E, Karlsson B. Dural arteriovenous fistulas and the role of gamma knife stereotactic radiosurgery: the Stockholm experience. Prog Neurol Surg 27:205-217, 2013. Länk

COPYRIGHT © INTERNETMEDICIN AB

E-posta synpunkter till författaren info@internetmedicin.se

Prenumerera på våra nyhetsbrev