Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Nutritionsbehandling vid hemodialys

FÖRFATTARE
GRANSKARE

Docent Bengt R. Widgren, Predicare AB/Göteborg

UPPDATERAD

2021-03-29

SPECIALITET
INFORMATION
INNEHÅLL

BAKGRUND
 

Behandling med hemodialys (HD) 2-4 gånger per vecka påverkar både näringsintaget och näringsbehovet. Vid dialysstart ses vanligtvis en förbättring av nutritionsstatus (ökat intag, normaliserade nutritionsmarkörer och kroppssammansättning), men efterhand sker förändringar. Metabola störningar orsakade av njursvikten kompenseras inte fullt ut av hemodialysen; framför allt uppstår vätske- och elektrolytrubbningar. Dialysbehandlingen har en katabol inverkan på kroppen och energiförbrukningen ökar. Dessutom förloras aminosyror, peptider, kolhydrater, vitaminer och spårämnen.

Nutritionsbehandling vid HD syftar till att kompensera för dialysbehandlingens inverkan på näringsintag och näringsbehov. Nutritionsbehandling kan försvåras och dess effekt minska vid samtidig multisjuklighet, undernäring och inflammation.

Följande riktlinjer är generella för patienter med HD 2-4 ggr/vecka. Riktlinjerna kan behöva anpassas ytterligare för vissa patientgrupper, exempelvis diabetiker och patienter med hjärtsvikt.


 

BEHANDLING
 

Rekommendationer
 

Energi < 70 år: 30-35 kcal/kg/dygn
> 70 år och/eller låg fysisk aktivitet: 25-30 kcal/kg/dygn
(*inom normalviktsområde)
Protein Mål – ≥ 1,1 g/kg/dygn. Lägsta intag – 1,0 g/kg/dygn
(*inom normalviktsområde)
50 % HBV (protein av högt biologiskt värde)
Fosfor < 1400 mg/dygn
Kalium 2000-2500 mg/dygn
NaCl 5-6 g/dygn
Intradialytisk viktuppgång Ej över 2-2,5 kg eller > 4-4,5 % av torrvikt
Nutritionsbedömning 1:a dietistkontakt inom 1 månad efter dialysstart.
Uppföljning var 3:e till 6:e månad


*Normalviktsområde anses vara ett BMI inom angivna åldersrelaterade intervaller.
 

 • BMI 20-25 för personer < 70 år
   
 • BMI 22-27 för personer 70 år eller äldre

Justering vid övervikt och fetma: Utgå från en kroppsvikt som motsvarar övre BMI-gräns för åldern med tillägg av 25 % av den överskjutande vikten.

 

Energi och proteinbehov

Protein- och energibehovet ska i första hand tillgodoses via maten. En förutsättning för ett optimalt proteinutnyttjande är att energibehovet är tillgodosett. Beräkna protein- och energibehov och bedöm om något av dessa ska prioriteras. Vid övervikt ska proteinintaget prioriteras i första hand, eftersom energireserver finns. Vid undervikt ska fokus vara på energiintaget, för bästa proteinutnyttjande, eftersom energireserver saknas.
 

Mer än 50 % av proteinintaget ska vara protein av högt biologiskt värde (HBV), d v s av animaliskt ursprung. Det finns även vegetabiliska proteinkällor med hög andel essentiella aminosyror. En kombination av olika vegetabiliska proteinkällor kan tillgodose behovet av essentiella aminosyror, men vägledning behövs och görs av dietist.

Det finns likheter mellan konsekvenserna av en dialysbehandling och fysisk aktivitet. Att tillföra näring före, under och efter dialysbehandling (”timing av näringsintaget”) har visat sig positivt. Under en dialyssession på 3-4 timmar är det lämpligt att tillföra protein och energirik mat för att minska graden av katabolism och muskelnedbrytning.

Vid otillräckligt intag per os ges nutritionsstöd i följande ordning:
 

 1. Ge kostråd om energi- och proteinberikning av den befintliga kosten
   
 2. Kosttillägg – sjukdomsanpassade eller energi- och proteinrika
   
 3. Enteral nutrition – observera eventuella vätskerestriktioner och välj en energität sondnäring
   
 4. Intradialytisk parenteral nutrition (IDPN) och/eller parenteral nutrition (PN) – parenterala standardlösningar kan vanligtvis användas med tillsats av vattenlösliga vitaminer dagligen. Fettlösliga vitaminer och spårämnen tillsätts 1 gång/v. Vid total parenteral nutrition som ges under längre tid bör tillsats av fettlösliga vitaminer och spårämnen övervägas 2-3 ggr/vecka.

 

Fosfor

Målet är att fosfatvärdet skall ligga under 1,8 mmol/L. Detta kan vara svårt att åstadkomma med samtidig rekommendation för ökat proteinintag vid hemodialys. En samverkan mellan den medicinska behandlingen och individuellt anpassade kostråd är avgörande för optimering av fosfatvärdet.

Efterhör patientens portionsstorlek och livsmedelsval. Uppmärksamma eventuell överkonsumtion. En ”normal” måltid, lagad på råvaror medför ett intag på ca 350-575 mg fosfor. Med många fosforrika komponenter kan dock fosforintaget lätt bli högre. Proteinrik mat innehåller mycket fosfor. I en kost som innehåller mycket hel- och halvfabrikat tillkommer fosfor via olika livsmedelstillsatser. Tillsatser (E-nummer) som innehåller fosfor är följande:
 

 • E322
 • E338-E341, E343
 • E442
 • E450-452
 • E541
 • E1410-1414
 • E1442

Observera att livsmedelstillsatserna numera ofta anges med sitt namn istället för E-nummer. I ekologisk mat är antalet tillåtna livsmedelstillsatser begränsat. Inga fosfatinnehållande tillsatser får förekomma förutom i bakverk.

Upptaget av fosfor varierar beroende av källa:
 

 • Fosfor från animaliska livsmedel absorberas till 70-80 %
 • Fosfor från vegetabilisk/fiberrik mat absorberas till 30-50 %
 • Oorganiskt fosfor från tillsatser absorberas till närmare 100 % 

Trots ett minskat intag av fosfatrika livsmedel kan tillägg med fosfatbindande läkemedel vara nödvändigt t ex:
 

 

Kalium

Kaliumintaget justeras individuellt utifrån laborationsvärden. Intag av kaliumrika livsmedel under dialys rekommenderas inte då kaliumet inte hinner dialyseras bort. Var observant på att restriktionerna i kosten inte blir så omfattande att näringsinnehållet blir ofullständigt. Undvik förbud. Förklara varför det är viktigt att kaliumvärdet ligger bra. Informera om livsmedelsval och om hur val av tillagningsmetod kan påverka kaliumvärdet. Blötläggning, konservering och kokning minskar kaliuminnehållet i livsmedel. Exempel på kaliumrika livsmedel är:
 

 • Råstekt/friterad potatis
 • Avokado
 • Banan
 • Torkad frukt
 • Nötter
 • Choklad
 • Vindruvor
 • Melon

 

För specifika råd, anpassade utifrån patientens behov och livsmedelsval, bör dietist kontaktas. Kontrollera att icke-dietära orsaker till förhöjt kalium inte föreligger.

Icke-dietära orsaker till höga kaliumvärden:
 

 • Acidos
 • Katabolism
 • Insulinbrist
 • Förstoppning
 • Otillräcklig dialys
 • Läkemedel

 

Natrium och vätska
 

 • 1 mmol natrium (Na) = 23 mg
 • 1 g salt (NaCl) = 17 mmol Na
 • 1 g Na = 2,5 g NaCl

 

En reduktion av saltintaget till 5-6 g/dag minskar törsten och ökar möjligheterna för patienterna i dialys att följa givna vätskerestriktioner. Genom att undvika att salta på maten kan intaget minskas med ca 30 %. Observera att kryddblandningar, mineral- och örtsalter kan innehålla mycket salt. Patienterna ska rådas att ej använda alternativ till salt, t ex Seltin, på grund av dess höga kaliuminnehåll. Ge förslag på annan kryddning än salt, t ex färska eller torkade örtkryddor, vitlök, ingefära, citron, senap och vin.

Uppmärksamma patienten på dolda källor till salt i maten, t ex hel- och halvfabrikat. Saltrestriktion får dock aldrig ske på bekostnad av patientens näringsintag.

Förpackade livsmedel märkta med Livsmedelsverkets nyckelhålssymbol innehåller mindre salt. Vägledning för bedömning av NaCl-innehållet i hel- och halvfabrikat enligt Livsmedelsverket:
 

 • Mycket salt = > 0,5 g Na/100 g mat eller 1,25 g NaCl/100 g mat
 • Lite salt = < 0,1 g Na/100 g mat eller 0,25 g NaCl/100 g mat

 

Rekommenderat vätskeintag är ca 500-1000 ml utöver den dagliga urinutsöndringen. Detta syftar till att nå en acceptabel viktuppgång mellan dialyserna. Målsättningen för viktuppgång mellan dialyserna är att inte överstiga 2-2,5 kg eller 4-4,5 % av torrvikten. Informera om att all vätska skall räknas in i det totala vätskeintaget, inte bara vatten.

 

Vitaminer

Det saknas konsensus angående behovet av supplementering med vitaminer vid hemodialys. Vid många dialysmottagningar väljer man dock att supplementera sina patienter med främst B-vitaminer t ex:
 

Vitaminstatus hos en individ beror av ålder, kön, intag, tidigare supplementering, dialysförluster, restfunktion, tid i och typ av dialys samt förändring av vitaminomsättningen. Patienter avråds från att köpa egna vitamin- och mineraltillskott på grund av risken för överdosering och ackumulering.


 

BEDÖMNING OCH UPPFÖLJNING AV NUTRITIONSSTATUS
 

Då patienter som behandlas med HD tillhör en riskgrupp för undernäring är det viktigt att regelbundet bedöma patientens nutritionsstatus. Observera att de föreslagna metoderna kan vara till hjälp, men ej ersätta noggrann multidisciplinär klinisk bedömning. Vid identifierad risk för eller redan utvecklad undernäring ska en strukturerad utredning göras för att bedöma undernäringens allvarlighetsgrad och identifiera de bakomliggande orsakerna.
 

 • En grundläggande nutritionsbedömning med dokumenterande av vikt, viktutveckling, BMI och ätsvårigheter är ofta tillräckligt i kombination med teamets erfarenheter. Gör regelbundna riskbedömningar för undernäring enligt Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) riktlinjer för riskidentifiering och riskbedömning för undernäring.

  Se SKRs skrift: Undernäring - åtgärder för att förebygga
   
 • Vissa laboratorieanalyser kan användas som komplement till bedömningsparametrarna, men ej ersätta bedömningen av nutritionsstatus. Kontrollera t ex S- eller P-Albumin, blodfetter (kolesterol, triglycerider) och CRP. Vid behov följs även fosfat, kalium, Hb, kreatinin, urea, standardbikarbonat. För diabetespatienter följ även blodglukos och HbA1c.
   
 • Bedöm energi- och proteinintaget, samt andelen högvärdigt protein. Använd kostanamnes, 24-timmars kost recall eller matdagbok.
   
 • nPNA (normalized protein equivalent of total nitrogen appearance) är ett mätvärde som anger det uppskattade proteinintaget per kg kroppsvikt beräknat utifrån ureabildningen (slutprodukten i proteinmetabolismen). Mätningen görs utifrån interdialytiska förändringar i urea-/kvävehalten i serum och urin. Värdet bör uppnå minst 1 g/kg/dygn. En förändring av nPNA över tid kan vara tecken på en förändring av protein-/energiintag.
   
 • Använd ett validerat instrument för bedömning av nutritionsstatus. Förslagsvis Subjective Global Assessment (SGA) som rekommenderas vid HD och används i Svenskt Njurmedicinskt Register (SNR).
   
 • Som komplement till den ovan beskrivna bedömningen kan även andra antropometriska mått ingå, t ex hudveckstjocklek, armmuskelomkrets och handgreppsstyrka samt bedömning av kroppssammansättning med t ex bioimpedans eller DXA (Dual-energy X-ray Absorptiometry).

 

Uppföljning och fortsatt omhändertagande

Efter dialysstart bör patienten träffa dietist inom en månad för råd om nutrition vid hemodialys. Regelbunden uppföljning av nutritionsstatus rekommenderas:

 • Var tredje till sjätte månad
 • Oftare än ovan om det finns risk för undernäring eller om akut sjukdom föreligger
 • Om patienten ligger stabilt i sina värden och är välnutrierad är dietistkontakt inte nödvändig i samma omfattning efter genomförd bedömning, under förutsättning att regelbunden riskbedömning för undernäring görs

Utarbeta lokala vårdprogram för nutritionsbedömning och rutiner för uppföljning.

 

Referenser

Fouque D, Vennegor M, ter Wee P, Wanner C, Basci A, canoud B, Haage P, Konner K, Kooman J, Martin-Malo A, Pedrini L, Pizzarelli F, Tattersall J, Tordoir J & Vanholder R (2007). EBPG: Guideline on Nutrition. Nephrology Dialalysis Transplantation vol.22 [Suppl 2], ss.45-87. Länk

Fouque D, Kalantar-Zadeh K, Kopple J, Cano N, Chauveau P, Cuppari L, Frach H, Guarnieri G, Ikizler TA, Kaysen G, Lindholm B, Massy Z, Mitch W, Stenvinkel P, Treviño-Becerra A & Wanner C (2008). A pro¬posed nomenclature and diagnostic criteria for protein– energy wasting in acute and chronic kidney disease. Kidney International vol.73, ss.391-398. Länk

K/DOQI, National Kidney Foundation (2000). Clinical practice guidelines for nutrition in chronic renal failure. American Journal of Kidney Diseases vol.35:2, ss.17-104. Länk

Kloppenburg WD, Stegeman CA, Hovinga TK, Vastenburg G, Vos P, de Jong PE & Huisman RM (2004). Effect of prescribing a high protein diet and increasing the dose of dialysis on nutrition in stable chronic haemodialysis patients: a randomized, controlled trial. Nephrology Dialysis Transplantation vol.19, ss.1212-1223. Länk

Socialstyrelsen SOS. (2011). Näring för god vård och omsorg: en vägledning för att förebygga och behandla undernäring. Publikation. Stockholm, Socialstyrelsen. Länk

COPYRIGHT © INTERNETMEDICIN AB

Kommentera >>

Lämna ett svar

Tack för din kommentar!


Prenumerera på våra nyhetsbrev