Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Sarkoidos, pulmonell

FÖRFATTARE

Professor emeritus Anders Eklund, Medicinsk enhet, Lung Allergi/Karolinska Universitetssjukhuset/Karolinska Institutet, Solna

GRANSKARE

Docent Bengt Göran Hansson, Medicinkliniken/Hallands sjukhus, Halmstad

UPPDATERAD

2021-03-11

SPECIALITET
INFORMATION

Patientbroschyr Sarkoidos
INNEHÅLL
BAKGRUND
 

Sarkoidos är en inflammatorisk sjukdom som ungefär 1 200 personer får årligen i Sverige. 16 000 invånare beräknas ha sjukdomen, som drabbar lungorna och/eller intrathorakala lymfkörtlar hos minst 90 % av alla patienter. Flera andra organ kan också engageras. Det föreligger en påtaglig variation i incidens beroende på etnicitet. Kännetecknande är förekomsten av icke nekrotiserande ganska distinkta epiteloidcellsgranulom. I lungorna ansamlas de perivaskulärt och peribronkiellt.

Ca 30 % av patienter med skandinaviskt ursprung insjuknar akut i bilden av Löfgrens syndrom (se nedan), resterande får mer smygande symtomdebut. Akut insjuknande är som regel, men inte alltid, förknippat med god prognos medan patienter med diskretare symtom före diagnos riskerar att få mer utdraget sjukdomsförlopp. Det föreligger viss säsongsvariation i insjuknandet då den akuta formen ofta debuterar under vårvintern. Regionala incidensskillnader i Sverige har rapporterats.

Män, som drabbas oftare, insjuknar vanligen mellan 30 och 50 års ålder, kvinnor mellan 50 och 60 år. Den genetiska bakgrunden har betydelse för sjukdomsbilden. Förstagradssläktingar löper en nästan 4 gånger ökad risk att också få  sjukdomen.

För extrapulmonella manifestationer av sarkoidos se nedanstående länk.
 

Visa översikt: Extrapulmonell sarkoidos

 

 

ORSAK
 

Etiologin är okänd, men mycket talar för att ett specifikt agens startar en inflammatorisk reaktion i lungorna karakteriserad av en kraftig ansamling där av T-lymfocyter (CD4+).

För ett överförbart smittämne talar bland annat anhopningen av Löfgrens syndrom under vårvintern, samt att sjukdomen är vanligare om man haft nära kontakt med en sarkoidosdrabbad person och att sarkoidos kan överföras från givare till mottagare vid transplantation. Regionala skillnader i incidens kan också styrka infektiös orsak.

Ett flertal virus och bakterier, bland annat beståndsdelar av mykobakterier har sedan de påvisats i sarkoidosgranulom, föreslagits som tänkbara agens. Även andra omgivningsfaktorer kan tänkas vara av betydelse. Exempelvis har det visat sig att exponering för beryllium hos genetiskt disponerade individer kan medföra en sjukdomsbild som i mycket hög grad liknar den som kan ses vid sarkoidos.


 

SYMTOM/FYND
 

Akut debut (Löfgrens syndrom)

Karakteriseras av oftast plötsligt insättande hög feber, knölros på underbenen (vanligen kvinnor), periartikulär inflammation/tendovaginit (mest män) och bilaterala hiluslymfom (BHL) på konventionell lungröntgen. Ibland noteras även samtidigt nodulära lunginfiltrat.

Akuta ögonsymtom med ljuskänslighet och värk kan också vara de första tecknen på sarkoidos, men är inte typiska för Löfgrens syndrom.


Smygande debut

Torrhosta, uttalad trötthet och lätt temperaturstegring dominerar. I avancerade fall föreligger också viktnedgång och dyspné. Sjukdomen kan även först manifesteras genom att gamla ärr förändrar utseende eller genom hjärtrytmrubbning, njurstensanfall, neurologiska besvär eller varierande ögonsymtom.


 

UTREDNING/PROVTAGNING

 

Klinisk bild enligt ovan. Uteslut att exponering skett för ämnen som kan framkalla allergisk alveolit (t ex mögel, spillning från fåglar) eller som av annan anledning kan orsaka granulombildning (t ex beryllium).

Konventionell lungröntgen utgör basen för stadieindelningen vid sarkoidos. Indelning i fyra stadier:

Stadium Lungröntgen
0 Normal lungröntgen
I Bilaterala hiluslymfom (BHL)
II BHL och lunginfiltrat, ofta nodulära
III Lunginfiltrat utan BHL
IV Skrumpning, fibrosbild

 

Röntgenbild Stadium I
Röntgenbild Stadium II
Röntgenbild Stadium III
Röntgenbild Stadium IV

DT thorax kan visa lymfkörtelförstoring och peribronkiellt och perivaskulärt lokaliserade nodulära förändringar. DT-bilderna används normalt inte för stadieindelningen.
 

Lungfunktionsmätning är viktig att utföra initialt för att eventuellt senare kunna bedöma om röntgenologisk/klinisk försämring åtföljs av mätbar funktionell sådan. Vitalkapacitet och FEV1 återspeglar förloppet tämligen väl, diffusionskapaciteten likaså. Ofta är patienterna också bronkiellt hyperreaktiva vid metakolin-/histamintest.

 

Patologisk anatomisk diagnos (PAD)

Bör alltid eftersträvas. Biopsi av knölrosförändringar rekommenderas inte, däremot biopsi av andra hudförändringar (ex bruna plaque, subkutana papler, ärr som ändrat karaktär). Punktion av lättillgängliga ytliga lymfkörtlar, gärna på halsen (ofta fasta, oömma).

Vid fiberbronkoskopi bör multipla biopsier tas från bronkslemhinna (även om till synes normal). Positivt fynd erhålls i cirka 50 %. Om 4 eller flera transbronkiella biopsier görs ökar chanserna till omkring 90 %. Kryobiopsier utförs på vissa ställen med god diagnostisk säkerhet speciellt om mediastinal eller hilär lymfkörtelförstoring inte föreligger. Om lokala förutsättningar finns för flödescytometrisk analys, bör bronkoalveolärt lavage (BAL) göras främst av differentialdiagnostiska skäl. Alveolär lymfocytos (> 25 %) med CD4+/CD8+ kvot > 3,5 talar för sarkoidos. Värdena är ofta högre tidigt i sjukdomsförloppet. Bronkoskopi ger också möjlighet att säkra material för odling avseende exempelvis svamp och mykobakterier.

Förstorade mediastinala lymfkörtlar kan ibland med fördel nås från bronkerna eller esofagus genom utraljudsledd punktion (EBUS respektive EUS), som medför hög diagnostisk precision. Ensidiga lymfom kan motivera mediastinoskopi på misstanke om malignitet. I enstaka undantagsfall kan vid utbredd och progressiv sjukdom videoassisterad thorakoskopisk lungbiopsi (VATS) eller öppen lungbiopsi utföras för att säkerställa diagnos innan terapiförsök inleds.

I typiska fall med Löfgrens syndrom kan den kliniska bilden samt typisk lungröntgen ibland få utgöra grund för diagnos i synnerhet om patienten är HLA-DRB1*03- eller DRB1*13-positiv.

 

Laboratorietester

Inga specifika
 

 • CRP/SR - ofta höga vid Löfgrens syndrom, senare mindre vanligt.
   
 • Blodstatus - ofta normalt, men perifer lymfopeni är inte ovanlig. Anemi, eventuellt hemolytisk, kan förekomma.
   
 • Pancytopeni vid benmärgspåverkan, eventuellt vid splenomegali.
   
 • Serum-ACE-aktivitet - ofta ökad, men vanligen inte de första veckorna efter insjuknande i Löfgrens syndrom. Sjunker någon vecka efter inledd steroidbehandling. Inte motiverat att mäta vid behandling med ACE-hämmare.
   
 • Serumkalcium - förhöjt hos 7-10 %. Kontrollera paratyreoideafunktionen.
   
 • Immunglobuliner - framför allt IgG är ofta stegrat.
   
 • Reumatoid faktor, ANA - inte sällan lätt titerstegring.
   
 • Serumkreatinin kan vid njurengagemang vara förhöjt och/eller kan cystatin-C vara sänkt.
   
 • Urinkalciumstegring (dygnsmängd) - hos cirka 30 %. Observandum speciellt om serumkreatinin också är högt. Mät då även urinalbumin (dygnsmängd).
   
 • HLA klass II typning är värdefull för att bedöma prognos.
   
 • Vilo-EKG - ska alltid utföras initialt och även senare under sjukdomsförloppet om palpitationer, presynkope eller synkope förekommit. Om patologiskt EKG tas kontakt med kardiologisk expertis. MR, ekokardiografi, långtids-EKG och FDG PET-DT efter fasta kan bli aktuella.

 

 

 

BEHANDLING

 

Löfgrens syndrom

Några veckors behandling med valfri antiflogistika kan vara indicerad vid svullnad av och ömhet kring leder. Om uttalade besvär kan lokal steroidinjektion provas. Kortvarig peroral steroidbehandling ges endast undantagsvis.
 

 

Pulmonell sarkoidos

Botande behandling saknas ännu och existerande studier angående kortikosteroiders effekt är inte entydiga. Indikation för peroral steroidterapi vid progressiv sjukdom eller när påtagliga symtom förekommer anses dock föreligga.

Terapibeslut bör baseras på sammanvägd bedömning av symtom (hosta, trötthet, temperaturstegring), lungröntgen- och lungfunktionsutveckling (> 10 % försämring av FVC och > 15 % reduktion av DLCO från utgångsvärdena). Den individuella variationen i sjukdomsutveckling och förhållandet att genesen är okänd gör att behandling inte alltid är motiverad bara för att diagnosen sarkoidos ställts.

Optimal steroiddos och behandlingstidens längd får bedömas i varje enskilt fall, men som regel rekommenderas en daglig startdos på 30 (-40) mg prednisolon p.o. med nedtrappning under ett år. Om ingen effekt uppnåtts inom tre månader i stadium III respektive IV är sannolikheten liten för god effekt senare vid fortsatt behandling. De första månaderna ges per os vid behov samtidigt protonpumpshämmare. Om tecken på aktivitet i sjukdomen uppkommer under nedtrappningen av steroider ges ånyo den lägsta dos vid vilken inga aktivitetstecken förelåg. I aggressiva fall med progressiv sjukdom bör täta seponeringsförsök undvikas.

Steroidbehandling ska följas upp med bentäthetsmätningar och eventuellt osteoporosprofylax. Det gäller i synnerhet kvinnor i menopaus. I första hand ges benresorptionshämmare under en period i enlighet med gällande rutiner. Om kalciumsubstitution övervägs måste först undersökas om eventuellt störd kalciummetabolism föreligger. Om så är eller varit fallet måste stor försiktighet iakttas om peroralt kalcium ordineras. Täta mätningar av joniserat serum-Ca förordas i så fall.

Kombinationsbehandlingar med olika former av immunmodulerande medel blir allt vanligare vid behandling av progressiv sarkoidos.

Vid uttalad steroidbiverkan eller bristande effekt kan en lägre prednisolondos (ca 7,5 mg x 1) kombineras med peroralt metotrexat 7,5-15 (-20) mg en gång/vecka p.o. Metotrexatdosen trappas successivt upp från 7,5 mg/vecka. Folsyra ges 24 respektive 48 timmar efter att metotrexat intagits. Kontroller av blod-, lever- (ALAT) och njurstatus (s-krea) krävs. De första månaderna rekommenderas att kontrollerna görs med ett par veckors mellanrum, men de kan efter några månader glesas ut. Hos 20-40 % av patienterna blir dock svaret på behandlingen tveksamt. Uppemot 6 månaders behandling kan krävas för utvärdering av effekten.

En annan möjlig kombination är prednisolon med azatioprin 50-150 mg/dag p.o. Infektionsbenägenheten har rapporterats kunna vara högre om azatioprin ges jämfört med metotrexat. Denna skillnad tycks avta efter 6 månaders behandling. Dessa behandlingar bör bara inledas av eller ges i samråd med specialist i lungmedicin. Vid intolerabla metotrexatbiverkningar kan leflunomid (10-20 mg/dag) eventuellt provas. Det har mindre levertoxicitet och brukar inte orsaka pneumonit. Gastrointestinala biverkningar och perifer neuropati har rapporterats. Även mykofenolat mofetil används på vissa håll.

Inhalationssteroider som budesonid eller flutikason har ingen entydigt dokumenterad effekt på parenkymförändringar vid lungsarkoidos, men kan ha positiv effekt oavsett röntgenstadium vid bronkiellt engagemang. Kan också utgöra komplement till peroral steroidbehandling, som då förhoppningsvis kan ges i lägre dos.

TNF-alfahämmande preparat, ex infliximab eller biosimilar, kan provas i tredje linjen vid progredierande lungsarkoidos om kortison i kombination med annat immunmodulerande preparat inte gett tillfredsställande effekt. Beslut om insättning av detta preparat bör fattas av lungmedicinsk specialist. TNF-alfablockerare används också i ökande omfattning vid extrapulmonell sarkoidos. Om infliximab ges bör ändå något immunmodulerande preparat behållas om än i lägre dos för att minska risken för bildning av antikroppar och med tiden sämre infliximabeffekt. Den förnärvarande rekommenderade dosen är 5 mg/kg kroppsvikt givet var 4:e vecka efter en inledande period med något kortare intervall. Sannolikheten för god effekt är sannolikt större om FDG PET-DT visar tecken på aktivitet. Andra biologiska läkemedel kan i enstaka fall som svarat dåligt på annan behandling utgöra terapialternativ.

Avancerad lungsarkoidos med cystor kan koloniseras med Aspergillus fumigatus och medföra risk för hemoptyser.

Lungtransplantation kan övervägas vid progressiv, livshotande sjukdom. Recidiv i transplantatet förekommer, men sjukdomen tycks här bli mindre uttalad. Aspergillusinfektion utgör ingen absolut kontraindikation.


 

UPPFÖLJNING

 

Avancerade fall följs kliniskt och röntgenologiskt (i första hand med konventionell röntgen) 2-3 gånger/år samt med lungfunktion årligen. Vid till synes stabil sjukdom informeras patienten om kliniska tecken på aktivitet och kontrolleras i avsaknad av sådana på årlig bas.

Insjuknande i Löfgrens syndrom och senare normaliserad lungröntgenbild talar för att fortsatta kontroller inte behövs. I synnerhet gäller det om patienten är HLA-DRB1*03- eller DRB1*13-positiv. Patienten bör dock uppmanas att söka läkare vid långvarig oförklarad trötthet, subfebrilitet eller torrhosta varvid förnyad lungröntgen är att rekommendera.


 

PROGNOS

 

Patienter som insjuknar med Löfgrens syndrom och har skandinaviskt ursprung samt är positiva för HLA-DRB1*0301/DQB1*0201 eller HLA-DRB1*13 blir nästan alltid friska inom två år. Återinsjuknande i dessa fall är sällsynt (3-4 %).

Vid smygande debut är oftast röntgenstadiet mer avancerat vid diagnos och förloppet blir mer långvarigt och osäkert. Ofta föreligger då annan HLA-typ, speciellt HLA-DRB1*07, DRB1*14 eller DRB1*15. Vid HLA-DRB1*04 ökar risken för ögonengagemang.


 

ICD-10

Lungsarkoidos D86.0

 

Referenser
 

Vårdprogram för Sarkoidos. Svensk Lungmedicinsk Förening. (uppdaterat 2021). Länk

Beegle SH, Barba K, Gobunsuy R, Judson MA. Current and emerging pharmacological treatment of sarcoidosis. Drug Des Devel Ther 2013; 12(7): 325-38. Länk

Eklund A, du Bois RM. Approaches to the treatment of some of the troublesome manifestations of sarcoidosis. J Intern Med 2014: 275(4):335-49. Länk

Birnie DH, Sauer WH, Bogun F et al. HRS expert consensus statement on the diagnosis and management of arrhythmias associated with cardiac sarcoidosis. Heart Rhythm 2014; 11: 1305.23. Länk

Drent M, Cremers JP, Jansen TL, Baughman RP. Practical eminence and experience-based recommendations for the use of TNF-alpha inhibitors in sarcoidosis. Sarcoidosis Vasc Diffuse Lung Dis 2014; 31(2): 91-107. Länk


Eklund A, Cederlund K, Gabrielsson S, Wahlström J, Grunewald J. Sarkoidos. I: Lungmedicin, Sandström T, Eklund A, red. Studentlitteratur. Lund. 2015; 117-36.

Arkema E, Grunewald J, Kullberg S, Eklund A, Askling J. Sarcoidosis incidence and prevalence: a nationwide register-based assessment in Sweden. Eur Respir J. 2016 Dec;48(6):1690-1699. Länk

Riberio Neto ML, Culver DA. Sarcoidosis: treatments beyond prednisone and methotrexate. Expert Rev Respir Med. 2017 Mar;11(3):167-170. Länk

Rossides M, Grunewald J, Eklund A, Kullberg S, Di Guiseppe D, Askling J, Arkema EV. Familial aggregation and heritability of sarcoidosis: a Swedish case-control study. Eur Respir J 2018: 16: 52(2). Länk

Spagnolo P, Rossi G, Trisolini R, Sverzellati N, Baughman RP, Wells AU. Pulmonary sarcoidosis. Lancet Respir Med 2018; 6(5): 389-402. Länk

Crouser ED, Maier LA, Wilson KC, Bonham CA, Morgenthau AS, Patterson KC, et al. Diagnosis and Detection of Sarcoidosis. An Official American Thoracic Society Clinical Practice Guideline. Am J Respir Crit Care Med. 2020 Apr 15;201(8):e26-e51. Länk

COPYRIGHT © INTERNETMEDICIN AB

E-posta synpunkter till författaren info@internetmedicin.se

Prenumerera på våra nyhetsbrev