Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Långtidsbehandling med oxygen, LTOT (syrgas, hemsyrgas)

FÖRFATTARE

Docent, överläkare Magnus Ekström, Medicinkliniken/Blekingesjukhuset Karlskrona

GRANSKARE

Docent Stig Attvall, Diabetescentrum/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

UPPDATERAD

2022-04-15

SPECIALITET
INNEHÅLL

BAKGRUND

 

Kronisk syrebrist (hypoxemi) uppkommer i avancerade stadier av flera lungsjukdomar. Vanligaste orsaken i Sverige är kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL). När lungsjukdom kompliceras av kronisk syrebrist försämras överlevnaden avsevärt och cirka 2/3 av dessa patienter dör inom 3 år. Långtidsbehandling med oxygen i hemmet (LTOT) fördubblar överlevnaden för patienter med KOL och svår kronisk syrebrist (PaO2 < 7,4 kPa) i vila dagtid, och eliminerar överdödligheten från själva syrebristen. LTOT kan möjligen även lindra vissa andra effekter av syrebristen, såsom sekundär polycytemi och kognitiv påverkan, men har osäker effekt på andfåddhet vid ansträngning. LTOT är alltså främst en behandling för att förlänga livet.

Förlängd överlevnad är visad vid KOL i stabilt skede med grav kronisk syrebrist (PaO2 < 7,4 kPa) i vila trots optimal övrig behandling. Kronisk syrebrist innebär kvarstående hypoxemi vid flera blodgaser under minst tre veckor. Vid PaO2 i intervallet 7,4–8,0 kPa finns ingen säker överlevnadsvinst. Det saknas evidens för behandlingsnytta av LTOT vid PaO2 > 8 kPa, oxygen endast nattetid eller endast vid ansträngning. LTOT ska förskrivas och användas minst 15 timmar per dygn för att ha effekt.

Vid underventilering på grund av extrapulmonellt tillstånd (obesitas, bröstkorgsrestriktivitet, muskulär eller neuromuskulär sjukdom) föreligger alltid koldioxidretention (PaCO2 > 6 kPa) och LTOT är kontraindicerad utan samtidig hemrespiratorbehandling. Hemrespiratorbehandling är alltså oftast indicerad vid dessa tillstånd.

LTOT ska främst sättas in i stabil fas men sätts i praktiken ofta in i samband med en försämringsepisod (exacerbation). Övergående syrebrist i samband med exacerbation är vanligt vid svår KOL. Syresättningen förbättras ofta månaderna efter en exacerbation och många patienter klarar sig då utan LTOT. Utsättningsförsök av LTOT bör göras efter en och tre månader efter behandlingsstart, främst om denna var i samband med exacerbation, genom artärblodgas i vila (efter minst 30 minuter luftandning). Om indikation för LTOT (se nedan) inte längre finns vid kontroll med minst två artärblodgaser i vila (efter minst 30 minuter luftandning) sätts LTOT ut, annars fortsätter LTOT tills vidare om inte patienten förbättras av annan behandling.
 


Viktigaste orsaker till kronisk syrebrist

 

 

Symtom

 • Syrebrist behöver inte ge specifika symtom!
 • Dyspné
 • Trötthet, kognitiv svikt

 

 

Kliniska fynd

 • Andningspåverkan
 • Bensvullnad
 • Cyanos
 • Trötthet, kognitiv svikt

 

 

 

UTREDNING/PROVTAGNING

 

Oximetri (SO2) på vida indikationer vid:

 • Misstanke om syrebrist
 • Känd svår KOL (FEV1 < 50 % av förväntat)
 • Lungfibros

 

Om saturation (SpO2) ≤ 92 % remiss till lungmedicinsk mottagning för artärblodgas och ställningstagande till LTOT. Vid PaO2 < 8 kPa föreligger respiratorisk insufficiens och patienten bör följas upp på lungmottagning.INDIKATIONER

 

LTOT förbättrar överlevnaden vid KOL med syrebrist som kvarstår tre veckor trots optimal behandling, där upprepade blodgaser visar:
 

 • PaO2 < 7,4 kPa (på luft), eller
 • PaO2 7,4 - 8,0 kPa (på luft) samt tecken på högerhjärtsvikt eller polycytemi (EVF > 54 %)

 

Vid andra lungsjukdomar (såsom lungfibros och pulmonell hypertension) ges LTOT i praktiken på samma indikationer som vid KOL. De flesta patienter med hypoxemi på grund av hjärtsvikt (utan lungsjukdom) förbättras av optimerad sviktbehandling och behöver inte hemsyrgas. LTOT är inte indicerad vid syrebrist endast vid ansträngning eller endast nattetid eftersom studier inte visat någon effekt vid dessa tillstånd. LTOT har tveksam effekt på dyspné vid PaO2 > 7,4 kPa och är ingen förstahandsbehandling för symtomlindring/palliation.

Rökning är ett väsentligt hinder för LTOT liksom att patienten inte medverkar till behandlingen eller hanterar oxygenutrustningen på ett säkert sätt. Detta bedöms bäst av en oxygensjuksköterska i samverkan med patient, anhöriga och övrig vårdpersonal.


 

BEHANDLING, DOSUTPROVNING

 

Skriftlig patientinformation (indikationer, kontraindikationer inklusive rökning, och att behandlingen omprövas) för start av LTOT finns tillgänglig på Swedevox hemsida (se referenslistan). Kontrollerad oxygentillförsel via näsgrimma:

 • Vid PaCO2 ≤ 6,5 kPa
  Oxygendosen bestäms vanligen med hjälp av pulsoximetri (SpO2). Oftast behövs 1-3 liter/minut oxygen för att nå målet SpO2 > 93-95 % eller PaO2 > 8 kPa. Artärblodgas tas minst 30 minuter efter senaste doshöjningen. Oftast poliklinisk oxygenutprovning/dagsjukvård.
   
 • Vid PaCO2 > 6,5 kPa
  Överväg att titrera in behandlingen med patienten inlagd på sjukhus. Värdera förekomst av samtidigt underventileringstillstånd (obesitas, bröstkorgsdeformitet, m fl), främst vid oproportionerligt högt PaCO2, då hemrespiratorbehandling bör övervägas i första hand. Vid LTOT-utprovning, börja med oxygen 1 liter/minut och titrera dosen tills SO2 når 90-91 %. Ta ny artärblodgas efter 30-60 minuters oxygenbehandling. Patientens vakenhetsgrad och andningsmönster övervakas då risk för koldioxidretention och ”koldioxidnarkos” föreligger. Ofta kan dosen höjas successivt under ett antal dagars observation till målet PaO2 > 8 kPa. Om patienten stiger i PaCO2 > 1 kPa eller utvecklar respiratorisk acidos under utprovningen indikerar det att patienten är respiratorisk instabil. Man bör då överväga att först optimera övrig behandling innan nytt försök med syrgasbehandling alternativt att erbjuda hemrespiratorbehandling.

 

 

Syrebrist i samband med exacerbation av KOL

Ökad risk för koldioxidretention då patientens KOL-sjukdom är instabil. Vid akut respiratorisk insufficiens med instabil klinisk bild, koldioxidretention och pH < 7,35 stabiliseras patienten enligt ABCDE. Överväg andningsunderstöd, i första hand noninvasiv ventilation (NIV).

Syrebrist i samband med en exacerbation är ofta övergående. Kontroll med artärblodgas på luft (oxygenbehandlingen utsatt sedan minst 30 minuter) efter 1-3 månader görs för att ompröva indikationen för LTOT.

 

Oxygenutrustning

För hembehandling används främst en stationär oxygenkoncentrator. Behandlingen skall pågå minst 15 timmar per dygn. Utrustningen är säker och förhållandevis lättskött.

För patienter som regelbundet vistas utanför hemmet krävs en liten, bärbar oxygenutrustning i form av mobil koncentrator, lättviktsflaska med komprimerad oxygen i gasform eller flytande oxygen. Lätt mobil utrustning är viktig för att öka patienternas användning av oxygen, aktivitetsgrad och livskvalitet. Därför behöver den mobila oxygenutrustningen provas ut individuellt.

Även patienter som inte vistas utanför hemmet behöver oxygenflaska att använda vid strömavbrott eller resa.

Användning av en besparare (”demandventil”) kan minska mängden oxygen som behöver ges och öka tiden som mobila flaskor håller. Besparare ger oxygen endast i början av inandningen och fordrar individuell utprovning av syrgasdosen under ansträngning.


Säkerhetsföreskrifter

Förhöjd halt av oxygen i luft, textilier, hår eller skägg påskyndar förbränning. Rökning (inklusive e-cigaretter) och öppen eld får inte förekomma i rum där oxygenbehandling ges. LTOT bör på grund av brandfaran inte ges till patienter som fortfarande röker.

Utrustning och verktyg som används vid oxygenbehandling vara fria från fett, som i kontakt med oxygen på gasflaska kan självantända och brinna explosionsartat. Vedspis är en kontraindikation för LTOT om inte annan uppvärmning eller köksspis kan ordnas. Kontakt med kurator och/eller arbetsterapeut kan vara viktigt.

En varningstriangel (Gasflaskor förs i säkerhet vid brandfara) skall placeras 0,5 meter över golvet på insidan av ytterdörr till hem där oxygenbehandling med gasflaska eller flytande oxygen ges.


Utskrivning av patient med LTOT

Rekvirera i god tid oxygenkoncentratorn, som är ett medicinskt-tekniskt hjälpmedel. Informera Räddningstjänsten eller följ lokala föreskrifter. Oxygen från flaska och flytande oxygen skrivs ut på recept, som lämnas till apoteket i god tid. Ange typ av utrustning och ordinerad oxygendos på receptet.


 

UPPFÖLJNING

 

Noggrann instruktion till patienten och hushållets medlemmar är en förutsättning för optimal patientmedverkan och överlevnadsvinst. Skriftlig patientinformation bör ges (se referenslistan). För de flesta patienter är hembesök av oxygensjuksköterska i samband med utskrivningen och uppföljning av LTOT viktigt. Oxygenförbrukningen i hemmet, t ex oxygenkoncentratorns timräkneverk kontrolleras.

Patienten följs på lungklinik/sektion eller klinik med motsvarande erfarenhet av LTOT. Ställningstagande till LTOT görs i samråd med lungläkare och/eller oxygensjuksköterska. Patienter som startar LTOT registreras efter skriftlig information inklusive möjligheten att avstå registrering, ”opt out”, i det nationella andningssviktsregistret Swedevox.ICD-10

Kronisk respiratorisk insufficiens J96.1
Annan interstitiell lungsjukdom med fibros J84.1
Kroniskt obstruktiv lungsjukdom med akut exacerbation, ospecificerad J44.1
Kroniskt obstruktiv lungsjukdom, ospecificerad J44.9
Centrilobulärt emfysem J43.2
Kroniskt obstruktiv lungsjukdom med akut nedre luftvägsinfektion J44.0
Lungemboli utan uppgift om akut cor pulmonale I26.9
Primär pulmonell hypertoni I27.0
Icke specificerad lokalisation av malign tumör i bronk och lunga C34.9
Sekundär malign tumör i lunga C78.0

 

Sjukskrivning


Länk till försäkringsmedicinskt beslutsstöd från Socialstyrelsen:

J44 Kroniskt obstruktiv lungsjukdom [KOL]


Referenser
 

Artiklar

Nocturnal Oxygen Therapy Trial Group. Continuous or nocturnal oxygen in hypoxemic chronic obstructive lung disease. Ann Intern Med 1980; 93:391-8. Länk

Medical Research Council Working Party. Long-term domiciliary oxygen therapy in chronic hypoxic cor pulmonale complicating chronic bronchitis and emphysema. Lancet 1981;i:681-6. Länk

Ekström, M. Ahmadi Z, Bornefalk-Hermansson A, et al. Oxygen for breathlessness in patients with chronic obstructive pulmonary disease who do not qualify for home oxygen therapy. Cochrane Database Syst Rev 2016; 11: CD006429. Länk

The Long-Term Oxygen Treatment Trial Research Group. A Randomized Trial of Long-Term Oxygen for COPD with Moderate Desaturation. NEJM 2016; 375(17): 1617-1627. Länk


Riktlinjer och resurser för LTOT

Information inför start av syrgasbehandling i hemmet. www.ucr.uu.se/swedevox/

Riktlinjer för oxygen i hemmet (LTOT) i Sverige 2015. www.ucr.uu.se/swedevox/

Läkemedelsverket. Kroniskt obstruktiv lungsjukdom – behandlingsrekommendation

Hardinge M, Annandale J, Bourne S, et al. British Thoracic Society guidelines for home oxygen use in adults. Thorax 2015; 70(Suppl 1):i1-i43. Länk

Landstingsförbundet och Svenska Kommunförbundet 2010. Oxygenbehandling. www.vardhandboken.se.

COPYRIGHT © INTERNETMEDICIN AB

E-posta synpunkter till författaren info@internetmedicin.se

Prenumerera på våra nyhetsbrev