Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Blodgas, tolkning vid andningsproblem

FÖRFATTARE

Docent, överläkare Magnus Ekström, Medicinkliniken/Blekingesjukhuset Karlskrona

GRANSKARE

Docent Bengt R. Widgren, Predicare AB/Göteborg

UPPDATERAD

2022-05-10

SPECIALITET
INFORMATION
INNEHÅLL

BAKGRUND

 

Pulsoximetri och blodgasanalyser är vanliga metoder att bedöma gasutbyte och ventilation hos patienter med andningsproblem.

Pulsoximetri ger endast information gällande om patienten är tillräckligt syresatt. Det krävs en blodgasanalys med bestämning av PO2 och PCO2 för att ge svar på frågan om patienten är tillräckligt ventilerad!

Även om patienten är tillräckligt syresatt kan hon vara kritiskt andningsinsufficient p g a hypoventilation med respiratorisk acidos. Det är omöjligt att kliniskt avgöra om en patient har normalt eller högt PCO2.

Man bör inte bortförklara ett högt PCO2 med att provet kan ha varit venöst. PCO2 kan ganska väl uppskattas från en venös blodgas eftersom det ofta är mindre än 1 kPa skillnad mellan PCO2 i artärblod och venblod. Ett normalt venöst PCO2 utesluter i praktiken ett förhöjt värde arteriellt. Vid förhöjt venöst PCO2 bör man överväga kontroll av arteriell blodgas.SNABBGUIDE TILL TOLKNING AV BLODGAS

 

Är patienten adekvat syresatt?

 • Frågan kan besvaras med pulsoximetri eller med arteriell blodgas.
   
 • I 'riskkalkylen' måste hänsyn tas till hur mycket syrgas som ges. Det är av helt olika valör om patienten håller bra PO2 på rumsluft eller behöver 10 liter syrgas på mask.
Syremättnad
(oximetri)
Syretryck
(blodgas)
 
25 % 2,5 kPa Absolut överlevnadsgräns!
70 % 5,0 kPa Risk för akuta hypoxiska skador, bör inte accepteras mer än några timmar.
80 % 6,0 kPa Kan accepteras ”över natten”, beror dock på omständigheterna
88-90 % 7,5-8,0 kPa Målvärde före hemgång, annars risk för kroniska hypoxiska skador.
Klarar patienten att ventilera sig?

 • Frågan besvaras bäst med arteriell blodgas, men i nödfall kan venös blodgas användas (se ovan).
   
 • Bevarandet av normalt pH har hög prioritet för homeostasen. Förändringar i ventilationen (som återspeglas direkt i PCO2) ger snabba ändringar av pH.
   
 • Metabola ändringar av pH sker långsammare, vanligen genom att halten av bikarbonatjoner justeras av njurarna inom en eller några dagar.
   
 • Oftast anges inte det absoluta värdet (standardbikarbonat), utan man utgår istället från normalvärdet som en nollpunkt och anger avvikelser som basöverskott (BE, base excess) som då kan vara positivt eller negativt.
   
 • Normalområdet för BE anges till +/- 3 mmol/l.
pH PCO2 BE Tolkning
7,35-7,45 = normalt > 6,0 = högt > 3 = högt ”Metabolt fullt kompenserad respiratorisk acidos.” Patienten har stabil alveolär hypoventilation, läget är förmodligen lugnt.
7,25-7,35 = lågt > 6,0 = högt > 3 = högt ”Metabolt ofullständigt kompenserad respiratorisk acidos.” Patienten har i vanliga fall stabil alveolär hypoventilation men har nu tillfälligt blivit instabil - klarar inte sin ventilation. Övervakningsfall om inte klart på bättringsvägen (ta ny blodgas om 30-60 minuter).
7,25-7,35 = lågt > 6,0 = högt -3 -- +3 = normalt ”Okompenserad respiratorisk acidos.” Patienten ventilerar sig i vanliga fall adekvat men klarar för stunden inte sin ventilation. Övervakningsfall som ovan, men med klart allvarligare karaktär eftersom tillståndet är ”rent” akut.
< 7,25 = mycket lågt > 6,0 = högt Normalt eller högt IVA-fall (om inte klart på bättringsvägen)

 

 

 

TEORETISK FÖRDJUPNING

 

Syresättning

Perifer syresättning är en funktion av syremättnad, hemoglobinvärde och blodflöde. Kolmonoxidförgiftning fungerar i detta fall som anemi och är "tyst" - den syns inte på blodgaser eller pulsoximetri.

Hemoglobinets syremättnad är inte en linjär funktion av PO2, utan har en S-form som bilden nedan visar. Vid syretension över 8 kPa är kurvan flack - att höja PO2 från 8 till 10 kPa, som i exemplet, ökar endast syremättnaden med 5 procentenheter. Att höja PO2 över 10 kPa ger mycket litet extra effekt på syretillgången (utom vid behandling i tryckkammare).
 

blodgas1.gif

Under 8 kPa stupar syresättningen brant nedåt. En sänkning av PO2 från 8 till 6 kPa sänker syremättnaden med 10 procentenheter och en ytterligare sänkning till 5 kPa sänker mättnaden med ytterligare 10 procentenheter till 70 % - med klar risk för akuta organskador. PO2 under 8 kPa ger på längre sikt ökad risk för pulmonell hypertension och sekundär polycytemi.


Ventilation och gasutbyte

PO2 och PCO2 varierar inverst (i motsatta riktningar) när vi ändrar ventilationen, enligt nedanstående förenklade formel för det alveolära gasutbytet:

PO2 + 1,25*PCO2 = 20

Summan 20 är ett åldersberoende idealvärde som gäller vid havsytans nivå för rumsluft. Formeln kan inte användas om man ger patienten syrgas.

Skillnaden mellan den faktiska summan och 20 kan kallas A-a - gradienten för syrgas, d v s skillnaden mellan idealt alveolärt värde (PAO2) och faktiskt arteriellt värde (PaO2).

A-a – gradienten = 20 – (PO2 + 1,25*PCO2)

En A-a - gradient på 3 kPa, d v s en summa på 17 eller däröver, är godtagbar hos äldre (”pensionsärsrabatt”).

Faktorn 1,25 är en korrektionsfaktor eftersom det endast bildas 0,8 mol CO2 för varje mol förbrukad O2 vid metabolismen av vanlig blandad kost.

Formeln återges i grafisk form (prickade linjen) i bilden nedan. Prickade linjen visar hur PO2 ändras hos lungfrisk vid olika grad av ventilation (förändringar av PCO2). I fall av ren hypoventilation rör man sig uppåt till vänster längs linjen (pil 1), d v s summan ovan blir fortfarande 20. Detta är emellertid ovanligt i praktiken. De flesta patienter med andningsinsufficiens har ett större eller mindre mått av gasutbytesstörning, d v s de hamnar en bit till vänster om linjen, summan i formeln ovan blir alltså avsevärt mindre än 20. Hos en äldre person är dock summan 17 godtagbar.

Patienten med KOL rör sig med tiden längs pil 2, d v s tilltagande hypoxi och i senare skede stigande PCO2. Många patienter med hypoventilation p g a thorakal restriktivitet (Pickwick, skolios m fl) rör sig längs pil 3, d v s de startar med ren hypoventilation men senare tillkommer en gasutbytesstörning med tilltagande hypoxi. I slutskedet av dessa båda tillstånd kan det vara svårt att rent blodgasmässigt skilja de åt, den kliniska bilden får avgöra.

 

gasekvationen.JPG

Vanlig rumsluft innehåller 21 % syre (fraktion inandad syrgas FiO2 = 0,21).

PaO2 kan höjas om man höjer FiO2. Fullständig kontroll av FiO2 kan bara ske under respiratorbehandling.

Det finns visserligen en speciell sorts syrgasmasker (Venti-mask) som ger ett relativt väldefinierat FiO2, men de masker och näsgrimmor som vanligen används på våra sjukhus ger ett helt okontrollerat FiO2. Du kan alltså inte använda formeln ovan för att beräkna gasutbytesstörningen när patienten får syrgas.

PO2 måste ändå alltid värderas utifrån syretillförseln. PO2 8,0 på rumsluft indikerar måttligt stört gasutbyte, medan samma PO2 på 10 liter syrgas på mask indikerar betydande störning av gasutbytet.

 

Koldioxidproblematiken

Arteriellt PCO2 är proportionellt mot CO2-produktionen och omvänt proportionellt mot den alveolära ventilationen.

Ökning av PaCO2 kan alltså bero på ökad produktion (feber, ökat andningsarbete) vid oförändrad alveolär ventilation eller på sänkt alveolär ventilation vid oförändrad koldioxidproduktion.

Det är fullständigt omöjligt att på den kliniska bilden försöka avgöra om en patient har förhöjt PCO2 eller inte - det krävs en blodgasanalys!
 

blodgas3.gif

Normalt finns det starka reglermekanismer i form av pH-receptorer i medulla oblongata som strävar efter att hålla PCO2 på konstant nivå för att bibehålla normalt pH.

En ökning av arteriellt PCO2 indikerar alltså att denna reglermekanism sviktar, antingen genom att styrningen i förlängda märgen sviktar eller genom att kroppens förmåga att reagera på signalerna och öka ventilationen tillräckligt sviktar (neuromuskulära mekanismer, kraftigt nedsatt lungfunktion).

Tolkningen av förändringar i PCO2 är mer komplex än tolkningen av PO2.

En av orsakerna är att det kan vara knepigt att hålla isär begreppen alveolär (effektiv) ventilation och total ventilation (minutventilation).

Skillnaden kallas dead-spaceventilation, vilket är förlorad ventilation, ett andningsarbete som patienten måste prestera, men som inte kommer honom tillgodo i form av alveolär ventilation.

 

blodgas4.gif

 

Man kan inte alltid tolka ett förhöjt PaCO2 som tecken på sänkt total ventilation!


KOL

Den absolut vanligaste orsaken till förhöjt PaCO2 är att patienten har en avancerad KOL med stort dead-space och att han trots ökad total ventilation inte längre förmår upprätthålla normal alveolär (effektiv) ventilation.

Det lönar sig i detta läge bara kortsiktigt att försöka uppmuntra patienten att öka sin ventilation genom att ta djupa andetag. Däremot bör man försöka förbättra lungfunktionen farmakologiskt för att minska dead-spaceventilationen.

Ibland är det också ändamålsenligt att mekaniskt understödja ventilationen (exempelvis med NIV = noninvasiv ventilation, oftast med BilevelPAP), om patientens krafter är på upphällningen.


ASTMA

Blodgasförändringarna vid ett akut astmaanfall följer ett speciellt mönster, där koldioxidnivån är av speciellt intresse.

Med sjunkande lungfunktion följer ett i stort sett linjärt sjunkande PO2. Med sjunkande lungfunktion följer först en sänkning av arteriellt PCO2 (förhöjd andningsdrive vid akut astma), därefter ökar halterna och i slutskedet stiger PCO2 till allvarligt höga nivåer (ofta akut behov av intubation och invasiv respiratorbehandling).

Dessa patienter har, i motsats till KOL-patienterna, inte någon metabol kompensation eftersom CO2-stegringen sker snabbt. Den sista fasen kan till och med gå mycket fort. Man ser det i form av tilltagande utmattning hos patienten som svettas, talar i korta meningar e t c.

Modern anfallsförebyggande astmabehandling har gjort att detta händelseförlopp är sällsynt och det torde inte vara många akutläkare som upplevt situationen. Utan att ha sett patientens tilltagande utmattning kan det vara svårt att inse att hon, trots ett normalt PCO2, är fall för intensivvård med respiratorberedskap!

blodgas5.gif

 


Syrgasproblematiken

"KOLDIOXIDNARKOS"

”Koldioxidnarkos” är ett tillstånd som kan inträffa framför allt hos patienter som anpassat sig till en kroniskt förhöjd PCO2-nivå, men som i en akut situation okontrollerat stiger ytterligare.

Det finns inte någon specifik nivå där koldioxidnarkos inträder, det är helt avhängigt av vad patienten är anpassad till.

Den vanligaste kliniska situationen är att en patient med avancerad KOL kommer in akut och får hög tillförsel av syrgas.

Detta kan på kort tid (10-20 minuter) slå ut patientens egen andningsdrive (den s k hypoxic drive) och han kan snabbt glida in en ”koldioxidnarkos”. Om man ger sedativa eller morfin kan det gå väldigt illa väldigt fort, morfin dämpar nämligen CO2-driven ytterligare!

En mekanism är att dessa patienter har slutat svara på högt PCO2, de ”kräver” en viss hypoxi (PO2 < 8 kPa) för att andningen skall hållas igång. Tar man bort hypoxin genom att ge syrgas minskar patientens andning. En ytterligare mekanism är att tillförsel av syrgas kan försämra gasutbytet genom minskad hypoxisk konstriktion av blodkärl i sämre ventilerade delar av lungorna, vilket ger shuntning och att blodets CO2 vädras ut sämre.

En i och för sig riktig åtgärd är då att minska syrgasflödet. Problemet är bara att om det görs för snabbt och för mycket får patienten lätt en ”reboundhypoxi” som kan vara värre än den ursprungliga. Minska syrgasflödet litet i taget, försök öka patientens ventilation och kontrollera blodgaser ofta!

I den mån patienten fortfarande är kontaktbar är det meningsfyllt att uppmuntra till djupandning. Alternativet är att smärtstimulera för att förhindra henne att åter glida ner i medvetandesänkning. Några timmar med noninvasivt ventilationsstöd (NIV med BilevelPAP) är det mest effektiva sättet att ta patienten ur den akuta krisen.


Den metabola komponenten

Förändringar i PCO2 är det snabbaste sättet att reglera (eller störa) pH.

Akut respiratorisk acidos (lågt pH p g a högt PCO2) måste korrigeras med ventilationsunderstöd i någon form.

I lindriga fall gäller det att med bl a bronkvidgning ge patienten en chans att öka sin ventilation och därmed själv korrigera PCO2 och pH. I svåra fall handlar det om respiratorbehandling.

En långsamt påkommen ökning i PCO2 kan kompenseras metabolt med renal retention av bikarbonatjoner. PCO2 kan då ”tillåtas” stiga till mycket höga nivåer utan störningar i pH. Priset blir dock att andningscentrums känslighet för respiratorisk acidos trubbas av. Ett högt basöverskott indikerar alltså att patienten haft ett långvarigt respiratoriskt problem. Detta kan ha ett diagnostiskt värde i oklara fall av andningsinsufficiens.

En faktisk metabol alkalos (d v s högt pH p g a högt BE) beror hos lungsjuka oftast på diuretikabehandling. I typfallet har dessa patienter haft en måttlig PCO2-stegring från början, metabolt kompenserad till normalt pH. Intensiv behandling med loopdiuretika inducerar en retention av bikarbonatjoner - en metabol alkalos. Denna alkalos ger bland annat en försämrad perifer syreavgivning och en andningsdepression och bör alltså behandlas, i varje fall om pH är över 7,50.

Två eller tre doser acetazolamid (Diamox 500 mg x 1 i 2-3 dagar) kan i denna specifika situation rätta till problemet. Diamox skall däremot aldrig användas till patienter med pH i underkant av det normala, eftersom acidosen då kan förvärras.

 

 

ICD-10

Respiratorisk insufficiens, ospecificerad, hypoxi utan hyperkapné J96.90
Respiratorisk insufficiens, ospecificerad, hypoxi med hyperkapné J96.91
Respiratorisk insufficiens, ospecificerad, typ ospecificerad J96.99
Kronisk respiratorisk insufficiens, hypoxi utan hyperkapné J96.10
Kronisk respiratorisk insufficiens, hypoxi med hyperkapné J96.11
Kronisk respiratorisk insufficiens, typ ospecificerad J96.19
Respiratorisk insufficiens, ospecificerad J96.9
Akut respiratorisk insufficiens J96.0
Akut respiratorisk insufficiens, hypoxi utan hyperkapné J96.00
Akut respiratorisk insufficiens, hypoxi med hyperkapné J96.01
Akut respiratorisk insufficiens, typ ospecificerad J96.09
Kronisk respiratorisk insufficiens J96.1
Acidos E87.2
Alkalos E87.3
Dyspné R06.0

 

Referenser
 

McFadden E.R. and Lyons H.A. Arterial blood gas tension in asthma. N Engl J Med 1968; 278: 1027-1032. Länk

Lungfysiologi och diagnostik vid lungsjukdom. Red. Lars Bäcklund et al. Studentlitteratur, 2000.

West John. Pulmonary Pathophysiology. Lippincott Williams & Wilkins 2013. Rekommenderas starkt.

Länk för den som vill lära sig mer om A-a-gradienten.

COPYRIGHT © INTERNETMEDICIN AB

E-posta synpunkter till författaren info@internetmedicin.se

Prenumerera på våra nyhetsbrev