Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

AVK – åtgärder vid låga PK-INR och inför elektiva ingrepp

FÖRFATTARE

Med dr, överläkare Vladimir Radulovic, Koagulationscentrum/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Specialistläkare Valerie Bockisch, Medicin Östra/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Docent Henry Eriksson, Sahlgrenska akademin, Institutionen för medicin, Avd för molekylär och klinisk medicin/Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra

Med dr, överläkare Fariba Baghaei, Koagulationscentrum/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

GRANSKARE

Docent Bengt Göran Hansson, Medicinkliniken/Hallands sjukhus, Halmstad

UPPDATERAD

2020-07-25

SPECIALITET
INNEHÅLL

AVK står för antivitamin K-behandling, vilket avser behandling med olika kumarinderivat, där warfarin är den enda använda i dagsläget, som har en hämmande effekt på K-vitaminmetabolismen vilket medför nedsatt funktion av K-vitaminberoende koagulationsfaktorer.BAKGRUND
 

Trombosprofylax för att minska risken för DVT/Lungemboli ges enligt vanlig rutin också till patienter som AVK-behandlats före ingreppet.

Risk för trombosrecidiv/embolisering ökar exponentiellt vid PK-INR < 1,8 varför ersättningsprofylax med LMH kan vara indicerad vid låga PK-INR till patienter med hög trombosrisk och vid längre uppehåll än 6-7 dygn även om ersättningsbehandling (s k ”bridging”) alltid är en kompromiss.

Elektiv kirurgi skall ej göras på patienter som fått mekanisk hjärtklaff eller haft trombembolisk episod de senaste 3 månaderna.

Flera mindre ingrepp kan göras med bibehållen AVK-behandling men PK-INR bör kontrolleras inom en vecka före ingreppet för att reducera risken för blödningskomplikationer vid PK-INR > 3,0.

Handläggs AVK-behandlingen av en AK-mottagning bestämmer denna vanligen dos inför ingreppet och ordnar normalt med ersättningsprofylax när det är indicerat. Operatören ansvarar emellertid alltid för att patientens aktuella PK-INR vid operationen och given dos av lågmolekylärt heparin (LMH) är rimliga i förhållande till ingreppet.

Noggrann lokal hemostas är nödvändig på alla antikoagulantiabehandlade patienter oberoende av typ av antikoagulantia.

Säg alltid till patienter som har AVK-behandling att ta prov cirka 7 dagar före planerad operation.


 

HÖGRISKPATIENTER
 

Innefattar patienter med mekanisk hjärtklaff eller tromboembolism de senaste 3 månaderna, eller patienter med förhöjd risk för återkommande tromboemboliska händelser.

Förslag på LMH-doser vid PK-INR < 1,8 eller efter 2-3 dygns warfarinuppehåll inför operation för högriskpatienter (= mekanisk hjärtklaff; patienter med trombemboliskt insjuknande de senaste 3 månaderna eller högrisk för återkommande tromboemboliska händelser).

Vikt40-65 kg> 65 kg
Fragmin/dygn5.000 E10.000 E *
Innohep/dygn4.500 E9.000 E *
Klexane/dygn40 mg80 mg ** LMH dosen 12 timmar före ingrepp och 4-6 timmar efter ingrepp skall inte överstiga Fragmin 5000 E x 1, Innohep 4500 E x 1 eller Klexane 40 mg x 1. Vid högre dygnsdos än så bör den delas i 2 doser som ges med 12 timmars intervall. LMH ges inte på morgonen före ingreppet och ges tidigast 6 timmar postoperativt. Postop ges alltid 2 dos första dygnen.

Om warfarinbehandlingen inte kan återstartas 1-2 dygn postop skall LMH-behandlingen fortsättas och dosen ökas enligt nedan när det bedöms möjligt ur blödningsrisksynpunkt.Långtids LMH-profylax vid PK-INR 6-7 dygn
 

Dessa doser behålls tills INR = 1,5 och därefter tabellens lägre doser kan tillämpas.

Ovanstående doser gäller vid normal njurfunktion. Om nedsatt njurfunktion med kreatininclearance < 40 mL/min för "Klexane", < 30 mL/min för "Fragmin" och < 20 mL/min för "Innohep" reduceras doserna för respektive LMH med cirka 25-30 %. Vid långtidsbehandling bör koncentrationsbestämning utföras (Anti-Xa) vid något eller några tillfällen för bedömning av optimal dos.

Kreatininclearance bör beräknas med någon metod på alla pat över 70 år och alla med s-kreatinin > 130 µmol/L inför långtidsbehandling med LMH. Vid långtidsbehandling av äldre med LMH bör njurfunktionen kontrolleras med jämna intervall (t ex 3-6 månader) och vid varje akut försämring av hälsotillståndet.

Detta är expertråd för att minska risken för patienterna i avvaktan på litteraturbaserad evidens. Flera fallbeskrivningar har rapporterat om allvarliga blödningskomplikationer hos LMH-behandlade äldre med icke observerad nedsatt njurfunktion.
 

Kalkylator för beräkning av kreatiningclearanceAVK-BEHANDLADE PATIENTER SOM ÄR ”LÅGRISK” SOM HAR LÅGA PK(INR)
 

  • PK-INR 1,8-1,5: ge extra dagsdos.

  • PK-INR < 1,5: ge extra dagsdos och om PK-INR inte förväntas bli terapeutiskt inom 5-6 dygn Fragmin 5.000 E x 1 s.c., Innohep 4.500 E x 1 s.c. eller Klexane 40 mg x 1 s.c.

  • PK-INR < 1,2: i > 7 dygn bör LMH i full VTE-dos övervägas (OBS! njurfunktion). Ge LMH enligt 'långtids LMH-profylax vid PK-INR < 1,2” ovan.

ELEKTIVA INGREPP ("LÅGRISK" PATIENTER)
 

  • Inför operation görs 3-6* dygns uppehåll med warfarin och LMH ges från dagen före eller eventuellt från operationsdagens kväll i ovanstående doser enligt vanlig rutin för att minska risken för VTE-insjuknande i samband med större operativa ingrepp.

* Patienter som har låg veckodos (≤ 15 mg/v) kan behöva 6-7 dagars uppehåll med Waran/Warfarin för PK-INR ≤ 1,5

 

Övriga synpunkter

Eftersträva kortast möjliga warfarinuppehåll, speciellt till högriskpatienter, eftersom optimal ersättningsdos med LMH inte är känd.

LMH-profylax till högrisk patienter startas vanligen efter 2 dygns Warfarin-karens.

Det är inte medicinskt motiverat att starta LMH profylax samma dag som patienten inleder dosminskning med warfarin.

Vid operativa ingrepp och LMH dygnsdos 9000-10.000 E eller mer, bör dygnsdosen delas på två injektionstillfällen dagen före operation.

Ge inget LMH på operationsdagens morgon och starta LMH-profylaxen tidigast 6 timmar efter att operationen är klar.
Dagen efter operationen får dosen individualiseras beroende på ingreppets art och blödningsrisk.

Återgå till den högre profylaxdosen när patienten är stabil ur blödningssynpunkt. Då kan också eventuell warfarinbehandlingen återupptas om patienten har adekvat kostintag.

LMH–behandling avslutas när PK-INR är > 1,8-2,0.

 

ICD-10

Lungemboli utan uppgift om akut cor pulmonale I26.9
Lungemboli med uppgift om akut cor pulmonale I26.0

 

COPYRIGHT © INTERNETMEDICIN AB

Kommentera >>

Lämna ett svar

Tack för din kommentar!


Prenumerera på våra nyhetsbrev