Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Antikoagulantia, perorala – översikt

FÖRFATTARE

Professor, överläkare Peter J Svensson, Koagulationscentrum/SUS, Malmö

Professor, överläkare Anders Själander, Umeå universitet, Medicinkliniken/Sundsvalls sjukhus

GRANSKARE

Docent Bengt Göran Hansson, Medicinkliniken/Hallands sjukhus, Halmstad

UPPDATERAD

2022-06-28

SPECIALITET
INFORMATION
INNEHÅLL

BAKGRUND


Detta är en översikt av perorala antikoagulantia, såsom warfarin och faktor Xa- och trombinhämmare, inkluderande indikationerna för sådan behandling.

För information om åtgärder vid blödning och medicinska ingrepp, se:
 

Antikoagulantia, nya perorala - åtgärder vid blödning och medicinska ingrepp


Warfarin

Warfarin (Waran/Warfarin) har använts sedan 1950-talet. På senare år har förskrivningen successivt minskat, främst p g a att allt fler patienter med förmaksflimmer nu insätts på nya orala antikoagulantia istället.

Det finns en del välkända problem med warfarinbehandling, varav risken för allvarlig blödning är det mest centrala. Behandlingen kräver monitorering av antikoagulationsnivå genom provtagning av PK(INR) och individuell dosering. Listan över möjliga interaktioner med föda och läkemedel är lång.

I Sverige är organisationen kring warfarindoseringarna mycket effektiv. Kvaliteten på warfarinbehandlingen mätt som tiden patienten har avsedd PK(INR)-nivå (TTR, Time in Therapeutic Range) är världsledande.


Nya perorala antikoagulantia

Flera nya perorala antikoagulantia finns tillgängliga. Internationellt används ofta förkortningen NOAK (Non-vitamin K-beroende Orala AntiKoagulantia).

Gemensamma fördelar är:
 

 • De behöver inte monitoreras med PK(INR)-prover
 • Snabbt insättande effekt (1,5-3 timmar)
 • Lägre risk för hjärnblödning än warfarin

ÖVERSIKT


Översikt över perorala antikoagulantia:

  Dabigatran
(Pradaxa)
Rivaroxaban
(Xarelto)
Apixaban
(Eliquis)
Edoxaban (Lixiana) Warfarin
(Waran)
Prodrug Ja Nej Nej Nej Nej
Faktor Xa-hämmare Nej Ja Ja Ja Nej
Trombinhämmare Ja Nej Nej Nej Nej
Biotillgänglighet (%) 6 > 80 > 50 45 100
Tid till peak (h) 2 3 3 1,5 120
T½ (h) 12-17 9 9-14 9-11 50
Interaktioner P-glyco-protein CYP3A4
P-glyco-protein
CYP3A4
P-glyco-protein
CYP3A4
P-glyco-protein
Lång lista
Renal utsöndring (%) 80 33 25 50 1
Antidot Ja Nej* Nej* Nej* Ja

*Andexanet alfa (Ondexxya) finns att tillgå som antidot mot faktor Xa-hämmare. På grund av kortvarig (två timmar), inkomplett effekt samt högt pris rekommenderas i nuläget protrombinkoncentrat (Confidex eller Ocplex) istället i klinisk praxis vid allvarlig blödning eller behov av akut kirurgi. Se Antikoagulantia, nya perorala – åtgärder vid blödning och medicinska ingrepp.

Av de nya perorala antikoagulantia är en trombinhämmare, dabigatran (Pradaxa) samt tre faktor Xa-hämmare - rivaroxaban (Xarelto), apixaban (Eliquis) och edoxaban (Lixiana). Dabigatran utmärker sig genom att ha lägre biotillgänglighet och högre andel renal utsöndring.


 

INDIKATIONER


Warfarin används i dag på en mängd olika indikationer, varav några listas nedan.

För fullständig beskrivning av respektive godkänd indikation var god se FASS.
 

  Dabigatran Rivaroxaban Apixaban Edoxaban Warfarin
Profylax vid elektiv höft- eller knäproteskirurgi Ja Ja Ja Ja Ja
Profylax vid kirurgi, trauma eller övriga patienter med ökad trombosrisk Nej Nej Nej Nej Ja
Strokeprevention vid icke-valvulärt förmaksflimmer Ja Ja Ja Ja Ja
Sekundärprofylax djup ventrombos (DVT) eller lungemboli Ja Ja Ja Ja Ja
Akut koronart syndrom Nej Ja Nej Nej Ja
Mekanisk klaffprotes Nej Nej Nej Nej Ja

 

 

BEHANDLING


Praktiska råd vid insättning

Generellt gäller att försiktighet skall iakttas vid njursvikt.


Provtagning
 

 • Hb, TPK
 • Kreatinin
 • PK(INR), APTT
 • Leverprover

Kreatinin används för att beräkna eGFR, vilket kan göras med hjälp av denna
kreatininclearance-kalkylator.

PK, APTT är viktiga utgångsvärden då de senare kan användas för att uppskatta antikoagulationseffekten vid eventuell blödning eller behov av kirurgi. Obs! Apixaban (Eliquis) har ej effekt på APTT eller PK(INR) ens i hög koncentration, varför dessa prover ej kan användas för att uppskatta antikoagulativ effekt av läkemedlet.
 


Patientinformation

Både skriftlig och muntlig patientinformation skall ges. Denna skall innehålla:
 

 • Syfte med behandlingen
 • Risker/vinster
 • Blödning/blodpropp
 • Åtgärder vid blödningar
 • Biverkningar
 • Värktabletter
 • Kost
 • Alkohol
 • Operationer
 • Ingrepp
 • Uppföljning
 • Njurfunktion
 • Fertila kvinnor
 • Graviditet
 • Åtgärder vid glömd dos

Patientinformationen kan med fördel ges av en van sköterska på antikoagulationsmottagningen.

Patienter som sätts in på NOAK bör följas upp med datoriserat ordinationsstöd.

 

Biverkningar

Förutom blödning är biverkningarna få. Dabigatran har en ökad frekvens dyspepsi som antas bero på att kapslarna innehåller vinsyra för att förbättra upptaget av läkemedlet.

 

Byte mellan olika antikoagulantia
 

 • Byte från warfarin till nytt oralt antikoagulantia (NOAK) – avsluta warfarin och starta NOAK när PK(INR) är < 2,0.
   
 • Byte från heparin/lågmolekylärt heparin (LMWH) till NOAK - ge första dosen NOAK 0-2 timmar innan nästa dos LMWH var planerad eller 0-2 timmar efter att heparininfusion avslutas.
   
 • Byte från nytt oralt antikoagulantia till warfarin - var god se nedan. Tidpunkten för insättande av warfarin beror på patientens uppskattade kvarvarande effekt av det tidigare preparatet, vilket beror på vilken njurutsöndring det aktuella preparatet har och patientens njurfunktion uppskattad med eGFR.
   
 • Byte från nytt oralt antikoagulantia till heparin/LMWH - ge heparin/LMWH vid tidpunkten för nästa planerade dos om ej njursvikt.
   
 • Byte mellan två nya orala antikoagulantia - om ej njursvikt kan det nya preparatet ges vid tidpunkten för nästa planerade dos.

Vid byte från NOAK till warfarin
 

 • eGFR > 50 ml/min:
  Påbörja warfarinbehandling på vanligt sätt 2-3 dagar innan behandling med NOAK avslutas.
   
 • eGFR 31-50 ml/min:
  Påbörja warfarinbehandling 1 dag innan behandling med NOAK avslutas.
   
 • eGFR 15-30 ml/min:
  Påbörja warfarinbehandling 1 dag efter behandling med NOAK avslutas.
   
 • eGFR < 15 ml/min:
  NOAK är kontraindicerat, risk för blödning finns. Kontakta koagulationsexpertis.

Referenser

ESC guidelines, EHRA practical guide NOAC. Länk

Weitz JI, Eikelboom JW, Samama MM. New Antithrombotic Drugs. Antithrombotic therapy and prevention of thrombosis, 9th ed: American college of chest physicians evidence-based clinical practice guidelines. CHEST 2012;141(2)(Suppl):e120S-e151S. Länk

Antikoagulantiabehandling vid förmaksflimmer. Information från Läkemedelsverket. 2017;28(1):12-78 Länk

COPYRIGHT © INTERNETMEDICIN AB

E-posta synpunkter till författaren info@internetmedicin.se

Prenumerera på våra nyhetsbrev